Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάμαλτέζικα
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Γερµανία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του γερμανικού μητρώου επιχειρήσεων (Unternehmensregister).

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων της Γερμανίας;

Η διαχείριση της γερμανικής πύλης εμπορικών μητρώων (Handelsregisterportal) ασκείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, εξ ονόματος των λοιπών γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων (Länder). Παρέχει κεντρική πρόσβαση στα μητρώα επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και εταιρειών ελεύθερων επαγγελματιών (Partnerschaften) όλων των ομόσπονδων κρατιδίων και στις ανακοινώσεις για το μητρώο.

Στην πύλη εμπορικών μητρώων παρέχονται γενικές πληροφορίες στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά, πολωνικά, ισπανικά και τουρκικά ωστόσο, τα συγκεκριμένα στοιχεία στο μητρώο καθαυτό είναι κυρίως στα γερμανικά.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πτωχεύσεις, τις λογιστικές/οικονομικές εκθέσεις και τις κεφαλαιαγορές είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του γερμανικού μητρώου επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα αυτή έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά και στα ισπανικά, μολονότι οι πληροφορίες στο μητρώο καθαυτό παρέχονται κυρίως στα γερμανικά (ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιαγορές είναι διαθέσιμες εν μέρει στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες). Επιπλέον, το γερμανικό μητρώο επιχειρήσεων είναι συνδεδεμένο με την πύλη εμπορικών μητρώων, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση αναζήτησης δεδομένων και στα δύο μητρώα.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο γερμανικό μητρώο επιχειρήσεων;

Η εγγραφή στο γερμανικό μητρώο επιχειρήσεων γίνεται δωρεάν. Η αναζήτηση συγκεκριμένων επιχειρήσεων και η πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και τα στοιχεία των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων είναι επίσης δωρεάν. Για κάθε ανάκτηση δεδομένων που συνδέονται με συγκεκριμένο αριθμό καταχώρισης (π.χ. τρέχουσα έκδοση, χρονολογική εκτύπωση, εκτύπωση παλαιότερων εκδόσεων ή ανάκτηση εγγράφων), επιβάλλεται τέλος 4,50 ευρώ (εκτύπωση) ή 1,50 ευρώ (ανάκτηση εγγράφων).

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων της Γερμανίας

Ανάλογα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, υπάρχουν δύο λειτουργίες αναζήτησης στην πύλη εμπορικών μητρώων (απλή αναζήτηση και σύνθετη αναζήτηση). Ο δικτυακός τόπος του γερμανικού μητρώου επιχειρήσεων διαθέτει επίσης λειτουργία αναζήτησης.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιέχει το μητρώο;

Στο άρθρο 15 του γερμανικού εμπορικού κώδικα (Handelsgesetzbuch) ορίζονται οι εθνικές διατάξεις τις οποίες οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται για τα έγγραφα και τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (ΕΕ L 258 της 1.10.2009, σ. 11), σύμφωνα με τα άρθρα 3 παράγραφοι 5, 6 και 7 της εν λόγω οδηγίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 15: Η επιχείρηση μπορεί να αντιτάσσει έναντι τρίτων μόνο πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί ή ανακοινωθεί προηγουμένως ή όσα ήταν ήδη γνωστά στον τρίτο (άρθρο 15 παράγραφος 1 του γερμανικού εμπορικού κώδικα). Ο τρίτος πρέπει να δέχεται να χρησιμοποιούνται κατ’ αυτού τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και ανακοινωθεί σωστά. Αυτό δεν ισχύει για τις αγωγές που ασκούνται εντός δεκαπέντε ημερών από την ανακοίνωση, εφόσον ο τρίτος μπορεί να αποδείξει ότι ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει το στοιχείο (άρθρο 15 παράγραφος 2 του γερμανικού εμπορικού κώδικα).

Εάν πραγματικό στοιχείο που έπρεπε να καταχωρισθεί ανακοινώθηκε εσφαλμένα, ο τρίτος μπορεί να επικαλεστεί το ανακοινωθέν πραγματικό στοιχείο έναντι εκείνου για λογαριασμό του οποίου το στοιχείο έπρεπε να καταχωριστεί, εκτός εάν γνώριζε το σφάλμα (άρθρο 15 παράγραφος 3 του γερμανικού εμπορικού κώδικα).

Ιστορικό του γερμανικού μητρώου επιχειρήσεων

Όλα τα στοιχεία του μητρώου από το 2007 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πύλη γερμανικών εμπορικών μητρώων

Σύνθετη αναζήτηση

Απλή αναζήτηση

Γερμανικό μητρώο επιχειρήσεων

Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.