Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Ιστορικό της σύστασης του εθνικού μητρώου

Πότε ιδρύθηκε;

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) συστάθηκε με τον ν.3419/2005 και εκκίνησε την λειτουργία του την 04/04/2011. Εν συνεχεία ο ν.3419/05 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον πρόσφατο νόμο 4919/2022.

Πότε ψηφιοποιήθηκε;

Το Γ.ΕΜΗ. εκ της συστάσεως του συστάθηκε ως ψηφιακό ηλεκτρονικό μητρώο και διατηρεί όλες τις πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλουν οι εταιρείες σε ψηφιακή μορφή.

Ποια νομοθεσία το διέπει;

Η νομοθεσία που το διέπει είναι ο ν.4919/2022 και ο οποίος χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο Μέρος Α’ (άρθρα 1-14) στο οποίο παρουσιάζονται οι διατάξεις για την σύσταση όλων των νομικών τύπων στην Ελλάδα και στο Μέρος Β’ (άρθρα 15-59) όπου παρουσιάζονται οι διατάξεις των υποβαλλόμενων πράξεων και στοιχείων κάθε μορφής οντότητας, υποκαταστημάτων χωρών Ε.Ε. και τρίτων χωρών καθώς και θέματα που αφορούν την πρόσβαση, την χορήγηση πράξεων και στοιχείων τις σχετικές κυρώσεις κ.ο.κ.  https://www.businessportal.gr/backOffice/backOfficeFiles/2022-04-21-115740s02218f074dd98ef8bc23788fcfdb4d6.pdf

Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο επιχειρήσεων;

Στο Γ.Ε.ΜΗ. τηρείται το σύνολο της εμπορικής δημοσιότητας των πράξεων και των στοιχείων των κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών, των υποκαταστημάτων χωρών Ε.Ε. αλλά και των υποκαταστημάτων τρίτων χωρών. Η δημοσιότητα αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της οικείας εταιρικής νομοθεσίας αλλά και της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132. Ο διαδικτυακός τόπος του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας». Υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4919/22 πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα στον εν λόγω κόμβο δημοσιότητας μπορείτε να αναζητήσετε την εμπορική δημοσιότητα των κατωτέρω μορφών εταιρειών:

α) Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018 (Α΄ 104),

β) η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955 (Α΄ 91),

γ) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012 (Α΄ 86),

δ) η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του ν. 4072/2012,

ε) ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα,

στ) η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του ν. 4430/2016 (Α΄ 205),

ζ) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96),

η) η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012,

θ) ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει την έδρα του στην ημεδαπή,

ι) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ιβ) τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),

ιγ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ),

ιδ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ),

ιε) η κοινοπραξία του άρθρου 293 του ν. 4072/2012, ιστ) οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος που: ιστα) διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή ιστβ) διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

Ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο;

1. Οι πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται ως μέρος της σύστασης εταιρείας, της καταχώρισης υποκαταστήματος ή της υποβολής στοιχείων από εταιρεία ή υποκατάστημα αποθηκεύονται από το Γ.Ε.ΜΗ. σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, με δυνατότητα αναζήτησης ή ως δομημένα δεδομένα.

2. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στον φάκελο των υπόχρεων, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Τα ως άνω πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα χορηγούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στον φάκελο και δεν δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Το Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει υποχρέωση χορήγησης αντιγράφων για πράξεις και στοιχεία από τον φάκελο του υπόχρεου τα οποία έχουν υποβληθεί σε έγχαρτη μορφή πριν από την 31η.12.2006.

Ποιες πληροφορίες τηρεί το μητρώο επιχειρήσεων;

Ποια είδη δεδομένων αποθηκεύονται (ποιες οντότητες καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο, πληροφορίες για διαδικασίες αφερεγγυότητας, χρηματοοικονομικές καταστάσεις ...);

Οι πράξεις και τα στοιχεία που δημοσιεύονται και μπορεί κάθε τρίτος ενδιαφερόμενος να πληροφορηθεί είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

1. Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες των περ. α) έως γ), ε) έως ζ) και θ) έως ια) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4919/22, με έδρα στην ημεδαπή, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) Η ιδρυτική πράξη, το καταστατικό και, όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της διοίκησης,

β) οι τροποποιήσεις του καταστατικού και το πλήρες κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού,

γ) ο διορισμός, η αποχώρηση και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 33, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από τον νόμο είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:

γα) έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Αν τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα από ένα, με την καταχώριση διευκρινίζεται αν δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού,

γβ) εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου, και

γγ) συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,

δ) μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,

ε) τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των Οδηγιών του Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ (L 372), για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 91/674/ ΕΟΚ (L 374), για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2013/34/ΕΕ (L 182), σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου,

στ) οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας της εταιρείας,

ζ) η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,

η) η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,

θ) ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία των εκκαθαριστών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33, και

ι) οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης, οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ..

ια) ο αριθμός των μεριδίων των εταίρων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των ως άνω προσώπων.

2. Για τις προσωπικές εταιρείες των περ. δ), η) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4919/22 με έδρα στην ημεδαπή, δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) Η εταιρική σύμβαση και οι τροποποιήσεις της, σε κωδικοποιημένη μορφή,

β) ο σκοπός,

γ) η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος,

δ) η πλήρης διεύθυνση της έδρας,

ε) τα ατομικά στοιχεία των εταίρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33, ο ορισμός διαχειριστή, καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρούσας είναι νομικά, δημοσιεύεται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχει, τα βασικά στοιχεία εξατομίκευσής του, όπως επωνυμία, νομική μορφή και έδρα, καθώς και τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί τα νομικά πρόσωπα,

στ) η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός του,

ζ) κάθε μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας,

η) η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,

θ) η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,

ι) ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά τους στοιχεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33,

ια) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων,

ιβ) οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ..

3. Για τα υποκαταστήματα Ε.Ε. των περ. ιβ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4919/22  δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις τους,

β) η βεβαίωση του μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η εταιρεία (πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού μητρώου της χώρας προέλευσης),

γ) η ταχυδρομική διεύθυνση του υποκαταστήματος,

δ) η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,

ε) το μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία ο φάκελος της παρ. 2 του άρθρου 21, καθώς και ο ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής (EUID),

στ) η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, αν δεν είναι ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,

ζ) ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων και τα ατομικά στοιχεία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 των προσώπων, που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου ως:

ζα) όργανα διοίκησης της εταιρείας, που προβλέπονται από τον νόμο, ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, βάσει της περ. δ) του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (L 169), σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου,

ζβ) μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των αρμοδιοτήτων τους,

η) η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία ταυτότητας και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, σύμφωνα με τις περ. η), ι) και ια) του άρθρου 35, όπως, επίσης, η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία στην οποία υπόκειται η εταιρεία,

θ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους μέλους από το οποίο διέπεται η εταιρεία, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ (L 182) και 2006/43/ΕΚ (L 157), για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και

ι) το κλείσιμο του υποκαταστήματος.

3. Για τα υποκαταστήματα Ε.Ε. των περ. ιγ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4919/22  δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των εγγράφων αυτών,

β) η ταχυδρομική διεύθυνση του υποκαταστήματος,

γ) η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,

δ) το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία,

ε) αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει την τήρηση μητρώου, καταχωρίζεται ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας στο μητρώο αυτό,

στ) η μορφή, η έδρα και το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και μία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στην ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό,

ζ) η επωνυμία της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, αν δεν είναι ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,

η) ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:

ηα) ως νόμιμα προβλεπόμενα όργανα της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου,

ηβ) ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των εξουσιών τους και ενδεχόμενης δυνατότητας να ασκούν τις εξουσίες αυτές μόνοι,

θ) η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία ταυτότητας και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, σύμφωνα με τις περ. η), ι) και ια) του άρθρου 35, όπως, επίσης, η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,

ι) τα λογιστικά έγγραφα, όπως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, της εταιρείας, που καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, στο οποίο υπόκειται η εταιρεία. Στην περίπτωση που το δίκαιο του κράτους δεν προβλέπει κατάρτιση των λογιστικών εγγράφων κατά τρόπο ισοδύναμο με το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, απαιτούνται τα λογιστικά έγγραφα, όπως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,

ια) το κλείσιμο του υποκαταστήματος.

Ποια έγγραφα υποβάλλονται/αποθηκεύονται (αρχεία, συλλογές εγγράφων, καταστατικά, πρακτικά γενικών συνελεύσεων ...);

Τα αρχεία που υποβάλλονται είναι:

 • Οικονομικές καταστάσεις στον μορφότυπο ESEF
 • Οικονομικές καταστάσεις στον μορφότυπο XBRL & xHTML
 • Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των Εταίρων ή του μοναδικού Εταίρου σε μορφή pdf
 • Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχειριστών ή και Διευθυντών σε μορφή pdf
 • Ηλεκτρονικές δηλώσεις νόμιμων εκπροσώπων χωρίς έγγραφο.
 • Σχέδια μετασχηματισμών επιχειρήσεων εθνικά ή διασυνοριακά (συγχωνεύσεις, διασπάσεις & μετατροπές)
 • Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων (ορκωτών ελεγκτών) για κάθε νόμιμη χρήση.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αναζήτηση (και ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης);

Αυτοπροσώπως

Τα έγγραφα οι πράξεις και τα στοιχεία διατηρούνται σε ψηφιακή μορφή επομένως δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ.

Στον ιστότοπο του μητρώου

Με την περιήγηση στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και στο πεδίο δημοσιότητα https://www.businessregistry.gr/publicity/index μπορείτε να αναζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία εμπορικής δημοσιότητας επιθυμείτε.

Ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης;

Η αναζήτηση πραγματοποιείται γνωρίζοντας μόνο ένα από τα κατωτέρω στοιχεία της εταιρείας ήτοι:

 • τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή
 • τον Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή
 • την Επωνυμία ή
 • τον Διακριτικό Τίτλο

Πώς μπορώ να λάβω έγγραφα;

Δωρεάν;

Διατίθενται δωρεάν στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ. , καθώς και μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.-Ε.B.R.I.S., τα εξής στοιχεία της εταιρείας:

α) Η επωνυμία, ο διακριτικός ή οι διακριτικοί τίτλοι και η νομική μορφή της,

β) η καταστατική έδρα της και το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη,

γ) ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και ο ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής (EUID) της,

δ) τα στοιχεία του ιστοτόπου, η κατάστασή της, αν είναι δηλαδή, ενεργή, σε αναστολή καταχωρίσεων, σε λύση, εκκαθάριση, διαγραφή, διακοπή εργασιών,

ε) ο εταιρικός σκοπός της,

στ) τα στοιχεία των προσώπων που ασκούν τη διοίκησή της,

ζ) τα στοιχεία των υποκαταστημάτων της σε κράτος μέλος της Ε.Ε..

Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, λήψης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται δημόσια στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. https://www.businessregistry.gr/publicity/index , είτε μέσω των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., είτε αυτόματα με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων.

Έναντι τέλους;

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει πιστοποιημένα αντίγραφα, αποσπάσματα και πιστοποιητικά από το Γ.ΕΜΗ. με την καταβολή σχετικού τέλους για κάθε πράξη, στοιχείο, αντίγραφο, απόσπασμα ή πιστοποιητικό.

Πώς μπορώ να λάβω απόσπασμα από το μητρώο, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή εγγράφων;

Στις περιπτώσεις που κάθε ενδιαφερόμενος θέλει να λάβει επίσημα (γνήσια) πιστοποιητικά ή αντίγραφα ή αποσπάσματα  των πράξεων ή και των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μπορεί να εγγραφεί δωρεάν στην Υπηρεσία εξωστρέφειας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Η εγγραφή πραγματοποιείται στους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

Α) Ως φυσικό πρόσωπο https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Β) Ως νομικό πρόσωπο https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Για τη λήψη των επίσημων πιστοποιητικών ή αντιγράφων πράξεων και στοιχείων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους  ύψους €5,00 που πραγματοποιείται μέσω της ανωτέρω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής. Ο τρόπος παράδοσης των πιστοποιητικών ή αντιγράφων των σχετικών πράξεων ή στοιχείων πραγματοποιείται με δύο τρόπους. Ψηφιακά μέσω της εφαρμογής εξωστρέφειας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη σε όλο τον κόσμο.

Διαδικασία καταχώρισης

Πώς μπορώ να κινήσω τη διαδικασία καταχώρισης (τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο, επικύρωση εγγράφων, είδος εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν);

Αυτοπροσώπως

Η διαδικασία καταχώρισης πράξεων ή στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Επομένως η αυτοπρόσωπη παρουσία δεν είναι δυνατή.

Διαδικτυακά

Η διαδικασία υποβολής πράξεων και στοιχείων πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά.

Κάθε οντότητα έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα υποβολής εγγράφων, πράξεων και στοιχείων του ΓΕΜΗ. Η οντότητα (νόμιμος εκπρόσωπος αυτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος)  εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΓΕΜΗ και επιλέγει την κατάλληλη ηλεκτρονική αίτηση. Κάθε αίτηση είναι τυποποιημένη και ζητά (αναφέρει) σειρά δεδομένων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν.

Πώς εξετάζονται οι υποβαλλόμενες αιτήσεις;

Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες αιτήσεων καταχώρισης:

Α) Αιτήσεις που υπάγονται σε έλεγχο νομιμότητας και

Β) Αιτήσεις που υπάγονται σε έλεγχο πληρότητας.

Οι Αιτήσεις που υπάγονται σε έλεγχο νομιμότητας «δρομολογούνται» σε αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ ο οποίος εκτελεί τον έλεγχο νομιμότητας της υποβαλλόμενής πράξης και εφόσον δεν προκύψει κώλυμα προχωρά στην έγκριση και καταχώριση της αίτησης. Το σύστημα καταχωρίζει την πράξη δημιουργεί μία μοναδική «εγγραφή», παραδίδει κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) και παράγει αυτοματοποιημένα ένα τυποποιημένο πρότυπο ανακοίνωσης.

Οι Αιτήσεις που υπάγονται σε έλεγχο πληρότητας αμέσως μετά την υποβολή τους από την οντότητα καταχωρίζονται αυτοματοποιημένα χωρίς παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα στο ΓΕΜΗ. Το πληροφοριακό σύστημα εκτελεί σειρά ελέγχων για να διαπιστώσει την πληρότητα της πράξης με τα ζητούμενα της νομοθεσίας.

Έννομα αποτελέσματα της καταχώρισης

Αποτελέσματα των εγγραφών έναντι των τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132

Για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4919/22, εκτός των περ. ιβ), ιγ), ιδ) και ιστ), η καταχώριση και η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, είναι υποχρεωτική, προκειμένου να επέλθουν τα εξής έννομα αποτελέσματα:

α) η απόκτηση νομικής προσωπικότητας, εφόσον είναι υπό σύσταση,

β) η τροποποίηση του καταστατικού τους,

γ) η ολοκλήρωση της συγχώνευσης, της διάσπασης ή της μετατροπής τους,

δ) η θέση τους σε λύση, μετά από απόφαση των εταίρων τους ή μετά από έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης,

ε) η αναβίωσή τους, εφόσον είναι υπό εκκαθάριση, καθώς και στις περιπτώσεις παύσης των εργασιών της διαδικασίας πτώχευσης, λόγω της εξόφλησης των πτωχευτικών πιστωτών, πτωχευτικής αποκατάστασης ή σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται αναβίωση νομικού προσώπου,

στ) η απώλεια της νομικής προσωπικότητας με την καταχώριση της διαγραφής του νομικού προσώπου,

ζ) η επανεγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και η θέση εκ νέου σε κατάσταση εκκαθάρισης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28.

Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων του άρθρου 16 του ν.4919/22 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσίευσης του άρθρου 17, εκτός αν αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν.

Ασυμφωνίες μεταξύ της εγγραφής στο μητρώο και της δημοσίευσής της

Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύτηκε με το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 16, δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύτηκε. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δημοσιεύτηκε, εκτός αν τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το περιεχόμενο του κειμένου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός εάν η έλλειψη δημοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή τα στοιχεία ανίσχυρα.

Αν υπάρχει διάσταση μεταξύ της ημέρας καταχώρισης και της ημέρας δημοσίευσης, ως ημέρα καταχώρισης για τις αποσβεστικές προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων και βοηθημάτων λογίζεται η ημέρα δημοσίευσης.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των εγγραφών;

Η αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια των εγγράφων. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4919/22 η αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι αρμόδια για:

α) την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων του άρθρου 16,

β) κάθε καταχώριση και δημοσίευση που αφορά στους υπόχρεους εγγραφής,

γ) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο, τον έλεγχο πληρότητας και, όπου απαιτείται, τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 55,

δ) την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S. και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 33, 35 και 39,

ε) την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 46,

στ) τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου για τις συστάσεις εταιρειών μέσω e-Υ.Μ.Σ. και των αυτόματων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. που πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 26.

Διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων

Διαδικασίες σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά τη δημοσίευση και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

Εφόσον πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ., επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (L 119) και τον ν. 4624/2019 (A΄ 137), σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), περί δεδομένων του δημόσιου τομέα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

Διεύθυνση Εταιρειών

Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα

e-mail: companylaw@mindev.gov.gr

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ηλεκτρονική Δημοσιότητα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Εγγραφή φυσικού προσώπου στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Εγγραφή επιχείρησης στις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Έλεγχος γνησιότητας πιστοποιητικών και αντιγράφων που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Νομοθεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.