Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Ρουμανία

Στο τμήμα αυτό παρέχεται μια εικόνα των δραστηριοτήτων του υπαγόμενου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας - του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ποιες πληροφορίες παρέχει το εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας;

Το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τη διοίκηση του κεντρικού, μηχανογραφημένου μητρώου εμπορίου.

Η οργάνωση των γραφείων του εμπορικού μητρώου της Ρουμανίας υπάγεται στο Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου τέτοια γραφεία υπάρχουν στο Βουκουρέστι και σε καθένα από τους 41 νομούς της Ρουμανίας. Είναι αρμόδια για την τήρηση, την οργάνωση και τη διαχείριση των τοπικών εμπορικών μητρώων.

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 26/1990, το εμπορικό μητρώο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματίες που έχουν καταχωριστεί, όπως:

 • εταιρείες
 • εθνικές επιχειρήσεις
 • εθνικές εταιρείες
 • αυτοδιοικούμενους οργανισμούς
 • συνεταιριστικές εταιρείες
 • συνεταιριστικές οργανώσεις
 • ομίλους οικονομικού σκοπού
 • ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού
 • ευρωπαϊκές εταιρείες
 • ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες
 • ανεξάρτητους εμπορευόμενους
 • ατομικές επιχειρήσεις
 • οικογενειακές επιχειρήσεις και
 • άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, που προβλέπονται από τον νόμο.

Στο εμπορικό μητρώο καταχωρίζονται όλες οι πράξεις, τα συμβάντα, οι αναφορές, οι εγγραφές καθώς και η ταυτότητα των επαγγελματιών, των οποίων η καταχώριση επιβάλλεται από τον νόμο και οποιαδήποτε άλλη πράξη ή εγγραφή προβλέπεται ρητά από τον νόμο.

Στον ιστότοπο του εμπορικού μητρώου (https://www.onrc.ro/index.php/en) είναι διαθέσιμα τα εξής:

1. έγγραφα
2. πληροφορίες και υπηρεσίες διαρθρωμένες ανά ενότητα και υπηρεσία
3. πληροφορίες για το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου και τις υπηρεσίες εμπορικού μητρώου των δικαστηρίων
4. διάφορες πληροφορίες για το κοινό, η πρόσβαση στις οποίες παρέχεται δωρεάν
5.τα έντυπα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός
6. διατυπώσεις καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο για κάθε κατηγορία επαγγελματιών και πράξεων
7. στατιστικά στοιχεία για τις καταχωριζόμενες πράξεις.

 • ιστορικά στοιχεία για τον οργανισμό
 • δίκτυο γραφείων εμπορικού μητρώου
 • έντυπα (για τους επαγγελματίες κ.λπ.) και αναγκαίες διατυπώσεις
 • φόροι και τέλη που εισπράττονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν τα γραφεία του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας
 • υπηρεσίες
 • νομοθεσία
 • στατιστικά στοιχεία
 • μέσα ενημέρωσης.

Οι επιγραμμικές υπηρεσίες του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της διαδικτυακής πύλης της υπηρεσίας, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή από το επιχειρησιακό τομεακό πρόγραμμα «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», «Επενδύοντας στο μέλλον!» στο πλαίσιο του σχεδίου «Επιγραμμικές υπηρεσίες (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) παρεχόμενες από τα γραφεία εμπορικού μητρώου για την επιχειρηματική κοινότητα μέσω μιας μόνης ειδικής πύλης».

Οι επιγραμμικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου μέσω της διαδικτυακής πύλης είναι:

 • Infocert
 • Recom online
 • επαλήθευση της διαθεσιμότητας εταιρικής επωνυμίας και επιγραμμική δέσμευση εταιρικής επωνυμίας
 • προκαταρκτικοί έλεγχοι (επαληθεύσεις διαθεσιμότητας και/ή δέσμευση της ονομασίας/λογότυπου φυσικού/νομικού προσώπου, οικογενειακής/ατομικής επιχείρησης)
 • εγγραφές στο εμπορικό μητρώο και εγκρίσεις νομικών προσώπων
 • επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο εμπορικό μητρώο
 • παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό εταιρειών, στατιστικά στοιχεία
 • έκδοση εγγράφων (πιστοποιητικών)
 • ενημερωτικά σημειώματα
 • κοινοποιήσεις αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο εμπορικό μητρώο
 • αποφάσεις για την αναβολή απάντησης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο εμπορικό μητρώο
 • δημοσίευση πληροφοριών για διάφορα καθεστώτα νομικών προσώπων
 • στατιστικές (πράξεις στο κεντρικό εμπορικό μητρώο, εταιρείες με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων)
 • έντυπα του εμπορικού μητρώου που δεν διατίθενται επιγραμμικά.

Η υπηρεσία «Recom online» παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με επαγγελματίες:

 • επωνυμία και νομική μορφή
 • στοιχεία ταυτότητας [αύξων αριθμός στο εμπορικό μητρώο, ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής, μοναδικός αριθμός καταχώρισης, διεύθυνση εταιρικής έδρας, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ)]
 • εταιρική έδρα (πράξη καθορισμού της έδρας, ημερομηνία από την οποία είναι έγκυρη η πράξη καθορισμού της έδρας, ημερομηνία λήξης ισχύος της πράξης καθορισμού της έδρας, διάρκεια έδρας)
 • εγγεγραμμένο και καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο
 • κύριο αντικείμενο της δηλωθείσας/εγκεκριμένης δραστηριότητας του επαγγελματία
 • δευτερεύουσες δηλωθείσες/εγκεκριμένες δραστηριότητες του επαγγελματία
 • στοιχεία ταυτοποίησης των συνδεδεμένων φυσικών και νομικών προσώπων
 • στοιχεία ταυτοποίησης των διαχειριστών
 • στοιχεία για τους διακριτικούς τίτλους
 • στοιχεία σχετικά με θυγατρικές/υποκαταστήματα/πρακτορεία (έδρα, τηλέφωνο)
 • στοιχεία σχετικά με δευτερεύουσες εγκαταστάσεις/τόπους εργασίας (έδρα, τηλέφωνο)
 • στοιχεία σχετικά με τις έδρες και/ή τις δραστηριόητες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 359/2004
 • στοιχεία σχετικά με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα
 • στοιχεία σχετικά με πτωχευτικό συμβιβασμό
 • στοιχεία σχετικά με συμβάντα που εμπίπτουν στο άρθρο 21 στοιχεία ε) έως η) του νόμου αριθ. 26/1990
 • στοιχεία σχετικά με άλλες καταχωρίσεις
 • στοιχεία ισολογισμού (κύκλος εργασιών, αριθμός υπαλλήλων, μεικτά κέρδη), σε περίπτωση που έχουν δοθεί τέτοια στοιχεία από το Υπουργείο Δημόσιων Οικονομικών.

Είναι η πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας δωρεάν;

Η πρόσβαση στις πληροφορίες του εμπορικού μητρώου παρέχεται επιγραμμικά μέσω της διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου. Για την πρόσβαση απαιτείται εγγραφή του χρήστη (με τη δημιουργία ονόματος και κωδικού χρήστη) και η εγγραφή αυτή είναι δωρεάν.

Οι πληροφορίες στο πλαίσιο του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου είναι διαρθρωμένες ανά προσφερόμενη υπηρεσία. Η πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες είναι δωρεάν, σε άλλες έναντι αντιτίμου, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στις διαθέσιμες πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

 • Γενικές πληροφορίες για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν ρυθμιζόμενες από τον νόμο δραστηριότητες, κατά περίπτωση, (επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, δημόσιοι οργανισμοί και αρχές κ.λπ.) παρέχονται στη διεύθυνση https://www.onrc.ro/index.php/en.
 • Στις συνδρομητικές πληροφορίες της υπηρεσίας «Recom online» η πρόσβαση παρέχεται κατόπιν σύμβασης με τον δικαιούχο. Η πρόσβαση είναι δυνατή όλο το 24ωρο.
 • Ηλεκτρονικά έντυπα.
 • Πληροφορίες σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται αιτήσεις εγγραφής στο εμπορικό μητρώο - δωρεάν υπηρεσία.
 • Η πρόσβαση στην ενότητα της υπηρεσίας που αφορά τις αποφάσεις σχετικά με την αναβολή των αιτήσεων εγγραφής που έχουν υποβληθεί στο Εμπορικό Μητρώο παρέχεται δωρεάν.
 • Η πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες για το κοινό (οικονομικές καταστάσεις, εκούσια λύση, λύση εκ του νόμου κ.λπ.) παρέχεται δωρεάν.

Η πρόσβαση σε όλες τις ενότητες του δικτυακού τόπου https://www.onrc.ro/index.php/en παρέχεται δωρεάν και είναι δυνατή όλο το 24ωρο.

Πώς γίνεται η αναζήτηση στο εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας

Οι πληροφορίες που παρέχονται δωρεάν στο πλαίσιο της υπηρεσίας Recom on-line μπορούν να αναζητηθούν με τη χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:

 • την επωνυμία του επαγγελματία
 • τον αριθμό καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο
 • τον μοναδικό κωδικό καταχώρισης
 • τον νομό στον οποίο βρίσκεται η εταιρική έδρα.

Γενικές πληροφορίες για ενδιαφερόμενα πρόσωπα οι οποίες παρέχονται δωρεάν στο πλαίσιο του «Recom online» είναι, μεταξύ άλλων,:

 • η επωνυμία του επαγγελματίαπου έχει καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο
 • ο αριθμός καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο
 • ο ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής (EUID)
 • ο μοναδικός κωδικός καταχώρισης
 • η διεύθυνση της εταιρικής/επαγγελματικής έδρας
 • το εταιρικό καθεστώς (για παράδειγμα: λειτουργία, λύση, εκκαθάριση, πτώχευση, διαγραφή κ.ά.)

Ιστορικό του εμπορικού μητρώου της Ρουμανίας

Το Εμπορικό Μητρώο ιδρύθηκε το 1990 σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 26/1990 περί εμπορικού μητρώου.

Δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή πύλη ειδικά για την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών στην επιχειρηματική κοινότητα και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία άρχισε να λειτουργεί το δεύτερο εξάμηνο του 2011.

Oι στόχοιτου Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου είναι:

 • πληροφόρηση της επιχειρηματικής κοινότητας, των δημόσιων οργανισμών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ενδιαφερόμενων μερών για τις πραγματοποιηθείσες πράξεις στο εμπορικό μητρώο
 • μείωση του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση πρόσβασης στην πληροφορία
 • μείωση της συμφόρησης στις θυρίδες εξυπηρέτησης του εμπορικού μητρώου
 • μείωση του χρόνου που απαιτείται για την υποβολή εγγράφων σχετικά με την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο
 • απλούστευση των διαδικασιών για την καταχώριση των επαγγελματιών, την παροχή οικονομικών πληροφοριών και την αναζήτηση πληροφοριών και εγγράφων
 • πληροφόρηση των αιτούντων επιγραμμικών υπηρεσιών και σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά στοιχεία από το εμπορικό μητρώο.

Σε ποιο βαθμό μπορώ να βασιστώ στα έγγραφα του μητρώου;

Το εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας είναι οργανωμένο και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο όπως αυτός έχει δημοσιευτεί με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες. Η έγκριση για την εγκατάσταση προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση καταχώρισης της δραστηριότητας στο εμπορικό μητρώο και η εγγραφή στο εμπορικό μητρώο, όπως και η καταχώριση των τροποποιήσεων τέτοιων καταστατικών πράξεων, ή άλλων στοιχείων που προβλέπονται ρητώς, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 26/1990, του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 116/2009, του νόμου αριθ. 359/2004, καθώς και των εκτελεστικών κανόνων για τον τρόπο τήρησης των εμπορικών μητρώων, πραγματοποίησης των καταχωρίσεων και χορήγησης των πληροφοριών, όπως αυτοί εγκρίθηκαν με το διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης, αριθ. 2594/C/2008. Τα ειδικά στοιχεία κάθε μορφής άσκησης μιας δραστηριότητας για την οποία προβλέπεται υποχρέωση καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο διέπονται από ειδικές κανονιστικές πράξεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: ο νόμος περί εταιρειών αριθ. 31/1990, ο νόμος αριθ. 1/2005 για την οργάνωση και τη λειτουργία των συνεταιρισμών, ο νόμος αριθ. 566/2004 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 44/2008 για τη διεξαγωγή οικονομικών δραστηριοτήτων των ανεξάρτητων εμπορευομένων, των ατομικών επιχειρήσεων και των οικογενειακών επιχειρήσεων, ο νόμος αριθ. 161/2003 σχετικά με ορισμένα μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά την άσκηση δημόσιων καθηκόντων, κρατικών λειτουργιών και στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις οποίες τρίτα μέρη μπορούν να βασίζονται στις πληροφορίες και στα έγγραφα που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου, είναι οι εξής:

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 26/1990 για το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες «Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας, τα ακόλουθα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση να ζητούν εγγραφή ή, ανάλογα με την περίπτωση, καταχώριση στο εμπορικό μητρώο: οι ανεξάρτητοι εμπορευόμενοι, οι ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις, οι εταιρείες, οι εθνικές εταιρείες και οι εθνικές επιχειρήσεις, οι αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί, οι όμιλοι οικονομικού σκοπού, οι συνεταιριστικές εταιρείες, οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού με την κύρια έδρα τους στη Ρουμανία, όπως και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβλέπεται από τον νόμο.»
  Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδάφιο 2 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης « κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή κατά το τέλος αυτής, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εδαφίου 1 έχουν υποχρέωση να ζητούν να καταχωριστούν στο ίδιο μητρώο πράξεις και συμβάντα των οποίων η καταχώριση προβλέπεται από τον νόμο
 1. Η παροχή πληροφοριών που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο και η έκδοση αντιγράφων των σχετικών πράξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες:

(1) Το εμπορικό μητρώο είναι δημόσιο.

(2) Το Γραφείο Εμπορικού Μητρώου υποχρεούται να χορηγεί, με χρέωση του ενδιαφερομένου που έχει υποβάλει την αίτηση, πληροφορίες, αποσπάσματα και πιστοποιητικά καταχώρισης στοιχείων στο μητρώο, όπως βεβαιώσεις για την καταχώριση ή τη μη καταχώριση μιας πράξης ή ενός συμβάντος, αντίγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα των καταχωρίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και των εγγράφων που έχουν υποβληθεί, για τα οποία χρεώνονται τέλη.

(3) Για τις πράξεις που προβλέπονται στο εδάφιο 2 η αίτηση και η αποστολή μπορούν να γίνουν με αλληλογραφία.

(4) Τα έγγραφα που προβλέπονται στο εδάφιο 2, σε ηλεκτρονική μορφή, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή είτε ενσωματωμένη είτε συνημμένη, μπορούν να ζητηθούν και να χορηγηθούν με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, καθώς και μέσω του συστήματος ενιαίου σημείου επαφής (PCU), σύμφωνα με τις διατάξεις του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 49/2009 σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Ρουμανία, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο αριθ. 68/2010.

(5) Τα τέλη για την έκδοση αντιγράφων και/ή την παροχή πληροφοριών, ανεξάρτητα από τον τρόπο παροχής, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις διοικητικές δαπάνες για την έκδοση αυτών.»

Άρθρο 41

(1) Ηλεκτρονικά αντίγραφα όλων των εγγράφων και των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 4 είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω του συστήματος διασύνδεσης των εμπορικών μητρώων, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.

(2) Το επίπεδο των τελών για τη χορήγηση αντιγράφων και/ή πληροφοριών από το εμπορικό μητρώο μέσω του συστήματος διασύνδεσης των εμπορικών μητρώων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις συναφείς διοικητικές δαπάνες.

Η αντιταξιμότητα έναντι τρίτων πράξεων και συμβάντων προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες:
(1) Η εγγραφή και οι αναφορές είναι αντιτάξιμες έναντι τρίτων από την ημερομηνία εισαγωγής τους στο εμπορικό μητρώο ή της δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ρουμανίας, μέρος IV, ή σε άλλο έντυπο, όπως προβλέπει ο νόμος.
(2) Τα πρόσωπα που έχουν την υποχρέωση να ζητήσουν την καταχώριση πράξης δεν μπορούν να επικαλεστούν έναντι τρίτων πράξεις ή συμβάντα που δεν έχουν καταχωριστεί, εκτός αν μπορούν να αποδείξουν ότι τα τρίτα μέρη γνώριζαν τις πράξεις ή τα συμβάντα αυτά.
(3) Το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου δημοσιεύει στον ιστότοπό του στο διαδίκτυο και στη διαδικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών και υποβάλλει για δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία όσον αφορά τη δημοσίευση και συμβάντων και αναφορών προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση εγγραφής στο εμπορικό μητρώο.»

Επίσης, για τις εταιρείες υπάρχουν συναφώς ειδικές προβλέψεις στα άρθρα 50 - 53 του νόμου αριθ. 31/1990 περί εταιρειών, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες:

Άρθρο 50
(1) Πράξεις ή συμβάντα για τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί δημοσίευση όπως προβλέπεται από τον νόμο δεν είναι αντιτάξιμα έναντι τρίτων, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος τα γνώριζε.

(2) Πράξεις που η εταιρεία πραγματοποίησε πριν από την 16η ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ρουμανίας, μέρος IV, της έκθεσης του αρμόδιου δικαστή (προς το παρόν, η αρμοδιότητα για την επίλυση τέτοιων αιτημάτων εναπόκειται στον διευθυντή του γραφείου εμπορικού μητρώου/σε πρόσωπο που έχει οριστεί από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 116/2009, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες) δεν μπορούν να αντιταχθούν κατά τρίτων οι οποίοι αποδεικνύουν ότι ήταν αδύνατον να τις γνωρίζουν.

Άρθρο. 51
Τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν πράξεις ή συμβάντα για τα οποία δεν πραγματοποιήθηκε δημοσίευση, εκτός αν η παράλειψη δημοσίευσης ακυρώνει την εγκυρότητά τους.
Άρθρο. 52
(1) Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του υποβληθέντος στο γραφείο εμπορικού μητρώου κειμένου και αυτού που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ρουμανίας, μέρος IV, ή στον Τύπο, η εταιρεία δεν μπορεί να επικαλεστεί έναντι τρίτων το δημοσιευθέν κείμενο. Τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν έναντι της εταιρείας το δημοσιευθέν κείμενο, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε το υποβληθέν στο γραφείο εμπορικού μητρώου κείμενο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες:

(1) Το εμπορικό μητρώο συνίσταται σε ένα μητρώο καταχώρισης των νομικών προσώπων εταιρειών, εθνικών εταιρειών και εθνικών επιχειρήσεων, αυτοδιοικούμενων οργανισμών, ομίλων οικονομικού σκοπού, συνεταιριστικών οργανώσεων, ευρωπαϊκών εταιρειών, ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού και άλλων νομικών προσώπων που προβλέπονται ρητά από τον νόμο, με κύρια ή δευτερεύουσα έδρα στη Ρουμανία, ένα μητρώο για την καταχώριση νομικών προσώπων συνεταιριστικών εταιρειών και ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών με κύρια ή δευτερεύουσα έδρα στη Ρουμανία και ένα μητρώο για την καταχώριση ανεξάρτητων εμπορευόμενων, ατομικών και οικογενειακών επιχειρήσεων, με επαγγελματική ή δευτερεύουσα έδρα στη Ρουμανία. Τα μητρώα αυτά τηρούνται σε μηχανογραφημένο περιβάλλον.

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 116/2009 για τη λήψη μέτρων σχετικά με τις καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο, όπως εγκρίθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο αριθ. 84/2010, οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο γίνονται βάσει απόφασης του διευθυντή του γραφείου εμπορικού μητρώου / προσώπου που έχει οριστεί από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου ή, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος προβλέπει διαφορετικά».
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες, «Η ημερομηνία καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο είναι η ημερομηνία κατά την οποία η καταχώριση έγινε στην πράξη λειτουργική στο εν λόγω μητρώο.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 εδάφιο 2 του προαναφερόμενου νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 116/2009, η καταχώριση στο εμπορικό μητρώο λειτουργεί εντός 24 ωρών από την ημερομηνία της απόφασης του διευθυντή του γραφείου εμπορικού μητρώου / του προσώπου που έχει οριστεί από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, ενώ στην περίπτωση εγγραφής ενός επαγγελματία, εντός 24 ωρών από την ημερομηνία έγκρισης της εγγραφής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 εδάφιο 2 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες, «Οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο γίνονται ηλεκτρονικά, τόσο στο επίπεδο των γραφείων εμπορικού μητρώου που συνδέονται με το δικαστήριο όσο και στο επίπεδο του κεντρικού μηχανογραφημένου μητρώου.»
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Επίσημος ιστότοπος του Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας

Διαδικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας

Σχετικά έγγραφα

ΝΟΜΟΣ αριθ. 26/1990  PDF (669 Kb) ro

ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.116/2009  PDF (255 Kb) ro

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για τον τρόπο τήρησης του εμπορικού μητρώου  PDF (1034 Kb) ro

ΝΟΜΟΣ αριθ. 359/2004 PDF (527 Kb) ro

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/11/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.