Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Λιθουανία

Είναι δυνατή η αναζήτηση με βάση τον κωδικό του νομικού προσώπου, την επωνυμία του ή μέρος της επωνυμίας του. Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου νομικών προσώπων της Λιθουανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Ιστορικό της σύστασης του εθνικού μητρώου

Πότε ιδρύθηκε;

Το μητρώο νομικών προσώπων, το οποίο αντικατέστησε το προηγούμενο μητρώο επιχειρήσεων και χωριστά συστήματα καταχώρισης για δημόσιους οργανισμούς και άλλους φορείς, τέθηκε σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2004.

Η καταχώριση των νομικών προσώπων στη Λιθουανία άρχισε τον Οκτώβριο του 1990 στις υπηρεσίες δημοτικών μητρώων, ενώ οι δημόσιοι οργανισμοί ήταν εγγεγραμμένοι σε χωριστά υπουργεία και άλλους φορείς.

Πότε ψηφιοποιήθηκε;

Η ψηφιοποίηση του μητρώου νομικών προσώπων άρχισε το 1990. Το μητρώο είναι πλέον πλήρως ψηφιοποιημένο.

Ποια νομοθεσία το διέπει;

Ο Αστικός Κώδικας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, ο νόμος για το μητρώο νομικών προσώπων και οι νόμοι που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες συγκεκριμένων νομικών μορφών νομικών προσώπων, π.χ. ο νόμος για τις εισηγμένες κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι κανονισμοί του μητρώου νομικών προσώπων.

Εφαρμόζονται επίσης και άλλοι νόμοι που αφορούν τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων, όπως ο νόμος για την αφερεγγυότητα των νομικών προσώπων κ.λπ.

Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο επιχειρήσεων;

Ποιος έχει πρόσβαση στο μητρώο;

Τα δεδομένα του μητρώου νομικών προσώπων, τα έγγραφα που αποθηκεύονται στο μητρώο και κάθε άλλη πληροφορία που υποβάλλεται στο μητρώο είναι δημόσια. Κάθε πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση, αναφέροντας για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα, έχει το δικαίωμα να λάβει δεδομένα από το μητρώο νομικών προσώπων και αντίγραφα των εγγράφων που αποθηκεύονται σ’ αυτό.

Ποιες πληροφορίες τηρεί το μητρώο επιχειρήσεων;

Τι είδη δεδομένων αποθηκεύονται; (Ποιες οντότητες είναι εγγεγραμμένες στο δημόσιο μητρώο; Πληροφορίες για διαδικασίες αφερεγγυότητας, χρηματοοικονομικές καταστάσεις...)

Ο κωδικός του νομικού προσώπου· η επωνυμία του η διεύθυνση της έδρας του· τα όργανα του νομικού προσώπου: πληροφορίες για τα μέλη των διοικητικών οργάνων, τους εκκαθαριστές ή τους διαχειριστές αφερεγγυότητας του νομικού προσώπου· δεδομένα σχετικά με τα πρόσωπα που δικαιούνται να διενεργούν συναλλαγές για λογαριασμό του νομικού προσώπου· ο κανόνας που επιτρέπει στα πρόσωπα να ενεργούν για λογαριασμό του νομικού προσώπου· οι περιορισμοί στις δραστηριότητες του νομικού προσώπου· οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του οικονομικού έτους· η διάρκεια των δραστηριοτήτων, εφόσον περιορίζεται χρονικά· το νομικό καθεστώς του νομικού προσώπου (σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναδιάρθρωση ή αναδιοργάνωση)· πληροφορίες ότι το νομικό πρόσωπο ασκεί τη δραστηριότητα παρόχου καταπιστευματικών ή εταιρικών και διοικητικών υπηρεσιών, φορέα ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων ή φορέα εκμετάλλευσης πορτοφολιού εικονικού νομίσματος· όταν μια εισηγμένη ή μη εισηγμένη κεφαλαιουχική εταιρεία έχει έναν μόνο μέτοχο: πληροφορίες σχετικά με τον μέτοχο της εταιρείας, την ημερομηνία απόκτησης του συνόλου των μετοχών, την ημερομηνία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους των μετοχών της εταιρείας σε άλλα πρόσωπα· δεδομένα σχετικά με τα μέλη των εποπτικών οργάνων· πληροφορίες σχετικά με τον ιδρυτή υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσωπείας του νομικού προσώπου· οι τίτλοι των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων ή, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, οι τίτλοι των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών εκθέσεων, οι ημερομηνίες υπογραφής και υποβολής τους στο μητρώο νομικών προσώπων κ.λπ.

Ποια έγγραφα υποβάλλονται/αποθηκεύονται (αρχεία, συλλογές εγγράφων, καταστατικά, πρακτικά γενικών συνελεύσεων ...);

Αιτήματα καταχώρισης δεδομένων· πρακτικά και αποφάσεις των συνεδριάσεων των συμμετεχόντων· πρακτικά και αποφάσεις των οργάνων συλλογικής διαχείρισης· καταστατικά/κανονισμοί· καταστατικά έγγραφα υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπείας αλλοδαπών νομικών προσώπων· σύνολα ετήσιων οικονομικών εκθέσεων ή, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, σύνολα ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών εκθέσεων· εκθέσεις αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αναζήτηση (και ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης);

Αυτοπροσώπως

Μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση αυτοπροσώπως.

Στον ιστότοπο του μητρώου

Μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση στον ιστότοπο του μητρώου.

Ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης;

Είναι δυνατή η αναζήτηση με βάση τον κωδικό του νομικού προσώπου, την επωνυμία του ή μέρος της επωνυμίας του.

Πώς μπορώ να λάβω έγγραφα;

Δωρεάν;

Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εγγράφων δωρεάν.

Έναντι τέλους;

Για τη λήψη δεδομένων, πληροφοριών και αντιγράφων εγγράφων από το μητρώο χρεώνεται τέλος το ύψος του οποίου καθορίζεται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Πώς μπορώ να λάβω απόσπασμα από το μητρώο, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή εγγράφων;

Επικυρωμένο απόσπασμα από το μητρώο νομικών προσώπων μπορεί να παραγγελθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικώς ή μέσω επίσκεψης σε υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το μητρώο νομικών προσώπων μπορεί να παραγγελθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικώς ή μέσω επίσκεψης σε υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Μη επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου μπορεί να παραγγελθεί και να ληφθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης.

Για την έκδοση αποσπάσματος ή αντιγράφου εγγράφου επιβάλλεται τέλος που καθορίζεται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Διαδικασία καταχώρισης

Πώς μπορώ να κινήσω τη διαδικασία καταχώρισης (τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο, επικύρωση εγγράφων, είδος εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν);

Αυτοπροσώπως

Η διαδικασία καταχώρισης μπορεί να κινηθεί αυτοπροσώπως.

Για την εγγραφή νομικού προσώπου στο μητρώο νομικών προσώπων πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. αίτηση καταχώρισης νομικού προσώπου με το προβλεπόμενο έντυπο·
  2. τα καταστατικά έγγραφα του νομικού προσώπου·
  3. άλλα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόμο.

Ο συμβολαιογράφος ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης ελέγχουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων του μητρώου, τη συμμόρφωση των καταστατικών εγγράφων με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τη δυνατότητα καταχώρισης ή εισαγωγής του νομικού προσώπου, του υποκαταστήματος ή του γραφείου αντιπροσωπείας, των τροποποιημένων στοιχείων και καταστατικών εγγράφων, καθώς και του κανονισμού υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσωπείας, επειδή πληρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από νόμους ή ιδρυτικές πράξεις και έχουν προκύψει οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από νόμους ή καταστατικά έγγραφα.

Διαδικτυακά

Είναι δυνατή η ηλεκτρονική σύσταση νομικών προσώπων με τις δημοφιλέστερες νομικές μορφές, όπως μη εισηγμένες κεφαλαιουχικές εταιρείες, μικρές προσωπικές εταιρείες, ατομικές εταιρείες, δημόσιοι φορείς, ενώσεις και ιδρύματα κοινωφελούς και υποστηρικτικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω νομικές μορφές αντιπροσωπεύουν περίπου το 80 % του συνόλου των νομικών προσώπων που είναι καταχωρισμένα στο μητρώο νομικών προσώπων.

Τα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά απευθείας στον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων του μητρώου μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης πελατών του Κέντρου Μητρώων, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδρυτής διαθέτει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή· τα έγγραφα συντάσσονται σύμφωνα με εγκεκριμένα υποδείγματα (κανονισμοί, καταστατικά, καταστατική ή ιδρυτική πράξη)· δεν επιτρέπεται η χρήση της σύντομης ονομασίας του κράτους («Lietuva») στο όνομα του νομικού προσώπου· υπάρχει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο αποδεικτικό συγκατάθεσης από τους ιδιοκτήτες των χώρων που προορίζονται για τις εγκαταστάσεις που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την καταχώριση της καταστατικής έδρας, εάν οι εγκαταστάσεις δεν ανήκουν στον ιδρυτή· οι μετοχές μη εισηγμένης κεφαλαιουχικής εταιρείας εξοφλούνται με εισφορά σε χρήμα· οι στόχοι και οι τομείς δραστηριότητας μιας ένωσης, ενός δημόσιου φορέα ή ενός ιδρύματος κοινωφελούς και υποστηρικτικού χαρακτήρα συνάδουν με τον χαρακτηρισμό των στόχων και των τομέων δραστηριότητας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου· ίδρυμα κοινωφελούς και υποστηρικτικού χαρακτήρα δεν κατέχει αρχικό κεφάλαιο.

Πώς εξετάζονται οι υποβαλλόμενες αιτήσεις;

Κατά την εξέταση των υποβληθέντων εγγράφων, ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων του μητρώου προσδιορίζει το κατά πόσον:

  1. η υποβληθείσα αίτηση καταχώρισης νομικού προσώπου (μεταβολές στοιχείων και εγγράφων προς καταχώριση στο μητρώο, διαγραφή στοιχείων) είναι σύμφωνη με το προβλεπόμενο έντυπο ή έχουν υποβληθεί όλα τα έγγραφα·
  2. δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 2.46 παράγραφος 4 του Αστικού Κώδικα·
  3. τα δεδομένα και τα έγγραφα που υποβάλλονται στο μητρώο είναι συνεπή μεταξύ τους, σαφή και μη παραπλανητικά·
  4. η μορφή ή το περιεχόμενο των εγγράφων δεν αντίκειται στον νόμο.

Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων του μητρώου μπορεί να αρνηθεί την καταχώριση νομικού προσώπου μόνο εάν διαπιστωθεί μία από τις ανωτέρω περιστάσεις.

Εάν τα στοιχεία της αίτησης και τα καταστατικά έγγραφα που έχουν παραληφθεί έχουν πιστοποιηθεί από συμβολαιογράφο ή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων του μητρώου δεν επαληθεύει την ειλικρίνεια των υποβληθέντων στοιχείων ή τη συμμόρφωση του περιεχομένου των εγγράφων με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Έννομα αποτελέσματα της καταχώρισης

Αποτελέσματα των εγγραφών έναντι των τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες στο μητρώο νομικών προσώπων θεωρούνται ορθά εφόσον δεν αμφισβητούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και τις νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ασυμφωνίες μεταξύ της εγγραφής στο μητρώο και της δημοσίευσής της

Η δημοσίευση βασίζεται στις πιστοποιημένες εγγραφές στο μητρώο και δεν υπάρχουν αποκλίσεις. Οι προκηρύξεις δημιουργούνται αυτόματα στη δημοσίευση πληροφοριών με βάση τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο μητρώο νομικών προσώπων.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των εγγραφών;

Το διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων εγγράφων και δεδομένων και για την έγκαιρη υποβολή τους στον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων του μητρώου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή τα καταστατικά έγγραφα.

Διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων

Διαδικασίες σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά τη δημοσίευση και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

Τα δεδομένα, οι πληροφορίες και τα έγγραφα του μητρώου είναι δημόσια. Κάθε πρόσωπο μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα έγγραφα του μητρώου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του μητρώου νομικών προσώπων. Οι αποδέκτες των δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα του μητρώου μόνο για τον σκοπό, στον βαθμό και με τον τρόπο που αναφέρονται όταν τα έλαβαν. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων του μητρώου νομικών προσώπων — η κρατική επιχείρηση, το Κέντρο Μητρώων.

Τηλ.: +370 5 268 8262

E-mail: info@registrucentras.lt

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

https://www.registrucentras.lt/p/671

https://www.registrucentras.lt/en

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.