Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: spansk er allerede oversat.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Spanien

Registratorerne i Spanien har ansvaret for at føre følgende registre: Registrene over fast ejendom, også kaldet "ejendomsregistrene". Løsøreregistrene. Virksomhedsregistrene. Registrene over almindelige aftalebetingelser. Beskrivelsen af ejendomsregistrene og tilhørende links findes på portalen e‑Justice, under menupunktet Ejendomsregistre. Denne side indeholder følgende: En beskrivelse af virksomhedsregistrene i Spanien og tilhørende links. En kort beskrivelse af løsøreregistrene og tilhørende links. En kort beskrivelse af registrene over almindelige aftalebetingelser og deres relevante links.

Indholdet er leveret af
Spanien

Hvad tilbyder virksomhedsregistret i Spanien?

Retssikkerhed og økonomisk sikkerhed.

Nedenfor gennemgås nogle af de aspekter, der bedst kendetegner det spanske virksomhedsregister.

1. Virksomhedsregistrets formål

1.1. Følgende enheder registreres i virksomhedsregistret:

 • Selvstændige erhvervsdrivende
 • Handelsselskaber
 • Ikke-erhvervsdrivende selskaber
 • Kreditforeninger og forsikringsselskaber, herunder gensidige forsikringsselskaber
 • Kollektive investeringsforeninger
 • Økonomiske firmagrupper
 • Sparekasser
 • Pensionskasser
 • Filialer af alle de ovennævnte enheder
 • Filialer af udenlandske selskaber
 • Udenlandske selskaber, som flytter hjemstedsadresse til spansk territorium
 • Enhver erhvervsdrivende enhed, som erhverver, formidler eller omsætter for mere end 600 000 EUR.

1.2. Virksomhedsregistrets konkrete formål

 • Virksomhedsdokumenter. Det første dokument, som en virksomhed indfører i virksomhedsregistret, er dens stiftelsesdokument. Herefter registreres dokumenter og kontrakter vedrørende virksomheden (forhøjelse eller nedsættelse af selskabskapitalen, ændringer i ledelsens sammensætning, tiltrædelser og fratrædelser af direktører, bestyrelsesmedlemmer og fuldmægtige, oplysninger om virksomhedens eventuelle insolvens, søgsmål med anfægtelse af selskabsaftaler osv.).
 • Regnskabsbøger. Selskaber og erhvervsdrivende har pligt til at føre en række regnskabsbøger og har ligeledes pligt til at indlevere disse til virksomhedsregistret i det område, hvor de har deres hjemsted, således at de kan blive legaliseret af virksomhedsregistratoren. Indleveringen skal foretages senest fire måneder efter udløbet af virksomhedens regnskabsår. Det vil sige, at de virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes den 31. december, under normale omstændigheder skal indlevere deres regnskaber inden den 30. april.
 • Indlevering af årsregnskaber fra erhvervsdrivende og andre personer, som har pligt hertil. Der er pligt til at udarbejde årsregnskab i overensstemmelse med den almindelige regnskabsplan (Plan General Contable). Regnskabet skal godkendes af anpartshaverne eller aktionærerne senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning, og efter godkendelsen skal det inden for den efterfølgende måned indleveres til det relevante virksomhedsregister med henblik på legalisering. Det vil sige, at de virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes den 31. december, og som har godkendt årsregnskabet den 30. juni, under normale omstændigheder skal indlevere regnskabet inden den 30. juli.
 • Behandling af sager vedrørende udpegelse af revisorer og sagkyndige. Enhver anpartshaver eller aktionær, som ejer mindst 5 % af kapitalen i et selskab, har ret til senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning at anmode virksomhedsregistret i det område, hvor selskabet har sit hjemsted, om at udpege en revisor. I de selskaber, hvis regnskabsår afsluttes den 31. december, har anpartshavere eller aktionærer, som ejer mindst 5 % af selskabskapitalen, således ret til at anmode om udpegelse af en revisor indtil den 31. marts i det efterfølgende regnskabsår. På tilsvarende måde kan der anmodes om, at virksomhedsregistratoren i det område, hvor selskabet har sit hjemsted, udpeger sagkyndige i forbindelse med apportindskud og i tilfælde af fusion eller opsplitning.

2. Retssikkerheden i det spanske virksomhedsregister

Virksomhedsregistret er det primære retlige instrument til formalisering af handler. Det er afgørende for den økonomiske udvikling, idet det fungerer som middel til at reducere transaktionsomkostningerne.

Registerindførsler finder sted efter forudgående undersøgelse foretaget af registratoren, som kontrollerer, at indholdet i selskabets akter og aftaler er lovligt og gyldigt, og at de personer, der skriver under, har den fornødne beføjelse og retsevne.

Som følge af registratorens kontrol får disse indførsler betydelige retsvirkninger:

 1. Registrets indhold formodes at være nøjagtigt og gyldigt.
 2. De indførte akter kan gøres gældende over for tredjemand i god tro.
 3. Registerindførslerne er omfattet af domstolsbeskyttelse og har retsvirkning, så længe der ikke registreres en retsafgørelse vedrørende deres ugyldighed eller manglende korrekthed.
 4. Retsafgørelser vedrørende registerindførslers ugyldighed eller manglende korrekthed har ingen indvirkning på de rettigheder, som tredjemand i god tro har erhvervet på retmæssig vis.

På denne måde slipper virksomheder, borgere og offentlige myndigheder for betydelige transaktionsomkostninger, idet de har adgang til tilstrækkelige og bekræftede oplysninger om de foretagender, som de påtænker at indgå aftale med, herunder oplysninger om disses juridiske og økonomiske situation.

3. Proceduren for registerindførsel

Som hovedregel kræver en indførsel i virksomhedsregistret, at der er tale om et offentligt dokument. Offentlige dokumenter kan være notarialdokumenter, retlige dokumenter eller administrative dokumenter. Indførsel af private dokumenter kan kun finde sted i de tilfælde, der udtrykkeligt er nævnt i lovene og i reglementet for virksomhedsregistret. Som eksempler på private dokumenter, der kan indføres i registret, kan nævnes: registrering af en selvstændig erhvervsdrivende, som ikke er skibsreder, udnævnelse, afgang, tiltrædelse og fratrædelse af direktører, bestyrelsesmedlemmer, likvidatorer og revisorer.

Proceduren forudsætter aktiv henvendelse. Det vil sige, at den med få undtagelser iværksættes af den part, der er interesseret i at få foretaget en registerindførsel.

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

Adgangen til det spanske virksomhedsregister er ikke gratis.

I bekendtgørelsen om virksomhedsregistratorernes tariffer og reglementet for virksomhedsregistret fastsættes priserne for indførsel og offentliggørelse.

Priserne på registerindførsler afhænger af forskellige faktorer, hvorfor der henvises direkte til bekendtgørelsen om virksomhedsregistratorernes tariffer.

Priserne på offentliggørelse svinger mellem 1,20 og 24 EUR og er tilgængelige i bekendtgørelsen om virksomhedsregistratorernes tariffer samt på webstedet for sammenslutningen af registratorer i Spanien.

Hvordan søger man i det spanske virksomhedsregister?

1. Offentlighed

Virksomhedsregistret er offentligt, og virksomhedsregistratoren er ansvarlig for håndteringen af oplysningerne i registerindførslerne.

2. Udskrift af registret

Definition. En udskrift (nota simple) tjener alene til oplysning og udgør ikke en bekræftelse af registerindførslens indhold. Den indeholder samtlige eller visse af oplysningerne i den pågældende indførsel.

Sådan bestilles en udskrift. Der er to måder at bestille en udskrift på:

 • Ved at udfylde en skriftlig anmodning. Ved personlig henvendelse i det relevante virksomhedsregister.
 • Via internettet. Ved at benytte det første af de links, der angives nederst på denne side.

3. Attester

Definition. Attester er kopier, afskrifter eller genparter af registrets indhold – enten fuldstændige eller i uddrag – som efter registratorens behandling og attestering udgør de eneste retsgyldige beviser for indholdet af indførslerne i virksomhedsregistret. Registratoren kan ligeledes attestere de dokumenter, der er arkiveret eller deponeret i registret.

Sådan bestilles en attest. En attest bestilles ved skriftlig anmodning. Henvendelsen kan ske personligt, pr. post, pr. fax eller lignende. Der kan også anmodes om elektroniske attester, som er påført registratorens gyldige elektroniske signatur.

4. Søgning i virksomhedsregistret via internettet

Der henvises til "Relevante links" nederst på siden. Der er under alle omstændigheder tale om en meget enkel procedure, hvor man blot skal følge vejledningen på den angivne side:

På siden er der mulighed for at betale med kreditkort, såfremt man ikke er betalende abonnent eller ikke er i besiddelse af et certifikat, som er anerkendt af sammenslutningen af registratorer:

 • "pagos con tarjeta" (betaling med kreditkort). Kreditkortoplysningerne skal udfyldes.
 • Herefter klikkes på "Entrar" (Videre).

På den følgende side er der mulighed for at vælge mellem matrikelregistret, virksomhedsregistret, løsøreregistret og registret over almindelige aftalebetingelser. Her vælges: "Publicidad Mercantil" (offentligt tilgængelige virksomhedsoplysninger).

 • Herefter vælges det emne, man ønsker at forespørge om.

Enhver person kan i realtid få adgang til de interaktive selskabsoplysninger, som sammenslutningen af registratorer stiller til rådighed via den pågældende side. Det er muligt at få direkte adgang til visse selskabsoplysninger, som f.eks. det nøjagtige indhold af de deponerede årsregnskaber, døgnet rundt alle årets 365 dage. Oplysninger, der indhentes vedrørende registrerede selskabsakter, er opdaterede og retvisende.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Direktiv 2012/17/EU om sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre føjede artikel 3a til direktiv 2009/101/EF. Ifølge artikel 3a sikrer medlemsstaterne, at der stilles ajourførte oplysninger til rådighed, der forklarer de nationale retsregler, i henhold til hvilke tredjeparter i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, 6 og 7, kan påberåbe sig de oplysninger og dokumenttyper, der er nævnt i artikel 2. Medlemsstaterne skal specifikt tilvejebringe de krævede oplysninger med henblik på offentliggørelse på den europæiske e-justice-portal i overensstemmelse med portalens regler og tekniske krav. De pågældende oplysninger forklarer, hvordan der i de enkelte retssystemer kan anmodes om adgang til de oplysninger, der henvises til i artikel 2 i direktivet, og forklarer ligeledes, hvordan de dokumenter, der er indført i registret, kan gøres gældende over for tredjemand.

Oplysningerne i artikel 2 i direktivet offentliggøres i det spanske virksomhedsregister, som er underlagt principperne om personlig form, offentlig bekræftelse, legalitet, legitimitet, officiel myndighed, håndhævelse, adkomstrække og offentliggørelse.

I artikel 19 i lov 14/2013 og den 13. ændringsbestemmelse hertil om støtte til erhvervsdrivende og deres internationalisering fastsættes det, at virksomhedsregistret skal føres elektronisk ved anvendelse af et enkelt IT-system, som fastsat ved lov.

Oplysningerne i virksomhedsregistret offentliggøres som attester eller udskrifter.

Den attest, der udstedes af virksomhedsregistratoren, udgør det eneste retsgyldige bevis for indholdet af indførslerne i registret, og der henvises til denne attest i artikel 23, stk. 1, i handelsloven og i artikel 12 og 77 i reglementet for virksomhedsregistret.

Artikel 12 og 78 i reglementet for virksomhedsregistret vedrører udskrifter af alle eller en del af oplysningerne i registret.

Det er også muligt at indhente oplysninger fra registret online, som det fremgår af artikel 79 i samme reglement.

I henhold til artikel 23, stk. 4, i handelsloven og artikel 80 i reglementet for virksomhedsregistret finder bestemmelserne om offentliggørelse i lov om realkreditlån også anvendelse, nærmere betegnet artikel 221, 222, 222a, 227 og 248 i lov om realkreditlån, som giver mulighed for at offentliggøre oplysninger elektronisk. Artikel 110, stk. 1, i lov 24/2001 vedrører registratorens offentliggørelse ved anvendelse af en elektronisk signatur og finder ligeledes anvendelse på virksomhedsregistre som led i indførelsen af elektroniske, informationsteknologiske og digitale teknikker (artikel 106-115).

I henhold til artikel 379 i reglementet for virksomhedsregistret er formålet med det centrale virksomhedsregister at organisere, registrere og – udelukkende til orientering – offentliggøre de oplysninger, det modtager fra virksomhedsregistrene, lagre og offentliggøre navnene på virksomheder og juridiske personer, udgive virksomhedsregistrets officielle tidende, vedligeholde registret over selskaber og virksomheder, der har flyttet deres hjemsted ud af Spanien uden at miste deres spanske nationalitet, og formidle de oplysninger, der fremgår af artikel 14 i forordning (EF) nr. 2157/2001. Det centrale virksomhedsregister kan udlevere udskrifter i henhold til artikel 23 i handelsloven og artikel 382 i reglementet for virksomhedsregistret, men kan kun udstede attester vedrørende navnene på de registrerede selskaber.

Der kan anmodes om offentliggørelse pr. post, fax eller lignende.

På webstedet for registratorer i Spanien kan der anmodes om oplysninger om registrerede virksomheder ved anvendelse af søgeværktøjet (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Med hensyn til håndhævelse fastsættes følgende i artikel 9 i reglementet for virksomhedsregistret: "1. Dokumenter, der skal indføres i registret, kan først gøres gældende over for tredjemand i god tro, når de er blevet offentliggjort i virksomhedsregistrets officielle tidende. Dette har ingen betydning for selve registerindførslen. 2. I forbindelse med transaktioner, der blev foretaget inden for de første 15 dage efter offentliggørelsen, kan de registrerede og offentliggjorte dokumenter ikke gøres gældende over for tredjemand, når sidstnævnte kan dokumentere, at det ikke var muligt for ham at have kendskab dertil. 3. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem indholdet af de offentliggjorte oplysninger og indholdet af registerindførslen, kan tredjemand i god tro gøre den offentliggjorte version gældende, hvis denne er fordelagtig for vedkommende. Den person, der har ansvaret for denne uoverensstemmelse, yder erstatning til den skadelidte part. 4. Det formodes, at tredjemand handler i god tro, når det ikke kan dokumenteres, at vedkommende var bekendt med et dokument, der skulle have været registreret, men ikke var blevet det, et dokument, der var registreret, men ikke offentliggjort, eller en uoverensstemmelse mellem indholdet af offentliggørelsen og indholdet af registerindførslen."

Der findes yderligere oplysninger om

Virksomhedsregistrets historie i Spanien

1. Historisk tilbageblik

Følgende lovtekster var forløbere for den nuværende lovgivning vedrørende det spanske virksomhedsregister:

 • Bilbao-vedtægterne fra 1737 (Ordenanzas de Bilbao), hvorved der blev oprettet et register for indregistrering af skibe.
 • Handelsloven fra 1885 (Código de Comercio).
 • Den midlertidige anordning om indførelse af virksomhedsregistret fra 1885 og de efterfølgende anordninger fra 1919 og fra 14. december 1956, som ændret ved dekret af 21. juli 1973.

2. Gældende lovgivning for virksomhedsregistret

Overordnede regler indeholdt i handelsloven af 22. august 1885. Om end lovstoffet vedrørende virksomhedsregistret er indeholdt i handelsloven, er der ved flere lejligheder foretaget ændringer heraf, senest ved lov nr. 19 af 25. juli 1989.

 • Kongeligt lovdekret nr. 1 af 2. juli 2010 om aktieselskaber. Lov nr. 3 af 3. april 2009 om strukturelle ændringer.
 • Specifik lovgivning vedrørende visse selskaber, afhængigt af hvilken branche de udøver deres virksomhed i (finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber, el-selskaber, leasingselskaber osv.).
 • Reglement for virksomhedsregistret af 19. juli 1996. Der arbejdes i øjeblikket på en ny tekst til reglementet.

3. Organisation

Virksomhedsregistret er et offentligt kontor, som findes i alle spanske provinshovedstæder samt i andre byer, som er foreskrevet i reglementet. Registrene, som føres af en eller flere virksomhedsregistratorer, hører under justitsministeriet, nærmere bestemt generaldirektoratet for registre og notarer.

Registratoren er en uddannet jurist, som udøver en offentlig funktion, idet vedkommende er ansvarlig for at bedømme og kontrollere lovligheden af samtlige dokumenter, der indføres i registret.

Der findes ét virksomhedsregister i hver af de eksisterende provinshovedstæder i Spanien. Desuden findes der virksomhedsregistre i byerne Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde og Santiago de Compostela. Endelig findes der ét centralt virksomhedsregister, som tager sig af forhold vedrørende selskabers og handelsvirksomheders navne.

Selskaber får retsevne, når de registreres i virksomhedsregistret i det område, hvor de har deres hjemsted, og registreringen er således obligatorisk og en forudsætning for deres stiftelse.

Relevante links

LØSØREREGISTRET

1. Hvad tilbyder løsøreregistret i Spanien?

Retssikkerhed og økonomisk sikkerhed.

1.1. Løsøreregistrets formål

Formålet med løsøreregistret er at registrere ejendomsret og øvrige tingslige rettigheder over løsøre, som kan identificeres ved registerindførsel.

Hvilken type løsøre kan registreres?

Løsøre i egentlig forstand: motoriserede køretøjer, forbrugsgoder, industrielt maskineri, industrielle anlæg, lagerbeholdninger, aktiver i forbindelse med land- og kvægbrug samt øvrigt løsøre, som loven foreskriver.

Visse immaterielle goder eller rettigheder, som kan registreres: industriel og intellektuel ejendomsret, filmrettigheder, administrative licenser og fordringer i almindelighed.

1.3. Hvilke rettigheder kan registreres på løsøre?

Ejendomsret, ejendomsforbehold, udlæg, forbud mod disponering, underpant og pant i løsøre samt andre akter, som kan indføres eller noteres, og som er foreskrevet i loven.

2. Hvad kendetegner løsøreregistret i Spanien?

Løsøreregistret er et statsligt register, som hører under justitsministeriet. Det er et juridisk og ikke blot administrativt register. Indførsler foregår som hovedregel på frivillig basis. Alligevel er der et stort incitament herfor på grund af de favorable virkninger, som indførslen medfører. Registret er ikke baseret på formelle krav: Registreringen af kontrakter sker almindeligvis på grundlag af private dokumenter, men også i form af officielle blanketter. Desuden har registret en kontrollerende funktion, idet registratoren undersøger lovligheden forud for indførslen, både hvad angår adkomstdokumentet og det forhold, der skal registreres.

3. Organisation

Registret føres både i en papirversion og i elektronisk format.

I kongeligt dekret nr. 1828/1999 inddeles løsøreregistret i seks afdelinger:

 • Skibe og luftfartøjer
 • Biler og andre motordrevne køretøjer
 • Industrielt maskineri, virksomhedslokaler og investeringsgoder
 • Anden sikkerhedsstillelse
 • Andet løsøre, som kan registreres
 • Registret over almindelige aftalebetingelser.

4. Er der gratis adgang til løsøreregistret i Spanien?

Nej. Priserne reguleres af vedtægten af 20. juli 1999, idet det af artikel 36 fremgår, hvilke beløb der opkræves ud fra værdien af det løsøre, der registreres i registret:

 • Værdi op til 600 EUR: 2,40 EUR
 • Værdi mellem 600 og 6 000 EUR: 6 EUR
 • Værdi mellem 6 000 og 12 000 EUR: 10 EUR
 • Værdi mellem 12 000 og 18 000 EUR: 13 EUR
 • Værdi over 18 000 EUR: 1,20 EUR for hver 3 000 EUR eller fraktion heraf.

I forbindelse med underpant og pant i løsøre finder matrikelregistrets tariffer anvendelse, og derfor opkræves de beløb, der foreskrives heri (se afsnittet om matrikelregistret).

For så vidt angår udlevering af oplysninger fra dette register opkræves der 3 EUR for udskrifter og 6-24 EUR for attester.

Alle priser skal tillægges den til enhver tid gældende momssats.

5. Søgning i løsøreregistret via internettet

Der henvises til "Relevante links" nederst på siden. Der er under alle omstændigheder tale om en meget enkel procedure, hvor man blot skal følge vejledningen på den angivne side:

 • Adresse: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

Herefter vælges: "Acceso Registro Electrónico" (adgang til det elektroniske register). På den følgende side er der mulighed for at betale med kreditkort, såfremt man ikke er betalende abonnent eller ikke er i besiddelse af et certifikat, som er anerkendt af sammenslutningen af registratorer:

 • "pagos con tarjeta" (betaling med kreditkort). Kreditkortoplysningerne skal udfyldes.
 • Herefter klikkes på "Entrar" (Videre).

På den følgende side er der mulighed for at vælge mellem matrikelregistret, virksomhedsregistret, løsøreregistret og registret over almindelige aftalebetingelser. Her vælges: "Publicidad Bienes Muebles" (offentligt tilgængelige oplysninger om løsøre).

 • Herefter vælges det emne, man ønsker at forespørge om.

6. Relevante links

REGISTRET OVER ALMINDELIGE AFTALEBETINGELSER

1. Hvad indeholder registret over almindelige aftalebetingelser i Spanien?

Dette register anvendes til at beskytte interesserne hos de forbrugere eller brugere, der indgår aftale med en fysisk eller juridisk person, som anvender almindelige aftalebetingelser. Registret er medvirkende til at gøre private retshandler mere sikre og indfører derudover de nødvendige midler til at undgå retstvister.

1.2. Formålet med registret over almindelige aftalebetingelser i Spanien

Registret over almindelige aftalebetingelser har følgende formål:

1. Deponering af almindelige aftalebetingelser

Almindelige aftalebetingelser defineres som kontraktvilkår, der udelukkende er udfærdiget af den ene af kontraktens parter ("standardvilkår"), og som har til formål at indgå i talrige kontrakter. Der er tale om vilkår, som ikke har været genstand for en individuel forhandling. Men de behøver ikke nødvendigvis at være urimelige.

På trods af fordelene ved systemet er det i praksis ikke alle almindelige aftalebetingelser, som deponeres i registret. Deponeringen er frivillig, om end regeringen kan vælge at fastsætte særlige regler for kontraktindgåelse inden for bestemte brancher.

I de tilfælde, hvor almindelige betingelser deponeres, er det almindeligt, at den part, der deponerer betingelserne, henviser til den pågældende deponering i registret over almindelige aftalebetingelser, når vedkommende efterfølgende indgår kontrakter, som reguleres af disse. På denne måde erstattes gengivelsen af betingelserne i fremtidige kontrakter af en henvisning til deres deponering i registret over almindelige aftalebetingelser. Ofte har brugere, som har indgået en kontrakt, der indeholder almindelige aftalebetingelser, ikke kendskab til, hvilke betingelser der helt konkret er gældende for dem, og derfor kan det være nødvendigt at sætte sig ind i, hvilke betingelser der regulerer kontrakten, hvordan brugeren er bundet af disse, hvordan vedkommende kan løses af kontrakten, og i så fald hvilke konsekvenser dette medfører.

2. Domme afsagt af domstolene, hvorved visse vilkår i denne type standardkontrakter erklæres ugyldige

Der er her tale om sager anlagt af en berørt privatperson (individuelt søgsmål) eller af en forbrugerorganisation på vegne af mange berørte privatpersoner (kollektivt søgsmål), hvori der er afsagt retskraftig dom i deres favør.

Når en retskraftig dom er indført i registret, får den virkning i andre sager, der omhandler lignende vilkår.

Det er hensigten, at én enkelt dom vedrørende bestemte vilkårs urimelighed skal kunne anvendes til at afgøre tusindvis af klager, forstået på den måde, at hvis der efterfølgende anvendes urimelige vilkår magen til dem, som er erklæret ugyldige, er det ikke nødvendigt at anlægge et nyt søgsmål, så længe der er tale om den samme sælger. Det er ud fra dette ræsonnement, at man har valgt at offentliggøre indholdet af dommene via registret.

Registrets overvejende juridiske karakter skyldes de virkninger, som retsafgørelser vedrørende ugyldigheden af urimelige aftalevilkår får som følge af registerindførslen. Registreringen af et vilkår som værende urimeligt medfører retsvirkning i forhold til tredjemand. I de tilfælde, hvor en retskraftig dom vedrørende ugyldighed er indført i registret, og en part alligevel fortsætter med at anvende vilkår, som ad rettens vej er erklæret ugyldige som følge af et individuelt eller kollektivt søgsmål, har registratoren mulighed for at foretage en anmærkning om den fortsatte brug af de pågældende vilkår og forelægge forholdet for justitsministeriet.

2. Lovgivning vedrørende registret over almindelige aftalebetingelser

Registret over almindelige aftalebetingelser blev oprettet ved lov om almindelige betingelser fra 1998, og varetagelsen heraf blev betroet ejendoms- og virksomhedsregistratorerne. Registret hører under løsøreregistret.

3. Organisation

Registret over almindelige aftalebetingelser er en afdeling under løsøreregistret. Søgning i registret kan ske via de links, der angives nederst på denne side.

4. Er der gratis adgang til registret over almindelige aftalebetingelser i Spanien?

Ja.

5. Søgning i registret over almindelige aftalebetingelser via internettet

Der henvises til "Relevante links" nedenfor. Der er under alle omstændigheder tale om en meget enkel procedure, hvor man blot skal følge vejledningen på den angivne side:

 • Adresse: https://www.registradores.org
 • Herefter vælges: "Consulta Registro Condiciones Generales" (søgning i registret over almindelige aftalebetingelser).
 • Herefter vælges det emne, man ønsker at forespørge om.

6. Relevante links

Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.