Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Μάλτα

Το παρόν τμήμα αποτελεί μια γενική περίληψη του μητρώου επιχειρήσεων της Μάλτας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας;

Το μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας περιέχει γενικές πληροφορίες για τις εταιρείες της Μάλτας.

Το μητρώο ανήκει στην Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA), η οποία είναι νομικά υπεύθυνη για την ενημέρωση του εθνικού μητρώου εταιρειών. Ο δικτυακός τόπος της MFSA παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας;

Οι γενικές πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας είναι διαθέσιμες στο κοινό δωρεάν, ωστόσο οι χρήστες χρεώνονται για την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος της MFSA είναι διαθέσιμος στο κοινό δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του διαδικτυακού συστήματος του μητρώου έχουν δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων του μητρώου. Δεν απαιτείται τέλος συνδρομής για την εγγραφή ενός χρήστη. Η μεταφόρτωση εγγράφων σχετικά με επιμέρους εταιρείες από τον δικτυακό τόπο υπόκειται σε χρέωση, αλλά η αναζήτηση πληροφοριών στη βάση δεδομένων επιτρέπεται δωρεάν. Επομένως, οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει μια εταιρεία, εισάγοντας την επωνυμία της, μέρος της επωνυμίας αυτής ή τον αριθμό εγγραφής της. Άλλες δωρεάν διαθέσιμες πληροφορίες περιλαμβάνουν την έδρα της εταιρείας και τα ονόματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γραμματέα και των μετόχων της.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιέχονται στο μητρώο;

Ο νόμος περί εταιρειών του 1995, κεφάλαιο 386, της νομοθεσίας της Μάλτας είναι ο βασικός νόμος που διέπει τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι καταχωρισμένες στη Μάλτα και περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν σε τρίτους να έχουν πρόσβαση σε καταχωρισμένα έγγραφα και στοιχεία όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Όλα τα έγγραφα και οι εκ του νόμου κοινοποιήσεις στις οποίες προβαίνουν οι εταιρείες για την καταχώρισή τους υπογράφονται/επικυρώνονται με υπογραφή από τον διευθυντή/τη διευθύντρια ή τον γραμματέα/τη γραμματέα της εταιρείας. Ο υπογράφων φέρει την ευθύνη για το περιεχόμενο του εγγράφου. Στη Μάλτα θεωρείται αδίκημα να προβαίνει κάποιος σε ψευδείς δηλώσεις σε έγγραφα τα οποία προορίζονται για δημόσιες αρχές, με σκοπό να αποκομίσει όφελος ή πλεονέκτημα για τον ίδιο ή για τρίτο πρόσωπο.

Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων της Μάλτας

Το δίκαιο των εταιρειών θεσπίσθηκε στη Μάλτα με το διάταγμα για τις εμπορικές συμπράξεις του 1962. Το μητρώο υπαγόταν αρχικά στο Υπουργείο Εμπορίου. Υπάχθηκε στην Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας το 1997 μετά τη θέσπιση του νέου νόμου περί εταιρειών το 1995. Όλα τα καταχωρισμένα έγγραφα των υφιστάμενων εταιρειών σαρώθηκαν και δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε εταιρεία. Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη βάση δεδομένων των εταιρειών και στα έγγραφα που περιέχει ήταν αρχικά δυνατή μέσω ενός συστήματος απευθείας κλήσης, το οποίο αναβαθμίσθηκε στο διαδίκτυο το 2000. Στα τέλη του 2004 δρομολογήθηκε ένα νέο σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο, ενώ το 2006 θεσπίσθηκε σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας

Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας

Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Διακυβέρνησης

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.