Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Δανία

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει σύντομη επισκόπηση του δανικού μητρώου επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων (Erhvervsstyrelsen)

Ιστορικό του δανικού μητρώου επιχειρήσεων

Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2012.

Στη Δανική Αρχή Επιχειρήσεων εργάζονται περίπου 500 άτομα. Έχει μεγάλο χαρτοφυλάκιο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, τα οποία, συνολικά, αποσκοπούν να καταστήσουν ευκολότερη και πιο ελκυστική την επιχειρηματική δραστηριοποίηση στη Δανία. Η Αρχή Επιχειρήσεων δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς -από τη νομοθεσία περί χωροταξίας και αγροτικής ανάπτυξης έως την ψηφιοποίηση, την αποτελεσματική επιτήρηση και παρακολούθηση των ίδιων κεφαλαίων, τις εταιρείες, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη λογιστική, τον έλεγχο, τις εξαγωγές και τους ελέγχους της ΕΕ. Είναι αρμόδια για το Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων (CVR), το οποίο είναι το κύριο κρατικό μητρώο για πληροφορίες σχετικά με τις δανικές εταιρείες.

Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων ανήκει στο Υπουργείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Erhvervsministeriet).

Τι περιέχει το δανικό μητρώο επιχειρήσεων;

Στον ιστότοπο erhvervsstyrelsen.dk μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με όλους τους τομείς δραστηριότητας της Αρχής, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου του δανικού μητρώου επιχειρήσεων.

Το CVR.dk στη δικτυακή πύλη Virk και αποτελεί το κεντρικό σημείο εισόδου για πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με όλες τις επιχειρήσεις στη Δανία. Ανεξάρτητα από τη μορφή της επιχείρησης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες τόσο για την ίδια την επιχείρηση («νομική οντότητα») όσο και για τις μονάδες παραγωγής της. Στο μητρώο παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τους ιδρυτές, τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές.


Για ορισμένες νομικές μορφές επιχειρήσεων - ιδίως ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης - μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες: οικονομικές καταστάσεις, στοιχεία και εκθέσεις σχετικά με την επιχείρηση και τους ανθρώπους που τη διαχειρίζονται.

Ποιες πληροφορίες περιέχει το Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων;

 • Αριθμό μητρώου (CVR) της επιχείρησης
 • Όνομα και διεύθυνση
 • Ημερομηνία ίδρυσης και παύσης δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση
 • Μορφή της επιχείρησης
 • Αναφορά διαφημιστικής προστασίας, κατά περίπτωση
 • Πιστωτικές πληροφορίες
 • Τομέας και υποτομείς, κατά περίπτωση
 • Στοιχεία επικοινωνίας, κατά περίπτωση
 • Αριθμός εργαζομένων, κατά περίπτωση
 • Εταίροι απεριόριστης ευθύνης
  • Όνομα και διεύθυνση
  • Αριθμός μητρώου (CPR ή CVR) (ο αριθμός CPR δεν διαβιβάζεται σε ιδιώτες)
 • Συνδεδεμένες μονάδες παραγωγής
  • Αριθμός μονάδας παραγωγής
  • Όνομα και διεύθυνση
  • Ημερομηνία ίδρυσης και παύσης δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση
  • Αναφορά διαφημιστικής προστασίας, κατά περίπτωση
  • Τομέας και υποτομείς, κατά περίπτωση
  • Στοιχεία επικοινωνίας, κατά περίπτωση
  • Αριθμός εργαζομένων, κατά περίπτωση

Πώς γίνεται η αναζήτηση στο δανικό μητρώο επιχειρήσεων;

Με τον CVR στη δικτυακή πύλη Virk μπορείτε να πραγματοποιήσετε ατομικές αναζητήσεις εταιρειών καθώς και αναζητήσεις/σύνθετες αναζητήσεις με μεγάλο αριθμό παραμέτρων αναζήτησης, όπως η επωνυμία της εταιρείας, το όνομα ενός προσώπου, ο αριθμός μητρώου μιας εταιρείας, ο αριθμός μονάδας παραγωγής, η διεύθυνση μιας εταιρείας, μιας μονάδας παραγωγής ή ενός προσώπου. Μπορείτε να βρείτε βασικά δεδομένα σχετικά με όλες τις εταιρείες οι οποίες είναι καταχωρισμένες στο Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων.

Η σελίδα «Sådan søger du» με τα δεδομένα του CVR σας παρέχει βοήθεια για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις εταιρείες στο Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων.

Πολλές λύσεις για τον μεγαλύτερο όγκο δεδομένων είναι διαθέσιμες στο Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων, όπως η «πρόσβαση από σύστημα σε σύστημα» Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: εδή.

Είναι δωρεάν η πρόσβαση στο δανικό μητρώο επιχειρήσεων;

Τα έγγραφα και οι υπηρεσίες του Κεντρικού Μητρώου Επιχειρήσεων που δεν απαιτούν χειροκίνητη επεξεργασία είναι δωρεάν. Πρόκειται για τα ακόλουθα:

 • Διάφορες απεικονίσεις
 • Οικονομικές καταστάσεις
 • Πρόσβαση από σύστημα σε σύστημα και διαδικτυακές υπηρεσίες

Ορισμένα έγγραφα απαιτούν χειροκίνητη επεξεργασία και στη συνέχεια τιμολογούνται. Ωστόσο, τα προϊόντα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ:

 • Προσθήκη υπογραφής: 120 DKK
 • Παλαιότερες οικονομικές καταστάσεις σε μικροφίλμ ή από αρχεία από απόσταση 300 DKK
 • Πιστοποιητικό καταχώρισης 300 DKK
 • Πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος: 500 DKK
 • Σχέδιο συγχώνευσης 150 DKK
 • Πρακτικά ετήσιας γενικής συνέλευσης 150 DKK
 • Φάκελος για τα ίδια κεφάλαια 150 DKK
 • Αντίγραφο του εντύπου καταχώρισης 150 DKK
 • Δήλωση της διεύθυνσης 150 DKK
 • Έκθεση για μεταγενέστερες εξαγορές: 150 DKK
 • Έκθεση για την αυτοχρηματοδότηση 150 DKK
 • Σχέδιο απόσχισης: 150 DKK
 • Καταστατικό: 150 DKK

Οι τιμές αυτές ισχύουν από τις 5 Δεκεμβρίου 2014.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Το τμήμα 14 του νόμου για τις εταιρείες μεταφέρει στο δανικό εταιρικό δίκαιο το άρθρο 3 της πρώτης οδηγίας για το εταιρικό δίκαιο, και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα μητρώα μπορούν να βασιστούν σε αυτόν. Το τμήμα 14 του νόμου για τις εταιρείες ορίζει ότι:

«Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο σύστημα ΤΠ της Δανικής Αρχής Επιχειρήσεων θεωρείται ότι έχουν γνωστοποιηθεί σε τρίτα μέρη. Ωστόσο, το σημείο 1 δεν εφαρμόζεται στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός 16 ημερών από τη δημοσίευσή τους, με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ένα τρίτο μέρος δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες δημοσιεύθηκαν.

Για όσο χρονικό διάστημα δεν δημοσιεύονται στο σύστημα ΤΠ της Δανικής Αρχής Επιχειρήσεων, οι περιστάσεις που θα καταχωριστούν και θα δημοσιευθούν δεν μπορούν να επιβληθούν έναντι τρίτων μερών, εκτός αν αποδειχθεί ότι τα τρίτα μέρη τις γνώριζαν. Το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί αυτού του είδους οι περιστάσεις δεν εμποδίζει ένα τρίτο μέρος να ενεργήσει με βάση αυτές.»

Ευθύνη για την ακρίβεια των καταχωρίσεων

Ο γνωστοποιών είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των διαβιβαζόμενων πληροφοριών, βλ. τμήμα 8 του διατάγματος για τις γνωστοποιήσεις (anmeldelsesbekendtgørelsen), και τμήμα 15 σημείο 2 του νόμου για τις εταιρείες. Ο γνωστοποιών φέρει ποινική ευθύνη εάν η γνωστοποίηση δεν έγινε νόμιμα ή εάν οι διαβιβασθείσες πληροφορίες είναι εσφαλμένες.

Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων δεν επαληθεύει την ακρίβεια των διαβιβαζόμενων πληροφοριών, αλλά καταχωρίζει τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σ’ αυτήν. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για χειρόγραφη καταγραφή είτε για αυτοκαταχώριση που πραγματοποιείται μέσω του Virk.dk.

Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων μπορεί να είναι υπεύθυνη για τις ζημίες από τη χρήση των καταχωρισμένων πληροφοριών ή εγγράφων που είναι εσφαλμένα για λόγους διαχείρισης, όπως διαδικαστικά σφάλματα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δανική Αρχή Επιχειρήσεων

Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων

Δανικό Υπουργείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων (EBR)

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.