Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Μάλτα

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων της Μάλτας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Ιστορικό της σύστασης του εθνικού μητρώου

Πότε ιδρύθηκε;

Το μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας (MBR) αποτελεί κρατική υπηρεσία στην οποία χορηγήθηκε αυτονομία το 2018 με την παράγωγη νομοθεσία 595.27. Πριν από την ίδρυσή της, η υπηρεσία ήταν φορέας εντός της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA). Στην υπηρεσία αυτήν ανατέθηκαν όλες οι εξουσίες και τα καθήκοντα που αφορούν τον Έφορο Εταιρειών δυνάμει του νόμου περί εταιρειών (κεφάλαιο 386 της νομοθεσίας της Μάλτας) και κάθε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Πότε ψηφιοποιήθηκε;

Αρχικά, το επιγραμμικό σύστημα αναπτύχθηκε το 2004, με διάφορες εξελίξεις με την πάροδο των ετών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών, των παρόχων εταιρικών υπηρεσιών και των ίδιων των εταιρειών. Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη ενδελεχής διαδικασία επικαιροποίησης του επιγραμμικού συστήματος του MBR για την παροχή πιο σύγχρονης ψηφιακής εξυπηρέτησης, μέσω της χρήσης πιο προηγμένης τεχνολογίας, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, λειτουργία που παρέχει τη δυνατότητα σε ένα πρόσωπο να θέτει ψηφιακές υπογραφές και να ιδρύει μια εταιρεία επιγραμμικά με τη χρήση ενός πιο αποτελεσματικού τεχνολογικού συστήματος. Το σύστημα αναμένεται να έχει επικαιροποιηθεί και ψηφιοποιηθεί πλήρως στο τέλος του 2021 / αρχές του 2022.

Ποια νομοθεσία το διέπει;

Ο νόμος για την ίδρυση της υπηρεσίας είναι η παράγωγη νομοθεσία 595.27. Ωστόσο, η κανονιστική νομοθεσία που διαφοροποιεί περαιτέρω τις εξουσίες και τις λειτουργίες της υπηρεσίας και κατανέμει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σε νομικά πρόσωπα και στελέχη εταιρειών είναι εκτενής. Η νομοθεσία αυτή είναι η εξής:

Κεφάλαιο 386 της νομοθεσίας της Μάλταςνόμος περί εταιρειών·

Παράγωγη νομοθεσία 386.01 της νομοθεσίας της Μάλταςκανονισμοί του νόμου περί εταιρειών (μορφές)·

Παράγωγη νομοθεσία 386.02 της νομοθεσίας της Μάλταςκανονισμοί του νόμου περί εταιρειών (εταιρείες επενδύσεων με μεταβλητό κεφάλαιο)·

Παράγωγη νομοθεσία 386.03 της νομοθεσίας της Μάλταςκανονισμοί του νόμου περί εταιρειών (τέλη)·

Παράγωγη νομοθεσία 386.04 της νομοθεσίας της Μάλταςκανονισμοί του νόμου περί εταιρειών (εταιρείες επενδύσεων με σταθερό μετοχικό κεφάλαιο)·

Παράγωγη νομοθεσία 386.05 της νομοθεσίας της Μάλταςκανονισμοί για τη συνέχεια των εταιρειών·

Παράγωγη νομοθεσία 386.06 της νομοθεσίας της Μάλταςκανονισμοί του νόμου περί εταιρειών (εφαρμογή σε υπεράκτιες εταιρείες)·

Παράγωγη νομοθεσία 386.07 της νομοθεσίας της Μάλταςεφαρμογή του νόμου περί εταιρειών σε υπεράκτιες εταιρείες που έχουν συσταθεί και καταχωριστεί βάσει του διατάγματος για τις εμπορικές εταιρείες και του διατάγματος για την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας·

Παράγωγη νομοθεσία 386.08 της νομοθεσίας της Μάλταςκανονισμοί του νόμου περί εταιρειών (ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού)·

Παράγωγη νομοθεσία 386.09 της νομοθεσίας της Μάλταςκανονισμοί του νόμου περί εταιρειών (εταιρείες επενδύσεων με μεταβλητό κεφάλαιο ως συνταξιοδοτικά προγράμματα ή συνταξιοδοτικά ταμεία)·

Παράγωγη νομοθεσία 386.10 της νομοθεσίας της Μάλταςκανονισμοί του νόμου περί εταιρειών [εταιρείες με διαχωρισμό ενεργητικού/παθητικού (cell companies) που ασκούν δραστηριότητες ασφάλισης]·

Παράγωγη νομοθεσία 386.11 της νομοθεσία της Μάλταςκανονισμοί του νόμου περί εταιρειών (το ενημερωτικό δελτίο)·

Παράγωγη νομοθεσία 386.12 της νομοθεσίας της Μάλταςκανονισμοί για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης·

Παράγωγη νομοθεσία 386.13 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί του νόμου περί εταιρειών [εταιρείες με διαχωρισμό ενεργητικού/παθητικού σε αυτόνομα τμήματα (incorporated cell companies) που ασκούν δραστηριότητες ασφάλισης]·

Παράγωγη νομοθεσία 386.14 της νομοθεσίας της Μάλταςκανονισμοί του νόμου περί εταιρειών [εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου με διαχωρισμό ενεργητικού/παθητικού σε αυτόνομα τμήματα (SICAV incorporated cell companies)]·

Παράγωγη νομοθεσία 386.15 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί του νόμου περί εταιρειών [αναγνωρισμένες εταιρείες με διαχωρισμό ενεργητικού/παθητικού σε αυτόνομα τμήματα (recognised incorporated cell companies)]·

Παράγωγη νομοθεσία 386.16 της νομοθεσίας της Μάλταςκανονισμοί για τις εταιρείες τιτλοποίησης με διαχωρισμό ενεργητικού/παθητικού·

Παράγωγη νομοθεσία 386.17 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί για τη μεταφορά καταστατικής έδρας ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρείας (SE)·

Παράγωγη νομοθεσία 386.18 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί του νόμου περί εταιρειών (σύστημα διασύνδεσης μητρώων)·

Παράγωγη νομοθεσία 386.19 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί του νόμου περί εταιρειών (μητρώο πραγματικών δικαιούχων)·

Παράγωγη νομοθεσία 386.20 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί του νόμου περί εταιρειών (απαλλαγή από έλεγχο)·

Παράγωγη νομοθεσία 386.21 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί του νόμου περί εταιρειών (ταμείο αναδιάρθρωσης εταιρειών)·

Παράγωγη νομοθεσία 386.22 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί του νόμου περί εταιρειών (ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρείες με διαχωρισμό ενεργητικού/παθητικού)·

Παράγωγη νομοθεσία 459.01 της νομοθεσίας της Μάλταςκανονισμοί περί συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

Ιδρύματα και σύλλογοι:

Κεφάλαιο 16 της νομοθεσίας της Μάλτας, αστικός κώδικας·

Παράγωγη νομοθεσία 16.07 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί του αστικού κώδικα (δεύτερο παράρτημα) (τέλη)·

Παράγωγη νομοθεσία 16.08 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί του αστικού κώδικα (δεύτερο παράρτημα) (ειδοποιήσεις και έντυπα)·

Παράγωγη νομοθεσία 16.10 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί του αστικού κώδικα (δεύτερο παράρτημα) (υφιστάμενοι οργανισμοί)·

Παράγωγη νομοθεσία 16.17 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί του αστικού κώδικα (δεύτερο παράρτημα) (μητρώο πραγματικών δικαιούχων — σύλλογοι)·

Παράγωγη νομοθεσία 16.18 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί του αστικού κώδικα (δεύτερο παράρτημα) (μητρώο πραγματικών δικαιούχων — ιδρύματα)·

Παράγωγη νομοθεσία 492.01 της νομοθεσίας της Μάλτας, κανονισμοί για τις εθελοντικές οργανώσεις (ετήσιες δηλώσεις και ετήσιοι λογαριασμοί).

Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο επιχειρήσεων;

Ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο;

Το επιγραμμικό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, ιδρύματα και συλλόγους να έχει πρόσβαση στο μητρώο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο περιλαμβάνουν πληροφορίες που παρέχονται δωρεάν και προορίζονται για γενική χρήση (δημόσιες πληροφορίες). Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εταιρική επωνυμία και τον αριθμό μητρώου, την καταστατική έδρα, την ημερομηνία σύστασης, αν πρόκειται για εταιρείες ή όχι, το μετοχικό κεφάλαιο και την ταυτότητα των στελεχών της εταιρείας.

Η πρόσβαση σε άλλα εταιρικά έγγραφα παρέχεται έναντι ελάχιστου τέλους. Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όλες οι ειδοποιήσεις που υποβλήθηκαν και καταχωρίστηκαν από τον Έφορο για κάθε εταιρεία, το καθεστώς της εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί, καθώς και οι ετήσιες δηλώσεις. Τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων είναι επίσης προσβάσιμα στο ευρύ κοινό με ελάχιστη χρέωση.

Ποιες πληροφορίες τηρεί το μητρώο επιχειρήσεων;

Ποια είδη δεδομένων αποθηκεύονται (ποιες οντότητες καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο, πληροφορίες για διαδικασίες αφερεγγυότητας, χρηματοοικονομικές καταστάσεις...);

Αποθηκεύονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • τα στοιχεία της εταιρείας, μεταξύ άλλων, η καταχωρισμένη επωνυμία, η ημερομηνία καταχώρισης και η καταστατική έδρα της εταιρείας·
 • το καθεστώς της εταιρείας, αν είναι ενεργή ή έχει λυθεί·
 • το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας·
 • τα εμπλεκόμενα μέρη, με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας τους, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών, των μετόχων, των νόμιμων εκπροσώπων, των αντικλήτων, των γραμματέων και των ελεγκτών·
 • ο αριθμός των μετοχών που κατέχει κάθε εταίρος/μέτοχος·
 • αν η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης, παρέχονται επίσης τα στοιχεία του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών·
 • οι πραγματικοί δικαιούχοι.

Ποια έγγραφα υποβάλλονται/αποθηκεύονται (αρχεία, συλλογές εγγράφων, καταστατικά, πρακτικά γενικών συνελεύσεων...);

Αποθηκεύονται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • ετήσια δήλωση·
 • λογαριασμοί·
 • εταιρικά έγγραφα (ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας)·
 • πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους·
 • αποφάσεις·
 • πρακτικά της γενικής συνέλευσης·
 • έγγραφα σχετικά με τη λύση και την εκκαθάριση·
 • άλλες ειδοποιήσεις που απαιτούνται από τον νόμο.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αναζήτηση (και ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης);

Αυτοπροσώπως

Οι πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες διατίθενται απευθείας από τα γραφεία του MBR που βρίσκονται στο Żejtun, στη Μάλτα.

Στον ιστότοπο του μητρώου

Οι πληροφορίες διατίθενται στη δικτυακή πύλη του MBR:  https://registry.mbr.mt/ROC/

Ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης;

Το πρόσωπο που πραγματοποιεί την αναζήτηση θα πρέπει να κάνει κλικ στον σύνδεσμο της προαναφερθείσας δικτυακής πύλης και να μεταβεί στην «Αναζήτηση εταιρείας». Οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει μια εταιρεία, εισάγοντας την επωνυμία της, μέρος της επωνυμίας αυτής ή τον αριθμό μητρώου της.

Πώς μπορώ να λάβω έγγραφα;

Μπορεί να πραγματοποιηθεί αγορά εγγράφων μέσω του επιγραμμικού συστήματος με πληρωμή με κάρτα ή απευθείας από τα γραφεία του MBR.

Πώς μπορώ να λάβω απόσπασμα από το μητρώο, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή εγγράφων;

Μπορείτε να τα λάβετε αποστέλλοντας αίτημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση orders.mbr@mbr.mt αναφέροντας τα ζητούμενα έγγραφα.

Διαδικασία καταχώρισης

Πώς μπορώ να κινήσω τη διαδικασία καταχώρισης (τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο, επικύρωση εγγράφων, είδος εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν);

Αυτοπροσώπως

Η διαδικασία καταχώρισης μπορεί να κινηθεί απευθείας στα γραφεία του MBR που βρίσκονται στο Żejtun, στη Μάλτα. Τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται είναι η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της εταιρείας, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, έγγραφα ταυτότητας και απόδειξη των τραπεζικών καταθέσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

Διαδικτυακά

Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από πρόσωπο που είναι καταχωρισμένο στο επιγραμμικό σύστημα ως εξουσιοδοτημένος χρήστης. Ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις σχετικά με τα έγγραφα, ωστόσο το τίμημα για την ηλεκτρονική διαδικασία είναι χαμηλότερο από το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί αυτοπροσώπως.

Μια εταιρεία μπορεί να καταχωριστεί εάν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή EIDAS η οποία αποστέλλεται στο MBR.

Πώς εξετάζονται οι υποβαλλόμενες αιτήσεις;

Οι υπάλληλοι του MBR αναλύουν όλα τα υποβληθέντα έγγραφα και πραγματοποιείται επαλήθευση όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο. Τα εμπλεκόμενα μέρη ελέγχονται ενδελεχώς όσον αφορά τυχόν κυρώσεις, αρνητική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, πολιτική έκθεση ή αποκλεισμό. Εξετάζονται επίσης οι υπογραφές και διενεργούνται έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν ο υπογράφων είναι εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του συγκεκριμένου εγγράφου. Οι πληροφορίες αναλύονται επίσης για να επαληθευτεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Έννομα αποτελέσματα της καταχώρισης

Αποτελέσματα των εγγραφών έναντι των τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132

Το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται επίσης από το άρθρο 401 παράγραφος 2 του νόμου περί εταιρειών (κεφάλαιο 386 της νομοθεσίας της Μάλτας). Κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό ή άλλο στοιχείο υπόκειται σε δημοσίευση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 401 παράγραφος 1 στοιχείο e). Η δημοσίευσή τους έχει ως συνέπεια την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων τους έναντι τρίτων σε σχέση με την εμπορική εταιρεία. Κάθε πράξη που ολοκληρώνεται πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα από τη δημοσίευση οποιουδήποτε εγγράφου, πιστοποιητικού ή άλλου στοιχείου δεν μπορεί να αντιταχθεί σε τρίτους οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι δεν ήταν δυνατόν να λάβουν σχετικές πληροφορίες.

Ασυμφωνίες μεταξύ της εγγραφής στο μητρώο και της δημοσίευσής της

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη οδηγία της ΕΕ [οδηγία (ΕΕ) 2019/1151 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132], σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του περιεχομένου του μητρώου και του δημοσιευμένου περιεχομένου, υπερισχύει η έκδοση στο μητρώο για λόγους ορθότητας. Ωστόσο, οι ασυμφωνίες αυτές θα πρέπει να αποφεύγονται στο μέτρο του δυνατού. Σήμερα, η επίτευξη αυτού του στόχου ενισχύεται από το ότι οι δημοσιεύσεις και τα έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό (τόσο οι δωρεάν πληροφορίες όσο και οι πληροφορίες που διατίθενται έναντι πληρωμής) αναφορτώνονται και δημοσιεύονται στο επιγραμμικό σύστημα του MBR. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιο δύσκολο οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο μητρώο να μην αντικατοπτρίζονται στη δημοσίευση. Εκτός από τη δικτυακή πύλη, όλες οι δημοσιεύσεις δημιουργούνται και στο https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των εγγραφών;

Υπεύθυνη για την ακρίβεια των εγγράφων είναι η ίδια η εταιρεία.

Διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων

Διαδικασίες σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά τη δημοσίευση και τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

Τα δικαιώματα που παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προστατεύονται ανά πάσα στιγμή κατά την παραλαβή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων από το MBR. Το MBR διαθέτει επίσης υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Κάθε πληροφορία σχετική με το εν λόγω υποκείμενο είναι επίσης προσβάσιμη στον ιστότοπο του MBR, στον οποίο εξηγείται λεπτομερέστερα, μεταξύ άλλων, τι συνιστά δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, η ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα αυτόν, ποια δεδομένα συλλέγονται από τα υποκείμενα των δεδομένων, πώς συλλέγονται τα δεδομένα αυτά, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ορθότητα των δεδομένων, οι περίοδοι αποθήκευσης και διατήρησης, η διαδικασία με την οποία ένα πρόσωπο μπορεί να ζητήσει δεδομένα που κατέχει το MBR σχετικά με αυτό, καθώς και η διαδικασία για την υποβολή επίσημης καταγγελίας στο Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών και Προστασίας Δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://mbr.mt/privacy-policy/.

Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το MBR τηλεφωνικά καλώντας στο (+ 356) 22582300 ή επισκεπτόμενοι τον ακόλουθο ιστότοπο: https://mbr.mt/

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τα γραφεία του MBR στην ακόλουθη διεύθυνση: Μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας,

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Μάλτα.

Για παραγγελίες πιστοποιητικών και εγγράφων μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση orders.mbr@mbr.mt και μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support.mbr@mbr.mt

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.