Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Φινλανδία

Στo παρόν τμήμα παρέχεται επισκόπηση του εμπορικού μητρώου της Φινλανδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Τι πληροφορίες παρέχει το μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας;

Το Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων [Patentti- ja rekisterihallitus (PHR)] τηρεί και διαχειρίζεται το μητρώο επιχειρήσεων (εμπορικό μητρώο).

Το μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας είναι δημόσιο μητρώο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις. Κατά κανόνα, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο. Επίσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να κοινοποιούν τυχόν μεταβολές των στοιχείων τους στο μητρώο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις πρέπει επίσης να υποβάλλουν στο μητρώο τους ετήσιους λογαριασμούς τους. Κάθε έτος στο μητρώο επιχειρήσεων καταχωρίζονται:

 • περίπου 40.000 νέες επιχειρήσεις
 • περίπου 145.000 αλλαγές σε στοιχεία ήδη καταχωρισμένων επιχειρήσεων
 • περίπου 230.000 ετήσιοι λογαριασμοί.

Το μητρώο επιχειρήσεων εφαρμόζει την ίδια διαδικασία κοινοποίησης και την ίδια υπηρεσία δεδομένων με τη Φορολογική Διοίκηση. Η Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών για τις Επιχειρήσεις [Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)] είναι μια δωρεάν υπηρεσία δεδομένων, την οποία παρέχουν από κοινού το Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων και η Φορολογική Διοίκηση, αλλά την οποία διαχειρίζεται το Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων. Περιέχει στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας των επιχειρήσεων, όπως:

 • επωνυμία της επιχείρησης και τυχόν παράλληλοι ή επικουρικοί διακριτικοί τίτλοι της
 • αριθμός μητρώου της επιχείρησης, νομική μορφή και έδρα
 • διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας
 • κύρια δραστηριότητα
 • μητρώα της Φορολογικής Διοίκησης και του Εθνικού Συμβουλίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων στα οποία έχει εγγραφεί η επιχείρηση
 • πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη παύση λειτουργίας, διακοπή δραστηριότητας, διαδικασίες πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναδιάρθρωσης.

To Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μητρώων Επιχειρήσεων [European Business Register Network (EBR)] είναι μια υπηρεσία πληροφοριών για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μητρώων Επιχειρήσεων [European Business Registry Association (EBRA)] η οποία παρέχει επίσημα αξιόπιστα στοιχεία μητρώου απευθείας από το εθνικό μητρώο επιχειρήσεων κάθε χώρας.

Το σύστημα διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων [Business Registers Interconnection System (BRIS)] είναι ένα σύστημα διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας. Μπορεί να χρησιμοποιείται για την αναζήτηση στοιχείων για επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στα εθνικά εμπορικά μητρώα των εν λόγω χωρών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας;

Τα βασικά στοιχεία είναι διαθέσιμα δωρεάν, αλλά η πρόσβαση σε άλλα στοιχεία, όπως οι υπεύθυνοι σε μια επιχείρηση, οι δραστηριότητες που καταχωρίζονται στο εμπορικό μητρώο και οι πληροφορίες σχετικά με το κεφάλαιο, είναι επί πληρωμή.

Βασικά στοιχεία θεωρούνται τα ακόλουθα:

 • επωνυμία της επιχείρησης
 • αριθμός μητρώου της επιχείρησης
 • έδρα
 • εταιρική μορφή
 • γλώσσα της επιχείρησης (φινλανδικά ή σουηδικά)
 • ημερομηνία καταχώρισης
 • ημερομηνία της πιο πρόσφατης καταχώρισης
 • κατάσταση της εταιρείας
 • έχει η εταιρεία ενυπόθηκα δάνεια;
 • στοιχεία επικοινωνίας

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας

Τα στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρίζονται στο μητρώο με βάση κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή για την καταχώριση των επιχειρήσεων. Το μητρώο περιέχει πληροφορίες που υποβάλλονται τόσο από τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και από δικαστήρια και άλλες αρχές.

Βάσει του άρθρου 21a του νόμου περί εμπορικού μητρώου (129/1979), το Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων μπορεί να ενημερώνει τα αρχεία του και, χρησιμοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα για τον Φινλανδικό Πληθυσμό, να ελέγχει τα προσωπικά στοιχεία που έχουν υποβάλει οι πελάτες μέσω κοινοποιήσεων και λοιπής αλληλογραφίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου περί απαγορεύσεων επιχειρηματικής δραστηριότητας, το Κέντρο Νομικών Μητρώων της Φινλανδίας παρέχει στο μητρώο επιχειρήσεων στοιχεία σχετικά με τις ισχύουσες απαγορεύσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Στη συνέχεια, το σύστημα του μητρώου επιχειρήσεων επικαιροποιείται με βάση τα εν λόγω στοιχεία.

Το περιεχόμενο του μητρώου επιχειρήσεων καθορίζεται από τη φινλανδική νομοθεσία. Η νομοθεσία που διέπει το μητρώο επιχειρήσεων, τους τύπους εταιρειών και τις δραστηριότητές τους ορίζει κατά κανόνα τις πληροφορίες που πρέπει να καταχωρίζονται για τους διάφορους τύπους εταιρειών (βλ.,π.χ. τον νόμο περί εμπορικού μητρώουτον νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και τον νόμο περί προσωπικών εταιρειών).

Κατά κανόνα, για κάθε τύπο επιχείρησης, καταχωρίζονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • επωνυμία της επιχείρησης
 • έδρα ή δήμος από όπου πραγματοποιείται η διοίκηση της επιχείρησης
 • δραστηριότητες
 • εκπρόσωπος/-οι της επιχείρησης
 • διεύθυνση της επιχείρησης.

Όταν καταχωρίζεται εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων, αυτή δημοσιεύεται ταυτόχρονα και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ενημέρωσης. Η ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης για τις δημοσιευόμενες εγγραφές είναι μια δημόσια δωρεάν υπηρεσία η οποία περιέχει, εκτός από τις δημοσιευόμενες εγγραφές, τα βασικά στοιχεία μιας επιχείρησης. Με τη βοήθεια της υπηρεσίας αυτής μπορείτε να ελέγξετε π.χ. εάν μια εταιρεία έχει υποβάλει προς εγγραφή τη σύνθεση του νέου ΔΣ της ή να βρείτε ποιες νέες επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία αυτή μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για οποιαδήποτε επιχείρηση, εφόσον διαθέτετε τον αριθμό μητρώου της. Ο αριθμός αυτός μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω του Συστήματος Παροχής Πληροφοριών για τις Επιχειρήσεις, αν χρειάζεται. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ως όρος αναζήτησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας σε έναν συγκεκριμένο τύπο εγγραφής ή κατά δήμο ή περιφέρεια. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης, την επωνυμία της, τον αριθμό μητρώου και την έδρα της. Η δημοσιευμένη καταχώριση περιλαμβάνει π.χ. τον τύπο της καταχώρισης και τις επικεφαλίδες των εγγραφών του μητρώου.

Στο μητρώο περιλαμβάνονται και άλλες λεπτομέρειες, ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης. Τα αποσπάσματα του μητρώου για επιχειρήσεις του ίδιου τύπου ενδέχεται να διαφέρουν απολύτως μεταξύ τους. Ορισμένες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, για παράδειγμα, επωφελούνται των δυνατοτήτων που προσφέρει ο νόμος περί εταιρειών αποφασίζουν να εκδώσουν δικαιώματα προαίρεσης και άλλα ειδικά δικαιώματα ή να συγχωνευτούν και στη συνέχεια υποβάλουν τις πληροφορίες αυτές προς καταχώριση στο μητρώο. Άλλες εταιρείες επιλέγουν να υποβάλουν μόνο όσες πληροφορίες πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται προς καταχώριση. Επιπλέον, τα αποσπάσματα του μητρώου αντικατοπτρίζουν και τις τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, οι εγγραφές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης στο μητρώο μπορούν να διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με το εάν το στοιχείο που πρέπει να καταχωριστεί παραπέμπει σε απόφαση που ελήφθη βάσει του νέου νόμου περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2006, ή σε απόφαση δυνάμει προγενέστερου νόμου.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο μητρώο;

Ο νόμος περί εμπορικού μητρώου θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο μητρώο και τη δημοσίευσή τους. Ο νόμος επιτρέπει σε όλους να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα, αποσπάσματα και πιστοποιητικά από το εμπορικό μητρώο. Τρίτοι που ενεργούν καλή τη πίστει μπορούν να βασίζονται στην αξιοπιστία των πληροφοριών που καταχωρίζονται στο μητρώο.

Σύμφωνα με το άρθρο 1a§ του νόμου, όλα τα καταχωρισμένα στο μητρώο στοιχεία είναι δημόσια και κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα, αποσπάσματα και πιστοποιητικά καταχωρισμένα στο εμπορικό μητρώο. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να γνωστοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι οι προσωπικοί αριθμοί ταυτότητας φυσικών προσώπων και οι διευθύνσεις κατοικίας των φυσικών προσώπων που ζουν στο εξωτερικό αυτά δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Τα τελευταία ψηφία του προσωπικού αριθμού ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας των φυσικών προσώπων που ζουν στο εξωτερικό γνωστοποιούνται μόνο αν πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του νόμου σχετικά με τον ανοικτό χαρακτήρα των κυβερνητικών δραστηριοτήτων. Διαφορετικά, αντί της διεύθυνσης κατοικίας γνωστοποιείται η χώρα κατοικίας.

Το άρθρο 26 του νόμου περί εμπορικού μητρώου προβλέπει ότι οι καλόπιστοι τρίτοι μπορούν να βασίζονται στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί και δημοσιευτεί στο μητρώο. Τα δεδομένα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την καταχώρισή τους στο μητρώο. Οι δημοσιεύσεις διατίθενται δωρεάν από την υπηρεσία πληροφόρησης του εμπορικού μητρώου.

Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων της Φινλανδίας

Το μητρώο περιλαμβάνει πληροφορίες που χρονολογούνται από το 1896.

Σύνδεσμοι

Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων

μητρώο επιχειρήσεων (εμπορικό μητρώο)

Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών για τις Επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκής Ένωσης Μητρώων Επιχειρήσεων (EBRA)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μητρώων Επιχειρήσεων (EBR)

σύστημα διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων (BRIS)

νόμο περί εμπορικού μητρώου

τον νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

τον νόμο περί προσωπικών εταιρειών

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.