Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Πολωνία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων της Πολωνίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Γενικές πληροφορίες για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Οι προϋποθέσεις για την έναρξη και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από επιχειρηματίες στην Πολωνία διέπονται από τον νόμο περί επιχειρήσεων της 6ης Μαρτίου 2018. Οι κανόνες για την έναρξη, την άσκηση και την παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από αλλοδαπούς διέπονται από χωριστές διατάξεις, και ειδικότερα από τον νόμο για τους κανόνες που ρυθμίζουν τη συμμετοχή αλλοδαπών επιχειρήσεων και άλλων αλλοδαπών σε εμπορικές δραστηριότητες στην Πολωνία.

Οι επιχειρηματίες που ασκούν επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα για δικό τους λογαριασμό και δραστηριοποιούνται με τη μορφή εταιρείας εμπορικού δικαίου, ιδρυμάτων και ενώσεων και άλλων οντοτήτων υποχρεούνται να εγγραφούν στο μητρώο επιχειρήσεων του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου (Krajowy Rejestr Sądowy — KRS)·

Οι επιχειρηματίες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά (δηλαδή φυσικά πρόσωπα και εταίροι σε αστικές εταιρείες) υποχρεούνται να εγγραφούν στο κεντρικό μητρώο επιχειρήσεων (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej — CEIDG) σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον νόμο της 6ης Μαρτίου 2018 για το κεντρικό μητρώο και το αποθετήριο πληροφοριών σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα και το σημείο πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις.

Το πολωνικό μητρώο επιχειρήσεων

Το Εθνικό Δικαστικό Μητρώο είναι μια κεντρική βάση δεδομένων ΤΠ που αποτελείται από τρία χωριστά μητρώα:

  • το μητρώο επιχειρήσεων·
  • το μητρώο ενώσεων, άλλων κοινωνικών και επαγγελματικών οργανώσεων, ιδρυμάτων και δημόσιων οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης·
  • και το μητρώο αφερέγγυων οφειλετών (αντικαταστάθηκε από το Εθνικό Μητρώο Οφειλετών την 1η Δεκεμβρίου 2021).

Το Εθνικό Δικαστικό Μητρώο δημιουργήθηκε δυνάμει του νόμου περί εθνικού δικαστικού μητρώου της 20ής Αυγούστου 1997 και λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2001.

Στόχος του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου είναι η παροχή καθολικής, ταχείας και αξιόπιστης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς των καταχωρισμένων οντοτήτων (κεντρικό γραφείο πληροφοριών του εθνικού δικαστικού μητρώου), τις βασικές πτυχές της οικονομικής τους κατάστασης και τον τρόπο εκπροσώπησης των εν λόγω οντοτήτων.

Στο πλαίσιο της πολωνικής διαδικασίας εγγραφής, τα αιτήματα των αιτούντων ελέγχονται από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου για το εθνικό δικαστικό μητρώο, το αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου δικαστήριο διενεργεί ουσιαστικούς ελέγχους της αίτησης εγγραφής στο μητρώο και των συνοδευτικών εγγράφων. Το δικαστήριο επαληθεύει επίσης την ακρίβεια των στοιχείων ταυτοποίησης της οντότητας [όνομα και επώνυμο, τον αριθμό PESEL (αριθμός μητρώου πολιτών), επωνυμία της επιχείρησης ή της εταιρείας, τον αριθμό REGON (αριθμός εθνικού επίσημου μητρώου επιχειρήσεων) και τον αριθμό KRS]· το δικαστήριο επαληθεύει επίσης και άλλα στοιχεία της αίτησης, εάν έχει εύλογες αμφιβολίες ως προς την ακρίβειά τους.

Από την 1η Ιουλίου 2021 η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων του KRS (εθνικού δικαστικού μητρώου) διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα για την εγγραφή υποβάλλονται από επιχειρηματίες μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και διατίθενται δωρεάν στο αποθετήριο των αρχείων καταχώρισης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι αιτήσεις (τα έντυπα) και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από επιχειρηματίες πριν από την 1η Ιουλίου 2021 είναι διαθέσιμα (μόνο σε έντυπη μορφή) στην έδρα του αρμόδιου για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία δικαστηρίου.

Τα χρηματοοικονομικά έγγραφα που αφορούν επιχειρηματίες που είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό δικαστικό μητρώο αποθηκεύονται και διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά στο ειδικό αποθετήριο χρηματοοικονομικών εγγράφων.

Το εθνικό δικαστικό μητρώο αποτελεί μέρος του συστήματος διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων (BRIS), το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 22 της οδηγίας (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (ΕΕ L 169 της 30ής Ιουνίου 2017, σ. 46) (στο εξής: σύστημα διασύνδεσης μητρώων). Σύμφωνα με το άρθρο 4α του νόμου KRS, το κεντρικό γραφείο πληροφοριών του KRS χρησιμοποιεί το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων:

1) για να διαθέτει δωρεάν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ανώνυμες εταιρείες, τις ετερόρρυθμες εταιρείες, τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην Πολωνία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των εν λόγω οντοτήτων από το KRS και τον κατάλογο των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4α του νόμου KRS·

2) για να καθιστά διαθέσιμα αντίγραφα των εγγράφων που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και των εγγράφων που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3α του νόμου KRS·

3) για να διαβιβάζει στα ειδικά μητρώα πληροφορίες σχετικά με την έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης, την ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης, τις αιτήσεις κήρυξης σε πτώχευση, την ολοκλήρωση των διαδικασιών αφερεγγυότητας και τη διαγραφή των εταιρειών που αναφέρονται στο σημείο 1·

για να διαβιβάζει στα ειδικά μητρώα πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων της Πολωνίας;

Ναι, η πρόσβαση στο εθνικό δικαστικό μητρώο είναι δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο πολωνικό μητρώο επιχειρήσεων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο πολωνικό μητρώο επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους όρους αναζήτησης:

  • τον αριθμό της οντότητας στο μητρώο (αριθμός KRS)·
  • τον αριθμό φορολογικού μητρώου (NIP)·
  • τον αριθμό REGON·
  • την επωνυμία της οντότητας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Νόμος της 20ής Αυγούστου 1997 σχετικά με το εθνικό δικαστικό μητρώο

Δικτυακή πύλη για τα δικαστικά μητρώα

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.