Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Βουλγαρία

Η παρούσα ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των μητρώων επιχειρήσεων της Βουλγαρίας και του μητρώου BULSTAT. Η Βουλγαρία διασφαλίζει ότι τα εν λόγω μητρώα τηρούν τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας των πληροφοριών.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι πληροφορίες προσφέρει το βουλγαρικό μητρώο επιχειρήσεων;

Τη διαχείριση του βουλγαρικού μητρώου επιχειρήσεων και του μητρώου νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ТРРЮЛНЦ - TRRYULNTs) έχει η Υπηρεσία Μητρώων που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο TRRYULNTs καταχωρίζονται οι εμπορικές επιχειρήσεις, τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εμπορικών επιχειρήσεων, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τα στοιχεία τους που απαιτείται από τον νόμο να καταχωρίζονται. Επίσης στο TRRYULNTs περιέχονται τα έγγραφα που απαιτείται από τον νόμο να υποβάλλονται σε δημοσιότητα σε σχέση με εμπορικές επιχειρήσεις, υποκαταστήματα αλλοδαπών εμπορικών επιχειρήσεων, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υποκαταστήματα αλλοδαπών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το μητρώο επιχειρήσεων και το μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούν μια κοινή ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία περιέχει τα στοιχεία που απαιτείται από τον νόμο να καταχωρίζονται, καθώς και τα έγγραφα που απαιτείται από τον νόμο να υποβάλλονται σε δημοσιότητα σε σχέση με εμπορικές επιχειρήσεις, υποκαταστήματα αλλοδαπών εμπορικών επιχειρήσεων, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υποκαταστήματα αλλοδαπών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για κάθε εμπορική επιχείρηση, υποκατάστημα αλλοδαπής εμπορικής επιχείρησης, νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υποκατάστημα αλλοδαπού νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημιουργείται ένας φάκελος σε ηλεκτρονική μορφή. Στον φάκελο αυτό καταχωρίζονται οι αιτήσεις, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα καταχωρισμένα στοιχεία, τα έγγραφα που υπόκεινται σε δημοσιότητα και άλλα έγγραφα, τα οποία ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης των προσώπων που εκπροσωπούν ή διαχειρίζονται την εκάστοτε επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Είναι η πρόσβαση στο βουλγαρικό μητρώο επιχειρήσεων δωρεάν;

Το μητρώο επιχειρήσεων και το μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι δημόσια. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων των μητρώων είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους. Η Υπηρεσία Μητρώων παρέχει πρόσβαση στον φάκελο της εμπορικής επιχείρησης ή του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατόπιν επώνυμου αιτήματος. Η πρόσβαση αυτή μπορεί να παρασχεθεί στα τοπικά γραφεία της Υπηρεσίας Μητρώων κατόπιν υποβολής αίτησης και προσκόμισης εγγράφου ταυτότητας. Τα άτομα που αιτούνται ηλεκτρονική πρόσβαση πρέπει να ταυτοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής ή ψηφιακού πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Μητρώων η επίσημη πρόσβαση παρέχεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε ειδικό κανονισμό. Η Υπηρεσία Μητρώων παρέχει επίσης δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση σε στοιχεία και έγγραφα μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων.

Μέθοδος αναζήτησης στο βουλγαρικό μητρώο επιχειρήσεων

Το μητρώο επιχειρήσεων είναι προσβάσιμο 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση https://portal.registryagency.bg.

Οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένο στοιχείο ή έγγραφο στο μητρώο επιχειρήσεων και το μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Στη διαδικτυακή πύλη του TRRYULNTs οι αναζητήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:

 • εμπορική επωνυμία/ονομασία ή μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ΜΚΤ) της εμπορικής επιχείρησης, του υποκαταστήματος αλλοδαπής εμπορικής επιχείρησης, του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή του υποκαταστήματος αλλοδαπού νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ονόματα ή αριθμός ταυτότητας, ή, αν συντρέχει περίπτωση, εμπορική επωνυμία/ονομασία ή ΜΚΤ εταίρου ή του μοναδικού ιδιοκτήτη εταιρείας.
 • ονόματα ή αριθμός ταυτότητας, ή, αν συντρέχει περίπτωση, εμπορική επωνυμία/ονομασία ή ΜΚΤ μέλους των οργάνων νομικού προσώπου–εμπορικής επιχείρησης ή νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο φάκελος εμπορικής επιχείρησης, υποκαταστήματος αλλοδαπής εμπορικής επιχείρησης, νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή υποκαταστήματος αλλοδαπού νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και των προκατόχων και των νόμιμων διαδόχων του μπορεί να αναζητηθεί με βάση ορισμένο στοιχείο ή έγγραφο.

Επιπλέον, παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αναζήτηση σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων TRRYULNTs χρησιμοποιώντας δικά τους κριτήρια αναζήτησης. Το τέλος για την αναζήτηση σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων ανέρχεται σε 100 βουλγαρικά λεβ τον χρόνο (σύμφωνα με τον πίνακα δημόσιων τελών που εισπράττονται από την Υπηρεσία Μητρώων) για τις δημόσιες αρχές η εν λόγω πρόσβαση στη βάση δεδομένων είναι δωρεάν.

Πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται από τα καταστήματα της Υπηρεσίας Μητρώων καθώς και ηλεκτρονικά (η χρέωση των τελών γίνεται βάσει του πίνακα δημόσιων τελών που εισπράττονται από την Υπηρεσία Μητρώων).

Αντίγραφα των εγγράφων που τηρούνται στο μητρώο μπορούν να εκδίδονται είτε από τα καταστήματα της Υπηρεσίας Μητρώων είτε ηλεκτρονικά (η χρέωση των τελών γίνεται βάσει του πίνακα δημόσιων τελών που εισπράττονται από την Υπηρεσία Μητρώων).

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Η Βουλγαρία έχει υιοθετήσει τις αρχές που ορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία και διέπουν την ισχύ των καταχωρίσεων ή διαγραφών στοιχείων και τη δημοσίευση εγγράφων που αφορούν εμπορικές επιχειρήσεις / νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ειδικές ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο καθορίζονται στον νόμο περί μητρώου εμπορικών επιχειρήσεων και μητρώου νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ЗТРРЮЛНЦ - ZTRRYULNTs) καθώς και στον νόμο περί εμπορίου.

Στο πλαίσιο του νόμου περί μητρώου εμπορικών επιχειρήσεων και μητρώου νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ένα στοιχείο που καταχωρίζεται στο μητρώο τεκμαίρεται, από την ημερομηνία της καταχώρισης, ότι είναι γνωστό στους τρίτους που ενεργούν με καλή πίστη. Έως και 15 ημέρες μετά την καταχώριση, ένα στοιχείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τρίτων που αποδεικνύουν ότι ήταν αδύνατον να το γνωρίζουν. Τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν στοιχείο που πρέπει να καταχωριστεί, ακόμα κι αν δεν έχει γίνει ακόμα η καταχώριση, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει ειδικά ότι τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την καταχώριση. Εφόσον διαγραφεί, η καταχώριση παύει να ισχύει. Έγγραφα που τηρούνται στο TRRYULNTs τεκμαίρεται ότι είναι γνωστά στους τρίτους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Οι καλόπιστοι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν καταχώριση ή δημοσίευση ακόμα κι αν το καταχωρισμένο στοιχείο ή το δημοσιευμένο έγγραφο δεν υπάρχει. Έναντι των καλόπιστων τρίτων, στοιχεία που δεν έχουν καταχωριστεί στο μητρώο θεωρείται ότι δεν υπάρχουν.

Ιστορικό του βουλγαρικού μητρώου επιχειρήσεων και του μητρώου νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Η μεταρρύθμιση της διαδικασίας καταχώρισης άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2008, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος περί μητρώου επιχειρήσεων και τέθηκε σε λειτουργία ένα ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εμπορικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις όφειλαν να καταχωριστούν εκ νέου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου περί νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από την 1η Ιανουαρίου 2018, η Υπηρεσία Μητρώων τηρεί το μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το άρθρο 25 παράγραφος 1 των μεταβατικών και τελικών διατάξεων του νόμου περί νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προβλέπει ότι τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι καταχωρισμένα στα μητρώα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των επαρχιακών δικαστηρίων έχουν την επιλογή να υποβάλουν στην Υπηρεσία Μητρώων αίτηση εκ νέου καταχώρισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τα δύο μητρώα μοιράζονται την ίδια βάση δεδομένων.

Αποτελέσματα της μεταρρύθμισης:

 1. Η διαδικασία καταχώρισης μεταφέρθηκε από τα δικαστήρια σε κεντρικό κυβερνητικό διοικητικό φορέα: την Υπηρεσία Μητρώων.
 2. Όλα τα μητρώα των 28 επαρχιακών δικαστηρίων ενοποιήθηκαν σε μια ενιαία κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων περιέχει τα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρίζονται και τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλονται σε δημοσιότητα, καθώς και όλα τα υποβληθέντα έγγραφα, τις απορριπτικές αποφάσεις, τις εκδοθείσες οδηγίες και τους φακέλους των εταιρειών σε ηλεκτρονική μορφή.
 3. Η αρχή της δημοσιοποίησης των πληροφοριών έχει θεμελιώδη σημασία για τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο.
 4. Η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο πραγματοποιείται με χρήση διαφόρων ειδών αιτήσεων. Το είδος της αίτησης εξαρτάται από τον είδος της εμπορικής επιχείρησης ή του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και από τα στοιχεία που πρόκειται να καταχωριστούν.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο επιχειρήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε επί τόπου σε οποιοδήποτε κατάστημα της Υπηρεσίας Μητρώων είτε ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης του TRRYULNTs.

Αιτήσεις σε έντυπη μορφή μπορούν να υποβάλλονται σε οποιοδήποτε τοπικό κατάστημα της Υπηρεσίας Μητρώων, ανεξάρτητα από το πού εδρεύει η επιχείρηση. Αφού παραληφθούν από τα καταστήματα της Υπηρεσίας, οι αιτήσεις σε έντυπη μορφή σαρώνονται και αποθηκεύονται ως επισύναψη στο ηλεκτρονικό σύστημα του TRRYULNTs. Τα έγγραφα που επισυνάπτονται ως παραρτήματα των αιτήσεων πρέπει να είναι τα αυθεντικά ή αντίγραφα επικυρωμένα από τον αιτούντα ή συμβολαιογράφο.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή μέσω της δικτυακής πύλης του TRRYULNTs.

Πώς εξετάζονται οι υποβληθείσες αιτήσεις;

Κάθε στοιχείο που λαμβάνεται προς καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα του TRRYULNTs (αίτηση, δικαστική απόφαση, αίτημα διόρθωσης σφάλματος, αίτημα διορισμού εμπειρογνωμόνων, επαληθευτές, ελεγκτές κ.λπ.) λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς στη μορφή «εεεεμμηηωωλλδδ» (έτος, μήνας, ημέρα, ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο). Αφότου η αίτηση, η δικαστική απόφαση ή το αίτημα λάβει τον μοναδικό αριθμό αναφοράς, ανατίθεται τυχαία από το ηλεκτρονικό σύστημα σε αρμόδιο για τις καταχωρίσεις υπάλληλο προς εξέταση. Οι αιτήσεις για καταχώριση ή διαγραφή ή για δημοσίευση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 14 ανατίθενται αυτόματα, σύμφωνα με τη σειρά παραλαβής, μόλις ένας αρμόδιος για τις καταχωρίσεις υπάλληλος ολοκληρώσει ηλεκτρονικά την προηγούμενη αίτηση που του ανατέθηκε και αναγνωρίζεται πλέον από το ηλεκτρονικό σύστημα ως διαθέσιμος.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου περί μητρώου επιχειρήσεων και μητρώου νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ZTRRYULNTs), ο αρμόδιος για την καταχώριση υπάλληλος αποφασίζει σχετικά με κάθε αίτηση καταχώρισης ή διαγραφής και κάθε αίτηση δημοσίευσης εγγράφου τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή τους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο. Οι αιτήσεις πρώτης καταχώρισης εμπορικής επιχείρησης εξετάζονται έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημερομηνίας υποβολής τους στο μητρώο επιχειρήσεων, και εκδίδεται απόφαση αμέσως μετά την εξέταση της αίτησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 του ZTRRYULNTs, κατά τις οποίες εκδίδεται οδηγία. Οι αιτήσεις για τη δημοσίευση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων, όταν απαιτείται από τον νόμο, εξετάζονται χωριστά από τις λοιπές αιτήσεις με τη σειρά που λαμβάνονται.

Ανάλογα με το είδος της απόφασης, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τα εξής:

 • μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της εκάστοτε αίτησης, έκδοση από τον αρμόδιο για την καταχώριση υπάλληλο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων οδηγιών, οι οποίες δημοσιεύονται άμεσα στον λογαριασμό της εμπορικής επιχείρησης εν προκειμένω ισχύει η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του ZTRRYULNTs
 • μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, έκδοση από τον αρμόδιο για την καταχώριση υπάλληλο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης απορριπτικής απόφασης, η οποία δημοσιεύεται άμεσα στον λογαριασμό της εμπορικής επιχείρησης
 • μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, έκδοση από τον αρμόδιο για την καταχώριση υπάλληλο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης εντολής καταχώρισης, η οποία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του ZTRRYULNTs εμφανίζεται στον λογαριασμό της επιχείρησης σε κατάσταση «τριήμερης αναμονής». Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας, το ηλεκτρονικό σύστημα TRRYULNTs πραγματοποιεί αυτόματα την καταχώριση και παράγει τον αριθμό καταχώρισης στον μορφότυπο που αναφέρεται παραπάνω. Το έτος, ο μήνας και η ημέρα είναι εκείνα της αυτόματης δημοσίευσης από το ηλεκτρονικό σύστημα, ενώ η ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα καταγράφουν τον χρόνο κατά τον οποίο δόθηκε η εντολή για την καταχώριση από τον αρμόδιο υπάλληλο την προηγούμενη ημέρα.

Τι πληροφορίες προσφέρει το μητρώο BULSTAT της Βουλγαρίας;

Το μητρώο BULSTAT περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

 1. νομικά πρόσωπα που δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του νόμου περί νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία υποχρεούνται σε καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων ή στο μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 2. υποκαταστήματα αλλοδαπών οντοτήτων που δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 3. πρακτορεία αλλοδαπών οντοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου περί προώθησης των επενδύσεων
 4. αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βουλγαρία και διαθέτουν μόνιμη έδρα, βάση ή εγκατάσταση εκεί
 5. αλλοδαπά νομικά πρόσωπα των οποίων η πραγματική διοικητική έδρα βρίσκεται στη Βουλγαρία
 6. αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ιδιόκτητα ακίνητα στη Βουλγαρία
 7. ενεχυριάζοντες κατά την έννοια του νόμου περί πλασματικών ενεχύρων
 8. οργανωτικές μονάδες σύμφωνα με τον νόμο περί ενοχών και συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των βιοτεχνικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών ενώσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του κώδικα κοινωνικής ασφάλισης
 9. οντότητες που καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και δεν είναι φυσικά πρόσωπα
 10. υποκαταστήματα και τμήματα οντοτήτων και τμήματα επιχειρήσεων που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων
 11. φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή εργάζονται ως έμποροι
 12. αλλοδαποί πολίτες που δεν διαθέτουν αριθμό βουλγαρικής ταυτότητας ή αριθμό ταυτότητας αλλοδαπού κατοίκου και οι οποίοι:
  • παρέχουν ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένου μέσω μόνιμης εγκατάστασης, βάσης ή έδρας
  • αποκτούν ακίνητα
  • καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
 13. άλλα φυσικά πρόσωπα που καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
 14. πρόσωπα/οντότητες της αλλοδαπής που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς καταχώρισης στο πλαίσιο του φορολογικού νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν φορολογική απαλλαγή βάσει διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει τεθεί σε ισχύ και της οποίας η Βουλγαρία είναι συμβαλλόμενο μέρος
 15. Φυσικά και νομικά πρόσωπα και άλλες νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ως διαχειριστές καταπιστευμάτων ή ταμείων θεματοφυλακής και άλλες παρόμοιες αλλοδαπές νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν βάσει αλλοδαπού δικαίου που επιτρέπει τέτοιες μορφές καταπιστευμάτων.

Η πρόσβαση στο μητρώο BULSTAT είναι δωρεάν;

Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο μητρώο BULSTAT με βάση έγγραφα που υποβάλλονται για την παροχή των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 σημεία 1 έως 7 και σημείο 19 και στο άρθρο 7 παράγραφος 9 του νόμου περί του μητρώου BULSTAT είναι δημόσιες. Οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένο στοιχείο.

Ιστορικό του μητρώου BULSTAT

Το μητρώο BULSTAT δημιουργήθηκε με βάση το μητρώο επιχειρήσεων που τηρείται στο Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7 του νόμου περί στατιστικών. Με το διάταγμα αριθ. 206 του Υπουργικού Συμβουλίου, της 30ής Οκτωβρίου 1995, θεσπίστηκαν οι κανόνες για τη δημιουργία του μητρώου. Το ενοποιημένο κρατικό μητρώο επιχειρηματικών οντοτήτων, το «BULSTAT», ξεκίνησε να λειτουργεί στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας την 1η Ιανουαρίου 1996. Με την απόφαση αριθ. 379 του Υπουργικού Συμβουλίου, της 30ής Ιουλίου 1998, ο κωδικός ταυτοποίησης στο ενοποιημένο κρατικό μητρώο επιχειρηματικών οντοτήτων καθιερώθηκε ως μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ΜΚΤ) για όλες τις νομικές και άλλες οντότητες που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Βουλγαρία. Στις 17 Ιουνίου 1999 η Εθνική Συνέλευση εξέδωσε τον νόμο περί στατιστικών. Ο εν λόγω νόμος όρισε τη μέθοδο για τη σύσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του ενοποιημένου μητρώου BULSTAT για την ταυτοποίηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Το μητρώο BULSTAT εξελίχθηκε σε ένα από τα βασικότερα διοικητικά μητρώα της χώρας, και το 2000 τα δεδομένα του κατέστησαν προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας του μητρώου.

Στις 11 Αυγούστου 2005 η διαχείριση του μητρώου BULSTAT μεταβιβάστηκε στην Υπηρεσία Μητρώων. Το μητρώο περιλαμβάνει τις καταχωρίσεις για όλες τις νομικές οντότητες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών νομικών οντοτήτων που δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του νόμου περί νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία υποχρεούνται σε καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων ή στο μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή εργάζονται ως έμποροι υποχρεούνται επίσης να καταχωρίζονται στο μητρώο. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008 οι έμποροι ήταν υποχρεωμένοι να καταχωρίζονται στο BULSTAT εντός επτά ημερών εν συνεχεία, η διαδικασία αυτή περιήλθε στην αρμοδιότητα του μητρώου επιχειρήσεων.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο BULSTAT

Οι καταχωρίσεις και οι διαγραφές πραγματοποιούνται βάσει αίτησης που υποβάλλεται με χρήση τυποποιημένου εντύπου.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε επί τόπου σε οποιοδήποτε κατάστημα της Υπηρεσίας Μητρώων είτε ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης του BULSTAT.

Αιτήσεις σε έντυπη μορφή μπορούν να υποβληθούν σε οποιοδήποτε τοπικό κατάστημα της Υπηρεσίας Μητρώων, ανεξάρτητα από το πού εδρεύει η οντότητα. Αφού παραληφθούν από τα καταστήματα της Υπηρεσίας, οι αιτήσεις σε έντυπη μορφή σαρώνονται και αποθηκεύονται ως επισύναψη στο ηλεκτρονικό σύστημα του μητρώου BULSTAT. Τα έγγραφα που επισυνάπτονται ως παραρτήματα των αιτήσεων πρέπει να είναι τα αυθεντικά ή αντίγραφα επικυρωμένα από τον αιτούντα ή συμβολαιογράφο.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή μέσω της δικτυακής πύλης του μητρώου BULSTAT.

Ανάλογα με το καθεστώς τους, οι οντότητες που επιθυμούν να καταχωριστούν στο μητρώο BULSTAT πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

 1. αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλου εγγράφου ως ακολούθως:
  α) νομικά πρόσωπα: ιδρυτικό έγγραφο και έγγραφο που αναφέρει το φυσικό πρόσωπο που διαχειρίζεται και/ή εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο
  β) πρακτορεία αλλοδαπών οντοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου περί προώθησης των επενδύσεων: έγγραφο που πιστοποιεί την εγγραφή στο βουλγαρικό εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο (BCCI)
  γ) αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: έγγραφο που πιστοποιεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Βουλγαρία επικυρωμένο έγγραφο που πιστοποιεί την σύσταση του νομικού προσώπου στην οικεία χώρα
  δ) οργανωτικές μονάδες χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με τον νόμο περί ενοχών και συμβάσεων και ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 8 του κώδικα κοινωνικής ασφάλισης: εταιρική σύμβαση και πιστοποιητικό καταχώρισης στην εθνική υπηρεσία δημόσιων εσόδων
  ε) υποκαταστήματα και τμήματα: έγγραφο που πιστοποιεί τη σύστασή τους και αναφέρει το πρόσωπο που τα διαχειρίζεται και/ή τα εκπροσωπεί
  στ) οντότητες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) και που καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης: έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα και/ή τη διεξαγωγή συγκεκριμένης δραστηριότητας, όπου απαιτείται από τον νόμο.
 2. αίτηση σε τυποποιημένο έντυπο, εγκεκριμένο από τον εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας Μητρώων
 3. δήλωση που να βεβαιώνει το αληθές των δηλούμενων στοιχείων, υπογεγραμμένη από τον αιτούντα
 4. έγγραφο που αποδεικνύει την καταβολή δημόσιου τέλους σύμφωνα με τον πίνακα που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Κάθε στοιχείο που λαμβάνεται προς καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα του μητρώου (αίτηση ή αίτημα διόρθωσης) λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς στη μορφή «εεεεμμηηωωλλδδ» (έτος, μήνας, ημέρα, ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο).

Οι αιτήσεις και τα αιτήματα για καταχώριση ή διαγραφή εξετάζονται από υπάλληλο αρμόδιο για τις καταχωρίσεις, σύμφωνα με τη σειρά παραλαβής τους. Ο αρμόδιος για την καταχώριση υπάλληλος εκδίδει απόφαση σχετικά με την εκάστοτε αίτηση ή το αίτημα καταχώρισης ή διαγραφής έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημέρας παραλαβής του.

Ανάλογα με το είδος της απόφασης, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τα εξής:

 • μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της εκάστοτε αίτησης, έκδοση από τον αρμόδιο για την καταχώριση υπάλληλο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων οδηγιών, οι οποίες δημοσιεύονται άμεσα στον λογαριασμό της εμπορικής επιχείρησης — πρέπει να εφαρμοστούν εντός 5 εργάσιμων ημερών
 • μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, έκδοση από τον αρμόδιο για την καταχώριση υπάλληλο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης απορριπτικής απόφασης, η οποία δημοσιεύεται άμεσα στον λογαριασμό της οντότητας
 • μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, έκδοση από τον αρμόδιο για την καταχώριση υπάλληλο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης εντολής καταχώρισης. Αφού πραγματοποιηθεί η καταχώριση, το ηλεκτρονικό σύστημα BULSTAT δημιουργεί αυτόματα τον αριθμό καταχώρισης με τη μορφή που ορίζεται ανωτέρω. Το έτος, ο μήνας και η ημέρα είναι εκείνα της αυτόματης δημοσίευσης από το ηλεκτρονικό σύστημα, ενώ η ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα καταγράφουν τον χρόνο κατά τον οποίο δόθηκε η εντολή για την καταχώριση από τον αρμόδιο για την καταχώριση υπάλληλο.

Η αναζήτηση στο μητρώο μπορεί να γίνει διαδικτυακά με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

 • όνομα ή αριθμός ΜΚΤ / αριθμός ταυτότητας της οντότητας
 • φάκελος εταιρείας / έτος / επαρχιακό δικαστήριο
 • αριθμός αίτησης, αριθμός καταχώρισης
 • σύνδεση μεταξύ οντοτήτων.
Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.