På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Det Forenede Kongerige

Dette afsnit giver et overblik over Det Forenede Kongeriges virksomhedsregister.

Indholdet er leveret af
Det Forenede Kongerige

Hvem fører virksomhedsregistret i Det Forenede Kongerige?

Companies House fører virksomhedsregistret i Det Forenede Kongerige, dvs. England, Wales, Skotland og Nordirland.

Hvad indeholder virksomhedsregistret hos Companies House?

Registret indeholder oplysninger fra selskaber, kommanditselskaber, kommanditselskaber med begrænset ansvar, udenlandske registrerede virksomheder og Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG), grænseoverskridende fusioner og SE-selskaber (europæiske selskaber). Man kan få flere oplysninger ved at kontakte Companies House. Registret indeholder ikke oplysninger om eneforhandlere, interessentskaber og virksomhedsnavne.

Er der gratis adgang til virksomhedsregisteret?

Ja, det er gratis at benytte registret og hente grundlæggende virksomhedsoplysninger fra det.

Hvordan søger jeg i virksomhedsregistret for Det Forenede Kongerige

Virksomhedsoplysninger i det britiske virksomhedsregister kan fås på webstedet for Companies House under funktionen ‘WebCHeck’.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Registreringsmyndigheden

I dette afsnit beskrives situationen i forbindelse med virksomhedsoplysninger, fordi de udgør hovedparten af materialet i registret.

De vigtigste forskrifter, der regulerer driften af Det Forenede Kongeriges virksomhedsregister findes i Companies Act 2006. Ifølge denne lov skal virksomhederne eller deres repræsentanter give oplysninger med henblik på registrering i virksomhedsregisteret til registreringsmyndigheden (the Registrar). Når oplysningerne er modtaget, kontrolleres det, at formforskrifterne er overholdt. Registreringsmyndigheden lægger uden videre oplysningerne til grund. Ingen validering eller efterprøvning af oplysningernes nøjagtighed finder sted. Hvis oplysningerne er acceptable, registreres de, og der oprettes en sagsmappe for hver virksomhed, og denne mappe stilles til rådighed for offentligheden. Borgere, der søger oplysninger i registret, kan stole på lødigheden heraf, bortset fra en begrænset kategori af oplysninger, dog under forudsætning af at de oplysninger, der afgives til myndigheden, er korrekte.

En begrænset kategori af oplysninger i registret får retsvirkninger i kraft af selve registreringen. Brugerne kan fæste lid til disse oplysninger, således som de fremgår af registret. Denne kategori af oplysninger omfatter:

  • Inkorporering af et selskab (section 16 i Companies Act 2006)
  • Hovedsædets adresse og senere ændringer heraf, jf. section 87
  • Virksomhedens navn og senere ændringer heraf, jf. section 81
  • Omregistrering af en virksomhed i forbindelse med ændring af dens status, f.eks. fra en privat virksomhed til et børsnoteret selskab osv. (section 96, 101,104, 107 og 111)
  • Nedsættelse af selskabskapitalen (section 651 og 665).

Strafferetlige sanktioner kan iværksættes over for dem, der afgiver urigtige oplysninger til registreringsmyndigheden. I henhold til section 1112 i Companies Act 2006 er det strafbart forsætligt eller uagtsomt at give urigtige, vildledende eller fordrejede oplysninger til registreringsmyndigheden.

En virksomhed kan ikke gøre krav gældende over for tredjemand vedrørende specifikke begivenheder, der har fundet sted, medmindre den er blevet officielt underrettet herom, eller det kan påvises, at tredjemand havde kendskab til begivenheden (section 1079 i Companies Act 2006).

Der er tale om følgende specifikke begivenheder:

  • Ændring af selskabets vedtægter
  • Ændringer af selskabet ledelse
  • Ændring af selskabets vedtægtsmæssige hjemsted
  • Beslutning om, at virksomheden skal tages under konkursbehandling
  • Udpegning af en kurator ved en frivillig likvidation af virksomheden.

Relevante links

Companies House

Sidste opdatering: 24/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.