Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Βέλγιο

Η ενότητα αυτή παρέχει επισκόπηση σχετικά με το βελγικό εμπορικό μητρώο.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Τι δυνατότητες προσφέρει το βελγικό εμπορικό μητρώο;

Το βελγικό μητρώο επιχειρήσεων, Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)/Kruispunktbank van Ondernemingen (KBO), τελεί υπό τη διαχείριση μιας υπηρεσίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας. Το μητρώο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διοικητικής απλούστευσης και της ανάθεσης μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης στις επιχειρήσεις. Το BCE περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις, καθώς η εγγραφή τους στο μητρώο είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία. Στο μητρώο καταγράφονται επίσης οι μονάδες εγκατάστασης των επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις διευθύνσεις στις οποίες ή από τις οποίες η επιχείρηση ασκεί τις δραστηριότητές της. Το BCE παρέχει επίσης συνδέσμους προς άλλες βάσεις δεδομένων. Περιλαμβάνει όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τα άλλα νομικά πρόσωπα. Στην εν λόγω τράπεζα δεδομένων συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις-φυσικά πρόσωπα, οι δημόσιοι φορείς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις.

Η πρόσβαση στο βελγικό εμπορικό μητρώο είναι δωρεάν;

Ο καθένας μπορεί να συμβουλεύεται τα δημόσια δεδομένα δωρεάν στον δικτυακό τόπο Public Search.

Η συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης επιχειρήσεων ή μονάδων εγκατάστασης με βάση διάφορα κριτήρια. Παρέχεται επίσης δωρεάν ένα αρχείο Open Data, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά την εγγραφή κάθε ενδιαφερομένου. Προτείνονται επίσης οι διαδικτυακές υπηρεσίες «Public search», οι οποίες επιτρέπουν την ενσωμάτωση μεγάλου μέρους των δημόσιων δεδομένων στις εφαρμογές του χρήστη. Ωστόσο, αυτή η υπηρεσία παρέχεται επί πληρωμή.

Πώς γίνεται η αναζήτηση στο βελγικό εμπορικό μητρώο;

Η λειτουργία «Public search» σάς δίνει τη δυνατότητα να αναζητάτε στοιχεία για οποιαδήποτε επιχείρηση είτε είναι ενεργός είτε έχει προβεί σε διακοπή εργασιών, είτε πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή για επιχειρήσεις-φυσικά πρόσωπα, καθώς και στοιχεία για τις μονάδες εγκατάστασης.

Ποια στοιχεία μπορείτε να βρείτε;

Για την επιχείρηση:

 1. τον αριθμό της επιχείρησης
 2. το καταστατικό
 3. τη νομική κατάσταση
 4. την ημερομηνία έναρξης
 5. την επωνυμία
 6. τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας
 7. τον αριθμό τηλεφώνου
 8. τον αριθμό φαξ
 9. την ηλεκτρονική διεύθυνση‑
 10. τον δικτυακό τόπο
 11. το είδος της νομικής μορφής της επιχείρησης
 12. τον αριθμό των μονάδων εγκατάστασης
 13. τις λειτουργίες
 14. τις επαγγελματικές δεξιότητες και τις βασικές γνώσεις διαχείρισης, για τις οποίες έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία
 15. τις ιδιότητες
 16. τις άδειες
 17. τις δραστηριότητες της επιχείρησης (ΦΠΑ και ONSS)
 18. τα οικονομικά στοιχεία
 19. τη σχέση με άλλες επιχειρήσεις
 20. τους εξωτερικούς συνδέσμους [στην επίσημη εφημερίδα (Moniteur belge/Belgisch Staatsblad), 
  την κεντρική τράπεζα (Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België),
  και μητρώο εργοδοτών που τηρείται από τον εθνικό οργανισμό κοινωνικών ασφαλίσεων (ONSS/RSZ)]

Για τη μονάδα εγκατάστασης :

 1. τον αριθμό της επιχείρησης
 2. το καταστατικό
 3. τον αριθμό της μονάδας εγκατάστασης
 4. την ημερομηνία έναρξης
 5. την επωνυμία της μονάδας εγκατάστασης
 6. τη διεύθυνση
 7. τον αριθμό τηλεφώνου
 8. τον αριθμό φαξ
 9. την ηλεκτρονική διεύθυνση
 10. τον δικτυακό τόπο
 11. τις άδειες
 12. τις δραστηριότητες ONSS και τις (μη) εμπορικές δραστηριότητες

Πόσο αξιόπιστα είναι τα δεδομένα που περιέχονται στο μητρώο;

Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν ορισμένα στοιχεία και ορισμένες πράξεις. Το μέτρο αυτό αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της αντιταξιµότητας έναντι τρίτων. Στο Βέλγιο, αυτό επιτυγχάνεται με τη δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων στην επίσημη εφημερίδα και με τη δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών στο κέντρο οικονομικών καταστάσεων της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου. Το άρθρο 76 του Κώδικα Εταιρειών ορίζει τους κανόνες σχετικά με τη δυνατότητα αντιτάξεως των πράξεων και στοιχείων μετά τη δημοσίευσή τους.

Το άρθρο 76 του Κώδικα Εταιρειών ορίζει ότι οι πράξεις και τα στοιχεία των οποίων η δημοσιοποίηση είναι υποχρεωτική είναι αντιτάξιμα έναντι τρίτων μόνο από την ημερομηνία της δημοσίευσης τους αποσπασματικά ή με μνεία στα παραρτήματα της επίσημης εφημερίδας, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι εν λόγω τρίτοι είχαν προηγουμένως σχετική γνώση.

Ωστόσο, οι τρίτοι δύνανται να επικαλεσθούν πράξεις των οποίων η δημοσίευση δεν πραγματοποιήθηκε.

Για τις ενέργειες που συντελούνται πριν από την δεκάτη έκτη ημέρα μετά τη δημοσίευση, οι εν λόγω πράξεις δεν είναι αντιτάξιμες έναντι τρίτων οι οποίοι αποδεικνύουν ότι τους ήταν αδύνατο να έχουν γνώση των εν λόγω πράξεων.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του κειμένου που έχει κατατεθεί και του κειμένου που έχει δημοσιευθεί στα παραρτήματα της επίσημης εφημερίδας, το τελευταίο κείμενο δεν είναι αντιτάξιμο έναντι τρίτων. Ωστόσο, οι εν λόγω τρίτοι μπορούν να το επικαλεστούν, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι είχαν γνώση του κειμένου που κατατέθηκε.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των εγγράφων που πρέπει να συνταχθούν σε μία επίσημη γλώσσα και των μεταφράσεων που υποβλήθηκαν οικειοθελώς σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μετάφραση που δημοσιεύθηκε οικειοθελώς δεν είναι αντιτάξιμη έναντι τρίτων. Ωστόσο, οι τρίτοι δύνανται να επικαλεσθούν οικειοθελώς δημοσιευθείσες μεταφράσεις, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι είχαν γνώση της έκδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 εδάφιο 2 του Κώδικα Εταιρειών, δηλαδή τα επικυρωμένα αντίγραφα δημοσίων εγγράφων, τα αντίγραφα ή τα πρωτότυπα ιδιωτικών εγγράφων υπογεγραμμένα από άτομο που ενεργεί ως ιδιώτης και τα αποσπάσματα [, σε ηλεκτρονική ή μη ηλεκτρονική μορφή,] που πρέπει να έχουν κατατεθεί στη γραμματεία του εμπορικού δικαστηρίου.

Στον δικτυακό τόπο «Public Search» του BCE, τα στοιχεία των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν άμεσο σύνδεσμο προς τις δημοσιεύσεις στην επίσημη εφημερίδα και προς το κέντρο οικονομικών καταστάσεων της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου.

Τρόπος αναζήτησης

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο Public Search εδώ.

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές δυνατότητες αναζήτησης, οι οποίες εμφανίζονται σε χωριστές καρτέλες:

 • αναζήτηση με βάση τον αριθμό (αν γνωρίζετε τον αριθμό μητρώου της επιχείρησης ή τον αριθμό της μονάδας εγκατάστασης)
 • αναζήτηση με βάση την επωνυμία
 • αναζήτηση με βάση τη διεύθυνση
 • αναζήτηση με βάση τη δραστηριότητα.

Ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος σε τέσσερις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ολλανδικά.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το BCE θα βρείτε στον δικτυακό τόπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας [τμήμα για τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους (Entreprises & Indépendants/Ondernemingen & Zelfstandigen), στήλη «Banque-Carrefour des Entreprises/Kruispuntbank van Ondernemingen»].

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας, ΜΜΕ, Μεσαίες τάξεις και Ενέργεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.