Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Τσεχία

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένο το δημόσιο μητρώο στην Τσεχική Δημοκρατία. Το δημόσιο μητρώο περιλαμβάνει το μητρώο ενώσεων και σωματείων, το μητρώο επιχειρήσεων, το μητρώο ιδρυμάτων, το μητρώο ινστιτούτων, το μητρώο συλλόγων ιδιοκτητών κατοικιών και το μητρώο κοινωφελών ιδρυμάτων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας

Πότε ιδρύθηκε;

Το μητρώο επιχειρήσεων απέκτησε την τρέχουσα μορφή του ύστερα από την αναμόρφωση του αστικού δικαίου που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014, με τη θέσπιση του νέου αστικού κώδικα (νόμος αριθ. 89/2012) και της συναφούς νομοθεσίας, ιδίως του νόμου αριθ. 90/2012 για τις εμπορικές εταιρείες και του νόμου αριθ. 304/2013 σχετικά με τα δημόσια μητρώα νομικών και φυσικών προσώπων και με την καταχώριση των καταπιστευματικών ταμείων (στο εξής: νόμος περί μητρώων). Σήμερα, το μητρώο επιχειρήσεων αποτελεί ένα από τα λεγόμενα δημόσια μητρώα και υπόκειται στη γενική ρύθμιση του νόμου περί μητρώων. Πέρα από το μητρώο επιχειρήσεων, δημόσια μητρώα αποτελούν τα ακόλουθα:

 • το μητρώο ενώσεων και σωματείων, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των ενώσεων ή σωματείων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των διεθνών εργοδοτικών οργανώσεων και των ενώσεων-μελών τους·
 • το μητρώο ιδρυμάτων, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων·
 • το μητρώο ινστιτούτων, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των ινστιτούτων·
 • το μητρώο συλλόγων ιδιοκτητών κατοικιών, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των συλλόγων ιδιοκτητών·
 • το μητρώο κοινωφελών ιδρυμάτων, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των κοινωφελών ιδρυμάτων·

Στο παρόν κείμενο, ο όρος «δημόσιο μητρώο» υποδηλώνει επίσης το μητρώο επιχειρήσεων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 ο νόμος περί μητρώων ρυθμίζει επίσης την καταχώριση των καταπιστευματικών ταμείων (δραστηριότητα η οποία, σε αντίθεση με τα καθαυτό δημόσια μητρώα, είναι δημόσια μόνον εν μέρει).

Εκτός από τον νόμο περί μητρώων, υπάρχει επίσης ειδική ξεχωριστή νομοθεσία που ρυθμίζει τα δημόσια μητρώα για συγκεκριμένα είδη νομικών μορφών, και ιδίως το μητρώο κυνηγετικών συλλόγων (το οποίο τηρείται από τις αρμόδιες για τη θήρα κρατικές αρχές, δηλαδή τους οικείους δήμους με διευρυμένη αρμοδιότητα), το μητρώο πολιτικών κομμάτων και κινημάτων (που τηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών), τα μητρώα των καταχωρισμένων εκκλησιών, θρησκευτικών οργανώσεων και άλλων νομικών οντοτήτων (που τηρούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού) και το μητρώο εκπαιδευτικών νομικών οντοτήτων (που τηρείται από το Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού). Τα εν λόγω δημόσια μητρώα ρυθμίζονται και λειτουργούν ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα δημόσια μητρώα που καλύπτονται από τον νόμο περί μητρώων.

Από ιστορική άποψη, η δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων στο τσεχικό έδαφος συνδέεται με την κωδικοποίηση του εμπορικού δικαίου στην εντεύθεν του ποταμού Λάιτα Αυστρο-Ουγγαρία το 1863. Το μητρώο επιχειρήσεων δημιουργήθηκε με τον νόμο αριθ. 1/1863 (Γενικός Εμπορικός Κώδικας), ο οποίος ίσχυε και σε άλλες χώρες. Ο νόμος κατέστησε υποχρεωτική την καταχώριση των οντοτήτων στο μητρώο επιχειρήσεων. Λόγω αλλαγής του νομικού συστήματος, το μητρώο επιχειρήσεων μετατράπηκε το 1950 σε μητρώο εταιρειών. Οι μεταγενέστερες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις οδήγησαν στην επαναφορά του μητρώου επιχειρήσεων το 1992, το οποίο βασίζεται τόσο στη σύλληψη του αρχικού μητρώου επιχειρήσεων όσο και στη σύλληψη του μητρώου εταιρειών. Η σύλληψη του μητρώου επιχειρήσεων του 1992 επιβίωσε ουσιαστικά μέχρι σήμερα, ακόμη και μετά την προαναφερόμενη αναμόρφωση του ιδιωτικού δικαίου το 2014.

Πότε ψηφιοποιήθηκε;

Μολονότι δεν υπήρχε νομική υποχρέωση έως την 1η Ιουλίου 2005 για την τήρηση του μητρώου επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή, το μητρώο αυτό τηρείται σε τέτοια μορφή από την 1η Ιανουαρίου 1997. Το μητρώο επιχειρήσεων αποτελεί σύστημα πληροφοριών της δημόσιας διοίκησης. Συνδέεται με άλλα βασικά μητρώα (π.χ. το μητρώο προσώπων). Το βασικό μητρώο περιέχει δεδομένα αναφοράς, συνδέσμους αναφοράς και στοιχεία ταυτότητας φυσικών προσώπων —και, κατά περίπτωση, δεδομένα επαλήθευσης ταυτότητας, επιχειρησιακά δεδομένα και άλλα δεδομένα που ορίζει ο νόμος. Τα δεδομένα αναφοράς συνδέονται με δεδομένα που περιέχονται σε άλλα μητρώα, γεγονός που διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των τελευταίων. Αυτό σημαίνει ότι, εάν τα δεδομένα τροποποιηθούν σε ένα μητρώο, η αλλαγή θα περάσει αυτόματα στα άλλα βασικά μητρώα που περιέχουν τα ίδια δεδομένα. Ένα κοινό παράδειγμα είναι η αλλαγή επωνυμίας, η οποία θα περάσει και στα άλλα βασικά μητρώα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα που αφορούν πρόσωπα που έχουν καταχωριστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 διατίθενται μόνο σε έντυπη μορφή, δεδομένου ότι τα έγγραφα ή τα καταχωρισμένα δεδομένα δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και δεν είναι προσβάσιμα μέσω της εφαρμογής για τα δημόσια μητρώα.

Ποια νομοθεσία το διέπει;

Μετά την αναμόρφωση του ιδιωτικού δικαίου το 2014, το περιεχόμενο των δημόσιων μητρώων (συμπεριλαμβανομένου του μητρώου επιχειρήσεων) ρυθμίζεται από τον νόμο περί μητρώων. Ορισμένες άλλες τεχνικές πτυχές καλύπτονται από εκτελεστικούς κανονισμούς, δηλαδή από το διάταγμα αριθ. 323/2013 σχετικά με τις προδιαγραφές των εντύπων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή αίτησης εγγραφής σε δημόσιο μητρώο ή για την τροποποίηση ή την απόσυρση τέτοιων αιτήσεων, καθώς και για την κατάργηση ορισμένων διαταγμάτων, και από τον κανονισμό αριθ. 351/2013 της κυβέρνησης για τον καθορισμό του επιτοκίου υπερημερίας, των εξόδων που συνδέονται με την αξίωση καταβολής εισπρακτέων οφειλών, για τον καθορισμό των αμοιβών των εκκαθαριστών, των διαχειριστών εκκαθάρισης και των διοριζόμενων από το δικαστήριο μελών των οργάνων νομικής οντότητας, καθώς και για τη ρύθμιση ορισμένων θεμάτων που αφορούν την επίσημη εφημερίδα του εμπορικού επιμελητηρίου [Obchodní věstník], τα δημόσια μητρώα νομικών και φυσικών προσώπων και την καταχώριση των καταπιστευματικών ταμείων και των πραγματικών δικαιούχων.

Παρεμπιπτόντως, το μητρώο των πραγματικών δικαιούχων νομικών οντοτήτων ρυθμίζεται από την 1η Ιουνίου 2021 με ξεχωριστό νόμο (αριθ. 37/2021 σχετικά με το μητρώο πραγματικών δικαιούχων). Από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την ημερομηνία αυτή, η καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων καλυπτόταν από τον νόμο περί μητρώων.

Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο επιχειρήσεων;

Ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο;

Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να συμβουλεύεται το μητρώο επιχειρήσεων, όπως και οποιοδήποτε άλλο δημόσιο μητρώο, και να λαμβάνει αντίγραφα των δεδομένων που περιέχονται σ’ αυτό.

Πέρα από την άμεση πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων, μπορεί να δοθεί πρόσβαση στον σχετικό φάκελο από δικαστήριο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη έννομου συμφέροντος προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο να επιτρέψει την πρόσβαση στον φάκελο. Τα πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι έχουν έννομο συμφέρον μπορούν στη συνέχεια να συμβουλευτούν τον φάκελο (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων του και καταλόγου όλων των μερών του) χωρίς περιορισμούς.

Δεδομένου του υψηλού επιπέδου διαφάνειας και της σχεδόν πλήρους δημοσιοποίησης πληροφοριών και εγγράφων, είναι πιο πρακτικό να συμβουλεύεται κανείς απευθείας το μητρώο επιχειρήσεων, επειδή αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει την ύπαρξη έννομου συμφέροντος.

Ποιες πληροφορίες τηρεί το μητρώο επιχειρήσεων;

Ποια είδη δεδομένων αποθηκεύονται (ποιες οντότητες καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο, πληροφορίες για διαδικασίες αφερεγγυότητας, χρηματοοικονομικές καταστάσεις ...);

Όλες οι εταιρείες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες), τα υποκαταστήματά τους και οι συνεταιρισμοί, καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών νομικών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στην Τσεχική Δημοκρατία καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Τσεχική Δημοκρατία και υποβάλλουν αίτηση εγγραφής καταχωρίζονται επίσης στο μητρώο επιχειρήσεων.

Οι εγκαταστάσεις ή τα υποκαταστήματα καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων μόνον εφόσον έχουν συσταθεί. Οι εγκαταστάσεις ή τα υποκαταστήματα αλλοδαπών νομικών οντοτήτων των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων. Εάν αλλοδαπή νομική οντότητα που εμπίπτει στην κατηγορία αυτή δεν έχει μεταφέρει την επιχειρηματική της δραστηριότητα ή μέρος αυτής στην Τσεχική Δημοκρατία, στο μητρώο καταχωρίζεται η οντότητα καθαυτή. Οι εγκαταστάσεις ή τα υποκαταστήματα αλλοδαπών νομικών οντοτήτων των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ καταχωρίζονται στο μητρώο μόνον εφόσον το ζητήσουν.

Το μητρώο επιχειρήσεων περιέχει πολύ λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα. Χάρη στο υψηλό επίπεδο διαφάνειας, ο δημόσιος έλεγχος μπορεί να γίνει σε βάθος· τόσο το μητρώο καθαυτό όσο και η συλλογή εγγράφων [sbírka listin], η οποία αποτελεί αποθετήριο σημαντικών εγγράφων που αφορούν καταχωρισμένα πρόσωπα, καλύπτουν την ανάγκη για δημόσιο έλεγχο.

Σε δημόσια μητρώα καταγράφονται, ιδίως, τα ακόλουθα δεδομένα:

 • όνομα (ή εταιρική επωνυμία) και καταστατική έδρα, και διεύθυνση διαμονής ή κατοικίας του καταχωρισμένου προσώπου
 • τομέας (επιχειρηματικής) δραστηριότητας (εναλλακτικά, περιγραφή του σκοπού που επιδιώκει η οντότητα)
 • νομική μορφή υπό την οποία υφίσταται το νομικό πρόσωπο
 • ημερομηνία σύστασης (και λύσης) νομικού προσώπου
 • προσωπικός αριθμός φυσικού προσώπου ή αριθμός ταυτοποίησης νομικού προσώπου
 • ονομασία και σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και διαδικασία για να ενεργεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου
 • ονομασία και σύνθεση του εποπτικού οργάνου
 • στοιχεία σχετικά με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και τρόπος με τον οποίο ενεργεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου

Ο παραπάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Το φάσμα των πληροφοριών που καταχωρίζονται στο μητρώο ποικίλλει ανάλογα με τη μορφή που έχει το νομικό πρόσωπο.

Στην περίπτωση του μητρώου επιχειρήσεων, τα δεδομένα που καταγράφονται περιλαμβάνουν επίσης τα ακόλουθα:

 • το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου κεφαλαιουχικής εταιρείας
 • το ύψος της εισφοράς μετόχου και το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε
 • πληροφορίες σχετικά με εμπράγματες ασφάλειες και άλλα εμπράγματα δικαιώματα στα εταιρικά μερίδια που δεν είναι αξιόγραφα ή τίτλοι σε λογιστική μορφή
 • πληροφορίες σχετικά με τα υποκαταστήματα.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη λύση και τη διαγραφή καταχωρισμένου προσώπου καταγράφονται επίσης στο μητρώο επιχειρήσεων:

 • οι ημερομηνίες ακύρωσης και λύσης νομικού προσώπου (με αναφορά του νομικού λόγου κάθε φορά)
 • πληροφορίες σχετικά με την έναρξη και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τον εκκαθαριστή)
 • πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αφερεγγυότητας και την έναρξή της, πληροφορίες σχετικά με τον διαχειριστή της διαδικασίας αφερεγγυότητας, περιορισμοί που ισχύουν για το δικαίωμα του οφειλέτη να διαθέσει την πτωχευτική περιουσία βάσει απόφασης πτωχευτικού δικαστηρίου, κήρυξη και ακύρωση της πτώχευσης, άδεια αναδιοργάνωσης, έγκριση σχεδίου αναδιοργάνωσης και εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου ή βασικών μερών του, δικαστική διαταγή εκτέλεσης που επηρεάζει το μερίδιο μετόχου εταιρείας ή εκτελεστός τίτλος που επηρεάζει το μερίδιο μετόχου εταιρείας, καθώς και δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την παύση των διαδικασιών εκτέλεσης ή ειδοποιήσεις ότι οι διαδικασίες εκτέλεσης έχουν τερματιστεί με άλλους τρόπους πλην της παύσης (πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε η απόφαση)· δικαστικές διαταγές εκτέλεσης σχετικά με την πώληση επιχείρησης ή μέρους αυτής, ή εκτελεστοί τίτλοι σχετικά με την πώληση επιχείρησης ή μέρους αυτής, και επίσης δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την παύση των διαδικασιών εκτέλεσης ή ειδοποιήσεις για τον τερματισμό των διαδικασιών εκτέλεσης με άλλους τρόπους πλην της παύσης (πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε η απόφαση), καθώς και δικαστικές αποφάσεις σχετικά με προσωρινά μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν τη διάθεση του μεριδίου μετόχου σε εταιρεία, τη διάθεση επιχείρησης ή σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων εταιρείας, καθώς και ανάκληση ή τερματισμός των εν λόγω μέτρων (πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε η απόφαση), και
 • ο νομικός λόγος διαγραφής νομικού προσώπου από το μητρώο.

Εάν διοριστεί σύνδικος για καταχωρισμένο νομικό πρόσωπο, το δικαστήριο προσθέτει πληροφορίες σχετικά με τον σύνδικο στο μητρώο επιχειρήσεων.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, έχει εγγραφεί φυσικό πρόσωπο στο μητρώο επιχειρήσεων, καταγράφονται επίσης τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία γέννησης, προσωπικός αριθμός (εάν έχει χορηγηθεί) και διεύθυνση διαμονής ή κατοικίας (εάν η τελευταία είναι διαφορετική από τη διεύθυνση διαμονής). Ωστόσο, οι προσωπικοί αριθμοί δεν δημοσιοποιούνται.

Στην περίπτωση εγκαταστάσεων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπής νομικής οντότητας, η έννομη τάξη στο πλαίσιο της οποίας συστάθηκε η εν λόγω οντότητα πρέπει επίσης να καταχωρίζεται στο μητρώο επιχειρήσεων.

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων και εποπτικών οργάνων, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, εταίροι προσωπικών εταιρειών και μέτοχοι εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, τα στοιχεία που αφορούν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους και την ημερομηνία γέννησής τους πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων.

Ποια έγγραφα υποβάλλονται/αποθηκεύονται (αρχεία, συλλογές εγγράφων, καταστατικά, πρακτικά γενικών συνελεύσεων ...);

Τα δημόσια μητρώα περιλαμβάνουν συλλογή εγγράφων. Ο νόμος ορίζει ποια έγγραφα πρέπει να κατατίθενται στη συλλογή εγγράφων. Τα κύρια έγγραφα είναι τα εξής:

 • η ιδρυτική πράξη (συστατική πράξη, καταστατικό, βεβαίωση σχετικά με τη συστατική συνέλευση συνεταιρισμού ή άλλη ιδρυτική πράξη ανάλογα με τη μορφή που έχει το νομικό πρόσωπο) και το καταστατικό των ιδρυμάτων, των κληροδοτημάτων ή των ινστιτούτων
 • οι αποφάσεις σχετικά με τον διορισμό, την εκλογή, την παύση ή άλλου είδους τερματισμό της θητείας προσώπων που είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, άλλων προσώπων εξουσιοδοτημένων να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για λογαριασμό νομικού προσώπου (π.χ. προϊστάμενος υποκαταστήματος)
 • οι ετήσιες εκθέσεις
 • οι τακτικές, έκτακτες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
 • οι αποφάσεις σχετικά με τη λύση νομικού προσώπου, οι τελικές εκθέσεις σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης και οι δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τον διορισμό του εκκαθαριστή του νομικού προσώπου
 • οι αποφάσεις μετατροπής νομικού προσώπου και το σχέδιο μετατροπής, οι ανακοινώσεις απόρριψης ή μη έγκρισης του σχεδίου μετατροπής, οι δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την ακυρότητα του σχεδίου μετατροπής ή την ακυρότητα της απόφασης που εγκρίθηκε κατά τη γενική συνέλευση ή τη συνέλευση των μελών κατά την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο μετατροπής·
 • οι πραγματογνωμοσύνες για την αποτίμηση της εισφοράς σε είδος κατά τη σύσταση ιδρύματος, κληροδοτήματος, ινστιτούτου, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρείας, ή κατά την αύξηση του μετοχικού ή του αρχικού κεφαλαίου τους, οι πραγματογνωμοσύνες για την αποτίμηση της εισφοράς σε είδος σε συνεταιρισμό, οι πραγματογνωμοσύνες για την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά τη μετατροπή εταιρειών και συνεταιρισμών, καθώς και οι πραγματογνωμοσύνες σχετικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων όταν τα περιουσιακά στοιχεία ανώνυμης εταιρείας αποκτώνται από τους ιδρυτές έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 90/2012 για τις εμπορικές εταιρείες
 • τυχόν δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας
 • οι δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την ακυρότητα απόφασης που ελήφθη από κάποιο από τα όργανα νομικού προσώπου
 • τα έγγραφα που αποδεικνύουν την αγορά επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα που διέπουν τις εν λόγω αγορές
 • οι αποφάσεις που λαμβάνονται από γενική συνέλευση σχετικά με την απαλλαγή των εργαζομένων από την καταβολή της πλήρους τιμής έκδοσης των εγγεγραμμένων μετοχών ή το δικαίωμά τους να αποκτήσουν τις μετοχές αυτές με άλλους προτιμησιακούς όρους.

Ο νόμος ορίζει ποια έγγραφα πρέπει υποχρεωτικά να κατατίθενται στη συλλογή εγγράφων. Σε γενικές γραμμές, τα έγγραφα αυτά είναι εκείνα που επηρεάζουν καθοριστικά τη σύσταση, τη λύση και τη λειτουργία του νομικού προσώπου· εκείνα που ορίζουν ποιος μπορεί να εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο και ποιος εξουσιοδοτείται να αναλαμβάνει δεσμεύσεις για λογαριασμό του.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αναζήτηση (και ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης);

Αυτοπροσώπως

Η πρόσβαση στα δημόσια μητρώα είναι δυνατή μόνο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για τα δημόσια μητρώα. Τα δεδομένα που αφορούν πρόσωπα που έχουν καταχωριστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 διατίθενται σε έντυπη μορφή, εάν δεν έχουν ψηφιοποιηθεί, και ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής για τα δημόσια μητρώα.

Στον ιστότοπο του μητρώου

Οι αναζητήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται δωρεάν μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής για τα δημόσια μητρώα. Η αναζήτηση των καταχωρίσεων μπορεί να γίνει με βάση το όνομα ή την εταιρική επωνυμία της καταχωρισμένης οντότητας, τον αριθμό ταυτοποίησης του προσώπου ή τον αριθμό πρωτοκόλλου με τον οποίο είναι καταχωρισμένο το πρόσωπο στο αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου δικαστήριο. Η αναζήτηση μπορεί επίσης να εξειδικευθεί με πρόσθετα δεδομένα σχετικά με την καταχωρισμένη διεύθυνση, την ονομασία της οδού, το δικαστήριο στο οποίο είναι καταχωρισμένη η οντότητα, τη νομική μορφή της οντότητας κ.λπ. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναζήτησης με βάση το είδος της συμμετοχής σε καταχωρισμένο πρόσωπο: μπορεί να γίνει αναζήτηση για καταχωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε καταχωρισμένο νομικό πρόσωπο.

Επιπλέον, είναι διαθέσιμα ανοικτά δεδομένα στη διεύθυνση https://dataor.justice.cz/. Το σύνολο δεδομένων του τρέχοντος έτους για τον τοπικό κατάλογο ανοικτών δεδομένων που συνδέεται με την εφαρμογή για τα δημόσια μητρώα επικαιροποιείται καθημερινά. Αν το σύνολο δεδομένων συνδέεται με προηγούμενο έτος, επικαιροποιείται ετησίως (πάντα τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους). Περιγραφή του συνόλου δεδομένων περιλαμβάνεται στις λεπτομέρειες του συνόλου δεδομένων. Το περιεχόμενο του συνόλου δεδομένων και η περιγραφή του τοπικού καταλόγου ανοικτών δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή για τα δημόσια μητρώα διατίθενται στον οδηγό χρήστη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://dataor.justice.cz/files/ISVR_OpenData_Uzivatelska_prirucka.pdf.

Ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης;

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με βάση το όνομα, την εταιρική επωνυμία ή τον αριθμό ταυτοποίησης του καταχωρισμένου προσώπου ή με βάση τα στοιχεία του σχετικού νομικού ή φυσικού προσώπου.

Πώς μπορώ να λάβω έγγραφα;

Δωρεάν;

Μπορείτε να λάβετε μερικό ή πλήρες απόσπασμα από το δημόσιο μητρώο ή τη συλλογή εγγράφων. Το μερικό απόσπασμα περιέχει μόνο τα τελευταία έγκυρα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στον εμπορικό κώδικα. Το πλήρες απόσπασμα περιέχει όλα τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί για τον ενδιαφερόμενο.

Έναντι τέλους;

Για την υπηρεσία αυτή χρεώνεται τέλος μόνον αν ο αιτών ζητήσει αντίγραφο σε έντυπη μορφή. Ωστόσο, υπάρχει επίσης χρέωση για την αποστολή αποσπασμάτων σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονική θυρίδα δεδομένων ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν υπάρχει χρέωση εάν ο αιτών παράσχει μέσο αποθήκευσης δεδομένων. Αν, ωστόσο, το δικαστήριο αποστείλει ηλεκτρονικό απόσπασμα σε μέσο αποθήκευσης δεδομένων που δεν παρέχεται από τον αιτούντα (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες το δικαστήριο αποστέλλει το ηλεκτρονικό απόσπασμα μέσω θυρίδας δεδομένων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), επιβάλλεται τέλος με την αιτιολογία ότι η έκδοση πιστοποιημένου αποσπάσματος δεν αποτελεί απλώς και μόνο διαβίβαση δεδομένων.

Πώς μπορώ να λάβω απόσπασμα από το μητρώο, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή εγγράφων;

Επικυρωμένο αντίγραφο μπορεί να ληφθεί δωρεάν από τον ιστότοπο της εφαρμογής για τα δημόσια μητρώα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να ληφθούν αντίγραφα τόσο πλήρους όσο και μερικού αποσπάσματος. Τέλος χρεώνεται μόνον αν ο αιτών ζητήσει αντίγραφο σε χαρτί. Τα αντίγραφα σε χαρτί υπόκεινται σε τέλος 70 CZK για κάθε σελίδα (ή τμήμα σελίδας) του αντιγράφου και μπορούν να ζητηθούν από το αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου δικαστήριο στο οποίο είναι καταχωρισμένο το πρόσωπο.

Διαδικασία καταχώρισης

Πώς μπορώ να κινήσω τη διαδικασία καταχώρισης (τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο, επικύρωση εγγράφων, είδος εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν);

Οι αιτήσεις αρχικής καταχώρισης, τροποποίησης και διαγραφής πρέπει να υποβάλλονται με τη χρήση του προβλεπόμενου εντύπου που διατίθεται στον ιστότοπο της εφαρμογής για τα δημόσια μητρώα. Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί μόνον ηλεκτρονικά. Μόλις συμπληρωθεί, πρέπει να δημιουργηθεί το έντυπο που περιέχει την αίτηση καταχώρισης και να υποβληθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Η καταχώριση πραγματοποιείται είτε από το αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου δικαστήριο είτε από συμβολαιογράφο. Κατά γενικό κανόνα, η διαδικασία κινείται βάσει αίτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία μπορεί να κινηθεί αυτεπαγγέλτως από δικαστήριο· πρόκειται κυρίως για καταστάσεις στις οποίες το δικαστήριο πληροφορείται ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ της καταχωρισμένης και της πραγματικής κατάστασης ή όταν μια καταχώριση δεν συμμορφώνεται με υποχρεωτικές νομικές διατάξεις. Μετά την υποβολή της αίτησης, το δικαστήριο εξακριβώνει αν έχει αρμοδιότητα για την υπόθεση, αν ο αιτών έχει νομική ικανότητα να υποβάλει την αίτηση, αν η αίτηση περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και αν επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα. Αν η αίτηση παρουσιάζει ελλείψεις που μπορούν να αποκατασταθούν, το δικαστήριο καλεί τον αιτούντα να τις αποκαταστήσει (π.χ. να υποβάλει τα έγγραφα που λείπουν ή να αποκαταστήσει τις ελλείψεις της αίτησης). Στη συνέχεια, το δικαστήριο ελέγχει αν τα δεδομένα που πρέπει να καταχωριστούν βάσει της αίτησης υποστηρίζονται από τα συνημμένα έγγραφα και αν η ονομασία (εταιρική επωνυμία) που πρόκειται να καταχωριστεί μπορεί να συγχέεται με άλλη ονομασία ή αν είναι παραπλανητική. Στη συνέχεια, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση και τη διεκπεραιώνει.

Η καταχώριση μπορεί να διεκπεραιωθεί από συμβολαιογράφο μόνον εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (κάτι που δεν ισχύει πάντα). Το βασικό πλεονέκτημα των καταχωρίσεων που πραγματοποιούνται από συμβολαιογράφο είναι ότι διεκπεραιώνονται γρήγορα, δεδομένου ότι ο συμβολαιογράφος μπορεί να προβεί στην καταχώριση την ίδια μέρα κατά την οποία συντάσσει τη συστατική συμβολαιογραφική πράξη. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι ο αιτών δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αίτηση χρησιμοποιώντας το προβλεπόμενο έντυπο.

Ο συμβολαιογράφος μπορεί να προβεί σε καταχώριση αν:

 • τα προς καταχώριση στοιχεία θεμελιώνονται στη συμβολαιογραφική πράξη·
 • η συμβολαιογραφική πράξη περιέχει δήλωση ότι τα στοιχεία που περιέχει η εν λόγω συμβολαιογραφική πράξη είναι νόμιμα· και
 • ο αιτών έχει εκπληρώσει περαιτέρω διατυπώσεις έχοντας υποβάλει τα σχετικά έγγραφα.

Ως συστατική συμβολαιογραφική πράξη νοείται η συμβολαιογραφική πράξη (συνήθως ιδρυτική πράξη) που χρησιμεύει ως βάση για την καταχώριση σε δημόσιο μητρώο ή το πρακτικό απόφασης που λαμβάνεται από όργανο που αποτελεί μέρος νομικού προσώπου (π.χ. απόφαση γενικής συνέλευσης με την οποία παύεται διοικητικό συμβούλιο). Δεν απαιτείται όλες οι νομικές πράξεις να έχουν τη μορφή δημόσιου εγγράφου (συμβολαιογραφικής πράξης). Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα έκδοσης συμβολαιογραφικής πράξης ως νομικής πράξης, ακόμη και όταν αυτό δεν απαιτείται από τον νόμο. Η συμβολαιογραφική πράξη μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή συστατικής συμβολαιογραφικής πράξης και να χρησιμοποιηθεί για την καταχώριση απευθείας από συμβολαιογράφο.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση τα εξής:

 1. έγγραφα που αποδεικνύουν τα προς καταχώριση στοιχεία, και
 2. τα έγγραφα που πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο, να είναι κατατεθειμένα στη συλλογή εγγράφων.

Ο νόμος δεν απαριθμεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν ποικίλλουν ανάλογα με τη μορφή του νομικού προσώπου. Γενικά, απαιτούνται γραπτές αποδείξεις για κάθε στοιχείο που πρέπει να καταχωριστεί και δεν μπορεί να εξακριβωθεί από σύστημα πληροφοριών της δημόσιας διοίκησης ή μέρος αυτού που αποτελεί δημόσιο αρχείο, μητρώο ή κατάλογο.

Μεταξύ άλλων αρχείων, πρέπει να υποβάλλονται εμπορικές ή άλλες άδειες για τους τομείς επιχειρηματικής ή άλλης δραστηριότητας που πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων.

Για παράδειγμα, η συγκατάθεση των εταίρων εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για την καταχώριση στο μητρώο δεν χρειάζεται να τεκμηριωθεί, δεδομένου ότι η συγκατάθεση αυτή αποδεικνύεται με τη σύναψη της συστατικής πράξης με τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης. Όταν η συγκατάθεση αυτή δεν παρέχεται βάσει δήλωσης επικυρωμένης από δημόσιο έγγραφο, η υπογραφή των εταίρων επί του εγγράφου συγκατάθεσης πρέπει να είναι επικυρωμένη.

Πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται ο νομικός λόγος για τη χρήση των εγκαταστάσεων στις οποίες η εταιρεία έχει την καταστατική της έδρα. Αυτό σημαίνει ότι, αν μια εταιρεία έχει την καταστατική της έδρα σε χώρους που καλύπτονται από σύμβαση μίσθωσης, ως νόμιμος λόγος για τη χρήση των εγκαταστάσεων πρέπει να παρέχεται είτε η συμφωνία μίσθωσης είτε δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία παρέχεται συγκατάθεση για τη χρήση του χώρου ως καταστατικής έδρας.

Ορισμένα στοιχεία προς καταχώριση μπορούν να τεκμηριωθούν μόνο με ένορκη βεβαίωση. Σ’ αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που αφορούν τα όργανα του νομικού προσώπου.

Γενικά, τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση των καταχωρισμένων δεδομένων πρέπει να υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους ή ως επίσημα επικυρωμένο αντίγραφό τους. Τα έγγραφα που απαιτείται από τον νόμο να κατατεθούν στη συλλογή εγγράφων δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται απλώς σε ηλεκτρονική μορφή σε μορφότυπο φορητού εγγράφου (pdf) με στρώμα κειμένου, ή σε μορφότυπο Extensible Hypertext Markup Language (XHTML).

Για κάθε εγγραφή στο μητρώο χρεώνονται τα ακόλουθα δικαστικά τέλη:

 • 12.000 CZK για την αρχική καταχώριση ανώνυμης εταιρείας σε δημόσιο μητρώο
 • 6.000 CZK για την αρχική καταχώριση προσώπου σε δημόσιο μητρώο, με εξαίρεση την ανώνυμη εταιρεία
 • 2.000 CZK για τροποποιήσεις ή προσθήκες σε καταχώριση.

Τέλη για καταχώριση από συμβολαιογράφο:

 • 8.000 CZK για την αρχική καταχώριση ανώνυμης εταιρείας σε δημόσιο μητρώο
 • 2.700 CZK για την αρχική καταχώριση προσώπου σε δημόσιο μητρώο, με εξαίρεση την ανώνυμη εταιρεία
 • 1.000 CZK για τροποποιήσεις ή προσθήκες.

Δικαστικά τέλη έως 5.000 CZK μπορούν να καταβληθούν με χαρτόσημο ή με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου. Δικαστικά τέλη άνω των 5.000 CZK μπορούν να καταβληθούν αποκλειστικά με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου. Τα τέλη καταχώρισης από συμβολαιογράφο μπορούν να καταβάλλονται απευθείας στον συμβολαιογράφο.

Οι διαδικασίες για θέματα που αφορούν δημόσιο μητρώο απαλλάσσονται από τα τέλη αν:

 1. η καταχώριση αφορά φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται η αφερεγγυότητα ή η επαπειλούμενη αφερεγγυότητά του και έχει ήδη εκδοθεί απόφαση με την οποία κηρύσσεται αφερέγγυο, ή
 2. η καταχώριση αφορά ένωση/σωματείο και τις ενώσεις/σωματεία μέλη της/του, συνδικαλιστική οργάνωση, διεθνή συνδικαλιστική οργάνωση, εργοδοτική οργάνωση ή διεθνή εργοδοτική οργάνωση, ίδρυμα, κληροδότημα, ινστιτούτο ή κοινωφελή οργάνωση εγγεγραμμένα σε δημόσιο μητρώο, ή τροποποιήσεις στο εν λόγω μητρώο.

Οι διαδικασίες στις οποίες ο αιτών είναι συνδικαλιστική οργάνωση, διεθνής συνδικαλιστική οργάνωση, εργοδοτική οργάνωση ή διεθνής εργοδοτική οργάνωση (ή κλάδος αυτής) απαλλάσσονται από την καταβολή τελών όταν οι εν λόγω φορείς είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο ως φορείς που έχουν συσταθεί, τροποποιηθεί κατά κάποιον τρόπο ή εκκαθαριστεί.

Οι ίδιες προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τα τέλη ισχύουν στην περίπτωση καταχώρισης από συμβολαιογράφο. Η καταχώριση από συμβολαιογράφο βάσει συμβολαιογραφικής πράξης σχετικά με τη σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης η οποία περιέχει μόνο τις απαιτούμενες λεπτομέρειες που προβλέπονται από τον αστικό κώδικα και τον νόμο περί εταιρειών και η οποία ορίζει ότι η υποχρέωση καταβολής εισφοράς πρέπει να εκπληρώνεται με χρηματική πληρωμή απαλλάσσεται επίσης από τα τέλη.

Αυτοπροσώπως

Οι αιτήσεις καταχώρισης σε δημόσιο μητρώο μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως στην υπηρεσία υποβολής αιτήσεων του αρμόδιου για την τήρηση του μητρώου δικαστηρίου ή σε συμβολαιογράφο.

Διαδικτυακά

Οι αιτήσεις καταχώρισης μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται κυρίως μέσω θυρίδας δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας υποβολής αιτήσεων του δικαστηρίου ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «ePodatelna». Η διαδικτυακή εφαρμογή για τα δημόσια μητρώα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή εγγράφων που πρέπει να κατατεθούν στη συλλογή εγγράφων. Έγγραφα μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε CD και DVD. Οι αιτήσεις καταχώρισης σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να υπογράφονται με αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή, εκτός εάν αποστέλλονται μέσω της θυρίδας δεδομένων του αιτούντος.

Πώς εξετάζονται οι υποβαλλόμενες αιτήσεις;

Το αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου δικαστήριο εξετάζει πρώτα αν το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση έχει δικαίωμα να το πράξει· αν υποβλήθηκε με τον προβλεπόμενο τρόπο, αν περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, αν είναι κατανοητή και συγκεκριμένη, αν συνοδεύεται από έγγραφα που τεκμηριώνουν τα προς καταχώριση στοιχεία και αν ο επιδιωκόμενος από το νομικό πρόσωπο σκοπός είναι νόμιμος.

Στη συνέχεια, το δικαστήριο εξετάζει αν τα δεδομένα που πρέπει να καταχωριστούν βάσει της αίτησης τεκμηριώνονται πράγματι από τα συνημμένα έγγραφα. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι όλα τα προς καταχώριση στοιχεία πρέπει να τεκμηριώνονται από τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση.

Το δικαστήριο εξετάζει επίσης την ονομασία του νομικού προσώπου (εταιρική επωνυμία) που πρόκειται να καταχωριστεί ώστε να μη συγχέεται με άλλη ονομασία (εταιρική επωνυμία) προσώπου που έχει ήδη καταχωριστεί και ώστε να μην είναι παραπλανητική.

Έννομα αποτελέσματα της καταχώρισης

Αποτελέσματα των εγγραφών έναντι των τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132

Η καταχώριση σε δημόσιο μητρώο είναι νομικά έγκυρη για οποιοδήποτε πρόσωπο αγνοεί ότι τα στοιχεία καταχώρισης ορισμένης καταχωρισμένης οντότητας δεν αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι τα καταχωρισμένα πρόσωπα δεσμεύονται από νομικές πράξεις που εφαρμόζονται βάσει στοιχείων καταχωρισμένων σε δημόσιο μητρώο, ακόμη και αν δεν αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. Για παράδειγμα, το διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας μπορεί να απαιτήσει από την εταιρεία να εφαρμόσει νομικές πράξεις ακόμη και μετά την παύση του ως διοικητικού συμβουλίου, εάν το γεγονός της παύσης του δεν έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο και δεν το γνώριζε ο τρίτος. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται η καλή πίστη των τρίτων.

Αν ένα γεγονός δεν έχει καταχωριστεί σε δημόσιο μητρώο (παρόλο που θα έπρεπε), το καταχωρισμένο πρόσωπο δεν μπορεί να επικαλεστεί την πραγματική κατάσταση ως λόγο ανακοπής κατά τρίτου ο οποίος ενήργησε καλόπιστα όσον αφορά την καταχωρισμένη κατάσταση. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει εάν το καταχωρισμένο πρόσωπο αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την πραγματική κατάσταση.

Ασυμφωνίες μεταξύ της εγγραφής στο μητρώο και της δημοσίευσής της

Η κατάσταση πραγμάτων που έχει καταγραφεί σε δημόσιο μητρώο παράγει αποτελέσματα έναντι τρίτων από την ημερομηνία δημοσιοποίησής της. Ωστόσο, το καταχωρισμένο πρόσωπο μπορεί να αντιτάξει ότι ο τρίτος γνώριζε ήδη τα καταχωρισμένα γεγονότα. Τα δεδομένα και το περιεχόμενο των εγγράφων που κατατέθηκαν στη συλλογή εγγράφων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το καταχωρισμένο πρόσωπο ως λόγοι ανακοπής κατά τρίτων πριν από την 16η ημέρα από τη δημοσιοποίησή τους, αλλά μόνον εάν ο τρίτος αποδείξει ότι δεν μπορούσε να έχει λάβει γνώση των καταχωρισμένων στοιχείων εντός της εν λόγω προθεσμίας. Αυτό σημαίνει ότι ο τρίτος φέρει το βάρος της απόδειξης ότι δεν μπορούσε να έχει λάβει γνώση των στοιχείων που καταχωρίστηκαν.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των εγγραφών;

Τα καταχωρισμένα πρόσωπα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων είναι επικαιροποιημένα. Επιπλέον, τα καταχωρισμένα πρόσωπα έχουν κίνητρο να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα στο μητρώο επιχειρήσεων είναι επικαιροποιημένα και ορθά, επειδή η καταχώριση σε δημόσιο μητρώο είναι νομικά έγκυρη για οποιοδήποτε πρόσωπο δεν γνωρίζει ότι τα στοιχεία καταχώρισης ορισμένης καταχωρισμένης οντότητας δεν αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι τα καταχωρισμένα πρόσωπα δεσμεύονται από νομικές πράξεις που εφαρμόζονται βάσει στοιχείων καταχωρισμένων σε δημόσιο μητρώο, ακόμη και αν δεν αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. Για παράδειγμα, το διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας μπορεί να απαιτήσει από την εταιρεία να εφαρμόσει νομικές πράξεις ακόμη και μετά την παύση του ως διοικητικού συμβουλίου, εάν το γεγονός της παύσης του δεν έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο και δεν το γνώριζε ο τρίτος. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται η καλή πίστη των τρίτων.

Μπορεί επίσης να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σε καταχωρισμένο πρόσωπο αν το τελευταίο δεν ανταποκριθεί σε πρόσκληση του αρμόδιου για την τήρηση του μητρώου δικαστηρίου να αποκαλύψει στοιχεία ή να προσκομίσει έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση απόφασης στο πλαίσιο διαδικασίας που κινείται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο ή να προσκομίσει έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με τον ισχύοντα ή οποιονδήποτε άλλο νόμο, πρέπει να κατατεθούν στη συλλογή εγγράφων· τα διοικητικά πρόστιμα μπορεί να ανέρχονται σε 100.000 CZK. Αν το καταχωρισμένο πρόσωπο κατ’ επανάληψη δεν συμμορφωθεί με τις εν λόγω απαιτήσεις ή αν η μη συμμόρφωση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τρίτους και αν υφίσταται αντίστοιχο έννομο συμφέρον, το αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου δικαστήριο μπορεί (και αυτεπαγγέλτως) να κινήσει διαδικασία εκκαθάρισης νομικού προσώπου. Το αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου δικαστήριο ενημερώνει το καταχωρισμένο πρόσωπο για το γεγονός αυτό και του παρέχει εύλογη προθεσμία για να αποκαταστήσει τις ελλείψεις.

Τα αρμόδια για την τήρηση του μητρώου δικαστήρια καταπολεμούν επίσης ενεργά την ύπαρξη ανενεργών εταιρειών, δηλαδή εταιρειών που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και υφίστανται μόνο τυπικά. Ο κύριος λόγος για την επιβολή κυρώσεων και τη διαγραφή των ανενεργών εταιρειών είναι ο κίνδυνος να λειτουργήσουν ως παρένθετα πρόσωπα για μεταφορά χρημάτων οικονομικής (ιδίως φορολογικής) απάτης· είναι ευκολότερο να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες εταιρείες για παράνομες δραστηριότητες. Το δικαστήριο μπορεί να λύσει εταιρεία η οποία (1) δεν έχει καταθέσει τις οικονομικές καταστάσεις της στη συλλογή εγγράφων για τουλάχιστον δύο οικονομικά έτη, παρά το γεγονός ότι υποχρεούται να το πράξει εκ του νόμου· (2) δεν ήταν προσβάσιμη. Μια εταιρεία θεωρείται μη προσβάσιμη εάν δεν μπορεί να της επιδοθεί κλήση για την υποβολή ελλειπουσών οικονομικών καταστάσεων στη συλλογή εγγράφων. Εάν μια εταιρεία απλώς δεν έχει καταθέσει τις οικονομικές καταστάσεις της (μολονότι υποχρεούται από τον νόμο), αλλά μπορεί να της επιδοθεί κλήση, το δικαστήριο επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ως κίνητρο στο καταχωρισμένο πρόσωπο να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα.

Αν ένα γεγονός δεν έχει καταχωριστεί σε δημόσιο μητρώο (παρόλο που θα έπρεπε), το καταχωρισμένο πρόσωπο δεν μπορεί να επικαλεστεί την πραγματική κατάσταση ως λόγο ανακοπής κατά τρίτου ο οποίος ενήργησε καλόπιστα όσον αφορά την καταχωρισμένη κατάσταση. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει εάν το καταχωρισμένο πρόσωπο αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την πραγματική κατάσταση.

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί κύρωση για διοικητική παράβαση του άρθρου § 37a παράγραφος 1 στοιχείο h) του νόμου αριθ. 563/1991 περί λογιστικής, με τη μορφή προστίμου ύψους έως 3 % της αξίας των περιουσιακών στοιχείων· η αρμόδια φορολογική αρχή είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των διοικητικών παραβάσεων. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αφορούν δημόσιο μητρώο μπορεί επίσης να τιμωρείται ως διοικητική παράβαση σύμφωνα με το άρθρο § 9 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 251/2016 σχετικά με ορισμένες διοικητικές παραβάσεις· η αρμόδια αρχή για τις περιπτώσεις αυτές είναι η δημοτική αρχή με διευρυμένη αρμοδιότητα. Υπό ορισμένες συνθήκες, τα αδικήματα αυτά μπορεί να συνιστούν ποινικό αδίκημα (§άρθρο 254 του νόμου αριθ. 40/2009 — ποινικός κώδικας).

Διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων

Διαδικασίες σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά τη δημοσίευση και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

Από την άποψη της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων — ΓΚΠΔ)], η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ (δηλαδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας) και στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, δηλαδή πρόκειται για τρόπο επεξεργασίας που προβλέπεται απευθείας από τον νόμο.

Οι λόγοι για τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων —συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν την κατοικία (τον τόπο διαμονής)— δημοσιεύονται σε δημόσια μητρώα απορρέουν από την αρχή της τυπικής δημοσιοποίησης (§άρθρα 3 έως 6 του νόμου περί δημοσίων μητρώων) και της ουσιαστικής δημοσιοποίησης (§άρθρα 8 και 9 του νόμου περί δημόσιων μητρώων), γεγονός που σημαίνει ότι το κράτος επιτρέπει σε όλα τα πρόσωπα να έχουν γενική πρόσβαση στα δεδομένα μεμονωμένων οντοτήτων που είναι καταχωρισμένα στο μητρώο και, ταυτόχρονα, υποστηρίζει την αρχή της καλής πίστης (εμπιστοσύνη του κοινού) στα καταχωρισμένα στοιχεία, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το μητρώο επιχειρήσεων να μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ορθότητας των δεδομένων ταυτοποίησης στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σχέσεων, για την παράδοση επίσημων εγγράφων στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων κ.λπ.

Επιπλέον, η δημοσιοποίηση της ταυτότητας των μελών των διοικητικών συμβουλίων απαιτείται εδώ και καιρό βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου [βλ. ιδίως το άρθρο 14 στοιχείο δ) και το άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου, η οποία περιέχει επίσης τροποποίηση της πρώην πρώτης οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου]· στο πλαίσιο του τσεχικού δικαίου, οι απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία ισχύουν επίσης για τις οντότητες που είναι καταχωρισμένες σε δημόσια μητρώα.

Όσον αφορά τα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα σε δημόσια μητρώα, τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως 22 του ΓΚΠΔ, με τις εξαιρέσεις που απαριθμούνται σ’ αυτά. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, αίτημα διαγραφής δεν μπορεί να γίνει δεκτό στον βαθμό που «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας»· η εν λόγω νομική υποχρέωση απορρέει άμεσα από τον νόμο αριθ. 304/2013 σχετικά με τα δημόσια μητρώα νομικών και φυσικών προσώπων και για την καταχώριση των καταπιστευματικών ταμείων.

Τα θιγόμενα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους απευθείας στα αρμόδια για την τήρηση του μητρώου δικαστήρια ή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων για την τήρηση του μητρώου δικαστηρίων

Prague City Court (Δικαστήριο της πόλης της Πράγας)

Slezská 2000/9, 120 00 Praha

podatelna@msoud.pha.justice.cz

Τηλ.: 224 172 111

Θυρίδα δεδομένων: snkabbm

České Budějovice Regional Court (Περιφερειακό Δικαστήριο České Budějovice)

Zátkovo nábř. 10/2, 370 84 České Budějovice

podatelna@ksoud.cbu.justice.cz

Τηλ.: 389 018 111

Θυρίδα δεδομένων: 832abay

Plzeň Regional Court (Περιφερειακό Δικαστήριο Plzeň)

Veleslavínova 21/40, 306 17 Plzeň

podatelna@ksoud.plz.justice.cz

sbirkalistin@ksoud.plz.justice.cz

Τηλ.: 377 869 611

Θυρίδα δεδομένων: yaraba4

Ústí nad Labem Regional Court (Περιφερειακό Δικαστήριο Ústí nad Labem)

Národního odboje 1274/26, 400 92 Ústí nad Labem

podatelna@ksoud.unl.justice.cz

Τηλ.: 475 247 111 — τηλ. κέντρο

Θυρίδα δεδομένων: phgaba8

Hradec Králové Regional Court (Περιφερειακό Δικαστήριο Hradec Králové)

Československé armády 218/57, 502 08 Hradec Králové

podatelna@ksoud.hrk.justice.cz

Τηλ.: 498 016 111

Θυρίδα δεδομένων: ep7abae

Brno Regional Court (Περιφερειακό Δικαστήριο Brno)

Husova 353/15, 601 95 Brno

podatelna@ksoud.brn.justice.cz

Τηλ.: 546 511 111 — τηλ. κέντρο

Θυρίδα δεδομένων: 5wwaa9j

Ostrava Regional Court (Περιφερειακό Δικαστήριο Ostrava)

Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava

podatelna@ksoud.ova.justice.cz

Τηλ.: 596 153 111

Θυρίδα δεδομένων: jhyaeqv

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Διαδικτυακή εφαρμογή για το δημόσιο μητρώο: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Υποβολή στοιχείων σε δημόσια μητρώα: https://or.justice.cz/ias/ui/podani

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή στοιχείων σε δημόσια μητρώα στη διαδικτυακή πύλη της δημόσιας διοίκησης: https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/rejstriky-katastry-evidence-vypisy-overeni-a-statistika-KAT-419/rejstriky-pravnickych-a-fyzickych-osob-KAT-642

Πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση σε δημόσια μητρώα στον ιστότοπο του τσεχικού Συμβολαιογραφικού Συλλόγου: https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_254-zapis-do-verejneho-rejstriku-notarem

Πληροφορίες σχετικά με τα δημόσια μητρώα στη διαδικτυακή πύλη Businessinfo.cz: https://www.businessinfo.cz/navody/verejne-rejstriky-ppbi/2/

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.