Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Ιρλανδία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση του μητρώου εταιρειών της Ιρλανδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Τι πληροφορίες παρέχει το μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας;

Το Μητρώο εταιρειών περιέχει ορισμένα έγγραφα που φυλάσσονται και τηρούνται από τοCompanies Registration Office (CRO - γραφείο καταχώρισης εταιρειών) σύμφωνα με τις υποχρεώσεις υποβολής εγγράφων που επιβάλλονται στις εταιρείες βάσει του νόμου για τις εταιρείες (Companies Acts) 1963-2012.   Το μητρώο περιέχει βασικές πληροφορίες για τις εταιρείες, όπως:

  • Διεύθυνση
  • Ημερομηνία ίδρυσης
  • Ημερομηνία υποβολής της τελευταίας ετήσιας δήλωσης

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται από εταιρείες στο πλαίσιο του νόμου για τις εταιρείες είναι δημόσια διαθέσιμα. Τα προφίλ των εταιρειών μπορούν να αγοραστούν. Τα προφίλ παρέχουν απόσπασμα των πληροφοριών που περιέχονται στο μητρώο, περιλαμβανομένων πληροφοριών για τους ανώτερους υπαλλήλους της επιχείρησης, τα βάρη επί της εταιρικής περιουσίας, καθώς και κατάλογο των εγγράφων που έχουν κατατεθεί.

Η πρόσβαση στο ιρλανδικό μητρώο εταιρειών είναι δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες για τις εταιρείες είναι δωρεάν. Ωστόσο, επιβάλλεται τέλος για την πρόσβαση σε τυχόν άλλες πληροφορίες.

Με ποιον τρόπο γίνεται η αναζήτηση στο ιρλανδικό μητρώο εταιρειών και επωνυμιών επιχειρήσεων;

Οι αναζητήσεις μπορούν να διεξάγονται με τον αριθμό μητρώου της εταιρείας/επιχείρησης ή με την επωνυμία της. Υπάρχουν τέσσερις δυνατές αναζητήσεις με την επωνυμία:

  • «Contains all these words» αναζήτηση επωνυμίας που περιέχει όλες αυτές τις λέξεις (συνιστάται)
  • «Starts with this phrase» αναζήτηση επωνυμίας που αρχίζει με αυτή τη φράση
  • «Contains this phrase» αναζήτηση επωνυμίας που περιέχει αυτή τη φράση.
  • Η μέθοδος αναζήτησης «alphasort» διαγράφει κοινές λέξεις όπως «Ireland», «Limited», «The» «And» κ.λπ. καθώς και διαστήματα, κόμματα, παύλες κ.λπ. από την εταιρική επωνυμία. Για την αναζήτηση alphasort θα πρέπει να κάνετε το ίδιο.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης επωνυμίας μπορεί να περιοριστούν αν προσθέσετε στοιχεία διεύθυνσης.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Το γραφείο καταχώρισης εταιρειών (Companies Registration Office — CRO) είναι το κεντρικό αποθετήριο δημόσιων προβλεπόμενων από τον νόμο πληροφοριών για τις εταιρείες στην Ιρλανδία. Ο νόμος για τις εταιρείες του 2014 και η σχετική νομοθεσία αποτελούν τη νομική βάση σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες στο CRO για καταχώριση και δημοσίευση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο εταιρειών παρέχονται στο CRO από τρίτα μέρη, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να μην παρέχουν στο CRO ψευδή στοιχεία με δόλο ή ενσυνείδητη αμέλεια. Το CRO δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί από τρίτα μέρη.

Σε σχέση με την υποβολή ορισμένων εγγράφων και στοιχείων υπάρχει νομική απαίτηση το πρόσωπο που υποβάλλει τα στοιχεία να πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θεωρεί ότι τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα έχουν υποβληθεί δεόντως. Σύμφωνα με τον νόμο για τις υπεύθυνες δηλώσεις του 1938 (Statutory Declarations Act 1938), όπως τροποποιήθηκε, κάθε πρόσωπο το οποίο προβαίνει εν γνώση του σε ανακριβή ή παραπλανητική υπεύθυνη δήλωση μπορεί να διωχθεί ποινικά και, σε περίπτωση καταδίκης, να του επιβληθεί πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης ή και τα δύο.

Επιπλέον, σύμφωνα με το τμήμα 876 του νόμου για τις εταιρείες του 2014, είναι ποινικό αδίκημα η εν γνώση ή εξ ενσυνείδητης αμελείας κοινοποίηση ψευδών στοιχείων στο CRO μέσω των επίσημων εντύπων.

Ιστορικό του μητρώου εταιρειών της Ιρλανδίας

Τα ηλεκτρονικά στοιχεία στο μητρώο είναι πλήρη για όλες τις εταιρείες σε κανονική κατάσταση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (BRIS)

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.