Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάισπανικάεσθονικάαγγλικάγαλλικάμαλτέζικαρουμανικάσλοβενικά
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Αυστρία

Η παρούσα ενότητα της δικτυακής πύλης παρέχει συνοπτική επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων στην Αυστρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι είδους πληροφορίες προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων;

Το μητρώο επιχειρήσεων (Firmenbuch, γνωστό και ως Hauptbuch) περιέχει πληροφορίες για όλες τις καταχωρισμένες αυστριακές επιχειρήσεις [βλ. άρθρο 2 του νόμου σχετικά με το μητρώο επιχειρήσεων (Firmenbuchgesetz, στο εξής: FBG)]. Τα έγγραφα στα οποία βασίζονται οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό αρχείο εγγράφων που τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Urkundensammlung - συλλογή εγγράφων). Τα στοιχεία των επιχειρήσεων και η συλλογή εγγράφων διατίθενται στο κοινό διαδικτυακά. Ωστόσο, η πρόσβαση παρέχεται έναντι αντιτίμου.

Τα στοιχεία των επιχειρήσεων είναι επίσης διαθέσιμα στις αυστριακές αρχές μέσω της δικτυακής πύλης του ομοσπονδιακού κέντρου μηχανοργάνωσης (BRZ). Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων (EBR).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;

Η πρόσβαση στο βιβλίο επιχειρήσεων παρέχεται έναντι αντιτίμου.

Αναζήτηση στο μητρώο επιχειρήσεων

Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να συμβουλεύεται το μητρώο επιχειρήσεων προκειμένου να λάβει πληροφορίες σχετικά με καταχωρίσεις στο μητρώο.

Με την εισαγωγή του αριθμού καταχώρισης στο μητρώο επιχειρήσεων παρέχεται αντίγραφο των τρεχόντων στοιχείων. Κατόπιν αιτήματος μπορούν επίσης να ανακτηθούν διαγραφέντα δεδομένα (μόνο δεδομένα διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή). Οι αναζητήσεις μπορούν επίσης να αφορούν καταχωρίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί πρόσφατα.

Η πρόσβαση του κοινού στη βάση δεδομένων του μητρώου επιχειρήσεων παρέχεται από επιχειρήσεις που είναι γνωστές ως «γραφεία συμψηφισμού» (Verrechnungsstellen) και στις οποίες έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η διεκπεραίωση των αναζητήσεων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου, όπως αναζητήσεις στο μητρώο επιχειρήσεων ή αντίγραφα καταχωρίσεων από το μητρώο επιχειρήσεων, τα οποία είναι ισοδύναμα με τα επίσημα αποσπάσματα από το μητρώο.

Μόνο τα περιφερειακά δικαστήρια (Landesgerichte) [η υπηρεσία μητρώου επιχειρήσεων (Firmenbuchabteilung)] είναι αρμόδια για την έκδοση δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί το καθεστώς μιας επιχείρησης στο μητρώο επιχειρήσεων για χρήση ενώπιον δημόσιας αρχής.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Σύμφωνα με το άρθρο 3α της οδηγίας 2009/101/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2012/17/ΕΕ), τα κράτη μέλη οφείλουν να αναφέρουν τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας βάσει των οποίων τρίτα μέρη θα μπορούν να εμπιστεύονται στοιχεία και πράξεις για τις εταιρείες προβλεπόμενα από το άρθρο 2.(π.χ. δικαίωμα εκπροσώπησης οργάνων, καταστατικά). Στην παρόυσα ενότητα παρουσιάζεται η νομική κατάσταση στην Αυστρία.

Στην Αυστρία, τα στοιχεία και οι πράξεις για ανώνυμες εταιρείες (AG) και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (GmbH), σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ, βρίσκονται στο μητρώο επιχειρήσεων, νομική βάση του οποίου είναι ο κώδικας δικαίου επιχειρήσεων (Unternehmensgesetzbuch — UGB) και ο νόμος σχετικά με το μητρώο επιχειρήσεων (FBG). Το μητρώο επιχειρήσεων τηρείται από τα δικαστήρια ως ηλεκτρονικό μητρώο. Αποτελείται από το κύριο μητρώο (Hauptbuch), στο οποίο πραγματοποιούνται εγγραφές και απαλοιφές νομικών πράξεων (π.χ. αρμοδιότητα εκπροσώπησης οργάνων), και από τη συλλογή εγγράφων, στην οποία περιλαμβάνονται σημαντικά έγγραφα (π.χ. καταστατικά).

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του UGB, οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων πρέπει να κοινοποιούνται στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων (Ediktsdatei, το οποίο διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο), αφενός, και στο επίσημο τεύχος της εφημερίδας Wiener Zeitung, αφετέρου. Η κοινοποίηση θεωρείται πραγματοποιηθείσα κατά τη χρονική στιγμή της συμπερίληψης των σχετικών στοιχείων στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων.

Τα έννομα αποτελέσματα των καταχωρίσεων στο μητρώο επιχειρήσεων έναντι τρίτων διέπονται από το άρθρο 15 του UGB. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, ένα πραγματικό περιστατικό που θα έπρεπε να καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων αλλά δεν έχει καταχωριστεί, δεν μπορεί να προβληθεί από την ενδιαφερόμενη εταιρεία έναντι τρίτου, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ήδη το εν λόγω περιστατικό (παράγραφος 1). Μόλις καταχωριστεί ένα πραγματικό περιστατικό, πρέπει να είναι αντιτάξιμο έναντι τρίτων. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για νομικές πράξεις που διενεργούνται εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι ο τρίτος αποδεικνύει ότι ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει το εν λόγω περιστατικό (παράγραφος 2). Οι εσφαλμένες καταχωρίσεις είναι επίσης αντιτάξιμες έναντι της εταιρείας από τρίτους στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, εάν η ίδια έχει ξεκινήσει την εσφαλμένη καταχώριση ή δεν έχει απαλείψει την καταχώριση, μολονότι την έχει αναγνωρίσει ή όφειλε να την έχει αναγνωρίσει ως εσφαλμένη. Ωστόσο, η εσφαλμένη καταχώριση δεν είναι αντιτάξιμη έναντι της εταιρείας, εάν η τελευταία αποδείξει ότι ο τρίτος δεν ενήργησε με βάση την καταχώριση ή γνώριζε την ανακρίβειά της ή δεν τη γνώριζε από βαριά αμέλεια (παράγραφος 3).

Το καταστατικό ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι πάντοτε δεσμευτικό στην εκάστοτε έκδοση που έχει καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων, καθώς τυχόν τροποποίηση του καταστατικού δεν παράγει έννομα αποτελέσματα προτού καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων [άρθρο 148 παράγραφος 3 του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (AktG), άρθρο 49 παράγραφος 2 του νόμου περί περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (GmbHG)].

Ιστορικό

Αρχικά, τα στοιχεία στο αυστριακό μητρώο επιχειρήσεων τηρούνταν σε έντυπη μορφή. Μετά την αναδιαμόρφωση του μητρώου επιχειρήσεων το 1991, τα στοιχεία μεταφέρθηκαν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Έκτοτε, όλα τα στοιχεία, τόσο τα τρέχοντα όσο και τα ιστορικά, είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων

Γενικές πληροφορίες για το αυστριακό μητρώο επιχειρήσεων

Αρχείο επίσημων ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων της αυστριακής δικαιοσύνης

Πλήρες κείμενο του κώδικα δικαίου επιχειρήσεων (UGB)

Πλήρες κείμενο του νόμου σχετικά με το μητρώο επιχειρήσεων (FGB)

Πλήρες κείμενο του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (AktG)

Πλήρες κείμενο του νόμου περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (GmbHG)

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/04/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.