Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάγερμανικάεσθονικάαγγλικάγαλλικάιταλικάμαλτέζικασλοβενικάφινλανδικά
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Πολωνία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση του πολωνικού μητρώου επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι πληροφορίες παρέχει το πολωνικό μητρώο επιχειρήσεων;

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής του πολωνικού μητρώου επιχειρήσεων (Krajowy Rejestr Sądowy-εθνικό μητρώο δικαστηρίων) είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Πολωνίας

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, ιδρύματα, ενώσεις και άλλους φορείς.

Ειδικότερα, το μητρώο περιλαμβάνει διάφορα είδη πληροφοριών σχετικά με τους εν λόγω φορείς, όπως:

 • αριθμό εθνικού μητρώου δικαστηρίων (αριθμός KRS)
 • αριθμό REGON (αριθμός κεντρικού καταλόγου οικονομικών δραστηριοτήτων)
 • επωνυμία
 • νομικό χαρακτήρα και καθεστώς
 • ημερομηνία εγγραφής στο εθνικό μητρώο δικαστηρίων
 • πλήρη διεύθυνση
 • σημαντικές ημερομηνίες (ημερομηνίες εγγραφής και διαγραφής)
 • αρμόδιες αρχές
 • πρόσωπα που έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης.

Η πρόσβαση στο πολωνικό μητρώο επιχειρήσεων είναι δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο πολωνικό μητρώο επιχειρήσεων

Για την αναζήτηση στο πολωνικό μητρώο επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι όροι:

 • Αριθμός εθνικού μητρώου δικαστηρίων (αριθμός KRS), ή
 • Η επωνυμία της οντότητας.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία, το ζήτημα της προστασίας των τρίτων μερών σχετικά με την παροχή πληροφοριών και την υποβολή εγγράφων που καλύπτονται από την οδηγία 2009/101/ΕΚ διέπεται από την πράξη της 20ής Αυγούστου 1997 σχετικά με το εθνικό μητρώο δικαστηρίων (Εφημερίδα της Κυβέρνησης 2013, τεύχος 1203).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξης της 20ής Αυγούστου 1997 για το εθνικό μητρώο δικαστηρίων (Εφημερίδα της Κυβέρνησης 2013, τεύχος 1203):

Άρθρο 12.
1. Τα στοιχεία που περιέχονται στο μητρώο δεν μπορεί να αφαιρεθούν, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Αν φαίνεται ότι υπάρχει εγγραφή που περιέχει προφανή σφάλματα ή μη συμμόρφωση με απόφαση δικαστηρίου, το μητρώο πρέπει αυτομάτως να διορθώσει την εγγραφή.

3. Αν το μητρώο περιέχει στοιχεία που είναι απαράδεκτα από την άποψη του δικαίου, το μητρώο δικαστηρίων, αφού παραχωρήσει ακρόαση στους ενδιαφερομένους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ή αφού τους διατάξει να υποβάλουν γραπτή δήλωση, διαγράφει αυτόματα τα στοιχεία.

Άρθρο 13.
1. Οι εγγραφές στο μητρώο υπόκειται σε δημοσίευση στην Οικονομική και Δικαστική Εφημερίδα, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 14.
Μια οντότητα που υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο μητρώο δεν μπορεί, έναντι τρίτων που δρουν καλόπιστα, να επικαλεστεί στοιχεία τα οποία δεν έχουν καταχωριστεί ή έχουν διαγραφεί από το μητρώο.

Άρθρο 15.
1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Οικονομική και Δικαστική Εφημερίδα, κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια για τις δημοσιευθείσες εγγραφές. Ωστόσο, όσον αφορά τις πράξεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα μετά τη δημοσίευση, η οντότητα που έχει εγγραφεί στο μητρώο δεν μπορεί να επικαλεστεί την εγγραφή έναντι τρίτου, εφόσον ο τελευταίος αποδείξει ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει το περιεχόμενο της εγγραφής.

2. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ της εγγραφής στο μητρώο και της δημοσίευσης στην Οικονομική και Δικαστική Εφημερίδα, οι εγγραφές στο μητρώο είναι νομικά δεσμευτικές. Ωστόσο, ένα τρίτο μέρος μπορεί να επικαλεστεί το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Οικονομική και Δικαστική Εφημερίδα, εκτός εάν η οντότητα που έχει εγγραφεί αποδείξει ότι το τρίτο μέρος γνώριζε το περιεχόμενο της εγγραφής στο μητρώο.

3. Ένα τρίτο μέρος μπορεί να επικαλεστεί τα έγγραφα και τα στοιχεία για τα οποία η υποχρέωση δημοσίευσης δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η μη δημοσίευση δεν στερεί τη νομική ισχύ τους.

Άρθρο 17.
1. Τα στοιχεία στο μητρώο θεωρείται ότι είναι ορθά.

2. Αν τα στοιχεία που καταχωρούνται στο μητρώο δεν ανταποκρίνονται στην αίτηση του φορέα, ή εάν δεν υπάρχει αίτηση, η οντότητα δεν μπορεί, έναντι τρίτου μέρους που ενεργεί καλόπιστα, να επικαλεστεί ότι τα στοιχεία είναι ανακριβή αν παρέλειψε να υποβάλει αμέσως αίτηση για τροποποίηση, συμπλήρωση ή διαγραφή της εγγραφής.»

Ιστορικό του πολωνικού μητρώου επιχειρήσεων

Το μητρώο λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2007.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πράξη της 20ής Αυγούστου 1997 για το εθνικό μητρώο δικαστηρίων

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/10/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.