Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Αυστρία

Η παρούσα ενότητα της δικτυακής πύλης παρέχει συνοπτική επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων στην Αυστρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Ιστορικό της σύστασης του εθνικού μητρώου

Πότε ιδρύθηκε;

Μέχρι το 1990 το αυστριακό εμπορικό μητρώο τηρούνταν σε έντυπη μορφή. Το 1991 το μητρώο επιχειρήσεων, το οποίο τηρείται ως ηλεκτρονική βάση δεδομένων, αντικατέστησε το εμπορικό μητρώο.

Πότε ψηφιοποιήθηκε;

Όταν το 1991 το εμπορικό μητρώο αντικαταστάθηκε από το μητρώο επιχειρήσεων, τα δεδομένα του κύριου μητρώου μεταφέρθηκαν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Έκτοτε, όλα τα στοιχεία, τόσο τα τρέχοντα όσο και τα ιστορικά (προηγούμενα έτη έως το 1991), είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά. Από το 2005 η συλλογή εγγράφων του μητρώου επιχειρήσεων τηρείται επίσης ηλεκτρονικά.

Ποια νομοθεσία το διέπει;

Οι βασικές διατάξεις περιλαμβάνονται στον νόμο σχετικά με το μητρώο επιχειρήσεων (FBG) και στον κώδικα δικαίου επιχειρήσεων (UGB).

Ποιες πληροφορίες καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων;

Ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο;

Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να συμβουλεύεται το μητρώο επιχειρήσεων προκειμένου να λάβει πληροφορίες σχετικά με καταχωρίσεις στο μητρώο. Πρόσβαση παρέχεται και στο κύριο μητρώο και στη συλλογή εγγράφων.

Ποιες πληροφορίες καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων;

Το κύριο μητρώο του μητρώου επιχειρήσεων περιέχει πληροφορίες για όλες τις εγγεγραμμένες αυστριακές επιχειρήσεις. Τα έγγραφα στα οποία βασίζονται οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων αποθηκεύονται στη συλλογή εγγράφων.

Το μητρώο επιχειρήσεων χρησιμοποιείται για την καταχώριση και δημοσιοποίηση πραγματικών περιστατικών τα οποία πρέπει να καταχωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τον αριθμό μητρώου επιχειρήσεων, την επωνυμία της επιχείρησης, τη νομική μορφή, την έδρα και τη διεύθυνση της επιχείρησης, καθώς και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να την εκπροσωπούν. Αλλαγές στα πραγματικά περιστατικά που καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων πρέπει, κατ’ αρχήν, να κοινοποιούνται αμελλητί στο δικαστήριο (υποχρέωση κοινοποίησης).

Ποια είδη δεδομένων αποθηκεύονται (ποιες οντότητες καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο, πληροφορίες για διαδικασίες αφερεγγυότητας, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις);

Στο κύριο μητρώο καταχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του FBG ιδίως όλες οι κεφαλαιουχικές εταιρίες [εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (GmbH), ανώνυμες εταιρείες (AG), ευρωπαϊκές ανώνυμες εταιρείες (SE)], καταχωρισμένες προσωπικές εταιρείες [ομόρρυθμες εταιρείες (OG) και ετερόρρυθμες εταιρείες (KG)] και συνεταιρισμοί [συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών συνεταιρισμών (SCE)] με έδρα στην Αυστρία. Οι αστικές εταιρείες (GesbR) δεν καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων διότι δεν έχουν δική τους νομική προσωπικότητα. Οι αλλοδαπές νομικές οντότητες πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων εφόσον διαθέτουν υποκατάστημα στην Αυστρία.

Οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν καταρχήν τη δυνατότητα να καταχωρίζονται οικειοθελώς στο μητρώο επιχειρήσεων. Μόνον όταν μια ατομική επιχείρηση έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 700 000 EUR επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη ή κύκλο εργασιών άνω του 1 000 000 EUR επί ένα έτος καθίσταται υποχρεωτική η καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων.

Ποια έγγραφα υποβάλλονται/αποθηκεύονται (αρχεία, βιβλία της επιχείρησης, καταστατικά, πρακτικά γενικών συνελεύσεων);

Πέραν των καταχωρίσεων στο κύριο μητρώο του μητρώου επιχειρήσεων, μεγάλος αριθμός εγγράφων αποθηκεύεται στη συλλογή εγγράφων. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ιδίως, τα καταστατικά κεφαλαιουχικών εταιρειών, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που υποχρεούνται να καταρτίζουν τέτοιες καταστάσεις και τα δείγματα υπογραφών των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να τις εκπροσωπούν.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αναζήτηση (και ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης);

Αυτοπροσώπως / Στον ιστότοπο του μητρώου

Ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης;

Με την εισαγωγή του αριθμού μητρώου επιχειρήσεων μπορεί να ανακτηθεί από τη βάση δεδομένων απόσπασμα από το μητρώο επιχειρήσεων. Ένα τέτοιο απόσπασμα περιέχει κατά βάση τα επί του παρόντος καταχωρισμένα δεδομένα. Ωστόσο, εφόσον ζητηθεί, μπορούν επίσης να εκδοθούν τυχόν διαγραμμένα (ιστορικά) δεδομένα.

Εάν ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης δεν είναι γνωστός, μπορεί να διεξαχθεί αναζήτηση με το όνομα της νομικής οντότητας (η λεγόμενη επιχείρηση) ή με το όνομα του προσώπου που ασκεί καθήκοντα (π.χ. διευθύνων/-ουσα σύμβουλος) στη σχετική νομική οντότητα για την οποία διεξάγεται η αναζήτηση.

Όλα τα έγγραφα που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε σχέση με μια νομική οντότητα μπορούν επίσης να ανακτηθούν μέσω του λεγόμενου καταλόγου εγγράφων.

Βλ. σχετικά και τις πληροφορίες στην ερώτηση «Πώς μπορώ να λάβω απόσπασμα από το μητρώο, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή εγγράφων;»

Πώς μπορώ να λάβω έγγραφα;

Δωρεάν; Έναντι τέλους;

Βλ. σχετικά τις πληροφορίες στην ερώτηση «Πώς μπορώ να λάβω απόσπασμα από το μητρώο, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή εγγράφων;»

Πώς μπορώ να λάβω απόσπασμα από το μητρώο, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή εγγράφων;

Από τη βάση δεδομένων του μητρώου επιχειρήσεων μπορούν να ανακτηθούν αποσπάσματα του μητρώου επιχειρήσεων (από το κύριο μητρώο) καθώς και έγγραφα (από τη συλλογή εγγράφων). Τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε σχέση με μια νομική οντότητα παρατίθενται στον λεγόμενο κατάλογο εγγράφων. Εκτός από τις δωρεάν συνοπτικές πληροφορίες, οι οποίες περιέχουν τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική οντότητα, η αναζήτηση δεδομένων από τη βάση δεδομένων του μητρώου επιχειρήσεων υπόκειται σε τέλος.

Εάν είναι γνωστή η εταιρική επωνυμία ή ο αριθμός μητρώου επιχειρήσεων της νομικής οντότητας, η πρόσβαση σε αποσπάσματα και έγγραφα του μητρώου επιχειρήσεων είναι δυνατή μέσω της «JustizOnline», της ψηφιακής πύλης πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται από την αυστριακή δικαιοσύνη. Για τα προϊόντα αναζήτησης επί πληρωμή απαιτούνται εγγραφή με υπογραφή μέσω κινητού τηλεφώνου και δυνατότητα διαδικτυακής πληρωμής. Από την άλλη, η πρόσβαση στις προαναφερθείσες συνοπτικές πληροφορίες είναι δυνατή χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις.

Η μόνιμη διαδικτυακή πρόσβαση στο αυστριακό μητρώο επιχειρήσεων με όλες τις δυνατότητες αναζήτησης είναι δυνατή μέσω του λεγόμενου γραφείου συμψηφισμού (Verrechnungsstelle). Τα γραφεία συμψηφισμού είναι εταιρείες στις οποίες έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η διεκπεραίωση των αναζητήσεων στο μητρώο επιχειρήσεων. Κάθε συμβολαιογράφος, κάθε δικηγόρος και κάθε ορκωτός/-ή λογιστής/-τρια και φοροτεχνικός διαθέτει αυτό το είδος διαδικτυακής πρόσβασης. Αιτήματα αναζήτησης στη βάση δεδομένων του μητρώου επιχειρήσεων μπορούν να υποβληθούν και στα δικαστήρια.

Διαδικασία καταχώρισης

Πώς μπορώ να κινήσω τη διαδικασία καταχώρισης (τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο, επικύρωση εγγράφων, είδος εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν);

Αυτοπροσώπως/διαδικτυακά

Οι αιτήσεις στο μητρώο επιχειρήσεων πρέπει, κατ’ αρχήν, να υποβάλλονται γραπτώς και, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υπογραφές των αιτούντων πρέπει να επικυρώνονται από συμβολαιογράφο ή δικαστήριο.

Στην αίτηση προσδιορίζεται επακριβώς η αιτούμενη καταχώριση. Σε πολλές περιπτώσεις, η αίτηση πρέπει επίσης να συνοδεύεται από αντίστοιχα έγγραφα, ορισμένα από τα οποία υπόκεινται επίσης σε ειδικές τυπικές προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, το καταστατικό ανώνυμης εταιρείας (AG) ή το καταστατικό εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (GmbH) πρέπει να περιάπτονται τον συμβολαιογραφικό τύπο.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου επιχειρήσεων δικαστήριο. Για ορισμένες αιτήσεις διατίθενται επίσης ειδικά έντυπα, βλ.:

https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/2

https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Firmenbuch.aspx

Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν, εκτός από αυτές τις βασικές πληροφορίες, όλες οι απαιτήσεις ως προς τον τύπο και το περιεχόμενο που πρέπει να πληρούνται για τις αιτήσεις στο μητρώο επιχειρήσεων. Εάν χρειάζεστε συμβουλές για το θέμα αυτό, απευθυνθείτε σε συμβολαιογράφο ή δικηγόρο.

Πώς εξετάζονται οι υποβαλλόμενες αιτήσεις;

Οι αιτήσεις εξετάζονται από τυπικής και ουσιαστικής απόψεως από το αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου επιχειρήσεων δικαστήριο ― πρόκειται για πρωτοβάθμια δικαστήρια (Landesgerichte) που επιλαμβάνονται εμπορικών υποθέσεων. Η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται από την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα της νομικής οντότητας που έχει καταχωριστεί ή πρόκειται να καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων.

Στα αρμόδια για την τήρηση των μητρώων επιχειρήσεων δικαστήρια οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται εν μέρει από δικαστές και εν μέρει από δικαστικούς/-ές υπαλλήλους (Rechtspfleger:innen). Εάν δεν είναι δυνατή η έγκριση της αίτησης λόγω πλημμελειών, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει οδηγίες για τη διόρθωσή της.

Έννομα αποτελέσματα της καταχώρισης

Αποτελέσματα των καταχωρίσεων έναντι τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132

Τα έννομα αποτελέσματα των καταχωρίσεων στο μητρώο επιχειρήσεων έναντι τρίτων διέπονται από το άρθρο 15 του κώδικα δικαίου επιχειρήσεων (UGB). Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, ένα πραγματικό περιστατικό που θα έπρεπε να καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων αλλά δεν έχει καταχωριστεί, δεν μπορεί να προβληθεί από την ενδιαφερόμενη εταιρεία έναντι τρίτου, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ήδη το εν λόγω περιστατικό (παράγραφος 1). Μόλις καταχωριστεί το πραγματικό περιστατικό, πρέπει να είναι αντιτάξιμο έναντι τρίτων. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για νομικές πράξεις που διενεργούνται εντός 15 ημερών από την καταχώριση, υπό την προϋπόθεση ότι ο τρίτος αποδεικνύει ότι ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει το εν λόγω περιστατικό (παράγραφος 2). Οι εσφαλμένες καταχωρίσεις είναι επίσης αντιτάξιμες έναντι της εταιρείας από τρίτους στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, εάν η ίδια έχει ξεκινήσει την εσφαλμένη καταχώριση ή δεν έχει απαλείψει την καταχώριση, μολονότι την έχει αναγνωρίσει ή όφειλε να την έχει αναγνωρίσει ως εσφαλμένη. Ωστόσο, η εσφαλμένη καταχώριση δεν είναι αντιτάξιμη έναντι της εταιρείας, εάν η τελευταία αποδείξει ότι ο τρίτος δεν ενήργησε με βάση την καταχώριση ή γνώριζε την ανακρίβειά της ή δεν τη γνώριζε από βαριά αμέλεια (παράγραφος 3).

Το καταστατικό ανώνυμης εταιρείας (AG) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (GmbH) είναι πάντοτε δεσμευτικό στην εκάστοτε έκδοση που έχει καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων, καθώς τυχόν τροποποίηση του καταστατικού δεν παράγει έννομα αποτελέσματα προτού καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων [άρθρο 148 παράγραφος 3 του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (AktG), άρθρο 49 παράγραφος 2 του νόμου περί περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (GmbHG)].

Ασυμφωνίες μεταξύ της εγγραφής στο μητρώο και της δημοσίευσής της

Δεδομένου ότι οι καταχωρίσεις από τη βάση δεδομένων του μητρώου επιχειρήσεων διαβιβάζονται απευθείας στα πρόσθετα μέσα δημοσίευσης [αρχείο επίσημων ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων (Ediktsdatei) και αυστριακή επίσημη εφημερίδα (Amtsblatt zur Wiener Zeitung)] μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, μπορεί στην πράξη να αποκλειστεί οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ του περιεχομένου της καταχώρισης στο μητρώο επιχειρήσεων και του περιεχομένου της συμπληρωματικής δημοσίευσης. Εάν, παρά ταύτα, υπάρξει απόκλιση, τότε υπερισχύει η καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των καταχωρίσεων;

Κατ’ αρχήν, κάθε επιχείρηση υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα πραγματικά περιστατικά που την αφορούν και που είναι καταχωρισμένα στο μητρώο επιχειρήσεων είναι ορθά και επικαιροποιημένα. Εάν υπάρξει αλλαγή στα εν λόγω πραγματικά περιστατικά, αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί στο μητρώο επιχειρήσεων. Αν πρόσωπο που είναι υποχρεωμένο να καταχωρίσει πραγματικό περιστατικό στο μητρώο επιχειρήσεων παραλείψει να υποβάλει αίτηση, μπορεί να υποχρεωθεί να το πράξει με την επιβολή προστίμων.

Διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων

Διαδικασίες σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά τη δημοσίευση και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

Τυχόν αξιώσεις βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων διέπονται κατά κύριο λόγο από τις διατάξεις της δικαστικής διαδικασίας για το μητρώο επιχειρήσεων [βλ. άρθρο 84 του νόμου περί οργάνωσης δικαστηρίων (Gerichtsorganisationsgesetz)].

Στοιχεία επικοινωνίας

Το αρμόδιο για την τήρηση μητρώου επιχειρήσεων δικαστήριο που είναι κατά τόπον αρμόδιο για συγκεκριμένη νομική οντότητα (βλ. πληροφορίες σχετικά με το «Πώς εξετάζονται οι υποβαλλόμενες αιτήσεις;») μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της αναζήτησης δικαστηρίου στην πύλη «JustizOnline», βλ.:

https://justizonline.gv.at/jop/web/home

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

https://www.justiz.gv.at/home/service/firmenbuch~36f.de.html

https://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/12/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.