Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Εσθονία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση του εμπορικού μητρώου της Εσθονίας και του μητρώου ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Τι πληροφορίες παρέχουν το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;

Το εμπορικό μητρώο και το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τηρούνται από το τμήμα μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου του Tartu. Τα μητρώα τηρούνται στα δικαστήρια προκειμένου να διασφαλίζεται το ανεξάρτητο καθεστώς και η νομική εμπειρογνωμοσύνη του γραμματέα. Διαθέτουν αυξημένη νομική ισχύ και στόχος τους είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου. Μια καταχώριση στο εμπορικό μητρώο θεωρείται ορθή έναντι τρίτων, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η καταχώριση δεν ευσταθεί. Η καταχώριση θεωρείται ότι δεν ισχύει ως προς τις πράξεις που συνάπτονται εντός δεκαπέντε ημερών μετά την καταχώριση, εάν τρίτος αποδείξει ότι ο τρίτος δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει το περιεχόμενο της καταχώρισης. Επομένως, καλόπιστοι τρίτοι μπορούν να εμπιστεύονται την ακρίβεια των καταχωρίσεων στο μητρώο, για παράδειγμα, υποθέτοντας, κατά τον χρόνο σύναψης σύμβασης, ότι το πρόσωπο που έχει καταχωρισθεί στο μητρώο ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαθέτει εξουσία υπογραφής για την εν λόγω εταιρεία.

Ορισμένες νομικές περιστάσεις ισχύουν μόνο εάν έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο: για παράδειγμα, η εξουσία υπογραφής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να περιορίζεται στο καταστατικό ή στη σύμβαση που έχει συναφθεί με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αλλά μόνον οι περιορισμοί που καταχωρίζονται στο μητρώο ισχύουν έναντι τρίτων.

Ορισμένες σημαντικές περιστάσεις παράγουν αποτελέσματα από το χρονικό σημείο κατά το οποίο γίνεται η καταχώριση στο μητρώο: για παράδειγμα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει να ισχύει από το χρονικό σημείο κατά το οποίο η αύξηση καταχωρίζεται στο εμπορικό μητρώο και όχι από τον χρόνο λήψης της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή από τον χρόνο καταβολής των εισφορών. Το ίδιο ισχύει για τη σύσταση νομικής οντότητας, την τροποποίηση του καταστατικού της ή για τη συγχώνευση, τη διάσπαση και μετατροπή.

Τα μητρώα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Το τμήμα μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου του Tartu τηρεί το εμπορικό μητρώο για τους αυτοαπασχολούμενους, τις εταιρείες [ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, εμπορικές ενώσεις, ευρωπαϊκές εταιρείες (Societas Europaea), ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (Societas Cooperativa Europaea), καθώς και ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας] και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που βρίσκονται στην Εσθονία.

Το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρέχει πληροφορίες για ενώσεις και ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ως ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θεωρούνται, μεταξύ άλλων, τα πολιτικά κόμματα και λοιπές μη κερδοσκοπικές ενώσεις, καθώς και συνδικάτα, εκκλησίες, θρησκευτικές οργανώσεις, ενώσεις θρησκευτικών οργανώσεων και ιερές μονές) που βρίσκονται στην Εσθονία. Το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνει επίσης το μητρώο των οργανισμών κοινωνικής στέγασης και το μητρώο των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων.

Τα παρακάτω στοιχεία καταχωρίζονται στο εμπορικό μητρώο ή στο μητρώο των ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για κάθε αυτοαπασχολούμενο, νομικό πρόσωπο και υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας:

 • δελτίο καταχώρισης
 • εταιρικός φάκελος (στο εμπορικό μητρώο) ή δημόσιος φάκελος (εφόσον πρόκειται για ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύματα και οργανισμούς κοινωνικής στέγασης)
 • φάκελος καταχώρισης.

Οι εταιρικοί και οι δημόσιοι φάκελοι περιλαμβάνουν τα έγγραφα τα οποία μια νομική οντότητα, ένας αυτοαπασχολούμενος ή το υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας έχει υποβάλει στον γραμματέα σύμφωνα με τον νόμο, για παράδειγμα το καταστατικό και τα λοιπά έγγραφα που καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο. Οι δικαστικές αποφάσεις, τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, η αλληλογραφία και άλλα έγγραφα που δεν φυλάσσονται στους εταιρικούς ή τους δημόσιους φακέλους φυλάσσονται στον φάκελο καταχώρισης.

Οι παρακάτω πληροφορίες εισάγονται στο δελτίο καταχώρισης νομικού προσώπου, αυτοαπασχολούμενου ή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας:

 • η εταιρική επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός καταχώρισης
 • η κατοικία ή η έδρα και η διεύθυνση των νομικών οντοτήτων, των αυτοαπασχολουμένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, ενώ για τις εταιρείες και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • στοιχεία που αφορούν τον αυτοαπασχολούμενο και στοιχεία που αφορούν την αναστολή των δραστηριοτήτων του ατόμου και τον εποχικό ή προσωρινό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων
 • στοιχεία σχετικά με τα άτομα που διαθέτουν εξουσίες εκπροσώπησης (μέλη διοικητικού συμβουλίου, ομόρρυθμοι εταίροι, ετερόρρυθμοι εταίροι ή τρίτοι με εξουσίες εκπροσώπησης, εκκαθαριστές και σύνδικοι πτώχευσης), καθώς και συμφωνίες για εξουσίες εκπροσώπησης και την εξουσία που χορηγείται όταν εκπροσωπείται η νομική οντότητα
 • στοιχεία σχετικά με τον πληρεξούσιο
 • η νομική μορφή της επιχείρησης ή το είδος της εταιρείας
 • η ημερομηνία έγκρισης του καταστατικού
 • το χρηματικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
 • σημείωση σχετικά με την ίδρυση της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης χωρίς καταβολή εισφορών
 • σημείωμα από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές έχουν καταχωριστεί στο εσθονικό κεντρικό μητρώο κινητών αξιών ή σημείωμα του μέρους που τηρεί το μητρώο μετοχών
 • η έναρξη και η λήξη του οικονομικού έτους
 • οι πληροφορίες σχετικά με την πτώχευση που απαιτούνται από τον νόμο
 • σημείωση σχετικά με τη συγχώνευση, διάσπαση και μετατροπή της εταιρείας και σχετικά με τη λύση και τη διαγραφή της από τα μητρώα
 • αναφορά σε καταχωρίσεις του γραμματέα όπως προβλέπονται από τον νόμο και χωρίς την υποβολή αιτήματος από την επιχείρηση
 • πληροφορίες σχετικά με τον θεματοφύλακα για έγγραφα από εταιρεία που έχει εκκαθαριστεί
 • οι στόχοι του ιδρύματος
 • άλλες πληροφορίες που προβλέπονται από τον νόμο.

Οι υποθέσεις που αφορούν το μητρώο εξετάζονται ως αστικές υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας με έγγραφες διαδικασίες. Οι καταχωρίσεις στα μητρώα γίνονται είτε βάσει αίτησης για καταχώριση ή δικαστικής απόφασης είτε επί άλλης βάσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία. Οι αιτήσεις για καταχώριση πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή ή να έχουν τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο και στο μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Ο καθένας έχει δικαίωμα να ελέγξει τα στοιχεία των δελτίων καταχώρισης και τα έγγραφα που περιέχονται στους εταιρικούς ή δημόσιους φακέλους και να λάβει αντίγραφα αυτών. Οι φάκελοι που περιέχουν τα μητρώα μπορούν να ελεγχθούν από αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, δικαστήρια κατά τη διάρκεια διαδικασιών και άλλα άτομα ή οντότητες με έννομο συμφέρον.

Η κεντρική βάση δεδομένων του εμπορικού μητρώου και του μητρώου ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τηρείται στο κέντρο μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων. Το Κέντρο προσφέρει επίσης τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων

Το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων είναι υπηρεσία η οποία βασίζεται στη βάση δεδομένων του τμήματος μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου του Tartu και η οποία εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για όλες τις νομικές οντότητες, τους αυτοαπασχολούμενους και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που είναι καταχωρισμένα στην Εσθονία. Μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • να ελέγχουν δωρεάν τα στοιχεία που περιέχονται στα δελτία καταχώρισης του μητρώου, γενικά στοιχεία και στοιχεία για τις καθυστερούμενες φορολογικές οφειλές
 • να εκτελούν αναζήτηση βάσει ονόματος, κωδικού καταχώρισης, καταστατικής έδρας, τομέα δραστηριότητας κ.λπ.·
 • να βλέπουν, έναντι τέλους, τις ετήσιες εκθέσεις, τα καταστατικά και άλλα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα προσωπικά στοιχεία και εμπορικά δεδομένα για ενέχυρα, κ.λπ., που περιλαμβάνονται στους εταιρικούς ή τους δημόσιους φακέλους·
 • να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο διαδικαστικές πληροφορίες που αφορούν επιχειρήσεις και αλλαγές στις καταχωρίσεις τους
 • να ελέγχουν δωρεάν τυχόν εμπορικούς φραγμούς που επιβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Εσθονίας
 • να βλέπουν δωρεάν τον κατάλογο των μελών των πολιτικών κομμάτων·
 • να βλέπουν τους συνδέσμους μεταξύ διαφόρων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Περισσότερες πληροφορίες για το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων διατίθενται στον ιστότοπο του κέντρου μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων.

Πύλη καταχώρισης εταιρειών

Η πύλη καταχώρισης εταιρειών αποτελεί περιβάλλον το οποίο παρέχει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τη δυνατότητα να υποβάλλουν, τα ίδια, έγγραφα στο τμήμα μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου. Μέσω της πύλης είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση νέας επιχείρησης, την τροποποίηση των καταχωρισμένων στο μητρώο δεδομένων της, την εκκαθάριση και τη διαγραφή της από το μητρώο. Η πύλη παρέχει ακόμη τη δυνατότητα κατάρτισης και υποβολής ετήσιων εκθέσεων. Εσθονοί, Φινλανδοί, Λετονοί και Βέλγοι πολίτες, καθώς και ηλεκτρονικοί κάτοικοι της Εσθονίας μπορούν να συνδεθούν στην πύλη χρησιμοποιώντας τα δελτία ταυτότητάς τους για πιστοποίηση της ταυτότητάς τους. Οι Εσθονοί και Λιθουανοί πολίτες μπορούν να συνδεθούν μέσω της υπηρεσίας Mobile-ID. Η πύλη καταχώρισης εταιρειών είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του κέντρου μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων.

Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων (EBR)

Το Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων (Εuropean Business Register- EBR) είναι διαδικτυακό σύστημα αναζήτησης το οποίο παρέχει επίσημες πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η αναζήτηση είναι δυνατή μέσω του ιστοτόπου.

 • Διατίθενται πληροφορίες από τα εμπορικά μητρώα 20 χωρών συνολικά.
 • Οι αναζητήσεις μπορούν να αφορούν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
 • Ο κατάλογος διαθέσιμων πληροφοριών διαφέρει από χώρα σε χώρα.
 • Τα καταχωρισμένα δεδομένα έχουν διαφορετική νομική ισχύ στις διάφορες χώρες.
 • Η δυνατότητα αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις.
 • Προβλέπεται χρέωση για την υπηρεσία.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας;

Πρόσβαση στα στοιχεία του μητρώου παρέχεται διαδικτυακά και στα συμβολαιογραφικά γραφεία.

Δεν προβλέπεται χρέωση για τη διαδικτυακή αναζήτηση νομικών προσώπων, αυτοαπασχολούμενων και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, για πληροφορίες σχετικά με δικαστικές διαδικασίες ή για την πρόσβαση στα στοιχεία των δελτίων καταχώρισης. Δεν εισπράττονται τέλη για τα πρόσωπα που πραγματοποιούν διαδικτυακή έρευνα για τον εαυτό τους. Ωστόσο, προβλέπεται χρέωση για όλες τις υπόλοιπες αναζητήσεις, περιλαμβανομένων των στοιχείων του δελτίου καταχώρισης για το ιστορικό των εταιρειών και της πρόσβασης σε ετήσιες εκθέσεις, καταστατικά και άλλα έγγραφα. Όπου προβλέπεται τέλος για την παροχή πληροφοριών, η καταβολή του γίνεται άμεσα με τραπεζικό έμβασμα μέσω του Διαδικτύου. Οι πελάτες με συνδρομή που τους παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης σε ευρύτερη επιλογή παραμέτρων αναζήτησης μπορούν να προβαίνουν σε πληρωμές μέσω μηνιαίου τιμολογίου. Οι χρεώσεις για χρήση των ηλεκτρονικών δεδομένων τα οποία περιέχονται στο εμπορικό μητρώο καθορίζονται σε κανονισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Επιβάλλεται χρέωση για την πρόσβαση συμβολαιογραφικών γραφείων στα στοιχεία καταχώρισης και στα έγγραφα φακέλου. Οι χρεώσεις καθορίζονται στον νόμο για τις συμβολαιογραφικές αμοιβές.

Μέθοδος αναζήτησης στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας

Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στο εμπορικό μητρώο και στο μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων στον ιστότοπο του κέντρου μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο μητρώο;

Στη σελίδα αυτή εξηγείται πώς ρυθμίζεται η χρήση των στοιχείων και των εγγράφων που περιλαμβάνονται στο εμπορικό μητρώο στην Εσθονία.

Το τμήμα μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου του Tartu τηρεί το εμπορικό μητρώο. Στο εμπορικό μητρώο εγγράφονται οι αυτοαπασχολούμενοι, τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών και οι εταιρείες [ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, εμπορικές ενώσεις, ευρωπαϊκές εταιρείες (Societas Europaea), ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (Societas Cooperativa Europaea), καθώς και ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας]. Το ηλεκτρονικό μητρώο έχει αυξημένη νομική ισχύ και στόχος του είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου. Το εμπορικό μητρώο τηρείται στην εσθονική γλώσσα.

Μια καταχώριση στο εμπορικό μητρώο θεωρείται ορθή έναντι τρίτων, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η καταχώριση δεν ευσταθεί. Η καταχώριση θεωρείται ότι δεν ισχύει ως προς τις πράξεις που συνάπτονται εντός δεκαπέντε ημερών μετά την καταχώριση, εάν τρίτος αποδείξει ότι ο τρίτος δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει το περιεχόμενο της καταχώρισης. Επομένως, καλόπιστοι τρίτοι μπορούν να εμπιστεύονται την ακρίβεια των καταχωρίσεων στο μητρώο, για παράδειγμα, υποθέτοντας, κατά τον χρόνο σύναψης σύμβασης, ότι το πρόσωπο που έχει καταχωρισθεί στο μητρώο ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαθέτει εξουσία υπογραφής για την εν λόγω εταιρεία.

Ορισμένες νομικές περιστάσεις ισχύουν μόνο εάν έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο: για παράδειγμα, η εξουσία υπογραφής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να περιορίζεται στο καταστατικό ή στη σύμβαση που έχει συναφθεί με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αλλά μόνον οι περιορισμοί που καταχωρίζονται στο μητρώο ισχύουν έναντι τρίτων.

Ορισμένες σημαντικές περιστάσεις παράγουν αποτελέσματα από το χρονικό σημείο κατά το οποίο γίνεται η καταχώριση στο μητρώο: για παράδειγμα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει να ισχύει από το χρονικό σημείο κατά το οποίο η αύξηση καταχωρίζεται στο εμπορικό μητρώο και όχι από τον χρόνο λήψης της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή από τον χρόνο καταβολής των εισφορών. Το ίδιο ισχύει για τη σύσταση νομικής οντότητας, την τροποποίηση του καταστατικού της ή για τη συγχώνευση, τη διάσπαση και μετατροπή.

Τα παρακάτω στοιχεία καταχωρίζονται στο εμπορικό μητρώο για κάθε αυτοαπασχολούμενο, νομικό πρόσωπο και υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας:

 • δελτίο καταχώρισης
 • εταιρικός φάκελος
 • φάκελος καταχώρισης.

Ο εταιρικός φάκελος περιλαμβάνει τα έγγραφα τα οποία μια εταιρεία, ένας αυτοαπασχολούμενος ή το υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας έχει υποβάλει στον γραμματέα σύμφωνα με τον νόμο, για παράδειγμα το καταστατικό και τα λοιπά έγγραφα που καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο. Οι δικαστικές αποφάσεις, τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, η αλληλογραφία και άλλα έγγραφα που δεν φυλάσσονται στον εταιρικό φάκελο φυλάσσονται στον φάκελο καταχώρισης.

Τα έγγραφα σε ξένη γλώσσα υποβάλλονται στον γραμματέα μαζί με μετάφραση στα εσθονικά επικυρωμένη από ορκωτό μεταφραστή. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να επικαλεστεί μετάφραση η οποία διαφέρει από το πρωτότυπο έγγραφο. Τρίτος μπορεί να επικαλεστεί τη μετάφραση εγγράφου που υποβάλλεται στον γραμματέα, εκτός εάν η επιχείρηση αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την ανακρίβεια της μετάφρασης.

Οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο είναι δημόσιες. Καθένας έχει δικαίωμα να εξετάσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα δελτία καταχώρισης και στα έγγραφα των εταιρικών φακέλων και να λάβει αντίγραφα αυτών. Οι φάκελοι που περιέχουν τα μητρώα μπορούν να ελεγχθούν από αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, δικαστήρια κατά τη διάρκεια διαδικασιών και άλλα άτομα ή οντότητες με έννομο συμφέρον.

Μπορεί κανείς να δει τα έγγραφα του φακέλου και να ζητήσει αντίγραφά τους μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων ή συμβολαιογράφου.

Ιστορικό του εμπορικού μητρώου της Εσθονίας

Το εμπορικό μητρώο περιλαμβάνει στοιχεία από την 1η Σεπτεμβρίου 1995 και εφεξής. Όλα τα στοιχεία επικαιροποιούνται τακτικά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων

Αναζήτηση στο εμπορικό μητρώο

Πύλη καταχώρισης εταιρειών

Το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων

Τμήμα μητρώου

Συμβολαιογράφοι

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.