Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Λεττονία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του εμπορικού μητρώου της Λετονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Μητρώο Επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας

Το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας (Latvijas Republikas Uzņēmumu regxistrs) ιδρύθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1990. Το μητρώο επιχειρήσεων είναι δημόσιος φορέας στον οποίο εγγράφονται επιχειρήσεις (εταιρείες), έμποροι, τα υποκαταστήματα και οι αντιπροσωπείες τους, καθώς και οι μεταβολές στο καταστατικό τους, και επιπλέον ασκεί άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται στη νομοθεσία. Στο μητρώο επιχειρήσεων καταχωρίζονται επίσης πάροχοι μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενώσεις και ιδρύματα, εμπορικές παρακαταθήκες, πλειοψηφικές συμμετοχές, συμφωνίες για τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων συζύγων, πολιτικά κόμματα, διαιτητικά όργανα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, θρησκευτικές οργανώσεις και θρησκευτικά ιδρύματα, καθώς και διαδικασίες αφερεγγυότητας και πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών μορφωμάτων.

Ισχύουσα νομοθεσία

Οι βασικές νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του μητρώου επιχειρήσεων είναι ο νόμος για το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας, ο κανονισμός λειτουργίας του μητρώου επιχειρήσεων, ο νόμος περί υποβολής προσφορών και ο νόμος για τη διοικητική διαδικασία.

Κατάλογος της γενικής νομοθεσίας, νομοθετικές διατάξεις για τους εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης, τους επιχειρηματίες και τις οργανώσεις, τις συμβάσεις και τις εμπορικές παρακαταθήκες και για την υποβολή πληροφοριών.

Μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών στο μητρώο επιχειρήσεων

Το μητρώο επιχειρήσεων μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις καταχωρισμένες νομικές οντότητες και νομικές πράξεις.

Είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών από το μητρώο επιχειρήσεων χωρίς χρέωση στον ενημερωτικό ιστότοπο του μητρώου, όπου είναι διαθέσιμα επικαιροποιημένα στοιχεία χωρίς να απαιτείται επαλήθευση ταυτότητας, ενώ η αναζήτηση ιστορικών αρχείων, η εξέταση/τηλεφόρτωση εγγράφων στο δημόσιο τμήμα του μητρώου και η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με φυσικά πρόσωπα είναι δυνατές μόνο με επαλήθευση ταυτότητας στον ιστότοπο με λετονικό εθνικό δελτίο ηλεκτρονικής ταυτότητας, ηλεκτρονική υπογραφή, συσκευές τραπεζικών στοιχείων ή υπηρεσίες επαλήθευσης ταυτότητας EIDAS (για τους πολίτες της ΕΕ).

Σε περίπτωση που χρειάζεται λήψη αποσπάσματος από το μητρώο επιχειρήσεων σχετικά με καταχωρισμένη νομική οντότητα, νομικό γεγονός (σύμβαση) ή φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται δωρεάν έντυπο αίτησης παροχής πληροφοριών ή αίτηση, είτε ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αποστολή στην επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μητρώου pasts@ur.gov.lv με ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή και ψηφιακή χρονοσφραγίδα). Η αίτηση παροχής πληροφοριών πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της πληρωμής που διενεργήθηκε (βεβαίωση πληρωμής, αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης ή εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής). Όταν ζητούνται πληροφορίες, πρέπει να αναφέρονται τα μέσα παραλαβής, δηλαδή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή ηλεκτρονικά.

Το μητρώο εκδίδει επίσης αντίγραφα εγγράφων από τον φάκελο καταχώρισης νομικού προσώπου ή νομικού γεγονότος (σύμβαση) και από τον φάκελο της υπόθεσης. Τα έγγραφα που προέρχονται από το δημόσιο τμήμα του φακέλου καταχώρισης (σύμφωνα με το άρθρο 415 του νόμου για το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας) μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά στον ενημερωτικό ιστότοπο του μητρώου επιχειρήσεων ατελώς και αμέσως.

Για να ληφθεί αντίγραφο του εγγράφου από το δημόσιο ή μη δημόσιο τμήμα με πιστοποιητικό γνησιότητας, πρέπει να υποβληθεί έντυπο αίτησης παροχής πληροφοριών ή να υποβληθεί αίτηση σε ελεύθερο μορφότυπο. Η έκδοση αντιγράφων εγγράφων (με πιστοποιητικό γνησιότητας) αποτελεί υπηρεσία που υπόκειται στην καταβολή τέλους. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να παρέχεται είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την 1η Αυγούστου 2021 όλες οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο και όλα τα έγγραφα που προστίθενται στον φάκελο καταχώρισης, τα οποία περιλαμβάνονται στο εμπορικό μητρώο και, σύμφωνα με το άρθρο 415 του νόμου για το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας, στο δημόσιο τμήμα του φακέλου καταχώρισης, δημοσιεύονται δωρεάν ηλεκτρονικά στον ενημερωτικό ιστότοπο, διασφαλίζοντας έτσι εξαρχής τη διαθεσιμότητά τους στο διαδίκτυο για το κοινό. Οι καταχωρίσεις θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί μετά τα μεσάνυχτα της ημέρας που έπεται της πραγματοποίησής τους και τα έγγραφα θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί μετά τα μεσάνυχτα της ημέρας που έπεται της επισύναψής τους στον φάκελο καταχώρισης.

Το μητρώο επιχειρήσεων επιτρέπει τη δωρεάν λήψη, ως ανοικτών δεδομένων, των ακόλουθων πληροφοριών για όλες τις καταχωρισμένες νομικές οντότητες:

 • αριθμός μητρώου·
 • επωνυμία ή διακριτικός τίτλος της οντότητας·
 • ιστορική επωνυμία της οντότητας (εάν η επωνυμία έχει αλλάξει)·
 • είδος νομικής οντότητας·
 • μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένη η νομική οντότητα·
 • ημερομηνία καταχώρισης·
 • κωδικός αναγνώρισης δικαιούχου Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (εάν διατίθεται)·
 • πληροφορίες σχετικά με το αν η νομική οντότητα έχει διαγραφεί από το μητρώο ή έχει αναδιοργανωθεί·
 • ημερομηνία διαγραφής της νομικής οντότητας από το μητρώο (ή ημερομηνία αναδιοργάνωσης, εάν ο λόγος διαγραφής είναι η αναδιοργάνωση),
 • καταστατική έδρα·
 • τομέας δραστηριοποίησης των ενώσεων, ιδρυμάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.
 • πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους που είναι καταχωρισμένοι στον φάκελο της νομικής οντότητας (όνομα, επώνυμο, μέρος του προσωπικού αριθμού ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, χώρα κατοικίας)·
 • δεδομένα σχετικά με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη με δικαίωμα εκπροσώπησης ή άλλα ανώτερα μέλη του προσωπικού με δικαίωμα εκπροσώπησης της νομικής οντότητας (όνομα, επώνυμο, μέρος του προσωπικού αριθμού ταυτότητας, θέση που κατέχει, ημερομηνία καταχώρισης)·
 • πληροφορίες σχετικά με τους εταίρους των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (όνομα, επώνυμο, μέρος του προσωπικού αριθμού ταυτότητας, αριθμός μεριδίων που κατέχουν και ονομαστική αξία των μεριδίων αυτών)·
 • βασικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας (εάν οι πληροφορίες έχουν καταχωριστεί στο μητρώο αφερεγγυότητας)·
 • δεδομένα από ετήσιες οικονομικές εκθέσεις.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε μορφότυπο .csv, .txt ή .xlsx και είναι διαθέσιμες σ’ αυτόν τον σύνδεσμο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον μορφότυπο δεδομένων που ταιριάζει καλύτερα στην επιθυμητή χρήση. Τα δεδομένα ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.

Για την απόκτηση εγγράφων που δεν αναφέρονται στο άρθρο 415 του νόμου για το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας, πέραν των ανωτέρω, η γραπτή αίτηση πρέπει να αναφέρει τον λόγο της αίτησης και τον σκοπό της χρήσης των πληροφοριών.

Πληροφορίες σχετικά με το ύψος των τελών για τις υπηρεσίες διατίθενται εδώ.

Πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα στο εμπορικό μητρώο;

Από την 1η Αυγούστου 2021 όλες οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο και όλα τα έγγραφα που προστίθενται στον φάκελο καταχώρισης, τα οποία περιλαμβάνονται στο εμπορικό μητρώο και, σύμφωνα με το άρθρο 415 του νόμου για το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας, στο δημόσιο τμήμα του φακέλου καταχώρισης, δημοσιεύονται δωρεάν ηλεκτρονικά στον ενημερωτικό ιστότοπο του μητρώου επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας έτσι εξαρχής τη διαθεσιμότητά τους στο διαδίκτυο για το κοινό. Όλες οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο πριν από τις 31 Ιουλίου 2021 και όλες οι πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα έγγραφα έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα, Latvijas Vēstnesis.

Οι καταχωρίσεις θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί μετά τα μεσάνυχτα της ημέρας που έπεται της πραγματοποίησής τους και τα έγγραφα θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί μετά τα μεσάνυχτα της ημέρας που έπεται της επισύναψής τους στον φάκελο καταχώρισης. Οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο καθίστανται αντιτάξιμες έναντι τρίτων μόνο μετά τη δημοσίευσή τους, εκτός εάν οι σχετικές πληροφορίες ήταν γνωστές στον τρίτο πριν από τη δημοσίευση. Ωστόσο, εφόσον ο τρίτος μπορεί να αποδείξει ότι δεν γνώριζε και δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τις δημοσιευμένες πληροφορίες, δεν μπορεί να γίνει επίκληση των εν λόγω πληροφοριών στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών που κινούνται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση των πληροφοριών.

Σε περίπτωση σφάλματος στην καταχώριση ή τη δημοσίευση πληροφοριών που πρέπει να καταχωριστούν στο εμπορικό μητρώο, οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν τις δημοσιευμένες πληροφορίες έναντι του προσώπου προς το συμφέρον του οποίου δημοσιεύθηκαν οι πληροφορίες, όχι όμως εάν ο τρίτος γνώριζε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στο εμπορικό μητρώο δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική νομική κατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα 11 και 12 του εμπορικού νόμου.

Κίνηση διαδικασίας καταχώρισης

Η υποβολή των αιτήσεων διέπεται από τον εμπορικό νόμο. Οι οικείες διατάξεις του νόμου προβλέπουν ότι τα έγγραφα που δικαιολογούν την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπονται στον νόμο πρέπει να υποβάλλονται στο Γραφείο Εμπορικού Μητρώου. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Το Γραφείο Εμπορικού Μητρώου υποβάλλει το πρωτότυπο του σχετικού εγγράφου ή δεόντως επικυρωμένο αντίγραφό του. Εάν ο νόμος προβλέπει ότι η υπογραφή ενός προσώπου σε έγγραφο (αίτηση, έγγραφο που πρέπει να επισυναφθεί σε αίτηση ή άλλο έγγραφο) πρέπει να είναι περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο, η απαίτηση θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν η υπογραφή βεβαιωθεί από πιστοποιημένο συμβολαιογράφο ή, εάν το έγγραφο έχει συνταχθεί ηλεκτρονικά, έχει υπογραφεί με ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή. Εάν ο νόμος προβλέπει ότι η υπογραφή ενός προσώπου σε έγγραφο (αίτηση, έγγραφο που πρέπει να επισυναφθεί σε αίτηση ή άλλο έγγραφο) πρέπει να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο, το πληρεξούσιο που εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο να υπογράψει το εν λόγω έγγραφο πρέπει επίσης να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο. Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό επικυρώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στις διεθνείς συμφωνίες, με μετάφραση στα λετονικά η οποία έχει περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο. Επικυρωμένη μετάφραση στα λετονικά πρέπει να επισυνάπτεται σε ιδιωτικά έγγραφα σε ξένη γλώσσα, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν για καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών διαύλων υποβολής: ηλεκτρονική επίδοση, ηλεκτρονική διεύθυνση ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων διατίθενται εδώ.

Εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων

Η διαδικασία εξέτασης των υποβληθέντων εγγράφων διέπεται από τον νόμο για το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας. Ο νόμος προβλέπει ότι, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων, συμβολαιογράφος του μητρώου επαληθεύει αν:

 1. όλα τα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόμο και τα οποία καταχωρίζονται (προστίθενται στον φάκελο) ή βάσει των οποίων γίνεται καταχώριση στο εμπορικό μητρώο έχουν υποβληθεί·
 2. το έγγραφο το οποίο καταχωρίζεται (προστίθεται στον φάκελο) ή βάσει του οποίου γίνεται καταχώριση στο εμπορικό μητρώο έχει νομική ισχύ·
 3. ο τύπος του εγγράφου που καταχωρίζεται (προστίθεται στον φάκελο) ή βάσει του οποίου γίνεται καταχώριση στο εμπορικό μητρώο πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή του καταστατικού, εφόσον η νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού στο καταστατικό συγκεκριμένου τύπου εγγράφου·
 4. ο όγκος και το περιεχόμενο των πληροφοριών και οι διατάξεις του εγγράφου που καταχωρίζεται (προστίθεται στον φάκελο) ή βάσει του οποίου γίνεται καταχώριση στο εμπορικό μητρώο είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα λοιπά έγγραφα του φακέλου καταχώρισης·
 5. κανένα άλλο νομικό κώλυμα δεν έχει καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων.

Εάν, κατά την επαλήθευση των ανωτέρω περιστάσεων, δεν διαπιστωθούν κωλύματα, ο συμβολαιογράφος του μητρώου επιχειρήσεων λαμβάνει την απόφαση να προβεί σε εγγραφή ή καταχώριση των εγγράφων (να τα προσθέσει στον φάκελο).

Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω απαιτήσεις, αλλά οι ελλείψεις μπορούν να διορθωθούν, ο συμβολαιογράφος του μητρώου επιχειρήσεων αποφασίζει να αναβάλει την εγγραφή ή την καταχώριση των εγγράφων (την προσθήκη τους στον φάκελο) και ορίζει εύλογη προθεσμία τουλάχιστον ενός μηνός στην απόφαση για τη διόρθωση των ελλείψεων.

Εάν οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν στα έγγραφα δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή τα στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν προορίζονται για καταχώριση στο εμπορικό μητρώο, ο συμβολαιογράφος του μητρώου επιχειρήσεων αποφασίζει να αρνηθεί να καταχωρίσει τα έγγραφα (να τα προσθέσει στον φάκελο) ή να προβεί σε εγγραφή στο εμπορικό μητρώο. Στις περιπτώσεις αυτές, το τέλος υπέρ του Δημοσίου δεν επιστρέφεται.

Αν παρασχεθούν στο μητρώο επιχειρήσεων αδιάσειστα στοιχεία πλαστογράφησης της υπογραφής, ο συμβολαιογράφος του μητρώου επιχειρήσεων αποφασίζει να αρνηθεί να καταχωρίσει τα έγγραφα (να τα προσθέσει στον φάκελο) ή να προβεί σε εγγραφή στο εμπορικό μητρώο.

Διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων

Οι διαδικασίες αφορούν τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά κάθε είδους επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα Το μητρώο επιχειρήσεων επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του νόμου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλης νομοθεσίας, και λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες αρχές ορθής πρακτικής για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε επιχειρησιακό πλαίσιο:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο, παρέχοντας πληροφορίες στον ιστότοπο του μητρώου σχετικά με τις οικείες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων και τη νομική αιτιολόγηση και τους σκοπούς (στόχους) της επεξεργασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από υπαλλήλους των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων·
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία για σαφείς, συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς και να μην υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αντίθεση με τους αρχικούς σκοπούς·
 • θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων: τα δεδομένα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εφόσον είναι αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού επεξεργασίας·
 • θα πρέπει να διασφαλίζεται η ακρίβεια των δεδομένων: τα ανακριβή δεδομένα θα πρέπει να διορθώνονται ή να επικαιροποιούνται, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει το αντίθετο·
 • τα δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται χωρίς υπέρβαση της περιόδου διατήρησης που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας ή της περιόδου διατήρησης που προβλέπεται στη νομοθεσία·
 • θα πρέπει να εφαρμόζονται και να βελτιώνονται συνεχώς αναλογικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα (αμετάβλητος χαρακτήρας) και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των εν λόγω δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία ή τυχαία απώλεια ή καταστροφή δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων από το μητρώο επιχειρήσεων διατίθενται εδώ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας

Pērses iela 2
Riga, Latvia, LV 1011

Τηλεφωνική γραμμή πληροφοριών: 67031703 (σημειώνεται ότι δεν παρέχονται νομικές συμβουλές). Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasts@ur.gov.lv

Οι επισκέπτες μπορούν να συναντηθούν με τον επικεφαλής του θεσμικού οργάνου, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρουν την ερώτηση που επιθυμούν να υποβάλουν ή το πρόβλημα την αντιμετώπιση του οποίου επιθυμούν, καθώς και τον χρόνο κατά τον οποίο επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, και να δηλώσουν επιπλέον τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας
Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων (πρόσβαση παρεχόμενη από τη Lursoft)

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.