Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Κάτω Χώρες

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Ποιες πληροφορίες περιέχει το μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών;

Το μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών (Nederlandse Handelsregister) ανήκει στο Εμπορικό Επιμελητήριο (Kamer van Koophandel), το οποίο εξασφαλίζει τη διαχείρισή του, κατόπιν εξουσιοδότησης από την κυβέρνηση δυνάμει του νόμου περί μητρώου επιχειρήσεων.

Το μητρώο παρέχει συνοπτικά όλα τα σχετικά (νομικά) στοιχεία για όλες τις εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα με οικονομική σημασία στις Κάτω Χώρες. Στο μητρώο καταχωρίζονται όλες οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα. Το μητρώο περιλαμβάνει:

 • τις εταιρείες (ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες)
 • τις ατομικές εταιρείες
 • τις ενώσεις
 • τα ιδρύματα
 • τα ελεύθερα επαγγέλματα (π.χ. δικηγόροι, γιατροί, καλλιτέχνες)
 • τις ενώσεις ιδιοκτητών
 • τα θρησκευτικά ιδρύματα
 • τις δημόσιες υπηρεσίες

Τα καταχωρισμένα στοιχεία ποικίλλουν ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας. Τα σημαντικότερα καταχωρισμένα στοιχεία είναι τα εξής:

 • η (εταιρική) επωνυμία
 • οι λοιπές εμπορικές επωνυμίες
 • το νομικό καθεστώς και καταστατική έδρα
 • οι διευθύνσεις
 • τα ανώτατα στελέχη
 • τα πρόσωπα με εξουσιοδότηση
 • οι απασχολούμενοι
 • τα στοιχεία των εγκαταστάσεων
 • τα στοιχεία επικοινωνίας
 • τις δραστηριότητες (κωδικοποίηση σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE)

Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, οι πληροφορίες στο μητρώο είναι έγκυρες (και είναι δεσμευτικές για τρίτους), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Οι ίδιες οι εταιρείες υποχρεούνται να καταχωριστούν (και να δηλώνουν τυχόν μεταβολές). Κάθε αλλαγή πρέπει να κοινοποιείται εντός 1 εβδομάδας.

Η καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας σύστασης εταιρείας στις Κάτω Χώρες. Από νομική άποψη, μια εταιρεία στις Κάτω Χώρες μπορεί επίσης να υπάρχει ακόμη και χωρίς την εν λόγω καταχώριση. Επομένως, ακόμη και αν είναι παράνομη η μη καταχώριση, μια εταιρεία που δεν έχει καταχωριστεί στο μητρώο μπορεί να υπάρχει ως εταιρεία και να ενεργεί ως εταιρεία.

Οι ολλανδικές ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν στο μητρώο επιχειρήσεων τους ετήσιους λογαριασμούς τους. Οι περισσότερες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν μόνο ισολογισμό, ενώ οι μεγάλες εταιρείες πρέπει επίσης να καταθέτουν έναν λογαριασμό κερδών και ζημιών.

Η πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών είναι δωρεάν;

Οι βασικές πληροφορίες στο μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών — όπως τα στοιχεία επικοινωνίας, ο αριθμός εμπορικού επιμελητηρίου και ο αριθμός της επιχείρησης — διατίθενται δωρεάν μέσω του ιστότοπου του εμπορικού επιμελητηρίου. Για άλλες πληροφορίες — όπως επίσημα αποσπάσματα, οικονομικές καταστάσεις και άλλα έγγραφα — χρεώνεται τέλος. Μπορείτε επίσης να βρείτε επισκόπηση των τιμολογίων στον ιστότοπο του εμπορικού επιμελητηρίου.

Επιπλέον, θα μπορείτε να τηλεφορτώσετε δωρεάν την KvK App Handelsregister. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να βρίσκετε εύκολα πληροφορίες από το μητρώο επιχειρήσεων.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών;

Όλοι θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στα στοιχεία που περιέχονται στο μητρώο επιχειρήσεων. Το μητρώο επιχειρήσεων περιέχει αυθεντικά στοιχεία. Η ποιότητα των στοιχείων είναι εγγυημένη κατά τρόπο ώστε ο χρήστης να μπορεί να βασιστεί σε αυτά. Ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο επιχειρήσεων σχετικά με την εταιρεία του. Οι καταχωρισμένες εταιρείες πρέπει να διαβιβάζουν πάντα κάθε αλλαγή. Εάν η εταιρεία δεν μεταφέρει καμία αλλαγή, τότε ισχύουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο μητρώο επιχειρήσεων. Αυτό είναι γνωστό ως προστασία τρίτων. Οι καλόπιστοι τρίτοι θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στις καταχωρισμένες πληροφορίες.

Πώς πραγματοποιείται η αναζήτηση στο μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών;

Μπορείτε να αναζητήσετε μια επιχείρηση στο μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών με:

 • την εμπορική επωνυμία
 • τον αριθμός εμπορικού επιμελητηρίου (KvK-nummer)
 • τη διεύθυνση
 • τον ταχυδρομικό κώδικα

Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών

Οι πληροφορίες ξεκινούν από την αρχή του σημερινού μητρώου (1920). Υπάρχουν επίσης στοιχεία για παλαιότερες επιχειρήσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμπορικό επιμελητήριο Κάτω Χωρών

Μητρώο επιχειρήσεων

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.