Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων της Ελλάδας;

Το μητρώο επιχείρησεων στην Ελλάδα καλείται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3419/2005 (Α 297/06-12-2005) όπως ισχύει στο οποίο τηρείται το σύνολο της εμπορικής δημοσιότητας των πράξεων και των στοιχείων των κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών. Ο διαδικτυακός τόπος του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας». Υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3419/2005 πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα στον εν λόγω κόμβο δημοσιότητας μπορείτε να αναζητήσετε την εμπορική δημοσιότητα των κατωτέρω μορφών εταιρειών:

α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.

β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύσταση της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά το άρθρο 39 του από 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγματος.

γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.

δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.

ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.

στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.

ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.

η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.

θ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή.

ι. Κοινοπραξίες.

ια. Οι αστικές εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ και

ιβ. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

Ποιες πράξεις ή στοιχεία καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων στην Ελλάδα;

Στη Μερίδα κάθε υπόχρεου καταχωρίζονται, τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Ο Αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου.

β. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη μεταγενέστερη καταχώριση και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου.

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης.

δ. Τα στοιχεία της απόφασης των αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήματος, εφόσον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προαπαιτείται η άδεια αυτή για τη σύσταση εταιρίας ή την έναρξη εργασιών επιτηδευματία.

ε. Οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του. Επίσης, στη Μερίδα καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου.

στ. Τα στοιχεία των δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες περατώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννομες καταστάσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση.

ζ. Τα στοιχεία των οποίων προβλέπεται η δημοσίευση τους από την πτωχευτική νομοθεσία.

η. Τα στοιχεία των εκκρεμών αιτήσεων πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών,

θ. Ο αριθμός των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην ημεδαπή, καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. που αφορά το καθένα από αυτά.

ι. Ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή.

Ι. Προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται και τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό,

β) οι τροποποιήσεις της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας, καθώς και ύστερα από κάθε τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, το πλήρες κείμενο αυτών, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση στη νέα διατύπωσή του,

γ) ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατομικά στοιχεία των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από το νόμο, είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:

αα) έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα του ενός, με τη σχετική καταχώριση διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή πρέπει να ενεργούν από κοινού

ββ) εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου

γγ) συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,

δ) τουλάχιστον κατ΄ έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,

ε) τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ (EE L 222 14.8.1978), 83/349/ΕΟΚ (EE L 193 18.7.1983), 86/635/ΕΟΚ (EE L 372 31.12.1986) και 91/674/ΕΟΚ (EE L 374 31.12.1991),

στ) οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας,

ζ) η λύση της εταιρείας,

η) η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,

θ) ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία των εκκαθαριστών,

ι) η περάτωση της εκκαθαρίσεως και η διαγραφή από τα μητρώα.

ΙΙ. Προκειμένου για υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταχωρίζονται και δημοσιεύονται και τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήματος,

β) η αναφορά του αντικειμένου των εργασιών του υποκαταστήματος,

γ) το μητρώο κράτους μέλους, στο οποίο τηρείται για την εταιρεία φάκελος, με μνεία του αριθμού εγγραφής της σε αυτό,

δ) η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, εάν δεν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,

ε) ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:

αα) εφόσον προβλέπονται από το νόμο ως όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ (ΕΕ L 258/1.10.2009)

ββ) ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των αρμοδιοτήτων τους,

στ) η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, η περάτωση της εκκαθάρισης και η σχετική μνεία στο μητρώο κράτους μέλους, η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία στην οποία υπόκειται η εταιρεία,

ζ) τα λογιστικά έγγραφα της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους μέλους από το οποίο διέπεται η εταιρεία και σύμφωνα με τις οδηγίες 78/660/ΕΟΚ (EE L 222 14.8.1978), 83/349/ΕΟΚ (EE L 193 18.7.1983) και 84/253/ΕΟΚ. ( EE L 126/20 12.5/1984)

η) το κλείσιμο του υποκαταστήματος.

Πως πραγματοποιείται η αναζήτηση στο μητρώο επιχειρήσεων στην Ελλάδα;

Με την περιήγηση στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και στο πεδίο δημοσιότητα μπορείτε να αναζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία εμπορικής δημοσιότητας επιθυμείτε γνωρίζοντας μόνο ένα από τα κατωτέρω στοιχεία της εταιρείας ήτοι:

  1. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή
  2. τον Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή
  3. την Επωνυμία ή
  4. τον Διακριτικό Τίτλο.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων της Ελλάδας;

Από τη μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται δημόσια στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, είτε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, είτε με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων. Επίσης σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο θέλει να λάβει επίσημα (γνήσια) πιστοποιητικά ή αντίγραφα των πράξεων ή και των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μπορεί να εγγραφεί δωρεάν στην Υπηρεσία εξωστρέφειας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Για τη λήψη των επίσημων πιστοποιητικών ή αντιγράφων πράξεων και στοιχείων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους που πραγματοποιείται μεσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής. Ο τρόπος παράδοσης των πιστοποιητικών ή αντιγράφων των σχετικών πράξεων ή στοιχείων πραγματοποιείται με δύο τρόπους. Ψηφιακά μέσω της εφαρμογής εξωστρέφειας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη σε όλο τον κόσμο.

Πως πραγματοποιείται ο έλεγχος γνησιότητας των επίσημων πιστοποιητικών ή αντιγράφων που εκδίδονται από το μητρώο επιχειρήσεων της Ελλάδας;

Ο έλεγχος γνησιότητας των σχετικών επίσημων πιστοποιητικών ή και αντιγράφων πραγματοποιείται μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Ελλάδας.

Συμπληρώνοντας τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ή αντιγράφου, τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου της εταιρείας και την Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου που το εξέδωσε εμφανίζεται στον ενδιαφερόμενο το σώμα του σχετικού εγγράφου.

Σε ποιον βαθμό είναι αξιόπιστα τα έγγραφα του μητρώου;

Τα έγγραφα που είναι καταχωρίσμένα στις μερίδες των εταιρειών είναι αξιόπιστα καθώς το Γενικό Εμπορικό Μητρώο αποτελεί τον μοναδικό κόμβο εμπορικής δημοσιότητας και αποτελεί το ελληνικό ηλεκτρονικό «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο συνδέεται με τα μητρώα των λοιπών κρατών μελών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή (εθνικά μητρώα) μέσω μιας συγκεντρωτικής δέσμης μέσων της τεχνολογίας των πληροφοριών («ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρμα»), στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων της οδηγίας 2012/17/ΕΕ. Η καταχώριση πράξεων και στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο πραγματοποιείται μετά από έλεγχο που διενεργείται από τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου ως προς την νομιμότητα, την ακρίβεια, την σαφήνεια, την πληρότητα αλλά και την καταβολή κάθε σχετικού τέλους που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Εφόσον από τον ανωτέρω έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου προβαίνει στις σχετικές καταχωρήσεις στην μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η αρμόδια υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, σε περίπτωση που η αίτηση, τα προσκομισθέντα έγγραφα και τα λοιπά δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, προσκαλούν τον υπόχρεο είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που καταχωρίζονται. Η χορήγηση της ανωτέρω προθεσμίας παρατείνει κάθε νόμιμη προθεσμία προς καταχώρηση στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν η προθεσμία των πέντε (5) ημερών ή η προθεσμία που παρατείνεται παρέλθουν άπρακτες ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η αίτηση καταχώρησης απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση των υπηρεσιών καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και καταπίπτουν, υπέρ αυτών, τα σχετικά τέλη καταχώρησης. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, επέρχονται, ως προς τις ομόρρυθμες εταιρείες, τις ετερόρρυθμες εταιρείες (απλές ή κατά μετοχές), τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τους ευρωπαϊκούς όμιλους οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,τις ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή και τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την την έδρα τους στην ημεδαπή, και τις αστικές εταιρείες του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α. Τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αποκτούν νομική προσωπικότητα.

β. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν τη μετατροπή ή το μετασχηματισμό των εταιρειών, συντελείται η μετατροπή των υπόχρεων εταιρειών σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, αστικούς συνεταιρισμούς τους ευρωπαϊκούς όμιλους οικονομικού σκοπού, ευρωπαϊκές εταιρείες και ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες..

γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού.

δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, με μόνη την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή της εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται.

ε. Επέρχεται η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

στ. Επέρχεται η αναβίωση.

Τέλος σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.4 του νόμου 3419/2005 οι σχετικές καταχωρήσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τεκμαίρονται ως ορθές και σύννομες.

Υπάρχουν ειδικότερες πληροφορίες για το μητρώο επιχειρήσεων στην Ελλάδα που πρέπει να γνωρίζω;

Ο διαδικτυακός τόπος του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) αποτελεί το ελληνικό ηλεκτρονικό «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ/16.9.2009 (EEEK L 258). Στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, η μερίδα και κάθε άλλη πληροφορία απαραίτητη για τη δημόσια χρήση του Γ.Ε.ΜΗ.. Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται δημόσια στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, είτε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, είτε με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων.

Στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων το Γ.ΕΜΗ.: α) επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά μητρώα και αα) λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλο εθνικό μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης και υποκαταστήματα αυτών εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και ββ)χορηγεί πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 6 του Ν.3419/2005 για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή και υποκαταστήματα της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του ίδιου νόμου και β) απαντά σε ερωτήματα που τίθενται από μεμονωμένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων («η πύλη») σχετικά με πληροφορίες της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α.

Η Διεύθυνση Εταιρειών & ΓΕΜΗ της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι αρμόδια για την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 6 του Ν.3419/2005 για εταιρείες που έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Τράπεζες και υποκαταστήματα Τραπεζών Κ-Μ & τρίτων χωρών, Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες & υποκαταστήματα Ασφαλιστικών Εταιρειών Κ-Μ & τρίτων χωρών, Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ανώνυμες Εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Ανώνυμες Εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε Ακίνητη Περιουσία, Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Ανώνυμες Εταιρείες Διαχειρίσεως και Ρευστοποιήσεως Στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού, Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Αθλητικές Ποδοσφαιρικές & Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες.

Επίσης σε κάθε Επιμελητήριο της χώρας λειτουργεί Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η οποία μεταξύ άλλων είναι αρμόδια και για την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 6 του Ν.3419/2005 και αφορούν όλες τις νομικές μορφές εταιρειών πλην των ανωτέρω ειδικά περιγραφόμενων.

Σημείωση: Τα ανωτέρω είναι μόνο συνοπτικές πληροφορίες προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί γενικά για τη διασύνδεση του Ελληνικού Μητρώου ήτοι του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) με τα λοιπά Εθνικά Μητρώα των Κ-Μ. Αναλυτικές πληροφορίες για το νομοθετικό πλαίσιο παρέχονται στον ιστότοπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ηλεκτρονική Δημοσιότητα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Εγγραφή φυσικού προσώπου στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Εγγραφή επιχείρησης στις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Έλεγχος γνησιότητας πιστοποιητικών και αντιγράφων που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Νομοθεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.