Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει μια επισκόπηση του δημόσιου μητρώου (veřejný rejstřík) στην Τσεχική Δημοκρατία. Το δημόσιο μητρώο περιλαμβάνει το μητρώο των ενώσεων, το εμπορικό μητρώο, το μητρώο των ιδρυμάτων, το μητρώο των θεσμικών φορέων, το μητρώο των ενώσεων συνιδιοκτησίας και το μητρώο των φορέων κοινής ωφέλειας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

Ποιες πληροφορίες παρέχει το τσεχικό δημόσιο μητρώο;

Στο δημόσιο μητρώο καταγράφονται τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Οι γενικοί κανόνες που διέπουν το δημόσιο μητρώο περιλαμβάνονται στο άρθρο 120 του νόμου 89/2012 (αστικός κώδικας). Λεπτομερέστεροι κανόνες που διέπουν το δημόσιο μητρώο που τηρούν τα δικαστήρια περιλαμβάνονται στον νόμο 304/2013 περί δημοσίων μητρώων νομικών και φυσικών προσώπων. Η συλλογή εγγράφων (sbírka listin) αποτελεί μέρος του δημόσιου μητρώου (περιέχει έγγραφα που προβλέπει ο νόμος π.χ. ιδρυτικά έγγραφα εταιρειών, καταστατικά, λογαριασμούς κ.λπ.).

Το δημόσιο μητρώο τηρείται από το ειδικό γι’ αυτόν τον σκοπό δικαστήριο. Το διαχειρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο δημόσιο μητρώο εγγράφονται οι ακόλουθες οντότητες:

 • Ενώσεις
 • Συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • Διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • Εργοδοτικές οργανώσεις
 • Διεθνείς εργοδοτικές οργανώσεις
 • Θυγατρικές ενώσεις
 • Θυγατρικές συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • Θυγατρικές οργανώσεις διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • Θυγατρικές εργοδοτικές οργανώσεις
 • Θυγατρικές οργανώσεις διεθνών εργοδοτικών οργανώσεων
 • Έμποροι (φυσικά πρόσωπα) που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο
 • Ομόρρυθμες εταιρείες
 • Ετερόρρυθμες εταιρείες
 • Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
 • Ανώνυμες εταιρείες
 • Συνεταιρισμοί
 • Κρατικές επιχειρήσεις
 • Τεχνοβλαστοί (spin-offs)
 • Κοινωφελείς ενώσεις
 • Ιδρύματα
 • Κληροδοτήματα
 • Θεσμικοί φορείς
 • Οργανισμοί χρηματοδοτούμενοι από το κράτος
 • Ενώσεις συνιδιοκτησίας
 • Ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού
 • Καταστήματα αλλοδαπών νομικών προσώπων
 • Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες
 • Ευρωπαϊκές εταιρείες

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο ορίζονται στον νόμο 304/2013 περί δημοσίων μητρώων νομικών και φυσικών προσώπων. Τα κυριότερα είναι: ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, έδρα, είδος οικονομικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, νομική μορφή, αριθμός μητρώου, ονοματεπώνυμο και τόπος κατοικίας ή εταιρική επωνυμία και έδρα του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Η πρόσβαση στο δημόσιο μητρώο της Τσεχίας είναι δωρεάν;

Το δημόσιο μητρώο τηρείται από το ειδικό γι’ αυτό τον σκοπό δικαστήριο. Η πρόσβαση στο κοινό παρέχεται δωρεάν μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.justice.cz/ και/ή με απευθείας αναζήτηση από τη σελίδα του δημόσιου μητρώου https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Το δημόσιο μητρώο είναι προσβάσιμο σε όλους. Οποιοσδήποτε μπορεί να το συμβουλευτεί και να λάβει αντίγραφα ή αποσπάσματα.

Πώς να κάνετε αναζητήσεις στο δημόσιο μητρώο;

Το τσεχικό δημόσιο μητρώο διαθέτει προηγμένη μηχανή διαδικτυακής αναζήτησης. Μπορείτε να κάνετε τις αναζητήσεις σας πληκτρολογώντας την επωνυμία ή τον αριθμό μητρώου της οντότητας.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα στο μητρώο;

Δημοσιότητα των εγγράφων

Το δικαστήριο που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση του δημόσιου μητρώου δημοσιεύει κάθε καταχώριση, τροποποίηση και διαγραφή καταχώρισης, καθώς και κάθε κατάθεση εγγράφου στη συλλογή εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, το συντομότερο δυνατό. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο και τα έγγραφα που κατατίθενται στη συλλογή εγγράφων δημοσιεύονται κατά τρόπο που να επιτρέπει πρόσβαση εξ αποστάσεως. Το επιφορτισμένο με την τήρηση του δημόσιου μητρώου δικαστήριο δημοσιεύει τα συναφή στοιχεία και παρέχει τη δυνατότητα εξασφάλισης επίσημου επικυρωμένου ηλεκτρονικού αντιγράφου. Το έγγραφο αυτό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή με τη χρήση πιστοποιητικού συστήματος εγκεκριμένου από το σχετικό αρμόδιο για την τήρηση του δημόσιου μητρώου δικαστήριο και διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο του τσεχικού υπουργείου δικαιοσύνης: Ministerstva spravedlnosti ČR. Κατόπιν αίτησης, το αρμόδιο για την τήρηση του δημόσιου μητρώου δικαστήριο χορηγεί πιστό, επικυρωμένο αντίγραφο σε χαρτί μέρους ή όλης της καταχώρισης ή των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στη συλλογή εγγράφων ή χορηγεί πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το στοιχείο που ζητείται απουσιάζει από το δημόσιο μητρώο, εκτός αν ο αιτών ζητήσει ειδικά μη επικυρωμένο αντίγραφο. Για τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο και για τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στη συλλογή εγγράφων πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, το εμπορικό δικαστήριο εκδίδει μόνο αντίγραφα σε χαρτί, εκτός αν υπήρχαν ήδη ηλεκτρονικά αρχεία αυτών των καταχωρίσεων ή εγγράφων.

Αντιταξιμότητα των εγγράφων και των στοιχείων

Ένα πρόσωπο με το οποίο συνδέεται καταχώριση του δημόσιου μητρώου δεν έχει δικαίωμα να αντιτάξει σε πρόσωπο που ενεργεί νόμιμα με βάση την εν λόγω καταχώριση ότι η καταχώριση δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.

Όταν ο νόμος επιτάσσει τη δημοσίευση στοιχείων και περιεχομένου εγγράφων, ένα εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο πρόσωπο μπορεί να επικαλεστεί τα εν λόγω στοιχεία και το εν λόγω περιεχόμενο εγγράφων όταν συναλλάσσεται με τρίτους μόνο μετά την ημερομηνία της αρχικής δημοσίευσής τους, εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι το τρίτο πρόσωπο είχε προηγούμενη γνώση αυτών των στοιχείων και εγγράφων.  Το εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο πρόσωπο δεν μπορεί, ωστόσο, να επικαλεστεί τα στοιχεία και το περιεχόμενο των εγγράφων που προαναφέρονται στο πλαίσιο ενεργειών στις οποίες προβαίνει πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα από την ημερομηνία της δημοσίευσης των στοιχείων και εγγράφων, εάν το τρίτο πρόσωπο αποδείξει ότι δεν μπορούσε να τα γνωρίζει.

Τρίτα πρόσωπα έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να βασιστούν σε μη δημοσιευμένα στοιχεία και περιεχόμενα εγγράφων, εκτός αν η μη δημοσίευσή τους τα καθιστά άκυρα.

Καταχωρισμένα στοιχεία μη συμμορφούμενα με τον νόμο

Αν το περιεχόμενο μιας καταχώρισης στο δημόσιο μητρώο αντιβαίνει σε δεσμευτικές νομικές διατάξεις και αν η εν λόγω καταχώριση δεν μπορεί να διορθωθεί με άλλο τρόπο, το αρμόδιο για την τήρηση του δημόσιου μητρώου δικαστήριο καλεί το εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο πρόσωπο να επανορθώσει την κατάσταση. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο που δεν προβαίνει στην απαιτούμενη επανόρθωση στην προθεσμία που τάχθηκε, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει αυτεπαγγέλτως απόφαση για τη διάλυση και εκκαθάρισή του, αν υπάρχουν λόγοι προστασίας τρίτων.

Αν υπάρχει ανακολουθία μεταξύ της διατύπωσης μιας καταχώρισης στο δημόσιο μητρώο στην τσεχική γλώσσα και της διατύπωσης σε ξένη γλώσσα ή μεταξύ των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στη συλλογή εγγράφων στην τσεχική γλώσσα και της μετάφρασής τους σε ξένη γλώσσα, η οποία έχει κατατεθεί οικειοθελώς, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1 του νόμου περί δημοσίων μητρώων νομικών και φυσικών προσώπων, η διατύπωση της δημοσιευμένης καταχώρισης ή του κατατεθειμένου εγγράφου σε ξένη γλώσσα δεν μπορεί να αντιταχθεί σε τρίτους. Τρίτο πρόσωπο μπορεί να επικαλεστεί δημοσιευμένη καταχώριση ή έγγραφο που κατατέθηκε στη συλλογή εγγράφων σε ξένη γλώσσα, εκτός εάν το εγγεγραμμένο πρόσωπο αποδείξει ότι το τρίτο πρόσωπο γνώριζε τη διατύπωση του περιεχομένου της καταχώρισης ή του εγγράφου που είχε κατατεθεί στην τσεχική γλώσσα.

Μετάφραση του νόμου περί δημοσίων μητρώων

Το τσεχικό υπουργείο δικαιοσύνης έχει παράσχει ανεπίσημη μετάφραση προς τα αγγλικά του νόμου αριθ. 304/2013 περί δημοσίων μητρώων νομικών και φυσικών προσώπων και περί εγγραφής των καταπιστευμάτων σε μητρώα, και συγκεκριμένα, της ισχύουσας από την 1η Ιανουαρίου 2018 έκδοσής του. Η μετάφραση παρέχεται απλώς για ενημερωτικούς σκοπούς Αυθεντικό είναι μόνο το κείμενο στην τσεχική γλώσσα που έχει δημοσιευθεί στη Συλλογή Νομοθετικών Πράξεων. Διαθέσιμο εδώ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.