Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Γερµανία

Στη σελίδα αυτήν παρέχεται επισκόπηση του μητρώου εταιρειών της Γερμανίας (Unternehmensregister).

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Ιστορικό του εθνικού μητρώου

Πότε ιδρύθηκε; Πότε ψηφιοποιήθηκε;

Το εμπορικό μητρώο στην τρέχουσα μορφή του ιδρύθηκε το 1861 και έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως από την 1η Ιανουαρίου 2007. Η δικτυακή πύλη του μητρώου στη διεύθυνση http://www.handelsregister.de/ παρέχει κεντρική πρόσβαση σε τοπικά εμπορικά μητρώα, μητρώα συνεταιρισμών, εταιρειών και ενώσεων, καθώς και σε ανακοινώσεις των μητρώων.

Την 1η Ιανουαρίου 2007 δημιουργήθηκε το μητρώο εταιρειών (https://www.unternehmensregister.de) ως ενιαία ψηφιακή πύλη πληροφόρησης μέσω της οποίας, παράλληλα με τις εγγραφές στα προαναφερθέντα μητρώα, είναι δυνατή η πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες για τις εταιρείες, όπως λογιστικά αρχεία και οικονομικές εκθέσεις, ανακοινώσεις εταιρικού δικαίου και ανακοινώσεις πτωχευτικών δικαστηρίων, καθώς και σε πληροφορίες για την κεφαλαιαγορά.

Ποια νομοθεσία το διέπει;

Οι διατάξεις σχετικά με το εμπορικό μητρώο και το μητρώο εταιρειών καθορίζονται στα άρθρα 8-16 του εμπορικού κώδικα (Handelsgesetzbuch, HGB) και στον κανονισμό για το εμπορικό μητρώο (Handelsregisterverordnung, HRV), καθώς και στον κανονισμό για το μητρώο εταιρειών (Unternehmensregisterverordnung, URV), και συμπληρώνονται με τα άρθρα 1 επ. και 376 επ. του νόμου περί διαδικασίας σε οικογενειακές υποθέσεις και υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Επιπλέον, μεγάλος αριθμός μεμονωμένων νόμων, ιδίως ο HGB, ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες (Aktiengesetz, AktG) και ο νόμος για τις μετατροπές (Umwandlungsgesetz, UmwG), ρυθμίζουν τις πληροφορίες που μπορούν και πρέπει να καταχωρίζονται στο εμπορικό μητρώο.

Ποιες πληροφορίες καταχωρίζονται στο μητρώο εταιρειών;

Ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο;

Κάθε πρόσωπο μπορεί να έχει πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο και στο μητρώο εταιρειών χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει κάποιο ειδικότερο συμφέρον.

Ποιες πληροφορίες καταχωρίζονται στο μητρώο εταιρειών;

Ποιες κατηγορίες δεδομένων αποθηκεύονται (ποιες εταιρείες καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο, πληροφορίες αφερεγγυότητας, οικονομικές καταστάσεις);

Ανάλογα με τη νομική μορφή τους, οι εταιρείες καταχωρίζονται σε διαφορετικά μητρώα. Το εμπορικό μητρώο περιλαμβάνει, ειδικότερα, τις ατομικές επιχειρήσεις, τις προσωπικές εταιρείες [ομόρρυθμες εταιρείες (Offene Handelsgesellschaften, OHG), ετερόρρυθμες εταιρείες (Kommanditgesellschaften, KG)] και τις κεφαλαιουχικές εταιρείες [εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH), ανώνυμες εταιρείες (Aktiengesellschaften, AG), ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες (Kommanditgesellschaften auf Aktien, KGaA) και ευρωπαϊκές εταιρείες (Europäische Gesellschaften, SE)]. Οι συνεταιρισμοί (Genossenschaften, eG) και οι ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί (Europäische Genossenschaften, SCE) καταχωρίζονται στο μητρώο συνεταιρισμών (Genossenschaftsregister) και οι επαγγελματικές προσωπικές εταιρείες (Partnerschaftsgesellschaften, PartG) στο μητρώο επαγγελματικών προσωπικών εταιρειών (Partnerschaftsregister). Οι διατάξεις που αφορούν το εμπορικό μητρώο εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στα εν λόγω μητρώα.

Στα μητρώα καταχωρίζονται σημαντικά στοιχεία και νομικές σχέσεις των εταιρειών. Αυτά σχετίζονται ειδικότερα με την ύπαρξη μιας εταιρείας, δηλαδή με τη σύσταση και την παύση της (π.χ. μέσω λύσης, εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης και ακύρωσης), την εκπροσώπησή της, δηλαδή τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να την εκπροσωπούν, όπως διευθύνοντες σύμβουλοι (GmbH), μέλη του διοικητικού συμβουλίου (AG) και δικηγόροι, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού και της παύσης τους, την έκταση της εξουσίας εκπροσώπησης (π.χ. εκπροσώπηση μόνοι τους ή από κοινού με άλλον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο), την ευθύνη της εταιρείας (ειδικότερα το ποσό και τις αλλαγές στο ποσό της ευθύνης, εκτός εάν η ευθύνη είναι απεριόριστη) και αλλαγές στους εταίρους στις GmbH. Τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται ποικίλλουν ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας.

Ωστόσο, λογιστικά έγγραφα, όπως ετήσιοι λογαριασμοί και άλλες ανακοινώσεις εταιρειών, δεν καταχωρίζονται στο εμπορικό μητρώο, αλλά δημοσιεύονται στην Ομοσπονδιακή Επίσημη Εφημερίδα. Τα έγγραφα αυτά, καθώς και πληροφορίες για την κεφαλαιαγορά και άλλες πληροφορίες, ιδίως οι ανακοινώσεις αφερεγγυότητας, είναι επίσης προσβάσιμα στο μητρώο εταιρειών. Από την 1η Αυγούστου 2022 τα λογιστικά έγγραφα δεν θα δημοσιεύονται πλέον στην Ομοσπονδιακή Επίσημη Εφημερίδα αλλά στο μητρώο εταιρειών.

Ποια έγγραφα υποβάλλονται/αποθηκεύονται (αρχεία, λογαριασμοί εταιρειών, καταστατικά, πρακτικά συνελεύσεων);

Στο εμπορικό μητρώο καταγράφονται τα έγγραφα στα οποία βασίζονται οι εγγραφές, όπως οι αιτήσεις καταχώρισης, οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης και μετατροπής και το καταστατικό των κεφαλαιουχικών εταιρειών, τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων των AG και οι κατάλογοι των μετόχων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αναζήτηση (και ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης);

Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στον ιστότοπο της δικτυακής πύλης του εμπορικού μητρώου με τον τίτλο «Απλή αναζήτηση» με χρήση της επωνυμίας της εταιρείας ή λέξεων-κλειδιών, καθώς και του τόπου σύστασης ή της καταστατικής έδρας της εταιρείας. Η αναζήτηση μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με τη χρήση πληροφοριών όπως το είδος του μητρώου, ο αριθμός μητρώου και το δικαστήριο καταχώρισης. Στο πεδίο «Σύνθετη αναζήτηση» μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση τη διεύθυνση.

Μια γρήγορη αναζήτηση με τη χρήση της επωνυμίας της εταιρείας μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί στον δικτυακό τόπο του μητρώου εταιρειών, με τη δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης σε πληροφορίες ή δημοσιεύσεις του μητρώου. Επιπλέον, μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνθετη αναζήτηση συγκρίσιμων κριτηρίων μέσω της δικτυακής πύλης του εμπορικού μητρώου.

Μπορεί να υπάρξει αυτοπρόσωπη ενημέρωση από το εμπορικό μητρώο, το μητρώο συνεταιρισμών και το μητρώο προσωπικών εταιρειών στο γραφείο του αρμόδιου δικαστηρίου καταχώρισης.

Πώς μπορώ να λάβω απόσπασμα από το μητρώο, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή εγγράφων;

Μπορεί να υπάρξει πρόσβαση σε απόσπασμα από το μητρώο σε ηλεκτρονική μορφή στη δικτυακή πύλη του μητρώου έναντι καταβολής τέλους 4,50 ευρώ. Τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο εμπορικό μητρώο, όπως καταστατικά, εταιρικές συμβάσεις κ.λπ., είναι επίσης προσβάσιμα ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη του μητρώου. Για κάθε έγγραφο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση καταβάλλεται τέλος 1,50 ευρώ. Ωστόσο, τα τέλη αυτά θα παύσουν να ισχύουν την 1η Αυγούστου 2022.

Απλό ή επικυρωμένο αντίγραφο αποσπάσματος από το μητρώο μπορεί επίσης να ζητηθεί, έναντι καταβολής τέλους, από το αρμόδιο δικαστήριο καταχώρισης, το οποίο μπορεί να το αποστείλει στον αιτούντα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, εφόσον απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο.

Αποσπάσματα από μητρώα και έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο εμπορικό μητρώο είναι επίσης διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του μητρώου εταιρειών, με ίδια τέλη με αυτά που ισχύουν για την άμεση πρόσβαση στη δικτυακή πύλη του μητρώου. Η πρόσβαση στα λογιστικά έγγραφα του μητρώου εταιρειών είναι δωρεάν, ενώ καταβάλλεται τέλος 1,00 ευρώ ανά ισολογισμό για την πρόσβαση στους ισολογισμούς των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Διαδικασία καταχώρισης

Πώς μπορώ να κινήσω τη διαδικασία καταχώρισης (τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο· επικύρωση εγγράφων· είδος εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν);

Οι αιτήσεις καταχώρισης πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε επίσημα επικυρωμένη μορφή. Οι αιτήσεις επικυρώνονται από συμβολαιογράφο ως απλό ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. Από την 1η Αυγούστου 2022 οι συμβολαιογράφοι μπορούν επίσης να επικυρώνουν εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές ηλεκτρονικά μέσω βιντεοεπικοινωνίας στην περίπτωση εγγραφών στο εμπορικό μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ατομικών επιχειρήσεων.

Τα έγγραφα υποβάλλονται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή, ως σαρωμένα έγγραφα. Τα συμβολαιογραφικά πιστοποιημένα ή επικυρωμένα έγγραφα συνοδεύονται από απλό ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που συντάσσεται από συμβολαιογράφο.

Πώς εξετάζονται οι υποβαλλόμενες αιτήσεις;

Ο συμβολαιογράφος που επικυρώνει την αίτηση καταχώρισης ελέγχει τη δυνατότητα καταχώρισής της πριν από την υποβολή της. Μετά την υποβολή της αίτησης, το δικαστήριο της καταχώρισης ελέγχει επίσης, βάσει της αρχής του «διπλού ελέγχου», αν το υποβαλλόμενο στοιχείο μπορεί να καταχωριστεί και αν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την καταχώριση, ειδικότερα η υποβολή σχετικής αίτησης, η επιλεξιμότητα του αιτούντος, η προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων για την κατάθεση της αίτησης και η δικαιοδοσία του επιληφθέντος δικαστηρίου. Ωστόσο, η πραγματολογική ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται, π.χ. αν όντως πραγματοποιήθηκε η είσοδος ή η αποχώρηση ενός μετόχου, κατά κανόνα δεν ελέγχεται.

Έννομα αποτελέσματα της καταχώρισης

Αποτελέσματα της καταχώρισης έναντι τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132

Μια εταιρεία μπορεί να επικαλεστεί έναντι τρίτων μόνο στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και δημοσιευθεί στο εμπορικό μητρώο (άρθρο 15 παράγραφος 2 του HGB).

Εάν ένα στοιχείο που θα έπρεπε να είχε καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο δεν έχει καταχωριστεί και δημοσιευθεί, οι τρίτοι προστατεύονται ως προς το ότι αναμένουν ότι το σχετικό στοιχείο δεν υφίσταται (άρθρο 15 παράγραφος 1 του HGB).

Ασυμφωνίες μεταξύ της εγγραφής στο μητρώο και της δημοσιευμένης μορφής της

Εάν η εγγραφή στο εμπορικό μητρώο διαφέρει από το περιεχόμενο της δημοσιευμένης μορφής της, έγκυρη είναι η τελευταία. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν ανακρίβεια της δημοσίευσης, εκτός εάν γνώριζαν την ανακρίβεια (άρθρο 15 παράγραφος 3 του HGB). Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνον εάν η εν λόγω επιχείρηση επίσης κίνησε την καταχώριση, δηλαδή υπέβαλε αίτηση γι’ αυτήν.

Με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την ψηφιοποίηση, από την 1η Αυγούστου 2022, οι εγγραφές στα μητρώα θα δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη του εμπορικού μητρώου μόλις καθίστανται προσβάσιμες. Από την ημερομηνία αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί καμία άλλη (χωριστή) δημοσίευση. Επομένως δεν θα είναι πλέον δυνατόν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της εγγραφής στο μητρώο και της δημοσιευμένης μορφής της. Επομένως, από το χρονικό αυτό σημείο, το μόνο καθοριστικό στοιχείο για τη διάταξη για την καλή πίστη του άρθρου 15 παράγραφος 3 του HGB θα είναι το αν η εγγραφή στο μητρώο είναι ανακριβής.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των εγγραφών;

Δεδομένου ότι, κατά κανόνα, τα δικαστήρια καταχώρισης δεν ελέγχουν την ουσιαστική ακρίβεια των εγγραφών, οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε καταχώριση φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των καταχωρισμένων στοιχείων.

Διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων

Διαδικασίες σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά τη δημοσίευση και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

Η πρόσβαση μέσω της δικτυακής πύλης του εμπορικού μητρώου καταγράφεται με στοιχεία του δικαστηρίου καταχώρισης, της σελίδας του μητρώου και του προσώπου ή του φορέα που πραγματοποιεί πρόσβαση σε αυτήν. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της διασφάλισης της ορθής επεξεργασίας των δεδομένων και της πληρωμής του κόστους και πρέπει να προστατεύονται από αθέμιτη χρήση ή άλλου είδους κατάχρηση με κατάλληλα μέσα. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα καταστρέφονται το αργότερο 5 έτη μετά την πληρωμή του κόστους.

Η πρόσβαση μέσω του μητρώου εταιρειών μπορεί να τεκμηριώνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της πληρωμής και για την πρόληψη της αθέμιτης πρόσβασης. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα πρέπει να διαγράφονται έπειτα από 6 μήνες το πολύ, εκτός εάν χρειάζεται να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για λογιστικούς σκοπούς.

Οι διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, ιδίως ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων, εφαρμόζονται επίσης στη δημοσίευση και την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δικτυακή πύλη εμπορικού μητρώου

Ειρηνοδικείο του Hagen

— Σημείο εξυπηρέτησης της δικτυακής πύλης καταχώρισης —

Heinitzstr. 42, 58097 Hagen

Τηλέφωνο + 49 2331985112
Φαξ + 49 21187565114100

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: service@handelsregister.de

Μητρώο εταιρειών

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln

Τηλέφωνο: + 49 221976680

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: service@bundesanzeiger.de

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δικτυακή πύλη γερμανικού εμπορικού μητρώου

Σύνθετη αναζήτηση

Απλή αναζήτηση

Γερμανικό μητρώο εταιρειών

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/11/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.