Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Εσθονία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση του εμπορικού μητρώου της Εσθονίας και του μητρώου ιδρυμάτων και ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Τι πληροφορίες παρέχουν το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και το μητρώο ιδρυμάτων και ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;

Το εμπορικό μητρώο και το μητρώο ιδρυμάτων και ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τηρούνται από το τμήμα μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου του Tartu. Τα μητρώα τηρούνται στα δικαστήρια προκειμένου να διασφαλίζεται το ανεξάρτητο καθεστώς και η νομική εμπειρογνωμοσύνη του γραμματέα. Διαθέτουν αυξημένη νομική ισχύ και στόχος τους είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου. Μια καταχώριση στο εμπορικό μητρώο θεωρείται ορθή έναντι τρίτων, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η καταχώριση δεν ήταν ορθή. Η καταχώριση θεωρείται ότι δεν ισχύει ως προς τις πράξεις που συνάπτονται εντός 15 ημερών μετά την καταχώριση, εάν τρίτος αποδείξει ότι δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει το περιεχόμενο της καταχώρισης. Επομένως, καλόπιστοι τρίτοι μπορούν να εμπιστεύονται την ακρίβεια των καταχωρίσεων στο μητρώο, για παράδειγμα, υποθέτοντας, κατά τον χρόνο σύναψης σύμβασης, ότι το πρόσωπο που έχει καταχωρισθεί στο μητρώο ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαθέτει δικαίωμα υπογραφής για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας.

Ορισμένες νομικά περιστατικά ισχύουν μόνον εάν έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο: για παράδειγμα, το δικαίωμα υπογραφής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να περιορίζεται στο καταστατικό ή στη σύμβαση που έχει συναφθεί με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αλλά μόνον οι περιορισμοί που καταχωρίζονται στο μητρώο ισχύουν έναντι τρίτων.

Ορισμένα σημαντικά περιστατικά παράγουν αποτελέσματα από το χρονικό σημείο κατά το οποίο γίνεται η καταχώριση στο μητρώο: για παράδειγμα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει να ισχύει από το χρονικό σημείο κατά το οποίο η αύξηση καταχωρίζεται στο εμπορικό μητρώο, και όχι από τον χρόνο λήψης της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή από τον χρόνο καταβολής των εισφορών. Το ίδιο ισχύει για τη σύσταση νομικού προσώπου, την τροποποίηση του καταστατικού του ή για τη συγχώνευση, τη διάσπαση και τη μετατροπή.

Τα μητρώα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Το τμήμα μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου του Tartu τηρεί το εμπορικό μητρώο για τους αυτοαπασχολουμένους, τις εταιρείες [ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, εμπορικές ενώσεις, ευρωπαϊκές εταιρείες (Societas Europaea), ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (Societas Cooperativa Europaea) και ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας] και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που βρίσκονται στην Εσθονία.

Το μητρώο ιδρυμάτων και ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρέχει πληροφορίες για ιδρύματα και ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ως ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θεωρούνται, μεταξύ άλλων, τα πολιτικά κόμματα και άλλες μη κερδοσκοπικές ενώσεις, καθώς και συνδικάτα, εκκλησίες, θρησκευτικές κοινότητες, ενώσεις θρησκευτικών κοινοτήτων και μοναστήρια) που βρίσκονται στην Εσθονία. Το μητρώο ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών ενώσεων περιλαμβάνει επίσης το μητρώο των στεγαστικών ενώσεων και το μητρώο των ενώσεων εγγείων βελτιώσεων.

Τα παρακάτω στοιχεία καταχωρίζονται στο εμπορικό μητρώο ή στο μητρώο των ιδρυμάτων και ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για κάθε αυτοαπασχολούμενο, νομικό πρόσωπο και υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας:

 • δελτίο καταχώρισης
 • εταιρικός φάκελος (στο εμπορικό μητρώο) ή δημόσιος φάκελος (εφόσον πρόκειται για ιδρύματα, ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στεγαστικές ενώσεις)
 • φάκελος καταχώρισης.

Οι εταιρικοί και οι δημόσιοι φάκελοι περιλαμβάνουν τα έγγραφα τα οποία το νομικό πρόσωπο, ο αυτοαπασχολούμενος ή το υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας έχει υποβάλει στον γραμματέα σύμφωνα με τον νόμο, για παράδειγμα το καταστατικό και τα λοιπά έγγραφα που καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο. Οι δικαστικές αποφάσεις, τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, η αλληλογραφία και άλλα έγγραφα που δεν φυλάσσονται στους εταιρικούς ή τους δημόσιους φακέλους φυλάσσονται στον φάκελο καταχώρισης.

Οι παρακάτω πληροφορίες εισάγονται στο δελτίο καταχώρισης νομικού προσώπου, αυτοαπασχολουμένου ή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας:

 • η εταιρική επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός καταχώρισης
 • η κατοικία ή η καταστατική έδρα και η διεύθυνση των νομικών προσώπων, των αυτοαπασχολουμένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, καθώς και, για τα εν λόγω πρόσωπα και εταιρείες, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
 • στοιχεία που αφορούν τον αυτοαπασχολούμενο και στοιχεία που αφορούν την αναστολή των δραστηριοτήτων του και τον εποχικό ή προσωρινό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων
 • για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, το μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία και, εάν η εγγραφή στο μητρώο απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, ο αριθμός καταχώρισης· η χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της οποίας η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη· ο χρόνος έγκρισης του καταστατικού της εταιρείας και κατά πόσον έχει τροποποιηθεί, εάν αυτό είναι καταχωρισμένο στο μητρώο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία·
 • στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα με εξουσία εκπροσώπησης (μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ομόρρυθμοι εταίροι, διαχειριστές ή τρίτοι, ετερόρρυθμοι εταίροι, εκκαθαριστές, σύνδικος πτώχευσης), τα ονόματα και οι προσωπικοί αριθμοί ταυτότητας των διαχειριστών του υποκαταστήματος (και τυχόν ειδικοί παράγοντες που αφορούν τις εξουσίες εκπροσώπησής τους), καθώς και τα ονόματα και οι προσωπικοί αριθμοί ταυτότητας των νόμιμων εκπροσώπων της αλλοδαπής εταιρείας και πότε τέθηκαν σε ισχύ και λήγουν οι εξουσίες εκπροσώπησής τους· επίσης, τυχόν συμφωνίες σχετικά με το δικαίωμα εκπροσώπησης και τις εξουσίες των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου και των εκκαθαριστών να εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο·
 • το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός μητρώου του προσώπου επικοινωνίας για ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύματα, εταιρείες και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, καθώς και η εσθονική διεύθυνση για την παράδοση δηλώσεων προθέσεων σε επιχειρήσεις και για την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αρμόδιου επικοινωνίας·
 • στοιχεία σχετικά με τον πληρεξούσιο
 • η νομική μορφή της επιχείρησης ή του υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας, ή το είδος της εταιρείας·
 • ο χρόνος έγκρισης του καταστατικού του νομικού προσώπου·
 • η χρηματική αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (για υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας, η αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εάν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία), στοιχεία σχετικά με τους ετερόρρυθμους εταίρους και η αξία των εισφορών τους·
 • σημείωση σχετικά με την ίδρυση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης χωρίς καταβολή εισφορών
 • σημείωση που αναφέρει ότι οι μετοχές έχουν καταχωριστεί στο κεντρικό μητρώο κινητών αξιών της Εσθονίας ή σημείωμα του μέρους που τηρεί το βιβλίο μητρώου μετόχων·
 • σημείωση που αναφέρει ότι έχουν αρθεί οι τυπικές απαιτήσεις διάθεσης για τη μεταβίβαση ή την ενεχυρίαση μετοχών·
 • η έναρξη και το τέλος του οικονομικού έτους για την εταιρεία, την ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το ίδρυμα, την αλλοδαπή εταιρεία ή την ένωση εγγείων βελτιώσεων (και, για υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας, επίσης εάν η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει ετήσια έκθεση)·
 • οι πληροφορίες σχετικά με την πτώχευση που απαιτούνται από τον νόμο και οι πληροφορίες σχετικά με τον διορισμό διαχειριστή χαρτοφυλακίου ασφαλειών·
 • σημείωση σχετικά με τη συγχώνευση, διάσπαση και μετατροπή της εταιρείας, και σχετικά με τη λύση και τη διαγραφή της από τα μητρώα
 • αναφορά σε καταχωρίσεις του γραμματέα όπως προβλέπονται από τον νόμο και χωρίς την υποβολή αιτήματος από την επιχείρηση
 • πληροφορίες σχετικά με τον θεματοφύλακα εγγράφων νομικού προσώπου που έχει εκκαθαριστεί
 • για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, το μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία και, εάν η εγγραφή στο μητρώο απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, ο αριθμός καταχώρισης· η χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της οποίας η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη· ο χρόνος έγκρισης του καταστατικού της εταιρείας και κατά πόσον έχει τροποποιηθεί, εάν αυτό είναι καταχωρισμένο στο μητρώο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία·
 • οι στόχοι του ιδρύματος ο τόπος της κεντρικής διοίκησης, εάν βρίσκεται σε ξένη χώρα· ο χρόνος λήψης της απόφασης εγκατάστασης· η περίοδος λειτουργίας, εάν ένα ίδρυμα έχει συσταθεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα·
 • ο κωδικός του συστήματος εγγείων βελτιώσεων που βρίσκεται στην περιοχή λειτουργίας της ένωσης εγγείων βελτιώσεων·
 • το όνομα και ο αριθμός μητρώου του διαχειριστή της ένωσης ιδιοκτητών διαμερισμάτων, καθώς και σημείωση που αναφέρει ότι έχει ληφθεί δάνειο·
 • η περίοδος λειτουργίας, εάν η ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει συσταθεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα·
 • η ημερομηνία της καταχώρισης, οι αναφορές σε μεταγενέστερες καταχωρίσεις και λοιπές παρατηρήσεις·
 • άλλες πληροφορίες που προβλέπονται από τον νόμο.

Οι υποθέσεις που αφορούν το μητρώο εξετάζονται ως αστικές υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας με έγγραφες διαδικασίες. Οι καταχωρίσεις στα μητρώα γίνονται είτε βάσει αίτησης για καταχώριση, είτε βάσει δικαστικής απόφασης, είτε επί άλλης βάσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία. Οι αιτήσεις για καταχώριση πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή ή να έχουν περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο και στο μητρώο ιδρυμάτων και ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι δημόσιες. Ο καθένας έχει δικαίωμα να ελέγξει τα στοιχεία των δελτίων καταχώρισης και τα έγγραφα που περιέχονται στους εταιρικούς ή δημόσιους φακέλους και να λάβει αντίγραφα αυτών. Οι φάκελοι που περιέχουν τα μητρώα μπορούν να εξεταστούν από αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, δικαστήρια κατά τη διάρκεια διαδικασιών και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έννομο συμφέρον.

Η κεντρική βάση δεδομένων του εμπορικού μητρώου και του μητρώου ιδρυμάτων και ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τηρείται στο Κέντρο Μητρώων και Πληροφοριακών Συστημάτων. Το Κέντρο παρέχει επίσης τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων

Το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων αποτελεί υπηρεσία η οποία βασίζεται στη βάση δεδομένων του τμήματος μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου του Tartu και η οποία εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για όλα τα νομικά πρόσωπα, τους αυτοαπασχολουμένους και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που είναι καταχωρισμένα στην Εσθονία. Μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • να εξετάζουν δωρεάν τα στοιχεία που περιέχονται στα δελτία καταχώρισης του μητρώου, γενικά στοιχεία και στοιχεία για τις καθυστερούμενες φορολογικές οφειλές·
 • να κάνουν αναζήτηση βάσει ονόματος, κωδικού καταχώρισης, καταστατικής έδρας, τομέα δραστηριότητας κ.λπ.·
 • να βλέπουν, έναντι τέλους, τις ετήσιες εκθέσεις, τα καταστατικά και άλλα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα προσωπικά στοιχεία και εμπορικά δεδομένα για ενέχυρα κ.λπ. που περιλαμβάνονται στους εταιρικούς ή τους δημόσιους φακέλους·
 • να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο διαδικαστικές πληροφορίες που αφορούν εταιρείες και αλλαγές στις καταχωρίσεις τους·
 • να ελέγχουν δωρεάν τυχόν εμπορικούς φραγμούς που επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες της Εσθονίας·
 • να βλέπουν δωρεάν τον κατάλογο των μελών των πολιτικών κομμάτων·
 • να βλέπουν τους συνδέσμους μεταξύ διαφόρων νομικών και φυσικών προσώπων.

Το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων επιτρέπει επίσης σε φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες να υποβάλλουν αυτοπροσώπως έγγραφα στο τμήμα μητρώου του δικαστηρίου. Μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση νέας εταιρείας, την τροποποίηση των καταχωρισμένων στο μητρώο δεδομένων της, την εκκαθάριση και τη διαγραφή της από το μητρώο. Είναι επίσης δυνατή η κατάρτιση και υποβολή ετήσιων εκθέσεων. Εσθονοί, Φινλανδοί, Λετονοί και Βέλγοι πολίτες, καθώς και ηλεκτρονικοί κάτοικοι της Εσθονίας μπορούν να συνδεθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας τα δελτία ταυτότητάς τους για ταυτοποίηση. Οι Εσθονοί και Λιθουανοί πολίτες μπορούν να συνδεθούν μέσω της υπηρεσίας Mobile-ID.

Περισσότερες πληροφορίες για το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων διατίθενται στον ιστότοπο του Κέντρου Μητρώων και Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων (EBR)

Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων (Εuropean Business Register — EBR) αποτελεί διαδικτυακό σύστημα αναζήτησης το οποίο παρέχει επίσημες πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Η αναζήτηση είναι δυνατή μέσω του ιστοτόπου.

 • Διατίθενται πληροφορίες από τα εμπορικά μητρώα 17 χωρών συνολικά.
 • Οι αναζητήσεις μπορούν να αφορούν νομικά και φυσικά πρόσωπα.
 • Ο κατάλογος διαθέσιμων πληροφοριών διαφέρει από χώρα σε χώρα.
 • Τα καταχωρισμένα δεδομένα έχουν διαφορετική νομική ισχύ στις διάφορες χώρες.
 • Η δυνατότητα αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες.
 • Προβλέπεται τέλος για την υπηρεσία.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας;

Πρόσβαση στα καταχωρισμένα δεδομένα παρέχεται διαδικτυακά και στα συμβολαιογραφεία.

Δεν προβλέπεται τέλος για τη διαδικτυακή αναζήτηση νομικών προσώπων, αυτοαπασχολουμένων και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, για πληροφορίες σχετικά με δικαστικές διαδικασίες ή για την πρόσβαση στα στοιχεία των δελτίων καταχώρισης. Δεν προβλέπεται τέλος για τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν διαδικτυακή αναζήτηση για τους εαυτούς τους. Ωστόσο, προβλέπεται τέλος για όλες τις λοιπές αναζητήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αναζητήσεων στο ιστορικό των δελτίων καταχώρισης και της πρόσβασης σε ετήσιες εκθέσεις, καταστατικά και άλλα έγγραφα. Όπου προβλέπεται τέλος για την παροχή πληροφοριών, η καταβολή του γίνεται άμεσα με τραπεζικό έμβασμα μέσω διαδικτύου. Οι πελάτες με συνδρομή που τους παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης σε ευρύτερη επιλογή παραμέτρων αναζήτησης μπορούν να προβαίνουν σε πληρωμές μέσω μηνιαίου τιμολογίου. Τα τέλη χρήσης των ηλεκτρονικών δεδομένων που περιέχονται στο εμπορικό μητρώο καθορίζονται σε κανονισμό του υπουργού Δικαιοσύνης.

Προβλέπεται τέλος για την πρόσβαση σε στοιχεία του μητρώου και στα έγγραφα φακέλου σε συμβολαιογραφικό γραφείο. Τα τέλη καθορίζονται στον νόμο περί συμβολαιογραφικών αμοιβών.

Μέθοδος αναζήτησης στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας

Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στο εμπορικό μητρώο και στο μητρώο ιδρυμάτων και ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων στον ιστότοπο του Κέντρου Μητρώων και Πληροφοριακών Συστημάτων.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο μητρώο;

Στη σελίδα αυτή εξηγείται πώς ρυθμίζεται η χρήση των στοιχείων και των εγγράφων που περιλαμβάνονται στο εμπορικό μητρώο στην Εσθονία.

Το τμήμα μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου του Tartu τηρεί το εμπορικό μητρώο. Στο εμπορικό μητρώο εγγράφονται οι αυτοαπασχολούμενοι, τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, οι εταιρείες [ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, εμπορικές ενώσεις, ευρωπαϊκές εταιρείες (Societas Europaea), ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (Societas Cooperativa Europaea) και ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας]. Το ηλεκτρονικό μητρώο έχει αυξημένη νομική ισχύ και στόχος του είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου. Το εμπορικό μητρώο τηρείται στην εσθονική γλώσσα.

Μια καταχώριση στο εμπορικό μητρώο θεωρείται ορθή έναντι τρίτων, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η καταχώριση δεν ήταν ορθή. Η καταχώριση θεωρείται ότι δεν ισχύει ως προς τις πράξεις που συνάπτονται εντός 15 ημερών μετά την καταχώριση, εάν τρίτος αποδείξει ότι δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει το περιεχόμενο της καταχώρισης. Επομένως, καλόπιστοι τρίτοι μπορούν να εμπιστεύονται την ακρίβεια των καταχωρίσεων στο μητρώο, για παράδειγμα, υποθέτοντας, κατά τον χρόνο σύναψης σύμβασης, ότι το πρόσωπο που έχει καταχωρισθεί στο μητρώο ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαθέτει δικαίωμα υπογραφής για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας.

Ορισμένες νομικά περιστατικά ισχύουν μόνον εάν έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο: για παράδειγμα, το δικαίωμα υπογραφής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να περιορίζεται στο καταστατικό ή στη σύμβαση που έχει συναφθεί με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αλλά μόνον οι περιορισμοί που καταχωρίζονται στο μητρώο ισχύουν έναντι τρίτων.

Ορισμένα σημαντικά περιστατικά παράγουν αποτελέσματα από το χρονικό σημείο κατά το οποίο γίνεται η καταχώριση στο μητρώο: για παράδειγμα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει να ισχύει από το χρονικό σημείο κατά το οποίο η αύξηση καταχωρίζεται στο εμπορικό μητρώο, και όχι από τον χρόνο λήψης της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή από τον χρόνο καταβολής των εισφορών. Το ίδιο ισχύει για τη σύσταση νομικού προσώπου, την τροποποίηση του καταστατικού του ή για τη συγχώνευση, τη διάσπαση και τη μετατροπή.

Τα παρακάτω στοιχεία καταχωρίζονται στο εμπορικό μητρώο για κάθε αυτοαπασχολούμενο, νομικό πρόσωπο και υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας:

 • δελτίο καταχώρισης
 • εταιρικός φάκελος
 • φάκελος καταχώρισης.

Ο εταιρικός φάκελος περιλαμβάνει τα έγγραφα τα οποία η εταιρεία, ο αυτοαπασχολούμενος ή το υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας έχει υποβάλει στον γραμματέα σύμφωνα με τον νόμο, για παράδειγμα το καταστατικό και τα λοιπά έγγραφα που καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο. Οι δικαστικές αποφάσεις, τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, η αλληλογραφία και άλλα έγγραφα που δεν φυλάσσονται στον εταιρικό φάκελο φυλάσσονται στον φάκελο καταχώρισης.

Τα έγγραφα σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται στον γραμματέα με μετάφραση στα εσθονικά από ορκωτό μεταφραστή. Έγγραφα μπορούν επίσης να υποβληθούν στον γραμματέα με μετάφραση στα εσθονικά από συμβολαιογράφο, εάν ο συμβολαιογράφος έχει συντάξει συμβολαιογραφική πράξη ή συμβολαιογραφική βεβαίωση σε ξένη γλώσσα βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου περί συμβολαιογραφικής επικύρωσης. Όταν υποβάλλονται έγγραφα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις αυτές και τα οποία έχουν συνταχθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε ξένη γλώσσα, ο γραμματέας χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα έγγραφα ή τα αποσπάσματα κειμένου που υποβάλλονται στα εσθονικά. Οι επιχειρήσεις και οι τρίτοι δεν μπορούν να επικαλούνται έγγραφα ή αποσπάσματα κειμένου σε ξένη γλώσσα. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επικαλεστούν μετάφραση η οποία διαφέρει από το πρωτότυπο έγγραφο. Τρίτος μπορεί να επικαλεστεί τη μετάφραση εγγράφου που υποβάλλεται στον γραμματέα, εκτός εάν η επιχείρηση αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την ανακρίβεια της μετάφρασης.

Οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο είναι δημόσιες. Καθένας έχει δικαίωμα να εξετάσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα δελτία καταχώρισης και στα έγγραφα των εταιρικών φακέλων, και να λάβει αντίγραφα αυτών. Οι φάκελοι που περιέχουν τα μητρώα μπορούν να εξεταστούν από αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, δικαστήρια κατά τη διάρκεια διαδικασιών και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έννομο συμφέρον.

Μπορεί κανείς να δει τα έγγραφα του φακέλου και να ζητήσει αντίγραφά τους μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων ή συμβολαιογράφου.

Ιστορικό του εμπορικού μητρώου της Εσθονίας

Το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας περιλαμβάνει στοιχεία από την 1η Σεπτεμβρίου 1995 και εφεξής. Όλα τα στοιχεία επικαιροποιούνται τακτικά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων

Το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων

Τμήμα μητρώου

Συμβολαιογράφοι

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/11/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.