Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Λουξεµβούργο

Η παρούσα σελίδα σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές για να συμβουλευτείτε το Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου (registre de Commerce et des Sociétés — RCS).

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Ιστορικό της σύστασης του εθνικού μητρώου

Πότε ιδρύθηκε;

Το μητρώο εταιρειών, το οποίο κάλυπτε μόνο φυσικά πρόσωπα, συστάθηκε με τον νόμο, της 23ης Δεκεμβρίου 1909, για τη σύσταση μητρώου εταιρειών. Το 1972 και υπό την ώθηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δημιουργήθηκε μητρώο επιχειρήσεων. Το 1987 τα δύο αυτά μητρώα συγχωνεύθηκαν σε ένα ενιαίο μητρώο, το Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών. Από το 2003 το εν λόγω μητρώο λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργού Δικαιοσύνης και η διαχείρισή του έχει ανατεθεί στον όμιλο οικονομικού σκοπού LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS.

Πότε ψηφιοποιήθηκε;

Η ψηφιοποίηση του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών ξεκίνησε το 2006 και ολοκληρώθηκε το 2007. Το Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών παρέχει δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο του μητρώου και διατίθεται μόνο ηλεκτρονικά.

Ποια νομοθεσία το διέπει;

 • ο τροποποιημένος νόμος, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με το μητρώο εμπορίου και εταιρειών και τους λογαριασμούς και τους ετήσιους λογαριασμούς·
 • ο τροποποιημένος κανονισμός του Μεγάλου Δούκα, της 23ης Ιανουαρίου 2003, για την εφαρμογή του νόμου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με το μητρώο εμπορίου και εταιρειών και τους λογαριασμούς και τους ετήσιους λογαριασμούς·
 • ο τροποποιημένος κανονισμός, της 27ης Μαΐου 2016, για τον καθορισμό των κριτηρίων για την υποβολή και τη μορφή των εγγράφων που προορίζονται για δημοσίευση στην ηλεκτρονική συλλογή εταιρειών και ενώσεων (Recueil électronique des sociétés et associations).

Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο εμπορίου;

-

Ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο;

Το Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών είναι δημόσιο.

Ποιες πληροφορίες περιέχει το μητρώο εμπορίου;

Ποια είδη δεδομένων αποθηκεύονται (ποιες οντότητες καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο, πληροφορίες για διαδικασίες αφερεγγυότητας, χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.λπ.);

Οι οντότητες που υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών είναι:

 • έμποροι που είναι φυσικά πρόσωπα·
 • εμπορικές εταιρείες·
 • όμιλοι οικονομικού σκοπού και ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού·
 • υποκαταστήματα που έχουν συσταθεί στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου από εταιρείες εμπορικού και αστικού δικαίου, ομίλους οικονομικού σκοπού και ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού, που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους·
 • εταιρείες αστικού δικαίου·
 • μη κερδοσκοπικές ενώσεις και ιδρύματα·
 • ενώσεις συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων·
 • γεωργικές ενώσεις·
 • δημόσια ιδρύματα του κράτους και των δήμων·
 • ταμεία αλληλοβοήθειας ασφαλισμένων·
 • ειδικές ετερόρρυθμες εταιρείες·
 • ταμεία αλληλοβοήθειας και ταμεία τιτλοποίησης·
 • ταμεία αλληλασφάλισης.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών καθορίζονται όλες από τον νόμο και εξαρτώνται από τη νομική μορφή της σχετικής οντότητας.

Κατά γενικό κανόνα, συλλέγονται δύο είδη πληροφοριών:

 • νομικά στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση της καταστατικής έδρας, κεφάλαιο, ταυτότητα των νόμιμων εκπροσώπων, οικονομικό έτος, πληροφορίες σχετικά με δικαστική απόφαση κ.λπ.)·
 • χρηματοοικονομικά στοιχεία (ετήσιοι λογαριασμοί).

Ποια έγγραφα υποβάλλονται/αποθηκεύονται (αρχεία, συλλογές εγγράφων, καταστατικά, πρακτικά γενικών συνελεύσεων κ.λπ.);

Μόνο τα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόμο κατατίθενται στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών. Ο κατάλογος των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν εξαρτάται από τη νομική μορφή της σχετικής οντότητας.

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για καταχωρισμένη οντότητα περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά ειδικά την οντότητα και τηρούνται στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών.

Ως εκ τούτου, το Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών τηρεί τα ακόλουθα έγγραφα (μη εξαντλητικός κατάλογος):

 • τις συστατικές και τροποποιητικές πράξεις του καταστατικού·
 • το ενοποιημένο καταστατικό·
 • πρακτικά ή αποσπάσματα πρακτικών που αφορούν αλλαγές καταστατικής έδρας, εκπροσώπους, εταίρους, πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των λογαριασμών·
 • αποσπάσματα δικαστικών αποφάσεων που αφορούν οντότητα καταχωρισμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών·
 • λογιστικά έγγραφα·
 • πράξεις ή αποσπάσματα πράξεων που αναγγέλλουν τη λύση της καταχωρισμένης οντότητας·
 • σχέδιο όρων συγχωνεύσεων κ.λπ.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αναζήτηση (και ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης);

Αυτοπροσώπως

Το Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών διατίθεται απευθείας στον ιστότοπο του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών, το οποίο είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικό. Ωστόσο, για άτομα που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό πληροφορικής, υπάρχει ένα φυσικό γραφείο στο Λουξεμβούργο, όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις σε ειδικό υπολογιστή.

Στον ιστότοπο του μητρώου

Τα αρχεία μπορούν να αναζητηθούν και να προβληθούν στον ιστότοπο του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών (RCS) μέσω του μενού «παρεχόμενες υπηρεσίες» και της «αναζήτησης αρχείου RCS».

Για να δει τα υποβληθέντα έγγραφα, ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί με τον ιστότοπο, με ή χωρίς τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.

Ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης;

Οι δημόσιες αναζητήσεις πραγματοποιούνται με βάση τον αριθμό μητρώου ή την επωνυμία της σχετικής οντότητας.

Πώς μπορώ να λάβω έγγραφα;

Δωρεάν;

Τα έγγραφα που υποβάλλονται στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών διατίθενται δωρεάν. Κατά τη μελέτη ενός φακέλου, η πρόσβαση στο έγγραφο γίνεται απλώς κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο PDF.

Έναντι τέλους;

Τα αποσπάσματα, τα πιστοποιητικά και τα επικυρωμένα αντίγραφα που εκδίδονται από τον διαχειριστή του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών διατίθενται έναντι τέλους.

Πώς μπορώ να λάβω απόσπασμα από το μητρώο, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή εγγράφων;

Μπορείτε να παραγγείλετε αποσπάσματα και πιστοποιητικά στον ιστότοπο, μέσω του μενού παρεχόμενες υπηρεσίες.

Επικυρωμένο αντίγραφο υποβληθέντος εγγράφου μπορεί να παραγγελθεί αποκτώντας πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο της σχετικής οντότητας και επιλέγοντας το τετραγωνίδιο «επικυρωμένο», το οποίο βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο PDF για την προβολή του υποβληθέντος εγγράφου.

Διαδικασία καταχώρισης

Πώς μπορώ να κινήσω τη διαδικασία καταχώρισης (τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο, επικύρωση εγγράφων, είδος εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν);

Αυτοπροσώπως

Το Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών διαθέτει γραφείο υποστήριξης ανοικτό σε όσους χρειάζονται κάτι από το μητρώο. Στη συνέχεια, ένας υπάλληλος του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών θα μεριμνήσει για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες μαζί με το πρόσωπο. Η υπηρεσία αυτή απαιτεί το προηγούμενο κλείσιμο ραντεβού.

Διαδικτυακά

Κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών απαιτεί σύνδεση στον ιστότοπο του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών.

Για σύνδεση με σκοπό την υποβολή/καταχώριση απαιτείται πιστοποιητικό luxtrust ή eIDAS και πρέπει να δημιουργηθεί λογαριασμός χρήστη. Μόλις συνδεθεί, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το μενού «ηλεκτρονική υποβολή» για να ξεκινήσει τη διαδικασία.

Πώς διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις καταχώρισης;

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την αίτησή του για υποβολή/καταχώριση, ο διαχειριστής του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών διενεργεί σύντομο νομικό έλεγχο της αίτησης, εντός 3 ημερών από την παραλαβή της. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται στην επαλήθευση της συνέπειας των διαφόρων υποβαλλόμενων πληροφοριών και στον έλεγχο της διαβίβασης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και της ύπαρξης νομικής βάσης για την υποβολή ή την καταχώριση των υποβαλλόμενων πληροφοριών/εγγράφων.

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής ή εσφαλμένη ή δεν συμμορφώνεται με τον νόμο, επιστρέφεται στον χρήστη για επαλήθευση και διόρθωση.

Έννομα αποτελέσματα της καταχώρισης

Αποτελέσματα της καταχώρισης έναντι τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132

Πράξη ή πληροφορία δημοσιεύεται με την υποβολή της στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών, η οποία ακολουθείται από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα, δηλαδή στην ηλεκτρονική συλλογή εταιρειών και ενώσεων (Recueil électronique des sociétés et associations — RESA). Μετά την υποβολή τους στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών, οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες στον ιστότοπο του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών. Η δημοσίευση στο RESA πραγματοποιείται εντός 15 ημερών από την κατάθεση και, στην πράξη, συνήθως την ημέρα της κατάθεσης.

Πράξεις ή αποσπάσματα πράξεων μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων μόνο από την ημέρα της δημοσίευσής τους στο RESA, εκτός εάν η εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι οι εν λόγω τρίτοι τα γνώριζαν πριν από τη δημοσίευσή τους. Οι τρίτοι μπορούν, ωστόσο, να αντιτάξουν πράξεις ή αποσπάσματα πράξεων που δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. Για τις ενέργειες που συντελούνται πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα μετά την ημέρα δημοσίευσης, οι εν λόγω πράξεις και αποσπάσματα πράξεων δεν είναι αντιτάξιμα έναντι τρίτων οι οποίοι αποδεικνύουν ότι τους ήταν αδύνατο να έχουν γνώση των εν λόγω πράξεων ή αποσπασμάτων πράξεων.

Διαφορές μεταξύ καταχώρισης και δημοσίευσης

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του κειμένου που κατατέθηκε και του κειμένου που δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική συλλογή εταιρειών και ενώσεων, το τελευταίο δεν είναι αντιτάξιμο έναντι τρίτων. Ωστόσο, οι εν λόγω τρίτοι μπορούν να το επικαλεστούν, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι είχαν γνώση του κειμένου που κατατέθηκε.

Μετά τη μεταρρύθμιση του 2016, όταν ο διαχειριστής του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών έγινε διαχειριστής της ηλεκτρονικής συλλογής εταιρειών και ενώσεων, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος αποκλίσεων μεταξύ του κειμένου που υποβάλλεται και του κειμένου που δημοσιεύεται.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των καταχωρισμένων πληροφοριών;

Αιτήματα για πρόσβαση, διόρθωση ή περιορισμό πράξεων επεξεργασίας για τις οποίες ο διαχειριστής του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών είναι υπεργολάβος και για τις οποίες ο υπουργός Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να απευθύνονται στον Luxembourg Business Registers (στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helpdesk@lbr.lu ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, L-2961 Λουξεμβούργο), ο οποίος θα τα προωθήσει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών τηρούνται για 20 έτη από τη διαγραφή του φακέλου της καταχωρισμένης οντότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Το πρόσωπο που υποβάλει πληροφορίες είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών.

Αρχές προστασίας δεδομένων

Διαδικασίες σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά τη δημοσίευση και τη αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

Αιτήματα για πρόσβαση, διόρθωση ή περιορισμό πράξεων επεξεργασίας για τις οποίες ο διαχειριστής του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών είναι υπεργολάβος και για τις οποίες ο υπουργός Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να απευθύνονται στον Luxembourg Business Registers (στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helpdesk@lbr.lu ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, L-2961 Λουξεμβούργο), ο οποίος θα τα προωθήσει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών τηρούνται για 20 έτη από τη διαγραφή του φακέλου της καταχωρισμένης οντότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση γραφείου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ώρες λειτουργίας

14, rue Erasme
L-1468 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 26 428-1
Φαξ: (+352) 26 42 85 55
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: helpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Λουξεμβούργο

Γραφείο: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 – 12.00 και 13.30 – 16.00

Τηλεφωνικό γραφείο υποστήριξης: από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.00 έως τις 17.30

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ιστότοπος του Luxembourg Business Registers

Δικτυακή πύλη του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.