Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Γαλλία

Η σελίδα αυτή σας ενημερώνει για τις δυνατότητες πρόσβασης στα εμπορικά μητρώα της Γαλλίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Ποια είδη εμπορικών μητρώων υπάρχουν στη Γαλλία;

Τα τοπικά μητρώα εμπορίου και επιχειρήσεων [registres du commerce et des sociétés (RCS)] τηρούνται από τους γραμματείς των εμπορικών δικαστηρίων (tribunaux de commerce) στην ηπειρωτική Γαλλία και στα μεικτά εμπορικά δικαστήρια (tribunaux mixtes de commerce) στις υπερπόντιες περιφέρειες και διαμερίσματα, και από τους γραμματείς των πολιτικών δικαστηρίων με αρμοδιότητα σε εμπορικές υποθέσεις (tribunaux judiciaires à compétence commerciale) στα διαμερίσματα Bas-Rhin, Haut-Rhin και Moselle. Οι δηλώσεις εγγραφής, μεταβολής και διαγραφής των επιχειρήσεων από το RCS ελέγχονται από τον γραμματέα, ο οποίος επαληθεύει ότι τα στοιχεία συνάδουν με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και ότι συμφωνούν με τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά και τις πράξεις που επισυνάπτονται. Οι εν λόγω ουσιαστικοί και τυπικοί έλεγχοι διενεργούνται υπό την εποπτεία του προέδρου ή δικαστή που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για κάθε διαφορά μεταξύ του εγγεγραμμένου και του γραμματέα.

Το «Kbis», το οποίο είναι απόσπασμα από το μητρώο εμπορίου και επιχειρήσεων, αποτελεί πραγματικό «δελτίο ταυτότητας» της επιχείρησης και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που πρέπει να δηλώνει η επιχείρηση. Σκοπός του αποσπάσματος του RCS είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου στις εμπορικές συναλλαγές, μέσω της παροχής σε κάθε ενδιαφερόμενο της δυνατότητας να γνωρίζει τη νομική δομή της επιχείρησης, τους διαχειριστές της, τη δραστηριότητά της, τον τόπο άσκησης αυτής και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Επιπλέον, το απόσπασμα παρέχει στοιχεία για το αν έχει κινηθεί ή όχι συλλογική διαδικασία. Το εν λόγω δημόσιο έγγραφο, που εκδίδεται και υπογράφεται από τον γραμματέα του δικαστηρίου, τεκμαίρεται γνήσιο έως ότου τυχόν προσβληθεί ως πλαστό.

Στο εθνικό επίπεδο, εθνικό μητρώο εμπορίου και επιχειρήσεων [registre national du commerce et des sociétés (RNCS)] τηρείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας [Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)]. Το μητρώο αυτό συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που έχουν ελεγχθεί και επικυρωθεί από τους γραμματείς και καταχωριστεί στα μητρώα εμπορίου και επιχειρήσεων που τηρούνται σε κάθε γραμματεία. Στο πλαίσιο αυτό, το INPI αναλαμβάνει τη διαβίβαση και τη δωρεάν διάθεση στο κοινό των τεχνικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιέχονται στο RNCS, με σκοπό την περαιτέρω χρήση τους.

Ο ιστότοπος Infogreffe αποτελεί την πλατφόρμα διαβίβασης για το σύνολο των μητρώων εμπορίου και επιχειρήσεων (της μητροπολιτικής Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας Alsace-Moselle και των υπερπόντιων διαμερισμάτων και περιφερειών). Ο ιστότοπος Infogreffe.nc παρέχει πρόσβαση στις εκ του νόμου πληροφορίες των εταιρειών της Νέας Καληδονίας. Ο ιστότοπος Infogreffe παρέχει επίσης δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των διατυπώσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής και υποβολής των ετήσιων λογαριασμών. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στα γαλλικά και τα αγγλικά.

Ο ιστότοπος του INPI, μέσω της πύλης DATA INPI, παρέχει δυνατότητα πρόσβασης, με τη μορφή ανοικτών δεδομένων, σε στοιχεία που αφορούν τις εγγραφές, τις μεταβολές, τις διαγραφές και τους ετήσιους λογαριασμούς των επιχειρήσεων.

Επίσημο δελτίο ανακοινώσεων αστικού και εμπορικού δικαίου [Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)]

Το BODACC εξασφαλίζει τη δημοσιότητα των πράξεων που καταχωρίζονται στο RCS, από την ίδρυση μέχρι τη διαγραφή μιας επιχείρησης, και ιδίως πωλήσεις και μεταβιβάσεις, συλλογικές διαδικασίες και υποβολή λογαριασμών. Η διαβίβαση στο BODACC πραγματοποιείται χωρίς κάποια ενέργεια των ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία δεν χρειάζεται να λάβουν καμία πρωτοβουλία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υπό την επιμέλεια και την ευθύνη του γραμματέα που λαμβάνει τις δηλώσεις.

Η δημοσίευση στο BODACC, η οποία καθιστά εφικτή την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των εγγραφών στο RCS, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Νομικών και Διοικητικών Πληροφοριών [Direction de l’information légale et administrative (DILA)].

Η πρόσβαση στα εμπορικά μητρώα είναι δωρεάν;

Ο ιστότοπος Infogreffe παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρισμένες επιχειρήσεις. Η διαβίβαση αποσπασμάτων του RCS και των προσαρτημένων πράξεων υπόκειται σε ρύθμιση βάσει τιμολογίου καθοριζόμενου από το κράτος.

Η διαβίβαση δεδομένων του RNCS από το ΙΝΡΙ, μέσω της πύλης DATA INPI, είναι δωρεάν. Η περαιτέρω χρήση των δεδομένων διέπεται από άδεια.

Από την 1η Ιουλίου 2015, το BODACC διανέμεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του ιστότοπου (στις ίδιες τις ανακοινώσεις του BODACC) είναι δωρεάν από τον Ιούλιο του 2011.

Τέλος, τον Ιούνιο του 2016 δημιουργήθηκε το «Portail de la Publicité Légale des Entreprises», μια νέα διαδικτυακή πύλη για την πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις. Η πύλη αυτή δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης, μέσω ενιαίας διεπαφής, στις ανακοινώσεις και τις νομικές πληροφορίες που δημοσιεύονται στους εξής τρεις ιστότοπους: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/ και https://www.bodacc.fr/.

Πώς γίνεται η αναζήτηση στα εμπορικά μητρώα της Γαλλίας;

Στον ιστότοπο Infogreffe μπορείτε να αναζητήσετε μια επιχείρηση με βάση:

  • την επωνυμία της
  • το όνομα των διευθυντών και των διαχειριστών της
  • την πόλη ή την περιφέρεια όπου βρίσκεται η έδρα της, η κύρια εγκατάστασή της ή τα καταστήματά της
  • τον αριθμό του συστήματος αναγνώρισης του μητρώου επιχειρήσεων [αριθμός SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises)]
  • τον αριθμό εγγραφής της στο μητρώο εμπορίου και επιχειρήσεων.

Ο ιστότοπος DATA INPI σας επιτρέπει να αναζητήσετε μια επιχείρηση με βάση τον αριθμό SIREN της, την εταιρική επωνυμία της, τον διακριτικό τίτλο της, τον διαχειριστή της, το όνομα του δήμου της έδρας της επιχείρησης ή λέξεις που περιέχονται στην περιγραφή της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Ο ιστότοπος BODACC παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης ανακοινώσεων σχετικά με μια επιχείρηση με βάση τον αριθμό SIREN της ή την εταιρική επωνυμία της.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Registre de Commerce européen (Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.