Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Λεττονία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων της Λετονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας;

Το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) είναι λετονικός δημόσιος φορέας στον οποίο καταχωρίζονται επιχειρήσεις (εταιρείες), έμποροι, τα υποκαταστήματα και οι αντιπροσωπείες τους, καθώς και οι μεταβολές στο καταστατικό τους, και επιπλέον ασκεί άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται στη νομοθεσία. Στο μητρώο επιχειρήσεων καταχωρίζονται επίσης μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώσεις και ιδρύματα, εμπορικές παρακαταθήκες, πλειοψηφικές συμμετοχές, συμφωνίες για τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων συζύγων και συμφωνίες σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πολιτικά κόμματα, διαιτητικά όργανα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, θρησκευτικές οργανώσεις, θρησκευτικά ιδρύματα και διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Υπάρχει χρέωση για την πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;

Ναι, δεν υπάρχει δωρεάν ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων στη Λετονία.

Ωστόσο, μέσω των λειτουργιών αναζήτησης που παρέχονται στον ιστότοπο του Μητρώου Επιχειρήσεων, παρέχονται δωρεάν οι ακόλουθες βασικές πληροφορίες σχετικά με τις νομικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα που τηρεί το Μητρώο Επιχειρήσεων:

 • είδος νομικής οντότητας
 • καταστατική έδρα
 • νέα ή τρέχουσα επωνυμία ή διακριτικός τίτλος και προγενέστερη ή ιστορική ή διακριτικός τίτλος
 • αριθμός μητρώου
 • κωδικός αναγνώρισης  δικαιούχου Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (εάν διατίθεται)·
 • ημερομηνία καταχώρισης·
 • ημερομηνία διαγραφής της νομικής οντότητας από το μητρώο (ή ημερομηνία αναδιοργάνωσης, εάν ο λόγος διαγραφής είναι η αναδιοργάνωση),
 • προθεσμία για την καταχώριση θρησκευτικών οργανώσεων που καταχωρίζονται εκ νέου
 • επίσης, μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι σε υπαλλήλους που έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν μια συγκεκριμένη νομική οντότητα.

Το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας επιτρέπει τη δωρεάν λήψη, ως ανοικτών δεδομένων, των ακόλουθων πληροφοριών για όλες τις εγγεγραμμένες νομικές οντότητες:

 • αριθμός μητρώου
 • επωνυμία ή διακριτικός τίτλος της οντότητας
 • είδος νομικής οντότητας
 • μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένη η νομική οντότητα
 • ημερομηνία καταχώρισης·
 • πληροφορίες ως προς τη διαγραφή της νομικής οντότητας από το μητρώο ή την αναδιοργάνωσή της
 • ημερομηνία διαγραφής της νομικής οντότητας από το μητρώο (ή ημερομηνία αναδιοργάνωσης, εάν ο λόγος διαγραφής είναι η αναδιοργάνωση),
 • καταστατική έδρα
 • τομέας δραστηριοποίησης των ενώσεων, ιδρυμάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε μορφότυπο .csv, .txt ή .xlsx και είναι διαθέσιμες σ’ αυτόν τον σύνδεσμο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μορφότυπο δεδομένων ανάλογα με την επιθυμητή χρήση. Τα δεδομένα ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.

Όλες οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Επίσημης Εφημερίδας, Latvijas Vēstnesis. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τη δημοσίευση εγγράφων που υποβάλλονται χωριστά.

Μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών στο μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας

Το μητρώο επιχειρήσεων μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις καταχωρισμένες νομικές οντότητες και νομικές πράξεις.

Οι πληροφορίες διατίθενται δωρεάν από το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας στον ενημερωτικό ιστότοπο του μητρώου, όπου όλα τα τρέχοντα δεδομένα είναι διαθέσιμα χωρίς να απαιτείται επαλήθευση ταυτότητας, ενώ τα καταχωρισμένα έγγραφα, τα έγγραφα που επισυνάπτονται στα αρχεία καταχώρισης και όλα τα ιστορικά αρχεία είναι προσβάσιμα μετά την επαλήθευση ταυτότητας με λετονική εθνική ηλεκτρονική ταυτότητα, ηλεκτρονική υπογραφή, συσκευές τραπεζικής ταυτοποίησης ή υπηρεσίες ταυτοποίησης eIDAS (για τους πολίτες της ΕΕ).

Σε περίπτωση που απαιτείται να ληφθεί δήλωση από το Μητρώο Επιχειρήσεων σχετικά με εγγεγραμμένη νομική οντότητα, νομικό γεγονός (σύμβαση) ή φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεταιέντυπο αίτησης πληροφοριών ή αίτηση, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή στην επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μητρώου pasts@ur.gov.lv ως ηλεκτρονικό έγγραφο με ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή και ψηφιακή χρονοσφραγίδα. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της πληρωμής που διενεργήθηκε προς το μητρώο επιχειρήσεων (βεβαίωση πληρωμής, αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης ή εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής). Στο αίτημά σας θα πρέπει να αναφέρετε τον προτιμώμενο τρόπο παραλαβής των πληροφοριών (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά).

Το Μητρώο εκδίδει έγγραφα από νομικά πρόσωπα (μη εισηγμένες κεφαλαιουχικές εταιρείες, ενώσεις, πολιτικά κόμματα κ.λπ.) ή από νομικά γεγονότα (εμπορική παρακαταθήκη ή σύμβαση) και φάκελοι μητρώου. Τα έγγραφα που προέρχονται από το δημόσιο τμήμα του φακέλου καταχώρισης (σύμφωνα με το άρθρο 415 πρώτο εδάφιο του νόμου για το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο πληροφοριών του μητρώου επιχειρήσεων χωρίς πιστοποιητικό γνησιότητας, ατελώς και αμέσως, εφόσον έχουν επισυναφθεί ή σαρωθεί και συμπεριληφθεί στον φάκελο.

Για να ληφθεί αντίγραφο του εγγράφου με πιστοποιητικό γνησιότητας, πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο έντυπο αίτησης παροχής πληροφοριών ή να διενεργηθεί υποβολή σε ελεύθερο μορφότυπο. Η έκδοση αντιγράφων εγγράφων με πιστοποιητικό γνησιότητας αποτελεί υπηρεσία που υπόκειται στην καταβολή τέλους. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να παρέχεται είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για την απόκτηση εγγράφων που δεν αναφέρονται στο άρθρο 415, πρώτο εδάφιο του νόμου για το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας, πέραν των ανωτέρω, η γραπτή αίτηση πρέπει να αναφέρει τον λόγο της αίτησης και τον σκοπό της χρήσης των πληροφοριών.

Πίνακας τελών δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιέχονται στο μητρώο;

Από την 1η Αυγούστου 2021 όλες οι εγγραφές στο μητρώο επιχειρήσεων και όλα τα έγγραφα που επισυνάπτονται στον φάκελο εγγραφής, τα οποία περιλαμβάνονται στο μητρώο επιχειρήσεων και, σύμφωνα με το άρθρο 415, πρώτο εδάφιο, του νόμου για το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας, στο δημόσιο τμήμα του φακέλου καταχώρισης, δημοσιεύονται δωρεάν ηλεκτρονικάστον ιστότοπο του μητρώου επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας έτσι εξαρχής τη διαθεσιμότητά τους στο κοινό στο διαδίκτυο. Όλες οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων πριν από τις 31 Ιουλίου 2021 και όλες οι πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα έγγραφα έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα, Latvijas Vēstnesis.

Οι εγγραφές θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί μετά τα μεσάνυχτα της ημέρας που έπεται της πραγματοποίησής τους και τα έγγραφα θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί μετά τα μεσάνυχτα της ημέρας που έπεται της επισύναψής τους στον φάκελο καταχώρισης. Οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων καθίστανται αντιτάξιμες έναντι τρίτων μόνο μετά τη δημοσίευσή τους, εκτός εάν οι σχετικές πληροφορίες ήταν γνωστές στον τρίτο πριν από τη δημοσίευση. Ωστόσο, εφόσον ο τρίτος μπορεί να αποδείξει ότι δεν γνώριζε και δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τις δημοσιευμένες πληροφορίες, δεν μπορεί να γίνει επίκληση των εν λόγω πληροφοριών στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών που κινούνται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση των πληροφοριών.

Σε περίπτωση σφάλματος στην καταχώριση ή τη δημοσίευση πληροφοριών που πρέπει να καταχωριστούν στο μητρώο επιχειρήσεων, οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν τις δημοσιευμένες πληροφορίες έναντι του προσώπου προς το συμφέρον του οποίου δημοσιεύθηκαν οι πληροφορίες, όχι όμως εάν ο τρίτος γνώριζε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στο μητρώο επιχειρήσεων δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική νομική κατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα 11 και 12 του εμπορικού νόμου.

Τρόπος επικοινωνίας με το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Register of Enterprises of the Republic of Latvia
Pērses iela 2
Riga
Latvia
LV 1011

Τηλεφωνική γραμμή πληροφοριών: 67031703 (Σημειώνεται ότι δεν παρέχονται νομικές συμβουλές)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pasts@ur.gov.lv

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον επικεφαλής της υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν το ερώτημα ή το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, τον επιθυμητό χρόνο επίσκεψης και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων της Λετονίας

Το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας συστάθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1990.

Σύνδεσμοι

Μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας
Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων (πρόσβαση παρεχόμενη από τη Lursoft)

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.