Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Γαλλία

Η σελίδα αυτή σας ενημερώνει για τις δυνατότητες πρόσβασης στα εμπορικά μητρώα της Γαλλίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ποια είδη εμπορικών μητρώων υπάρχουν στη Γαλλία;

Τα τοπικά μητρώα εμπορίου και επιχειρήσεων [registres du commerce et des sociétés (RCS)] τηρούνται από τους γραμματείς των εμπορικών δικαστηρίων και των πολιτικών δικαστηρίων με αρμοδιότητα σε εμπορικές υποθέσεις [τα πρωτοδικεία (tribunaux d'instance) στα διαμερίσματα Bas-Rhin, Haut-Rhin και Moselle, καθώς και τα μεικτά εμπορικά δικαστήρια (tribunaux mixtes de commerce) στις υπερπόντιες περιφέρειες και διαμερίσματα]. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω μητρώα ελέγχονται. Οι γραμματείς πρέπει να επαληθεύουν ότι τα στοιχεία συνάδουν με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ότι συμφωνούν με τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά και τις πράξεις που επισυνάπτονται, και ότι βρίσκονται υπό την εποπτεία του προέδρου ή δικαστή που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για κάθε διαφορά μεταξύ του εγγεγραμμένου και του γραμματέα η οποία αφορά —σε περίπτωση αίτησης τροποποίησης ή διαγραφής— την πορεία της υπόθεσης.

Το απόσπασμα «Kbis» που εκδίδεται από τους γραμματείς συνιστά την πραγματική «ταυτότητα», τη ληξιαρχική πράξη μιας επιχείρησης που είναι εγγεγραμμένη στο RCS. Το έγγραφο αυτό συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που πρέπει να δηλώνει μια επιχείρηση, καθώς και, κατά περίπτωση, τις συναφείς παρατηρήσεις που έχει καταχωρίσει ο γραμματέας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την τήρηση αυτού του μητρώου. Το εν λόγω απόσπασμα πιστοποιεί τη νομική ύπαρξη της επιχείρησης και παρέχει επαληθευμένα στοιχεία. Πρόκειται για επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητα και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου (φυσικού ή νομικού) προσώπου, τη δραστηριότητά του, τα διευθυντικά, διοικητικά, διαχειριστικά ή ελεγκτικά του όργανα, καθώς και την ύπαρξη ή μη συλλογικής διαδικασίας που κινήθηκε εις βάρος του. Το εν λόγω επίσημο έγγραφο, που εκδίδεται και υπογράφεται από τον γραμματέα του δικαστηρίου, αποτελεί τεκμήριο, μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, των στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση στο RCS.

Εθνικό μητρώο εμπορίου και επιχειρήσεων [registre national du commerce et des sociétés (RNCS)] τηρείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Διανοητικής Ιδιοκτησίας [Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI)], που συγκεντρώνει τα έγγραφα με ισχύ πρωτοτύπου των μητρώων εμπορίου και επιχειρήσεων που τηρούνται σε κάθε γραμματεία. Στο πλαίσιο αυτό, το INPI αναλαμβάνει τη διαβίβαση και τη δωρεάν διάθεση στο κοινό των τεχνικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιέχονται στο RNCS, με σκοπό την περαιτέρω χρήση τους.

Τα εν λόγω μητρώα περιέχουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν εμπόρους και επιχειρήσεις. Παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές και τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στα μητρώα εμπορίου και επιχειρήσεων.

Ο ιστότοπος Infogreffe παρέχει κεντρική πρόσβαση στις πληροφορίες των μητρώων εμπορίου και επιχειρήσεων και, επιπλέον, καθιστά εφικτή την ηλεκτρονική διεκπεραίωση αυτών των διατυπώσεων (εγγραφές, μεταβολές, διαγραφές και υποβολή ετήσιων λογαριασμών). Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στα γαλλικά και τα αγγλικά.

Ο ιστότοπος του INPI παρέχει δυνατότητα πρόσβασης, με τη μορφή ανοικτών δεδομένων, σε στοιχεία που αφορούν τις εγγραφές, τις μεταβολές, τις διαγραφές και τους ετήσιους λογαριασμούς των επιχειρήσεων.

Επίσημο δελτίο ανακοινώσεων αστικού και εμπορικού δικαίου [Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)]

Το BODACC εξασφαλίζει τη δημοσιότητα των πράξεων που καταχωρίζονται στο RCS, από την ίδρυση μέχρι τη διαγραφή μιας επιχείρησης, και ιδίως πωλήσεις και μεταβιβάσεις, συλλογικές διαδικασίες και υποβολή λογαριασμών. Η διαβίβαση στο BODACC πραγματοποιείται χωρίς κάποια ενέργεια των ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία δεν χρειάζεται να λάβουν καμία πρωτοβουλία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υπό την επιμέλεια και την ευθύνη του γραμματέα που λαμβάνει τις δηλώσεις.

Η δημοσίευση στο BODACC, η οποία καθιστά εφικτή την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των εγγραφών στο RCS, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Νομικών και Διοικητικών Πληροφοριών [Direction de l’information légale et administrative (DILA)].

Η πρόσβαση στα εμπορικά μητρώα είναι δωρεάν;

Οι χρήστες του ιστότοπου Infogreffe μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρισμένες επιχειρήσεις, αλλά η πρόσβαση στις περισσότερες πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων γίνεται μόνο επί πληρωμή.

Η διαβίβαση δεδομένων του RNCS μέσω του ΙΝΡΙ, η οποία μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς ή από το ηλεκτρονικό κατάστημα του ιστότοπου του INPI, δεν γίνεται πλέον επί πληρωμή. Ωστόσο, η περαιτέρω χρήση των δεδομένων υπόκειται στην αποδοχή άδειας.

Από την 1η Ιουλίου 2015, το BODACC διανέμεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του ιστότοπου (στις ίδιες τις ανακοινώσεις του BODACC) είναι δωρεάν από τον Ιούλιο του 2011.

Τέλος, τον Ιούνιο του 2016 δημιουργήθηκε το «Portail de la Publicité Légale des Entreprises», μια νέα διαδικτυακή πύλη για την πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις. Η πύλη αυτή δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης, μέσω ενιαίας διεπαφής, στις ανακοινώσεις και τις νομικές πληροφορίες που δημοσιεύονται στους εξής τρεις ιστότοπους: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/ και https://www.bodacc.fr/.

Πώς γίνεται η αναζήτηση στα εμπορικά μητρώα της Γαλλίας;

Στον ιστότοπο Infogreffe μπορείτε να αναζητήσετε μια επιχείρηση με βάση:

  • την επωνυμία της
  • το όνομα των διευθυντών και των διαχειριστών της
  • την πόλη ή την περιφέρεια όπου βρίσκεται η έδρα της, η κύρια εγκατάστασή της ή τα καταστήματά της
  • τον αριθμό του συστήματος αναγνώρισης του μητρώου επιχειρήσεων [αριθμός SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises)]
  • τον αριθμό εγγραφής στο μητρώο εμπορίου και επιχειρήσεων.

Ο ιστότοπος BODACC παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης ανακοινώσεων σχετικά με μια επιχείρηση με βάση τον αριθμό SIREN της ή την εταιρική επωνυμία της.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Registre de Commerce européen (Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.