Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Sverige

Dette afsnit giver et overblik over Sveriges virksomhedsregister.

Indholdet er leveret af
Sverige

Det svenske virksomhedsregisters historie

Hvornår blev det oprettet?

Registrering af selskaber blev påbegyndt i 1897.

Filialregistret blev oprettet i 1955. (Kontoret for det svenske selskabsregister overtog registreringen af filialer i 1975).

Kontoret for det svenske selskabsregister overtog registreringen af banker og forsikringsselskaber fra det svenske finanstilsyn i 2002.

Hvornår blev det digitaliseret?

Alt efter datatypen er oplysningerne blevet digitaliseret siden 1982. Siden 2002 er alle indgående oplysninger til registret blevet konverteret til digitalt format.

Gældende lovgivning

Hovedsageligt:

Aktiebolagslagen (aktieselskabsloven) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (aktieselskabsforordningen) (2005:559)

Årsredovisningslagen (årsregnskabsloven) (1995:1554)

Filiallagen (filialloven) (1992:160)

Filialförordningen (filialforordningen) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (lov om bank- og finansvirksomhed)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (forordning om bank- og finansvirksomhed)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (lov om årsregnskaber i kreditinstitutter og investeringsselskaber)

Försäkringsrörelselagen (lov om forsikringsvirksomhed) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (forordning om forsikringsvirksomhed) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (lov om årsregnskaber i forsikringsselskaber)

Hvilke oplysninger indeholder det svenske virksomhedsregister?

Hvem har adgang til registret?

Alle kan kontakte kontoret for det svenske selskabsregister eller besøge webstedet eller Näringslivsregistret [virksomhedsregister] og anmode om oplysninger.

Hvilke oplysninger indeholder registret?

Hvilke data opbevares? (Hvilke enheder registreres i det offentlige register, oplysninger om insolvens, regnskaber osv.)?

Det svenske virksomhedsregister indeholder oplysninger om f.eks.:

 • virksomhedsnavne
 • adresse
 • hjemsted
 • virksomhedsnummer
 • virksomhedens ledelse (bestyrelsesmedlemmer, bemyndigede underskrivere, adm. direktør, revisor osv.)
 • forretningsaktivitet.

(Nærmere oplysninger kan findes i kapitel 2, paragraf 14-17 i den svenske aktieselskabsforordning, paragraf 4 i den svenske filialforordning og kapitel 4, paragraf 19 i den svenske forordning (2004:329) om bank- og finansvirksomhed.)

Hvilke dokumenter gemmes/opbevares (sagsakter, dokumentbog, vedtægter, generalforsamlingsreferater osv.)?

Alle dokumenter, der skal indsendes for hver sagstype i henhold til de gældende regler, som f.eks.:

 • stiftelsesdokumenter
 • vedtægter
 • årsregnskaber
 • meddelelser
 • generalforsamlingsreferater
 • bestyrelsesreferater
 • kontoudtog
 • revisionsrapporter
 • alle andre obligatoriske dokumenter.

Hvordan kan jeg foretage en søgning (og hvilke søgekriterier er tilgængelige)?

Personligt

Der findes en computer i receptionen, hvor besøgende kan foretage søgning i registret. Der kan også bestilles dokumenter fra registret via receptionen.

På registrets websted

Webstedet giver adgang til:

 • registreret for at se, om en virksomhed har indsendt sit årsregnskab, eller for at søge efter en bestemt sag
 • e-tjenesten Näringslivsregistret (hvor visse oplysninger udleveres gratis. For andre oplysninger skal man registrere sig som bruger)
 • e-tjenesten Sök företagsinformation [Søg efter virksomhedsoplysninger].

Hvilke søgekriterier er tilgængelige?

Der kan søges efter virksomhedsnummer, sagsnummer, ID-nummer eller virksomhedens navn.

Hvordan kan jeg få udleveret dokumenter?

Gratis?

Kontoret for det svenske selskabsregister opkræver et gebyr for udlevering af dokumenter, da det er en gebyrfinansieret myndighed.

Ved betaling af gebyr?

Ved bestilling hos os. Der kan betales via faktura eller kort.

Hvordan kan jeg få et udtræk af registret, en bekræftet kopi eller udskrift af et dokument?

Ved bestilling hos os, ved telefonisk henvendelse til os, pr. e-mail eller pr. brev. Der kan betales via faktura eller kort.

Registreringsprocedure

Hvordan indleder jeg registreringsproceduren (hvordan indsendes anmodninger til registret, bekræftelse af dokumenter, hvilken type dokumenter skal vedlægges)?

Personligt

Du fremsender din anmodning om de ønskede dokumenter efter typen af sag i papirform. Kontoret for det svenske selskabsregister råder over computere, som besøgende kan benytte til at foretage søgning på http://www.verksamt.se/ og indtaste en sag.

På internettet

Du kan gå ind på https://www.verksamt.se/web/international/services og registrere en sag.

Hvordan behandles de indsendte ansøgninger?

Sager indsendt via e-tjenester (http://www.verksamt.se/) bliver kontrolleret elektronisk. Nogle af sagerne kan afsluttes automatisk i e-tjenester. Andre, som ikke kan kontrolleres elektronisk, bliver videresendt til en medarbejder for nærmere manuel kontrol. En medarbejder kontrollerer også papirdokumenter.

Registreringens retsvirkninger

De indførte oplysningers virkninger over for tredjeparter i henhold til artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

Registrene med oplysninger, som kontoret for det svenske selskabsregister fører, er offentligt tilgængelige. I Sverige offentliggøres de registrerede oplysninger i det svenske statstidende Post- och Inrikes Tidningar. Oplysninger, der er registreret i registret og offentliggjort i Post- och Inrikes Tidningar betragtes som almindeligt kendte oplysninger. De er derfor offentligt tilgængelige og søgbare.

Uoverensstemmelser mellem de registrerede oplysninger og de offentliggjorte oplysninger

Oplysninger, der fremsendes til registrering, registreres og offentliggøres. Hvis det efterfølgende konstateres, at forkerte oplysninger er blevet registreret (og offentliggjort), kan det være nødvendigt at rette dem.

Hvem er ansvarlig for, at de registrerede oplysninger er korrekte?

Selskaberne er ansvarlig for de oplysninger, de fremsender. Kontoret for det svenske selskabsregister registrerer de fremsendte oplysninger efter en legalitetskontrol.

Databeskyttelsesprocedurer

Procedurer vedrørende den registreredes rettigheder med hensyn til offentliggørelse og opbevaring af personoplysninger

I vores virksomhedsregistre behandler vi personoplysninger tilhørende bl.a. bestyrelsesmedlemmer. Formålet med at føre registrene er at udlevere oplysninger om f.eks. forretningsaktiviteter, långivning, køb og salg af virksomheder samt tilførsler til eller kontrol af kunderegistre. Oplysningerne kan udleveres til private, selskaber eller myndigheder, der har brug for oplysninger i deres arbejde.

Personoplysninger kan offentliggøres og opbevares, forudsat at de er forbundet med udøvelse af myndighed. Ifølge loven skal personoplysninger registreres.

Kontoret for det svenske selskabsregister er dataansvarlig og sikrer, at personoplysningerne i vores registre behandles i overensstemmelse med bestemmelserne om databeskyttelse og de specifikke regler for registret.

Kontoret for det svenske selskabsregister har udpeget en ombudsmand for databeskyttelse for at sikre, at personoplysningerne bliver behandlet korrekt og lovligt.

Kontaktoplysninger

Kontoret for det svenske selskabsregister

Tlf.: +46 771670670 (eller +46 60184000) mandag til fredag 9.00 til 15.00

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Besøgsadresse: Stuvarvägen 21, Sundsvall, Sverige

Websted: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Links

E-tjenester: https://bolagsverket.se/en/fee

E-tjenester: https://www.verksamt.se/web/international/services

Sidste opdatering: 28/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.