Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Πολωνία

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie polski rejestr działalności gospodarczej

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Ogólne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne określają odrębne przepisy w szczególności ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorcy prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową działający w formie spółek prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia oraz inne podmioty podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą tj. osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych podlegają wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) na zasadach określonych ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Polski rejestr działalności gospodarczej

Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych (od 1 grudnia 2021 r. i zastąpionego przez Krajowy Rejestr Zadłużonych).

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: ustawa o KRS) i działa od dnia 1 stycznia 2001 r.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.

Polski model postępowania rejestrowego zakłada badanie przez sąd rejestrowy treści żądania zgłoszonego przez wnioskodawcę.

Na podstawie art. 23 ustawy o KRS sąd rejestrowy dokonuje merytorycznej kontroli wniosku o wpis do Rejestru i złożonych wraz z nim dokumentów. Sąd bada także wskazane we wniosku dane identyfikujące podmioty (nazwisko i imiona, pesel, nazwę lub firmę, REGON, numer KRS), pod kątem ich prawdziwości, a pozostałe dane zgłoszone we wniosku, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości, pod kątem zgodności z rzeczywistym stanem,

Od 1 lipca 2021 r. postępowanie rejestrowe w zakresie rejestru przedsiębiorców KRS prowadzone jest wyłącznie elektronicznie.

Wnioski oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisu składane są przez przedsiębiorców za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz udostępniane bezpłatnie po zakończeniu postępowania w Repozytorium Akt Rejestrowych.

Wnioski (formularze) oraz dokumenty złożone przez przedsiębiorcę przed datą 1 lipca 2021 r. są dostępne, tylko w postaci papierowej, w siedzibie właściwego sądu rejestrowego dla danego przedsiębiorcy.

Dokumentacja finansowa przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego jest gromadzona i udostępniana on-line bezpłatnie w dedykowanym Repozytorium Dokumentów Finansowych.

KRS wchodzi w skład systemu integracji rejestrów (BRIS), o którym mowa w art. 22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 46-127), zwanego dalej "systemem integracji rejestrów". Na mocy art. 4a ustawy o KRS za pośrednictwem systemu integracji rejestrów Centralna Informacja KRS:

1) udostępnia bezpłatnie – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek europejskich oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – aktualne informacje albo informację o wykreśleniu tych podmiotów z KRS oraz listę dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 4a ustawy o KRS;

2) kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej oraz dokumenty złożone w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 4 ust. 3a ustawy o KRS;

3) przekazuje do właściwych rejestrów informacje o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu spółek, o których mowa w pkt 1;

przekazuje do właściwych rejestrów informacje o połączeniu transgranicznym.

Czy dostęp do polskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać polski rejestr działalności gospodarczej

Polski rejestr działalności gospodarczej można przeszukiwać według następujących kryteriów wyszukiwania:

  • numeru podmiotu w Rejestrze (numer KRS)
  • NIP,
  • numeru identyfikacyjnego REGON,
  • nazwy podmiotu.

Ciekawe strony

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Portal Rejestrów Sądowych

Ostatnia aktualizacja: 14/07/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.