Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Ιταλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων της Ιταλίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Τι πληροφορίες περιέχει το ιταλικό μητρώο επιχειρήσεων;

Το μητρώο επιχειρήσεων της Ιταλίας τελεί υπό τη διαχείριση των Εμπορικών Επιμελητηρίων, με τη στήριξη της Unioncamere (της ένωσης εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και γεωργικών επιμελητηρίων της Ιταλίας), υπό την εποπτεία ενός δικαστή και του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης. Ο φορέας InfoCamere, ο οποίος αποτελεί κοινοπραξία των Εμπορικών Επιμελητηρίων υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας, είναι αρμόδιος για την υλοποίηση και τη συντήρηση των υποδομών πληροφορικής.

Το μητρώο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, όπως:

 • πλήρη επωνυμία των εταιρειών
 • καταστατική έδρα
 • αριθμό μητρώου ΦΠΑ
 • τομέα δραστηριότητας και νομικό καθεστώς
 • διοικητικά όργανα
 • επενδυμένο κεφάλαιο
 • νόμιμους εκπροσώπους
 • εξουσίες των εκπροσώπων
 • υποκαταστήματα.

Παρέχει επίσης πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα των εταιρειών, όπως:

 • πλήρεις οικονομικές καταστάσεις
 • ιδρυτικά έγγραφα
 • καταστάσεις μετόχων.

Το ιταλικό μητρώο επιχειρήσεων περιέχει δύο ειδών πληροφορίες:

 1. νομικές πληροφορίες
 • ώστε να εγγυάται η ύπαρξη της εταιρείας
 • ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι αντιτάξιμες έναντι τρίτων (άρθρο 2193 Αστικού Κώδικα)
 1. οικονομικές πληροφορίες
 • για στατιστικούς και οικονομικούς σκοπούς

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων της Ιταλίας;

Η πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες του μητρώου (όπως η επωνυμία και η διεύθυνση της εταιρείας) παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών του μητρώου παρέχεται μόνο κατόπιν αιτήματος και έναντι αντιτίμου.

Κατά πόσο είναι αξιόπιστα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στο μητρώο;

Στην Ιταλία το μητρώο επιχειρήσεων τελεί υπό τη διαχείριση ειδικών γραφείων των εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και γεωργικών επιμελητηρίων. Οι εν λόγω υπηρεσίες ονομάζονται γραφεία του μητρώου επιχειρήσεων και δρουν υπό τη δικαστική εποπτεία ενός δικαστή ο οποίος ορίζεται από το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο και εποπτεύει την τυπική εγκυρότητα των επιμέρους καταχωρίσεων, καθώς επίσης και υπό τη διοικητική εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης.

Η υφιστάμενη οργάνωση του μητρώου επιχειρήσεων της Ιταλίας προέκυψε ύστερα από μια μεταρρύθμιση του 1993 (άρθρο 8 του νόμου αριθ. 580 του 1993) η οποία εφαρμόστηκε με κανονισμό του 1995 (Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 581 του 1995).

Με τη μεταρρύθμιση αυτή το μητρώο επιχειρήσεων, το οποίο έως τότε διατηρούσαν σε αμιγώς έντυπη μορφή οι γραμματείες των εμπορικών δικαστηρίων, μεταφέρθηκε στα εμπορικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά και γεωργικά επιμελητήρια, ούτως ώστε αυτά να το διαχειρίζονται με τρόπο πλήρως ψηφιακό καθιστώντας τα δεδομένα και τα έγγραφα του μητρώου πλήρως και άμεσα προσβάσιμα στο σύνολο της εθνικής επικράτειας.

Οι διατάξεις αυτές συμπληρώθηκαν μετέπειτα από το άρθρο 31 του νόμου αριθ. 340 του 2000, δυνάμει του οποίου κατέστη υποχρεωτική η χρήση της ψηφιακής υπογραφής για σχεδόν όλων των ειδών τις επιχειρήσεις (ιδίως για όλες τις εταιρείες), καθώς και η χρήση των εργαλείων πληροφορικής και τηλεματικής για την προετοιμασία και την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής και των συνοδευτικών εγγράφων στο μητρώο επιχειρήσεων.

Ύστερα από περαιτέρω αλλαγές στη νομοθεσία (άρθρο 9 του διατάγματος αριθ. 7 του 2007) πλέον όλα τα είδη επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, επικοινωνούν με το μητρώο επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας την ψηφιακή υπογραφή και τις ειδικές τηλεματικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις περί δημοσιότητας.

Η υπηρεσία του μητρώου επιχειρήσεων, προτού προχωρήσει σε μια καταχώριση, σύμφωνα με το άρθρο 11 εδάφιο 6 του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 581 του 1995, επαληθεύει ότι :

α) η υπογραφή στην αίτηση είναι αυθεντική

β) το έγγραφο της αίτησης έχει συμπληρωθεί ορθά

γ) η πράξη ή το γεγονός που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης καταχώρισης ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις

δ) συνάπτονται τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται δια νόμου

ε) συντρέχουν οι υπόλοιπες νομικές προϋποθέσεις για την καταχώριση.

Να σημειωθεί επίσης ότι σχεδόν το σύνολο των εγγράφων όσον αφορά τις εταιρείες που καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων καταρτίζεται από συμβολαιογράφο. Για την ακρίβεια, το άρθρο 11 εδάφιο 4 του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 581 του 1995 ορίζει ότι: «Κατατίθεται το πρωτότυπο της πράξης προς καταχώριση και, σε περίπτωση που πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο που δεν έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο, αυτό πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις κατατίθεται ακριβές αντίγραφο. Το απόσπασμα κατατίθεται στην πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με το άρθρο 2718 του Αστικού Κώδικα».

Σύμφωνα με το άρθρο 2193 του Αστικού Κώδικα:

 1. Σε περίπτωση που δεν έχουν καταχωριστεί οι πληροφορίες οι οποίες πρέπει εκ νόμου να είναι καταχωρισμένες, αυτές δεν μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων από τον φορέα που ήταν υπόχρεος να αιτηθεί την καταχώρισή τους, εκτός κι αν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα τρίτα μέρη είχαν γνώση των εν λόγω πληροφοριών.
 2. Ύστερα από την ολοκλήρωση της καταχώρισης, τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν είχαν γνώση των πληροφοριών που προβλέπει ο νόμος ότι πρέπει να καταχωρίζονται.
 3. Δεν θίγονται οι ειδικές διατάξεις του νόμου.

Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων της Ιταλίας

Το μητρώο επιχειρήσεων της Ιταλίας δημιουργήθηκε το 1993.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.