Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Ουγγαρία

Στο παρόν τμήμα παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση του ουγγρικού μητρώου επιχειρήσεων

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Τι προσφέρει το ουγγρικό μητρώο επιχειρήσεων;

Το μητρώο επιχειρήσεων περιέχει στοιχεία για τις εγγεγραμμένες εταιρείες και εταιρικά έγγραφα, βάσει των οποίων πραγματοποιείται η εγγραφή. Αρμόδια για τη διαχείριση των στοιχείων του μητρώου επιχειρήσεων (των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο) είναι τα δικαστήρια υπό την ιδιότητά τους ως δικαστηρίων τήρησης μητρώων. Οι πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες και τα εταιρικά έγγραφα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία των εταιρειών που εγγράφονται σε οποιοδήποτε ουγγρικό δικαστήριο τήρησης μητρώων είναι διαθέσιμα δωρεάν από τον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Εταιρικών Πληροφοριών και Ηλεκτρονικής Εγγραφής Εταιρειών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Υπηρεσία Εταιρικών Πληροφοριών, https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Παρέχεται πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες (ισχύουσες ή όχι) που είναι καταχωρημένες στο μητρώο επιχειρήσεων κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματός σας:

 • Αριθμός μητρώου της εταιρείας (cégjegyzékszám)
 • Επωνυμία της εταιρείας
 • Έδρα (székhely)
 • Επιχειρηματική εγκατάσταση/εγκαταστάσεις (telephelyek)
 • Υποκατάστημα/υποκαταστήματα (fióktelepek)
 • Δραστηριότητα/δραστηριότητες
 • Εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου
 • Αν η εταιρεία έχει πτωχεύσει ή αν έχει κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης ή τελικής ρύθμισης
 • Αν ένα (πρώην) μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστής επιχειρηματικής ένωσης, σύμφωνα με το τμήμα 3:22 του νόμου V του 2013 περί αστικού κώδικα, δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστής άλλης επιχειρηματικής ένωσης.

Την πρώτη ημέρα κάθε εβδομάδας, επικαιροποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Όλα τα στοιχεία των εταιρειών στο μητρώο επιχειρήσεων (αποθηκευμένο απόσπασμα μητρώου εταιρείας) (tárolt cégkivonat), καθώς και τα στοιχεία για τις αιτήσεις εγγραφής ή τροποποίησης της εγγραφής που δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο μητρώο.
 2. Εταιρικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν:
 • το καθεστώς ιδιοκτησίας (μέλη ή μέτοχοι) και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, επιχειρηματικών ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), ή άλλων ενώσεων
 • τις εξουσίες εκπροσώπησης και τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, για τα φυσικά πρόσωπα.

Η πρόσβαση στις επικαιροποιημένες πληροφορίες είναι επίσης δυνατή την πρώτη ημέρα κάθε εβδομάδας με χρήση της μηχανής αναζήτησης.

Στο μητρώο επιχειρήσεων αποθηκεύονται επίσης επιχειρηματικές πληροφορίες με βάση άλλα κριτήρια (είναι δυνατή η πρόσβαση και σε στοιχεία που δεν ισχύουν πλέον). Εκτός από τις εταιρικές πληροφορίες, είναι δυνατή η πρόσβαση και σε εταιρικά έγγραφα. Πρόσβαση στα στοιχεία παρέχεται από τα δικαστήρια τήρησης μητρώων και μέσω της Υπηρεσίας Εταιρικών Πληροφοριών, ενώ επίσημα ή μη επικυρωμένα αντίγραφα των εταιρικών εγγράφων και πληροφοριών μπορούν να ληφθούν εφόσον καταβληθεί το σχετικό διοικητικό τέλος.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ουγγρικό μητρώο επιχειρήσεων;

Η πρόσβαση στο ουγγρικό μητρώο επιχειρήσεων παρέχεται, στην προαναφερθείσα έκταση, δωρεάν, από τη διεύθυνση https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Για πρόσβαση σε περαιτέρω περιεχόμενο καταβάλλεται τέλος.

Πώς διεξάγεται η έρευνα στο ουγγρικό μητρώο επιχειρήσεων

Η αναζήτηση εταιρικών πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • εταιρική επωνυμία
 • αριθμός μητρώου εταιρείας
 • αριθμός φορολογικού μητρώου

Κατά πόσο είναι αξιόπιστα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στο μητρώο;

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο δωρεάν για τις εταιρείες που έχουν καταχωριστεί στην Ουγγαρία.

Στην Ουγγαρία οι δημόσιες πληροφορίες για τις εταιρείες παρέχονται από το δικαστήριο τήρησης μητρώων, την υπηρεσία πληροφοριών για εταιρείες, ή δημοσιεύονται στην Εφημερίδα Εταιρειών. Η Εφημερίδα Εταιρειών αποτελεί την επίσημη εφημερίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης και μπορείτε να τη συμβουλευτείτε δωρεάν στη διεύθυνση http://www.e-cegkozlony.gov.hu/ Όταν δημοσιεύει στοιχεία από το εταιρικό μητρώο που αφορούν μετοχική εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, το δικαστήριο τήρησης μητρώων δημοσιεύει επίσης στην Εφημερίδα Εταιρειών επικαιροποιήσεις σε καθημερινή βάση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιασδήποτε τροποποίησης αυτού.

Τα δικαστήρια, υπό την ιδιότητά τους ως δικαστήρια τήρησης μητρώων, διαχειρίζονται τα στοιχεία στο μητρώο επιχειρήσεων. Οι εταιρικές πληροφορίες και τα εταιρικά έγγραφα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή. Τα στοιχεία των εταιρειών που έχουν καταχωριστεί σε οποιοδήποτε ουγγρικό δικαστήριο τήρησης μητρώων διατίθενται δωρεάν στον δικτυακό τόπο Υπηρεσίας Εταιρικών Πληροφοριών και Ηλεκτρονικής Εγγραφής Εταιρειών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Υπηρεσία Εταιρικών Πληροφοριών, https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Ιστορία του ουγγρικού μητρώου επιχειρήσεων

Από τον Ιούλιο 1993, όταν το Εθνικό Σύστημα Εταιρικών Πληροφοριών και Μητρώου Εταιρειών (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) κατέστη πλήρως λειτουργικό, τα δικαστήρια εισάγουν ηλεκτρονικά στοιχεία στο μητρώο επιχειρήσεων.

Ο χρόνος απόκρισης του συστήματος για την επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων είναι μερικά λεπτά μόνον.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/09/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.