Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Σε διεθνές επίπεδο

Οι πληροφορίες του μητρώου επιχειρήσεων είναι επίσης διαθέσιμες για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σε διεθνές επίπεδο

Νορβηγία

Ισλανδία

Λιχτενστάιν
Νορβηγία

Το κέντρο μητρώων του Brønnøysund είναι δημόσιος οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας. Το εθνικό μητρώο επιχειρήσεων είναι ένα από τα 14 εθνικά μητρώα τα οποία διαχειρίζεται το κέντρο μητρώων του Brønnøysund.

Το εθνικό μητρώο επιχειρήσεων είναι αρμόδιο για την καταχώριση όλων των νορβηγικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στη Νορβηγία. Το μητρώο διασφαλίζει νομική προστασία και οικονομική ανασκόπηση, και αποτελεί σημαντική πηγή για όσους χρειάζονται ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες της νορβηγικής βιομηχανίας.

Τι περιλαμβάνει το νορβηγικό μητρώο επιχειρήσεων;

Το νορβηγικό μητρώο επιχειρήσεων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις που έχουν καταχωριστεί σ' αυτό. Στον ιστότοπο του κέντρου μητρώων του Brønnøysund έχετε πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες μέσω της μηχανής αναζήτησης που διαθέτουμε. Πληροφορίες από το μητρώο επιχειρήσεων διατίθενται σε ανακοινώσεις, μπορείτε όμως να ζητήσετε συμπληρωματικές πληροφορίες και δελτία καταχώρισης από το ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων (EBR).

Βασικές πληροφορίες:

 • Αριθμός ταυτοποίησης εταιρείας
 • Επωνυμία της εταιρείας, εταιρική διεύθυνση και άλλες διευθύνσεις
 • Ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας
 • Καταστατικό και είδος δραστηριότητας της επιχείρησης
 • Κατανομή καθηκόντων στην επιχείρηση
 • Πληροφορίες σχετικά με την πτώχευση

Ανακοινώσεις:

Στο μητρώο επιχειρήσεων ανακοινώνονται όλα τα μείζονα περιστατικά που αφορούν μια εταιρεία. Σ' αυτό ανακοινώνεται ο χρόνος καταχώρισης μιας νέας εταιρείας, ο χρόνος καταχώρισης των σημαντικών αλλαγών σε μια εταιρεία και η διάλυση ή η διαγραφή μιας εταιρείας. Στην εύχρηστη βάση δεδομένων για τις ανακοινώσεις αποθηκεύονται τα δεδομένα από την 1η Νοεμβρίου 1999 και στο εξής. Η έκδοση των ανακοινώσεων στην αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμη από τον Αύγουστο του 2006.

Συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν όσον αφορά την καταβολή τελών για δελτία καταχώρισης και πιστοποιητικά όπως:

 • Πιστοποιητικό καταχώρισης
 • Ετήσιοι λογαριασμοί

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;

Όλες οι βασικές πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από τη μηχανή αναζήτησης και οι πληροφορίες από τη βάση δεδομένων για τις ανακοινώσεις παρέχονται δωρεάν. Ορισμένες υπηρεσίες όπως η παροχή δελτίων καταχώρισης και πιστοποιητικών υπόκεινται στην καταβολή τέλους.

Πώς γίνεται η αναζήτηση στο νορβηγικό μητρώο επιχειρήσεων;

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις που είναι καταχωρισμένες στο μητρώο επιχειρήσεων διατίθενται από τον ιστότοπο του κέντρου μητρώων του Brønnøysund. Στη βάση δεδομένων των ανακοινώσεων, η αναζήτηση μπορεί να γίνει με την επωνυμία μιας εταιρείας ή με τον αριθμό ταυτοποίησης.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Τα τρίτα μέρη μπορούν να βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχει το μητρώο επιχειρήσεων, καθώς αυτές είναι οι νομικά έγκυρες πληροφορίες σχετικά με μια εταιρεία. Οι καταχωρισμένες πληροφορίες θεωρείται ότι έχουν περιέλθει σε γνώση τρίτων. Αυτό ισχύει τόσο για τις ίδιες τις πληροφορίες όσο και για τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η καταχώριση. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένα τρίτο μέρος πρέπει να ελέγχει τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί για μια εταιρεία, πριν προβεί σε συναλλαγές με αυτήν.

Οι κανόνες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ένα τρίτο μέρος μπορεί να βασιστεί στις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο εμπορικών επιχειρήσεων στη Νορβηγία προβλέπονται στο τμήμα 10-1 του νόμου για την καταχώριση των εμπορικών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω κανόνες συνοψίζονται στο ότι οι καταχωρισμένες πληροφορίες θεωρείται ότι έχουν περιέλθει σε γνώση τρίτων.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις στις οποίες ένας νομικός κανόνας καθορίζει τη νομική θέση του τρίτου μέρους σύμφωνα με το εάν αυτό ήταν ενήμερο ή όχι σχετικά με συγκεκριμένο θέμα, οι πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο εμπορικών επιχειρήσεων θεωρείται ότι έχουν περιέλθει σε γνώση των τρίτων.

Τα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να είχαν κοινοποιηθεί στο μητρώο (αλλά δεν κοινοποιήθηκαν) και τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί δεν είναι δυνατόν να αντιταχθούν σε τρίτους. Εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το θέμα. Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί τις καταχωρισμένες πληροφορίες.

Ιστορικό του νορβηγικού μητρώου επιχειρήσεων

Το νορβηγικό μητρώο επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1988 και ανέλαβε τις λειτουργίες των 100 περίπου προγενέστερων τοπικών εμπορικών μητρώων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Νόμος σχετικά με την καταχώριση των εμπορικών επιχειρήσεων, στα νορβηγικά

 Ισλανδία

Τι περιλαμβάνει το ισλανδικό μητρώο επιχειρήσεων;

Το μητρώο επιχειρήσεων αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Εισοδήματος από το 2003 και διαχειρίζεται δημόσιο αρχείο με πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες οντότητες:

 1. φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και άλλες οντότητες που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες,
 2. ιδρύματα και κρατικές εταιρείες,
 3. ιδρύματα και εταιρείες που ανήκουν στην ιδιοκτησία δήμων,
 4. ενώσεις, οργανώσεις και οντότητες, εκτός από φυσικά πρόσωπα, που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ή με την εποπτεία της τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων,
 5. άλλες δραστηριότητες για τις οποίες η υπηρεσία εσόδων ή το μητρώο επιχειρήσεων θεωρεί ότι συντρέχει κάθε λόγος για να καταχωριστούν σε επίσημο αρχείο.

Το μητρώο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ως άνω οντότητες ανάλογα με την περίπτωση:

 1. Επωνυμία/ονοματεπώνυμο
 2. Αριθμός ταυτοποίησης, διεύθυνση
 3. Νομική μορφή
 4. Ημερομηνία ίδρυσης
 5. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμός ταυτότητας των στελεχών
 6. Κωδικός δραστηριότητας (ISAT-nr.)
 7. Εκκαθάριση
 8. Άλλα στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο.

Κατά την καταχώριση στο μητρώο χορηγείται ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για τη συγκεκριμένη οντότητα.

Το μητρώο επιχειρήσεων παρέχει σε δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα πληροφορίες από το μητρώο σύμφωνα με τον υπουργικό κανονισμό όσον αφορά το πεδίο των πληροφοριών και τα τέλη.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;

Πληροφορίες σχετικά με την επωνυμία, τη διεύθυνση, τη νομική μορφή, τον κωδικό ISAT και τον αριθμό ΦΠΑ διατίθενται στο κοινό από τον ιστότοπο Διεύθυνση Εσωτερικού Εισοδήματος/μητρώο επιχειρήσεων δωρεάν.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται κατόπιν πληρωμής και αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμες από το διαδικτυακό κατάστημα των ανωτέρω κατά το έτος 2016.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων της Ισλανδίας

Στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Εισοδήματος υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών δωρεάν. Δυστυχώς διατίθενται μόνον στα ισλανδικά προς το παρόν. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος στο διαδίκτυο κατά το προσεχές έτος.

Ιστορικό του ισλανδικού μητρώου επιχειρήσεων

Έως το 1980 οι εταιρείες καταχωρίζονταν στα αρχεία των τοπικών επιτρόπων σε ολόκληρη την Ισλανδία. Το 1980 συστάθηκε ένα ειδικό μητρώο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, όμως η Στατιστική Υπηρεσία της Ισλανδίας εξέδιδε τους αριθμούς ταυτοποίησης για τις εν λόγω εταιρείες. Από το 1997, όλες οι εμπορικές εταιρείες εκτός των κοινοπραξιών απεριόριστης ευθύνης καταχωρίστηκαν στο μητρώο των επιχειρήσεων και, από το 2014, οι κοινοπραξίες καταχωρίζονται επίσης σ' αυτό, έτσι ώστε σήμερα υπάρχει ένα μόνον επίσημο μητρώο επιχειρήσεων στην Ισλανδία.

 Λιχτενστάιν

Υπάρχει ένα μητρώο επιχειρήσεων (Handelsregister) για ολόκληρη τη χώρα του Λιχτενστάιν. Το μητρώο επιχειρήσεων τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Amt für Justiz) στο Βαντούζ.

Το μητρώο επιχειρήσεων είναι δημόσιο μητρώο και τεκμαίρεται ότι είναι ακριβές. Κύριος στόχος του είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου στο εμπόριο με τη δημοσιοποίηση των έννομων σχέσεων που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, ιδίως των περιπτώσεων φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα όσον αφορά την ευθύνη και την εξουσία τους να δικαιοπρακτούν.

Τι περιλαμβάνει το μητρώο επιχειρήσεων;

Το μητρώο επιχειρήσεων περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις καταχωρισμένες νομικές οντότητες που έχουν την έδρα τους στο έδαφος του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και σχετικά με τα τραστ (οντότητες καταπιστευματικής διαχείρισης) (Treuhänderschaften) του Λιχτενστάιν. Οι πληροφορίες καλύπτουν γεγονότα και έννομες σχέσεις, μερικές από τις οποίες πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο βάσει νόμου ενώ άλλες καταχωρίζονται εκουσίως, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

Έγγραφα σχετικά με μη καταχωρισμένα τραστ κατατίθενται επίσης στο μητρώο επιχειρήσεων, όπως είναι τα δεδομένα που αφορούν τα ιδρύματα (Stiftungen) που δεν έχουν καταχωριστεί.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;

Η πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων υπόκειται στην καταβολή τέλους.

Επί μέρους πληροφορίες σχετικά με κάποια από τις νομικές οντότητες που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων και άλλες νομικές πληροφορίες παρέχονται δωρεάν στο ευρετήριο επιχειρήσεων του μητρώου (Firmenindex) στη διεύθυνση https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml, ενώ μια επικυρωμένη πλήρης δήλωση μπορεί να ζητηθεί έναντι καταβολής τέλους από την ίδια διεύθυνση.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων του Λιχτενστάιν

Το μητρώο επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων και των δικαιολογητικών εγγράφων, είναι δημόσιο.

Το ευρετήριο επιχειρήσεων του μητρώου (Firmenindex) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση μιας καταχωρισμένης νομικής οντότητας βάσει της ονομασίας ή της εμπορικής επωνυμίας ή του αριθμού καταχώρισής της.

Πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο μητρώο;

Το άρθρο 3α της οδηγίας 2009/101/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2012/17/ΕΕ, απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας βάσει των οποίων τρίτα μέρη θα μπορούν να εμπιστεύονται πράξεις και στοιχεία της εταιρείας που προβλέπονται στο άρθρο 2. Στην απόφαση της 8ης Οκτωβρίου 2013 της Μεικτής Επιτροπής προβλέπεται ότι η οδηγία 2012/17/ΕΕ πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η νομοθεσία προβλέπει ότι απαιτείται μόνον μερική δημοσίευση ή δημοσίευση αποσπασμάτων, οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων δημοσιεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην επίσημη εφημερίδα πλήρως και χωρίς καθυστέρηση [άρθρο 956, παράγραφος 1 του νόμου περί προσώπων και εταιρειών (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)]. Η επίσημη εφημερίδα του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν είναι η ηλεκτρονική Επίσημη Εφημερίδα (Amtsblatt) [άρθρο 16 του νόμου περί δημοσίων εκδόσεων (Kundmachungsgesetz)].

Κάθε πρόσωπο που ενεργεί με καλή πίστη μπορεί να εμπιστεύεται τις καταχωρίσεις, τροποποιήσεις και διαγραφές που πραγματοποιούνται στο μητρώο επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο μιας καταχώρισης, τροποποίησης ή διαγραφής είναι δυνατόν να προβληθεί κατά του καταχωρισμένου μέρους με την προϋπόθεση ότι υποβλήθηκε κατόπιν συμφωνίας του εν λόγω μέρους (άρθρο 948 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου PGR).

Έναντι των τρίτων μερών, η εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων ισχύει από την επομένη της ημέρας δημοσίευσης της καταχώρισης, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική υποχρέωση για δημοσίευση (άρθρο 947 παράγραφος 2 του νόμου PGR).

Σύμφωνα με το άρθρο 949 του νόμου PGR, η καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων παράγει αποτελέσματα δημοσιοποίησης και, αφότου η καταχώριση άρχισε να ισχύει έναντι τρίτων, κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται πλέον να αντιτάξει ότι δεν είχε γνώση της καταχώρισης. Ωστόσο, εάν απαιτείται ότι ένα συγκεκριμένο γεγονός πρέπει να έχει καταχωριστεί στο μητρώο, και το γεγονός αυτό δεν έχει καταχωριστεί, αυτό μπορεί να αντιταχθεί έναντι τρίτου μέρους μόνον εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι το τρίτο μέρος είχε γνώση του γεγονότος.

Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων

Τα δεδομένα του μητρώου επιχειρήσεων του Λιχτενστάιν αρχικά καταχωρίζονταν σε δελτία αρχειοθέτησης. Όλα τα σημερινά δεδομένα, καθώς και μεγάλο μέρος των ιστορικών δεδομένων, είναι πλέον διαθέσιμα ηλεκτρονικά.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων δημοσιεύονται υπό την εκ του νόμου απαιτούμενη μορφή στην ηλεκτρονική εφημερίδα, και η επίκλησή τους από τρίτους είναι δυνατή μόνον από την επομένη της ημέρας κατά την οποία δημοσιεύτηκαν. Σε περίπτωση παρέκκλισης μεταξύ της καταχώρισης στο μητρώο και των πληροφοριών που δημοσιεύονται, υπερισχύει η καταχώριση στο μητρώο.

Δημοσίευση και αποτελέσματα των καταχωρίσεων στο μητρώο επιχειρήσεων

Δημόσιος χαρακτήρας του μητρώου επιχειρήσεων

Το μητρώο επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων και των δικαιολογητικών εγγράφων, είναι δημόσιο. Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση στις καταχωρίσεις. Επιτρέπεται η πρόσβαση χωρίς περιορισμούς στα έγγραφα σχετικά με τις ανώνυμες εταιρείες (Aktiengesellschaften), τις ετερόρρυθμες εταιρείες (Kommanditaktiengesellschaften) και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) τα οποία περιλαμβάνονται στο μητρώο για οργανισμούς με άλλες νομικές μορφές, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει έννομο συμφέρον (άρθρο 953 του νόμου PGR).

Δημοσίευση των καταχωρίσεων

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η νομοθεσία προβλέπει ότι απαιτείται μόνον μερική δημοσίευση ή δημοσίευση αποσπασμάτων, οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων δημοσιεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην επίσημη εφημερίδα πλήρως και χωρίς καθυστέρηση. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία των οποίων η κατάθεση και η δημοσίευση επιβάλλονται εκ του νόμου δημοσιεύονται κατά τον ίδιο τρόπο (άρθρο 956 και επ. του νόμου PGR). Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί μπορούν να αντιταχθούν άμεσα έναντι οιουδήποτε προσώπου από το τέλος της ημέρας κατά την οποία έχουν δημοσιευθεί.

Ανακοινώσεις που αφορούν ανώνυμες εταιρείες (Aktiengesellschaften), ετερόρρυθμες εταιρείες (Kommanditaktiengesellschaften) και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) λαμβάνουν τη μορφή αναφοράς στην καταχώριση και στα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα. Σε άλλες περιπτώσεις οι ανακοινώσεις λαμβάνουν τη μορφή αναφοράς στην καταχώριση στο μητρώο (άρθρο 957 του νόμου PGR).

Αποτελέσματα των καταχωρίσεων στις σχέσεις με τρίτα μέρη

Όσον αφορά τα τρίτα μέρη, η καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την επομένη της ημέρας δημοσίευσης της καταχώρισης, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική απαίτηση για δημοσίευση (άρθρο 947 παράγραφος 2 του νόμου PGR).

Στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Aktiengesellschaften), ετερρορύθμων εταιρειών (Kommanditaktiengesellschaften) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) ένα γεγονός που έχει καταχωριστεί στο μητρώο και έχει δημοσιευτεί δεν μπορεί να αντιταχθεί έναντι τρίτου μέρους εάν το γεγονός είναι σχετικό με δικαιοπραξία που πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η καταχώριση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα και το τρίτο μέρος μπορεί να αποδείξει ότι δεν γνώριζε το γεγονός και δεν όφειλε να το γνωρίζει (άρθρο 949 παράγραφος 1α του νόμου PGR).

Αφότου η καταχώριση άρχισε να παράγει αποτελέσματα έναντι τρίτων, ένα πρόσωπο δεν δικαιούται πλέον να αντιτάξει ότι δεν γνώριζε την καταχώριση (άρθρο 949 παράγραφος 1 του νόμου PGR).

Οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων αποτελούν πλήρη απόδειξη των γεγονότων που βεβαιώνουν, εκτός αν αποδειχθεί ότι είναι εσφαλμένες (άρθρο 949 παράγραφος 3 του νόμου PGR).

Αποκλίσεις μεταξύ υποβληθείσας και δημοσιευθείσας καταχώρισης

Εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ της καταχώρισης στο μητρώο και των πληροφοριών που δημοσιεύονται, η καταχώριση στο μητρώο ισχύει κατά πρώτο λόγο, ακολούθως οι πληροφορίες που δημοσιεύονται ισχύουν κατά δεύτερο λόγο και, τέλος, το περιεχόμενο των δικαιολογητικών εγγράφων ισχύει κατά τρίτο λόγο. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ μιας καταχώρισης στο μητρώο και των πληροφοριών που δημοσιεύονται, οι τρίτοι που ενεργούν με καλή πίστη μπορούν επίσης να βασίζονται στις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν κατά του μέρους για το οποίο έγινε η καταχώριση (άρθρο 959 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου PGR).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Νόμος περί προσώπων και εταιρειών (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) της 20ης Ιανουαρίου 1926 (δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του Λιχτενστάιν LGBl. 1926 αριθ. 4)

Νόμος περί δημοσίευσης (Kundmachungsgesetz) της 17ης Απριλίου 1985 (δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του Λιχτενστάιν LGBl. 1985 αριθ. 41)

Κανονισμός περί Επίσημης Εφημερίδας (Amtsblattverordnung ) της 4ης Σεπτεμβρίου 2012 (δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του Λιχτενστάιν LGBl. 2012 αριθ. 284)

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.