Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Βουλγαρία

Η παρούσα ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των μητρώων επιχειρήσεων της Βουλγαρίας και του μητρώου BULSTAT. Η Βουλγαρία διασφαλίζει ότι τα εν λόγω μητρώα τηρούν τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας των πληροφοριών.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Ιστορικό της σύστασης του εθνικού μητρώου

Πότε ιδρύθηκε;

Η μεταρρύθμιση της διαδικασίας καταχώρισης άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2008, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος περί μητρώου επιχειρήσεων (Zakon za targovskiya registar) και τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εμπορικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις όφειλαν να καταχωριστούν εκ νέου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου περί νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel), από την 1η Ιανουαρίου 2018, η Υπηρεσία Μητρώων (Agentsiya po vpisvaniyata) τηρεί το μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το άρθρο 25 παράγραφος 1 των μεταβατικών και τελικών διατάξεων του νόμου περί νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προβλέπει ότι οι νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των επαρχιακών δικαστηρίων (okrazhni sadilishta) έχουν την επιλογή να υποβάλουν στην Υπηρεσία Μητρώων αίτηση εκ νέου καταχώρισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τα δύο μητρώα μοιράζονται την ίδια βάση δεδομένων.

Αποτελέσματα της μεταρρύθμισης:

  1. Η διαδικασία καταχώρισης μεταφέρθηκε από τα δικαστήρια σε κεντρικό κυβερνητικό διοικητικό φορέα: την Υπηρεσία Μητρώων.
  2. Όλα τα μητρώα των 28 επαρχιακών δικαστηρίων ενοποιήθηκαν σε μια ενιαία κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων περιέχει τα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρίζονται και τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλονται σε δημοσιότητα, καθώς και όλα τα υποβληθέντα έγγραφα, τις απορριπτικές αποφάσεις, τις εκδοθείσες οδηγίες και τους φακέλους των εταιρειών σε ηλεκτρονική μορφή.
  3. Η αρχή της δημοσιοποίησης των πληροφοριών έχει θεμελιώδη σημασία για τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο.
  4. Η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο πραγματοποιείται με χρήση διαφόρων ειδών αιτήσεων. Το είδος της αίτησης εξαρτάται από τον είδος της εμπορικής επιχείρησης ή της νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και από τα στοιχεία που πρόκειται να εγγραφούν.

Πότε ψηφιοποιήθηκε;

Το μητρώο επιχειρήσεων, από την 1η Ιανουαρίου 2008, και το μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από την 1η Ιανουαρίου 2018, λειτουργούν ως ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υπόκεινται σε εγγραφή και τα έγγραφα που υπόκεινται σε δημοσίευση, καθώς και όλα τα υποβληθέντα έγγραφα, τις εκδοθείσες αρνήσεις, τις οδηγίες και τα εταιρικά αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή.

Ποια νομοθεσία το διέπει;

Ο νόμος για το μητρώο επιχειρήσεων και το μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Zakon za targovskiya registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel, ZTRRYuLNTs) διέπει τις εγγραφές, την αποθήκευση και την πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων και στο μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και την τήρηση αυτών, και τις επιπτώσεις των εγγραφών, διαγραφών και άλλων πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτά, ενώ ο κανονισμός αριθ. 1, της 14ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την αποθήκευση και την πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων και στο μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και για την τήρηση των μητρώων αυτών (Haredba za vodene, sahranyavane i dostap do targovskiya registar i do registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel, NVSDTRRYuLNTs), καθορίζει τους κανόνες για την αποθήκευση και την πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων και στο μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και την τήρηση αυτών και διαδικασία διορισμού και αμοιβής εκτιμητών μη χρηματικών εισφορών, εκκαθαριστών, ελεγκτών, επαληθευτών και ορκωτών λογιστών.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων που λαμβάνονται από το μητρώο επιχειρήσεων και το μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (TRRYuLNTs), οι αρμόδιοι για την καταχώριση υπάλληλοι διενεργούν ελέγχους επαλήθευσης των υποβληθέντων εγγράφων σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του εμπορικού νόμου (Targovski zakon), του νόμου περί νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του νόμου περί μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Zakon za merkite sreshtu izpiraneto na pari), του νόμου περί εμπραγμάτων βαρών (Zakon za osobenite zalozi, του νόμου περί συνεταιρισμών (Zakon za kooperatsiite), του νόμου περί οντοτήτων ειδικού σκοπού και οντοτήτων τιτλοποίησης (Zakon za druzhestvata sas spetsialna investitsionna tsel i za druzhestvata za sekyuritizatsiya), του νόμου περί δραστηριοτήτων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και άλλων επιχειρήσεων συλλογικών επενδύσεων (Zakon za deynostta na kolektivnite investitsionni shemi i na drugi predpriyatiya za kolektivno investirane), του νόμου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Zakon za pazarite na finansovi instrumenti), του νόμου περί δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών (Zakon za publichnoto predlagane na tsenni knizha), του νόμου περί λογιστικής (Zakon za schetovodstvoto), του νόμου περί εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης (Zakon sa lechebnite zavedeniya), του νόμου για τα δημόσια κοινοτικά κέντρα (Zakon za narodnite chitalishta), του νόμου περί πιστωτικών ιδρυμάτων (Zakon za kreditnite institutsii) και του νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης (Zakon za elektronniya dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi).

Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο επιχειρήσεων;

Το μητρώο επιχειρήσεων και το μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούν κοινή ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία περιέχει τα στοιχεία που απαιτείται από τον νόμο να καταχωρίζονται, καθώς και τα έγγραφα που απαιτείται από τον νόμο να υποβάλλονται σε δημοσιότητα σε σχέση με εμπορικές επιχειρήσεις, υποκαταστήματα αλλοδαπών εμπορικών επιχειρήσεων, νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υποκαταστήματα αλλοδαπών νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για κάθε εμπορική επιχείρηση, υποκατάστημα αλλοδαπής εμπορικής επιχείρησης, νομική οντότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υποκατάστημα αλλοδαπής νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημιουργείται ένας φάκελος σε ηλεκτρονική μορφή. Στον φάκελο αυτόν καταχωρίζονται οι αιτήσεις, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα καταχωρισμένα στοιχεία, τα έγγραφα που υπόκεινται σε δημοσιότητα και άλλα έγγραφα, τα οποία ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης των προσώπων που εκπροσωπούν ή διαχειρίζονται την εκάστοτε επιχείρηση ή τη νομική οντότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τι περιέχει ο λογαριασμός;

Ο λογαριασμός των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο περιέχει βασικές πληροφορίες, αποθηκευμένες υπό μορφή δομημένων δεδομένων, σχετικά με την επωνυμία, τη νομική μορφή, την έδρα και τη διεύθυνση της εταιρείας, των φορέων διαχείρισής της, των σκοπών (κατά περίπτωση), των εταίρων (κατά περίπτωση) και του μετοχικού κεφαλαίου (κατά περίπτωση).

Τι περιέχει ο φάκελος;

Ο φάκελος κάθε οντότητας στο μητρώο περιέχει όλα τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τα στοιχεία που έχουν εγγραφεί στον λογαριασμό της.

Ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο;

Το μητρώο επιχειρήσεων και το μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι δημόσια. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων των μητρώων είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους. Η Υπηρεσία Μητρώων παρέχει πρόσβαση στον φάκελο της εμπορικής επιχείρησης ή του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατόπιν επώνυμου αιτήματος. Η πρόσβαση αυτή μπορεί να παρασχεθεί στα τοπικά γραφεία της Υπηρεσίας Μητρώων κατόπιν υποβολής αίτησης και προσκόμισης εγγράφου ταυτότητας. Τα άτομα που αιτούνται ηλεκτρονική πρόσβαση πρέπει να ταυτοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής ή ψηφιακού πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Μητρώων. Επίσημη πρόσβαση παρέχεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε ειδικό κανονισμό. Η Υπηρεσία Μητρώων παρέχει επίσης δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση σε στοιχεία και έγγραφα μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων.

Ποιες πληροφορίες τηρεί το μητρώο επιχειρήσεων;

Στα TRRYuLNTs καταχωρίζονται οι εμπορικές επιχειρήσεις, τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εμπορικών επιχειρήσεων, οι νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τα στοιχεία τους που απαιτείται από τον νόμο να καταχωρίζονται. Επίσης στα TRRYuLNTs περιέχονται τα έγγραφα που απαιτείται από τον νόμο να υποβάλλονται σε δημοσιότητα σε σχέση με εμπορικές επιχειρήσεις, υποκαταστήματα αλλοδαπών εμπορικών επιχειρήσεων, νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υποκαταστήματα αλλοδαπών νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα ακόλουθα υπόκεινται σε εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων και στο μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: στοιχεία σχετικά με την αρχική καταχώριση οντοτήτων, μεταβολές και διαγραφή δηλωθέντων στοιχείων, πληροφορίες σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκκαθάριση και αφερεγγυότητα, κατάσχεση εταιρικών μεριδίων (κατά περίπτωση), ενεχυρίαση επιχείρησης και ενεχυρίαση εταιρικών μεριδίων, στοιχεία που αφορούν τον υπογράφοντα, το υποκατάστημα, τους πραγματικούς δικαιούχους και την αναδιάρθρωση.

Ποια έγγραφα υποβάλλονται/τηρούνται (φάκελοι, σύνολα εγγράφων, καταστατικά, πρακτικά της γενικής συνέλευσης κ.λπ.);

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη πληρωμής των κρατικών τελών, εκτός εάν το τέλος καταβάλλεται ηλεκτρονικά, καθώς και από δήλωση που βεβαιώνει τη γνησιότητα των στοιχείων που πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο και την αποδοχή των εγγράφων που υποβάλλονται προς εγγραφή, καθώς και από έγγραφα που πιστοποιούν την ύπαρξη των στοιχείων που πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο ή το έγγραφο που υπόκειται σε εγγραφή, όπως καταστατικό, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, συμβάσεις αγοράς και πώλησης εταιρικών μεριδίων κ.λπ. Η αίτηση και τα παραρτήματά της πρέπει να υποβάλλονται στη βουλγαρική γλώσσα. Τα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στα βουλγαρικά.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αναζήτηση (και ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης);

Αυτοπροσώπως

Οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένο στοιχείο ή έγγραφο στο μητρώο επιχειρήσεων και το μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μεταβαίνοντας σε τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας Μητρώων. Τα γραφεία της Υπηρεσίας Μητρώων βρίσκονται στις περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία κάθε επαρχιακού δικαστηρίου στη Βουλγαρία.

Πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται από κάθε τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας Μητρώων (η είσπραξη των τελών γίνεται βάσει του πίνακα κρατικών τελών που εισπράττονται από την Υπηρεσία Μητρώων).

Αντίγραφα των εγγράφων που υποβάλλονται προς εγγραφή στο μητρώο μπορούν να εκδίδονται από κάθε τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας Μητρώων (η είσπραξη των τελών γίνεται βάσει του πίνακα κρατικών τελών που εισπράττονται από την Υπηρεσία Μητρώων).

Στον ιστότοπο του μητρώου

Το μητρώο επιχειρήσεων είναι προσβάσιμο 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση https://portal.registryagency.bg/en/.

Οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένο στοιχείο ή έγγραφο στο μητρώο επιχειρήσεων και το μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης;

Στη διαδικτυακή πύλη των TRRYuLNTs οι αναζητήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:

  • εμπορική επωνυμία/ονομασία ή μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ΜΚΤ) της εμπορικής επιχείρησης, του υποκαταστήματος αλλοδαπής εμπορικής επιχείρησης, της νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή του υποκαταστήματος αλλοδαπής νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα· ονόματα ή αριθμός ταυτότητας, ή εμπορική επωνυμία ή ΜΚΤ εταίρου ή του μοναδικού κατόχου του κεφαλαίου·
  • ονόματα ή αριθμός ταυτότητας ή εμπορική επωνυμία ή ΜΚΤ μέλους των οργάνων νομικής οντότητας–εμπορικής επιχείρησης ή νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο φάκελος εμπορικής επιχείρησης, υποκαταστήματος αλλοδαπής εμπορικής επιχείρησης, νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή υποκαταστήματος αλλοδαπής νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και των προκατόχων και των νόμιμων διαδόχων του μπορεί να αναζητηθεί με βάση ορισμένο στοιχείο ή έγγραφο.

Πώς μπορώ να λάβω έγγραφα;

Δωρεάν;

Εκτός από την ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση στη βάση δεδομένων του μητρώου επιχειρήσεων και του μητρώου νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναφέρονται ανωτέρω, η Υπηρεσία Μητρώων εκδίδει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό ενημερότητας με το οποίο βεβαιώνονται τα καταχωρισμένα στοιχεία και έγγραφα στον λογαριασμό εμπορικής επιχείρησης ή νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά τον χρόνο έκδοσης του εγγράφου.

Πιστοποιητικό εγγραφών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου, με το οποίο βεβαιώνονται τα στοιχεία που έχουν εγγραφεί στον λογαριασμό εμπορικής επιχείρησης ή νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια περιόδου που καθορίζεται από τον αιτούντα.

Πιστοποιητικό εγγράφων που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου, το οποίο απαριθμεί τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό εμπορικής επιχείρησης ή νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια περιόδου που καθορίζεται από τον αιτούντα.

Πιστοποιητικό ότι ορισμένα στοιχεία/έγγραφα δεν έχουν εγγραφεί/δημοσιευθεί στον λογαριασμό εμπορικής επιχείρησης ή νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Πιστοποιητικό για τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο, με το οποίο βεβαιώνονται συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στον λογαριασμό εμπορικής επιχείρησης ή νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το πιστοποιητικό μπορεί να περιέχει μόνο στοιχεία σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή την καταστατική έδρα της εμπορικής επιχείρησης / νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή διάφορα στοιχεία τα οποία ο αιτών έχει ζητήσει να συμπεριληφθούν στο έγγραφο.

Πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η δημοσίευση εγγράφου ή αντιγράφου δημοσιευμένου εγγράφου — επιβεβαίωση ότι συγκεκριμένο έγγραφο έχει δημοσιευθεί στον λογαριασμό της εμπορικής επιχείρησης ή της νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου που έχει δημοσιευθεί στον λογαριασμό της εμπορικής επιχείρησης ή της νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν αιτήματος ενδιαφερομένου.

Πιστοποιητικά δεσμευμένης εταιρικής επωνυμίας/ονομασίας, με τα οποία βεβαιώνεται το δικαίωμα εμπορικής επιχείρησης ή νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να χρησιμοποιεί επιλεγμένη και δεσμευμένη εταιρική επωνυμία/ονομασία.

Έναντι τέλους;

Καταβάλλεται τέλος ύψους ίσου με το ποσό που καθορίζεται στον πίνακα κρατικών τελών που εισπράττονται από την Υπηρεσία Μητρώων. Τα τέλη για την έκδοση πιστοποιητικών έχουν ως εξής: 5,00 BGN για την πρώτη σελίδα και 2,00 BGN για κάθε πρόσθετη σελίδα πιστοποιητικού σε έντυπη μορφή, και 2,50 BGN για την πρώτη σελίδα και 1,50 BGN για κάθε πρόσθετη σελίδα πιστοποιητικού που εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή.

Πώς μπορώ να λάβω απόσπασμα από το μητρώο, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή εγγράφων;

Το πιστοποιητικό που βεβαιώνει την απουσία καταχωρισμένων στοιχείων ή δημοσιευμένων εγγράφων μπορεί να ληφθεί μόνο σε έντυπη μορφή από οποιοδήποτε τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας Μητρώων, ενώ κάθε άλλο είδος πιστοποιητικού μπορεί να ληφθεί τόσο σε έντυπη μορφή από οποιοδήποτε τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας Μητρώων όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στον νόμο περί ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Διαδικασία καταχώρισης

Πώς μπορώ να κινήσω τη διαδικασία καταχώρισης (τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο, επικύρωση εγγράφων, είδος εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν);

Αυτοπροσώπως

Κάθε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση μεταβαίνοντας σε τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας Μητρώων.

Αιτήσεις σε έντυπη μορφή μπορούν να υποβάλλονται σε οποιοδήποτε τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας Μητρώων, ανεξάρτητα από το πού εδρεύει η επιχείρηση. Αφού παραληφθούν από τα γραφεία της Υπηρεσίας, οι αιτήσεις σε έντυπη μορφή σαρώνονται και αποθηκεύονται ως επισύναψη στο ηλεκτρονικό σύστημα των TRRYuLNTs. Τα έγγραφα που επισυνάπτονται ως παραρτήματα των αιτήσεων πρέπει να είναι τα αυθεντικά ή αντίγραφα επικυρωμένα από τον αιτούντα ή συμβολαιογράφο.

Διαδικτυακά

Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης των TRRYuLNTs στη διεύθυνση https://portal.registryagency.bg

Ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή μέσω της διαδικτυακής πύλης των TRRYuLNTs. Οι αιτήσεις αρχικής καταχώρισης, εγγραφής και διαγραφής στοιχείων και οι αιτήσεις δημοσίευσης εγγράφων που αφορούν υποθέσεις μετοχικών εταιρειών και ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών μπορούν να υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Στα άρθρα 6 έως 63h του κανονισμού αριθ. 1, της 14ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την αποθήκευση και την πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων και στο μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και για την τήρηση των μητρώων αυτών (NVSDTRRYuLNTs) προβλέπονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται σε κάθε αίτηση αρχικής καταχώρισης, εγγραφής και διαγραφής στοιχείων, καθώς και σχετικά με τη δημοσίευση εγγράφων, ανά είδος εταιρείας.

Πώς εξετάζονται οι υποβληθείσες αιτήσεις;

Κάθε στοιχείο που λαμβάνεται προς εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα των TRRYuLNTs (αίτηση, δικαστική απόφαση, αίτημα διόρθωσης σφάλματος, αίτημα διορισμού εμπειρογνωμόνων, επαληθευτών, ελεγκτών κ.λπ.) λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς της μορφής «εεεεμμηηωωλλδδ» (έτος, μήνας, ημέρα, ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο). Αφότου η αίτηση, η δικαστική απόφαση ή το αίτημα λάβει μοναδικό αριθμό αναφοράς, ανατίθεται τυχαία από το ηλεκτρονικό σύστημα των TRRYuLNTs σε αρμόδιο για την καταχώριση υπάλληλο προς εξέταση. Οι αιτήσεις για εγγραφή ή διαγραφή ή για δημοσίευση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 14 ανατίθενται αυτόματα, κατά σειρά παραλαβής, μόλις ένας αρμόδιος για την καταχώριση υπάλληλος ολοκληρώσει ηλεκτρονικά την προηγούμενη αίτηση που του ανατέθηκε και αναγνωρίζεται πλέον από το ηλεκτρονικό σύστημα ως διαθέσιμος.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου για το μητρώο επιχειρήσεων και το μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ZTRRYuLNTs), ο αρμόδιος για την καταχώριση υπάλληλος αποφασίζει σχετικά με κάθε αίτηση καταχώρισης ή διαγραφής και κάθε αίτηση δημοσίευσης εγγράφου 3 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή τους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο. Οι αιτήσεις πρώτης καταχώρισης εμπορικής επιχείρησης εξετάζονται έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που έπεται της ημερομηνίας υποβολής τους στο μητρώο επιχειρήσεων, και εκδίδεται απόφαση αμέσως μετά την εξέταση της αίτησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 του ZTRRYuLNTs, στις οποίες εκδίδεται οδηγία.

Ανάλογα με το είδος της απόφασης, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τα εξής:

  • μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της εκάστοτε αίτησης, έκδοση από τον αρμόδιο για την καταχώριση υπάλληλο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων οδηγιών, οι οποίες δημοσιεύονται άμεσα στον λογαριασμό της εμπορικής επιχείρησης· εν προκειμένω ισχύει η προθεσμία εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του ZTRRYuLNTs·
  • μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, έκδοση από τον αρμόδιο για την καταχώριση υπάλληλο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης απορριπτικής απόφασης, η οποία δημοσιεύεται άμεσα στον λογαριασμό της εμπορικής επιχείρησης·
  • έκδοση εντολής καταχώρισης.

Έννομα αποτελέσματα της καταχώρισης

Αποτελέσματα των εγγραφών έναντι των τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132

Η Βουλγαρία έχει υιοθετήσει τις αρχές που ορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία και διέπουν την ισχύ των εγγραφών ή διαγραφών στοιχείων και τη δημοσίευση εγγράφων που αφορούν εμπορικές επιχειρήσεις / νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ειδικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο καθορίζονται στον ZTRRYuLNTs και στον εμπορικό νόμο.

Σύμφωνα με τον ZTRRYuLNTs, κάθε στοιχείο που εγγράφεται στο μητρώο τεκμαίρεται, από τη στιγμή της εγγραφής, ότι είναι γνωστό στους καλόπιστους τρίτους. Έως και 15 ημέρες μετά την εγγραφή, δεν μπορεί να γίνει επίκληση του στοιχείου έναντι τρίτων που αποδεικνύουν ότι ήταν αδύνατον να το γνωρίζουν. Τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν στοιχείο που πρέπει να καταχωριστεί, ακόμα κι αν δεν έχει γίνει ακόμα η εγγραφή, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει ειδικά ότι τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την εγγραφή. Εφόσον διαγραφεί, η εγγραφή παύει να ισχύει. Έγγραφα που τηρούνται στα TRRYuLNTs τεκμαίρεται ότι είναι γνωστά στους τρίτους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Οι καλόπιστοι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν εγγραφή ή δημοσίευση ακόμα κι αν το εγγεγραμμένο στοιχείο ή το δημοσιευμένο έγγραφο δεν υπάρχει. Έναντι των καλόπιστων τρίτων, στοιχεία που δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο θεωρείται ότι δεν υπάρχουν.

Ασυμφωνίες μεταξύ της εγγραφής στο μητρώο και της δημοσίευσής της

Τα στοιχεία που εγγράφονται στο μητρώο δημοσιεύονται χωρίς καθυστέρηση στον ιστότοπο του μητρώου και, σε περίπτωση σφάλματος ή έλλειψης πληρότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 96α και 96b του NVSDTRRYuLNTs, σύμφωνα με τις οποίες τα λάθη και οι ελλείψεις στην εγγραφή των στοιχείων, η διαγραφή εγγραφών ή η δημοσίευση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης απόκλισης μεταξύ των δεδομένων που περιέχονται στην αίτηση και των δεδομένων που περιέχονται στα παραρτήματά της, διορθώνονται με νέα εγγραφή ή εκ νέου δημοσίευση του εγγράφου. Όταν το σφάλμα κατά την εγγραφή των στοιχείων, την ακύρωση εγγραφών ή τη δημοσίευση εγγράφων γίνεται από τον αρμόδιο για την καταχώριση υπάλληλο, ο αιτών ή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση των λαθών και των παραλείψεων υποβάλλοντας αίτηση βάσει υποδείγματος εγκεκριμένου από τον εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας Μητρώων, στην οποία πρέπει να αναφέρονται ο αριθμός της εγγραφής και το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των εγγραφών;

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ZTRRYuLNTs, η Υπηρεσία Μητρώων είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια των αρχείων.

Διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων

Διαδικασίες σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά τη δημοσίευση και την αποθήκευση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα

Η διαχείριση των TRRYuLNTs ασκείται από κοινού από την Υπηρεσία Μητρώων και την Υπηρεσία Πληροφοριών AD (Informatsionno Obsluzhvane AD). Οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αντίστοιχα, είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που περιέχονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μητρώων με σκοπό την εγγραφή στο μητρώο κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Η Υπηρεσία λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων (εταίρων, μοναδικών κατόχων του κεφαλαίου κ.λπ.) από την εταιρεία / νομική οντότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υποχρεούται να τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος, με τη μορφή με την οποία υποβάλλονται, να εγγράφει τα σχετικά στοιχεία στο μητρώο και να δημοσιεύει τα στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσίευση βάσει του νόμου. Τα έγγραφα υποβάλλονται ως μη μηχαναναγνώσιμα αρχεία από τις εταιρείες υπό την ιδιότητά τους ως υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του ZTRRYuLNTs, τα στοιχεία και τα έγγραφα δημοσιεύονται στα TRRYuLNTs χωρίς τις πληροφορίες που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με εξαίρεση τις πληροφορίες που απαιτείται να δημοσιεύονται από τον νόμο. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο b) του κανονισμού αριθ. 1, της 14ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την αποθήκευση και την πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων και στο μητρώο νομικών οντοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και για την τήρηση των μητρώων αυτών, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, από το οποίο έχουν διαγραφεί όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός από εκείνα που απαιτούνται από τον νόμο.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 15 έως 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία Μητρώων, η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 37b και 37c του νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Zakon za zashtita lichnite danni — ZZLD). Όταν λαμβάνει αίτημα από υποκείμενο των δεδομένων το οποίο επιδιώκει να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και διαπιστώνει την εγκυρότητα του αιτήματος διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 16 ή του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ, αντίστοιχα, στο τμήμα καταχωρισμένων στοιχείων ή δημοσιευμένων εγγράφων του λογαριασμού ορισμένης εμπορικής επιχείρησης / νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στα TRRYuLNTs:

η Υπηρεσία αποστέλλει επιστολή στον κύριο υπεύθυνο επεξεργασίας (εμπορική επιχείρηση / νομική οντότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), κοινοποιούμενη στο υποκείμενο των δεδομένων, ενημερώνοντας τον πρώτο, υπό την ιδιότητά του ως κύριου υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ότι, σε σχέση με δικαίωμα που ασκεί το υποκείμενο των δεδομένων (μέτοχος, μοναδικός κάτοχος του μετοχικού κεφαλαίου κ.λπ.), θα πρέπει να υποβάλει επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που έχει δημοσιευθεί στο μητρώο εντός 14 ημερών, στο οποίο έχουν διαγραφεί όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πλην όσων απαιτούνται από τον νόμο. Το επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που έχει δημοσιευθεί στο μητρώο, στο οποίο έχουν διαγραφεί όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πλην όσων απαιτούνται από τον νόμο, πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα των TRRYuLNTs, μαζί με αίτημα διόρθωσης της έλλειψης του λογαριασμού της εμπορικής επιχείρησης / νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βάσει εγκεκριμένου υποδείγματος. Σημείωση σχετικά με το αίτημα εγγράφεται στον λογαριασμό της εκάστοτε εμπορικής επιχείρησης / νομικής οντότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όταν το αντίγραφο του εγγράφου υποβάλλεται με τον αριθμό αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από το τμήμα μητρώου της Υπηρεσίας, το έγγραφο καταχωρίζεται αυτεπαγγέλτως στο πληροφοριακό σύστημα των TRRYuLNTs.

Όταν πρέπει να διορθωθούν δεδομένα (καταχωρισμένα στοιχεία) που έχουν εγγραφεί στο δυναμικό τμήμα των TRRYuLNTs, το αίτημα διόρθωσης, μαζί με τα συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία, καταχωρίζεται αυτεπαγγέλτως στο πληροφοριακό σύστημα των TRRYuLNTs ως «Αίτημα διόρθωσης σφαλμάτων και ελλείψεων».

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

http://www.registryagency.bg/

https://portal.registryagency.bg/en/

20 Elisaveta Bagryana St, 1111 Sofia

τηλ.: (+359 2) 9486 181

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: office@registryagency.bg

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.