Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Κροατία

Στη Δημοκρατία της Κροατίας το δικαστικό μητρώο το διαχειρίζονται τα εμπορικά δικαστήρια (trgovački sudovi).

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Δικαστικό μητρώο (sudski registar)

Το δικαστικό μητρώο αποτελεί δημόσιο βιβλίο το οποίο περιέχει στοιχεία και έγγραφα για τις οντότητες των οποίων η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχεωτική βάσει του νόμου. Κάθε δικαστήριο που διενεργεί εγγραφές στο μητρώο είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρίζονται. Στο μητρώο εγγράφονται: δημόσιες εμπορικές εταιρείες (javna trgovačka društva), ετερόρρυθμες εταιρείες (komanditna društva), όμιλοι οικονομικού σκοπού (gospodarska interesna udruženja), ανώνυμες εταιρείες (dionička društva), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (društva s ograničenom odgovornošću), ατομικές επιχειρήσεις (trgovci pojednici), ευρωπαϊκές εταιρείες (SE), ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ), ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (SCE), ιδρύματα (ustanove), κοινότητες ιδρυμάτων (zajednice ustanova), συνεταιρισμοί (zadruge), ενώσεις συνεταιρισμών (savezi zadruga), πιστωτικές ενώσεις (kreditne unije), απλές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης [jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)] και άλλα πρόσωπα των οποίων η εγγραφή προβλέπεται από τον νόμο. Οι θυγατρικές εγγράφονται στο μητρώο όταν προβλέπεται από τον νόμο.

Το μητρώο δεν περιέχει στοιχεία για τεχνίτες/βιοτέχνες και για σωματεία/συλλόγους.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει δικαίωμα, χωρίς να αποδείξει έννομο συμφέρον, να εξετάσει τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο γενικό βιβλίο, τα έγγραφα στα οποία βασίστηκε η εγγραφή και τα άλλα έγγραφα και στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί στη συλλογή εγγράφων, με εξαίρεση εκείνα στα οποία, σύμφωνα με τον νόμο, δεν έχει εφαρμογή η αρχή της δημόσιας πρόσβασης στο μητρώο. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί επίσης να ζητήσει απόσπασμα, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή από τα έγγραφα και τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στη συλλογή εγγράφων.

Μητρώο

Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο μητρώο και τη δημοσίευση στοιχείων για τις εγγεγραμμένες οντότητες

Τα βασικά νομοθετικά κείμενα που διέπουν τη σύσταση οντοτήτων που υπόκεινται σε εγγραφή και την εγγραφή τους στο μητρώο είναι τα ακόλουθα: ο νόμος περί δικαστικού μητρώου [Zakon o sudskom registru («ZSR»)], ο νόμος περί εμπορικών εταιρειών [Zakon o trgovačkim društvima («ZTD»)] και οι κανόνες σχετικά με τη μέθοδο εγγραφής στο δικαστικό μητρώο (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Βάσει αυτών των νομοθετικών κειμένων, στο μητρώο καταχωρίζονται τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος και κάθε αλλαγή αυτών των στοιχείων.

Τα στοιχεία σχετικά με τις εγγεγραμμένες οντότητες είναι προσβάσιμα σε εικοσιτετράωρη βάση και δωρεάν στις ιστοσελίδες του δικαστικού μητρώου.

Έναρξη της διαδικασίας εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ξεκινά με την υποβολή γραπτής αίτησης για την εισαγωγή στοιχείων ή για την αλλαγή των στοιχείων μιας εγγραφής. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο για την εγγραφή δικαστήριο σε χαρτί ή ηλεκτρονικά. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο σε προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος. Το δικαστήριο κινεί αυτεπάγγελτα τη διαδικασία, όταν αυτό ορίζεται από τον νόμο.

Οι συμβολαιογράφοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο για την εγγραφή δικαστήριο με ηλεκτρονικά μέσα, βάσει της εξουσίας που διαθέτουν και των διατάξεων του νόμου περί δικαστικού μητρώου.

Προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής για την απλή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (j.d.o.o.) (εταιρεία με τρία μέλη κατ’ ανώτατο όριο, μονομελές διοικητικό συμβούλιο και ελάχιστο ποσό αρχικού εταιρικού κεφαλαίου 10,00 HRK). Για τέτοιου είδους ίδρυση εταιρείας, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα πρακτικού που συντάσσει συμβολαιογράφος.

Τα ακόλουθα πρόσωπα είναι εξουσιοδοτημένα για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο:

  • Συμβολαιογράφοι (εξουσιοδοτούνται, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του νόμου περί δικαστικού μητρώου, να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά και να χορηγούν αποσπάσματα, αντίγραφα και μεταγραφές).
  • Πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τον νόμο να προτείνουν εγγραφές στο μητρώο (αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου).
  • Πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με υποθέσεις των γραφείων HITRO.HR [εξουσιοδοτούνται να υποβάλλουν αιτήσεις για τη σύσταση εμπορικών εταιρειών μέσω του συστήματος e-Tvrtka (ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα), βάσει εξουσιών που χορηγήθηκαν με ειδικούς κανονισμούς].

Αποτελέσματα που παράγει η εγγραφή

Η εγγραφή παράγει έννομα αποτελέσματα, για την εγγεγραμμένη οντότητα, την επομένη της εγγραφής στο μητρώο (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο) και, για τρίτα πρόσωπα, την ημέρα της δημοσίευσής της.

Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει στοιχεία τα οποία είναι καταχωρισμένα στο γενικό βιβλίο του μητρώου και τα οποία δημοσιεύτηκαν με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος περί δικαστικού μητρώου.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να παραπέμψει σε εγγραφή στο μητρώο, παραθέτοντας νόμιμα στοιχεία και περιστατικά τα οποία έχουν καταχωριστεί στο μητρώο σύμφωνα με τον νόμο, εκτός αν αποδεδειγμένα γνώριζε ότι τα εν λόγω στοιχεία στο μητρώο δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Όσον αφορά ενέργειες στις οποίες προβαίνει τρίτο πρόσωπο πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα από την ημερομηνία της δημοσίευσης της εγγραφής στο μητρώο, δεν μπορούν να αντιταχθούν σε αυτές καταχωρισμένα στοιχεία ή έγγραφα της δημοσίευσης, αν το τρίτο πρόσωπο αποδείξει ότι δεν μπορούσε να τα γνωρίζει.

Οποιοδήποτε πρόσωπο καλής πίστης δεν μπορεί να υποστεί ζημία λόγω του γεγονότος ότι στηρίχθηκε σε εγγραφή στο μητρώο σχετικά με καταχωρισμένα στοιχεία και περιστατικά.

Εγκλήματα και πλημμελήματα, καθώς και ποινές που επιβάλλονται από το αρμόδιο για την εγγραφή δικαστήριο

Τα εγκλήματα, τα αδικήματα και οι ποινές που επιβάλλονται από το αρμόδιο για την εγγραφή δικαστήριο ορίζονται στα άρθρα 624 ως 632 του νόμου περί εμπορικών εταιρειών και η κίνηση διαδικασίας προειδοποίησης και επιβολής ποινής σε πρόσωπα που όφειλαν να εκπληρώσουν έννομη υποχρέωση σε σχέση με την υποβολή αίτησης εγγραφής στο μητρώο διέπεται από τα άρθρα 81 και 81α του νόμου περί δικαστικού μητρώου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/09/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.