Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Slovakiet

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af det slovakiske virksomhedsregister.

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Hvad indeholder virksomhedsregistret?

Det slovakiske virksomhedsregister (obchodný register) er et offentligt register over lovbestemte oplysninger om selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber og andre juridiske personer, der falder ind under den gældende særlovgivning.

Registret ajourføres med hensyn til programmeringen og rent teknisk af det slovakiske justitsministerium.

Virksomhedsregistret ajourføres af de retter, som er pålagt opgaven (hver kredsdomstol under den regionale ret).

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

Virksomhedsregistret og dokumentregistret kan tilgås af alle. Der skal betales et gebyr for at få adgang til og udskrifter fra registret.

Når du anmoder om en udskrift fra virksomhedsregistret i elektronisk form, om et deponeret dokument i elektronisk form eller om en elektronisk bekræftelse af, at et bestemt dokument ikke er indgivet til dokumentregistret, fremsender den ret, der fører registret, dette vederlagsfrit i elektronisk form.

En udskrift af virksomhedsregistret, en kopi af et deponeret dokument eller en bekræftelse på, at et givet dokument ikke er indgivet til dokumentregistret, kan også rekvireres gratis ved hjælp af en ansøgning, der indgives via registersammenkoblingssystemet (BRIS).

Hvordan søger jeg i virksomhedsregistret?

Søgemaskinen findes på slovakisk og engelsk.

det slovakiske virksomhedsregister kan der søges på:

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

I lov nr. 513/1991 om handelsloven, som senest ændret, er det fastsat, i hvilke tilfælde der kan støttes ret på oplysningerne i virksomhedsregistret og i givet fald indholdet af de dokumenter, der er indgivet til dette register.

Oplysningerne i virksomhedsregistret får virkning over for tredjemand fra tidspunktet for deres offentliggørelse. Indholdet af de dokumenter, der skal offentliggøres ifølge loven, kan gøres gældende over for tredjemand fra datoen for offentliggørelse i det officielle erhvervstidende af meddelelsen om, at dokumenterne er blevet indgivet til dokumentregistret.

Fra dette tidspunkt kan tredjemand støtte ret på de offentliggjorte oplysninger eller de førnævnte dokumenters indhold. Det gælder dog ikke, hvis den registrerede enhed kan påvise, at tredjemand allerede havde kendskab til oplysningerne eller dokumenternes indhold.

Hvis tredjemand kan påvise, at vedkommende ikke kunne have haft kendskab til oplysningerne eller til dokumenternes indhold, kan den registrerede enhed dog først påberåbe sig oplysningerne og dokumenternes indhold over for tredjemand 15 dage efter datoen for offentliggørelsen heraf.

Efter udløbet af denne frist kan de registrerede oplysninger og indholdet af de deponerede dokumenter således påberåbes.

Tredjemand kan altid påberåbe sig indholdet af dokumenter eller oplysninger, der endnu ikke er indført i virksomhedsregistret eller indgivet til dokumentregistret, medmindre de kun har retsvirkning, efter at de er indført i virksomhedsregistret.

Såfremt der er afvigelser mellem de registrerede og de offentliggjorte oplysninger eller mellem indholdet af de deponerede og de offentliggjorte dokumenter, kan den registrerede enhed (virksomheden) kun støtte ret på den offentliggjorte version over for tredjemand. Virksomheden kan dog påberåbe sig disse dokumenter, hvis det påvises, at tredjemand havde kendskab til de registrerede oplysninger eller til indholdet af de deponerede dokumenter.

Virksomhedsregistrets historie

Virksomhedsregistret blev oprettet i 1992 efter vedtagelsen af lov nr. 513/1991 om handelsloven og erstattede det tidligere virksomhedsregister.

Handelsloven (§§ 27-34) regulerede virksomhedsregistrets anvendelsesområde indtil 2004.

Den 1. februar 2004 trådte lov nr. 530/2003 om virksomhedsregistret med ændringer af og tilføjelser til visse love i kraft, og loven omfattede nye lovkrav vedrørende virksomhedsregistret. Med indførelsen af denne lov er en del af de tidligere bestemmelser i handelsloven vedrørende virksomhedsregistret blevet ophævet.

I dag er virksomhedsregistret elektronisk. Dokumentregistret føres både i papirformat og elektronisk. [Ændring i kraft siden den 1. oktober 2020 — dokumentregistret føres i elektronisk form, medmindre andet er fastsat i lov nr. 530/2003 (lov om virksomhedsregistret).]

Relevante links

Virksomhedsregistret

Det slovakiske virksomhedsregister

Sidste opdatering: 25/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.