Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάισπανικάτσεχικάδανικάγερμανικάεσθονικάαγγλικάγαλλικάκροατικάιταλικάλεττονικάλιθουανικάουγγρικάμαλτέζικαολλανδικάπολωνικάπορτογαλικάσλοβακικάσλοβενικάφινλανδικάσουηδικά
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Ρουμανία

Στο τμήμα αυτό παρέχεται μια εικόνα των δραστηριοτήτων του υπαγόμενου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας —του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ιστορικό της σύστασης του εθνικού μητρώου

Πότε ιδρύθηκε;

Το Εμπορικό Μητρώο ιδρύθηκε το 1990 σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο.

Δυνάμει του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 129, της 10ης Οκτωβρίου 2002, για την τροποποίηση του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο και του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 76/2001 σχετικά με την απλούστευση ορισμένων διοικητικών διατυπώσεων για την καταχώριση και την έγκριση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν οι έμποροι, το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου στη Ρουμανία είναι δημόσιος οργανισμός με νομική προσωπικότητα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το Γραφείο είναι αρμόδιο για την τήρηση, την οργάνωση και τη διαχείριση του κεντρικού, μηχανογραφημένου εμπορικού μητρώου.

Υπάρχει ένας αριθμός γραφείων εμπορικού μητρώου υπό την εποπτεία του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, στο Βουκουρέστι και σε καθέναν από τους 41 νομούς της Ρουμανίας. Είναι αρμόδια για την τήρηση, την οργάνωση και τη διαχείριση των τοπικών εμπορικών μητρώων.

Πότε ψηφιοποιήθηκε;

Το δεύτερο εξάμηνο του 2011 άρχισε να λειτουργεί μια ειδική δικτυακή πύλη για την παροχή νέων επιγραμμικών υπηρεσιών στην επιχειρηματική κοινότητα και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στόχοι του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου είναι:

 • — η ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας, των δημόσιων οργανισμών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων ενδιαφερόμενων μερών για τις πραγματοποιηθείσες πράξεις στο εμπορικό μητρώο·
 • — η μείωση του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες·
 • — η μείωση της συμφόρησης στα γραφεία εμπορικού μητρώου·
 • — η μείωση του χρόνου που απαιτείται για την υποβολή εγγράφων σχετικά με την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο·
 • — η απλούστευση των διαδικασιών για την καταχώριση των επαγγελματιών, την παροχή οικονομικών πληροφοριών και την αναζήτηση πληροφοριών και εγγράφων·
 • — η παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά στοιχεία από το εμπορικό μητρώο σε αιτούντες μέσω διαδικτύου.

Ποια νομοθεσία το διέπει;

Νόμος αριθ. 26/1990

Έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 116 του 2009

Νόμος αριθ. 31/1990

Έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 44/2008

Κανόνες εφαρμογής, της 10ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την τήρηση εμπορικών μητρώων

Νόμος αριθ. 359/2004

Νόμος αριθ. 129/2019

Εσωτερικός κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου και των γραφείων εμπορικού μητρώου που υπάγονται στα δικαστήρια

Απόφαση έγκρισης των χρεώσεων και τελών για ορισμένες πράξεις που εκτελούνται από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου και τα γραφεία εμπορικού μητρώου που υπάγονται στα δικαστήρια

Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο επιχειρήσεων;

Ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο;

Η πρόσβαση στις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του ONRC είναι δωρεάν για κάθε ενδιαφερόμενο και διασφαλίζεται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Ο δικτυακός τόπος http://www.onrc.ro/ παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με:

 • τα έντυπα και τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση αρχείων στο εμπορικό μητρώο και στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων·
 • τα απαιτούμενα έντυπα και τους τρόπους έκδοσης πιστοποιητικών, τον τρόπο απόκτησης πληροφοριών, αντιγράφων / επικυρωμένων αντιγράφων, διπλοτύπων·
 • γενικές πληροφορίες για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν συγκεκριμένες ρυθμιζόμενες από τον νόμο δραστηριότητες, κατά περίπτωση, (επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, δημόσιοι οργανισμοί και αρχές κ.λπ.)·
 • τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στο εμπορικό μητρώο / κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων·
 • πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος·
 • ανακοινώσεις / δελτία Τύπου, εκδηλώσεις·
 • πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του ONRC / των ORCT (γραφείων εμπορικού μητρώου που υπάγονται στα δικαστήρια) (διεύθυνση έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο / αριθμός φαξ).

Ο δικτυακός τόπος του Εμπορικού Μητρώου παρέχει τα ακόλουθα:

 1. έγγραφα·
 2. πληροφορίες και υπηρεσίες διαρθρωμένες ανά ενότητα και υπηρεσία·
 3. πληροφορίες για το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου και τα γραφεία εμπορικού μητρώου που υπάγονται στα δικαστήρια·
 4. διάφορες πληροφορίες για το κοινό, η πρόσβαση στις οποίες παρέχεται δωρεάν·
 5. έντυπα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός·
 6. διατυπώσεις για την καταχώριση αρχείων στο Εμπορικό Μητρώο για κάθε κατηγορία επαγγελματιών και πράξεων·
 7. διατυπώσεις για την καταχώριση αρχείων στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων που τηρεί το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου για τα νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο εμπορικό μητρώο, εξαιρουμένων των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και των εθνικών επιχειρήσεων και των εθνικών εταιρειών·
 8. στατιστικά στοιχεία για τις καταχωρισμένες πράξεις.
  • ιστορικά στοιχεία για τον οργανισμό
  • δίκτυο γραφείων εμπορικού μητρώου (ORC)
  • έντυπα (για επαγγελματίες κ.λπ.) και διατυπώσεις
  • χρεώσεις και τέλη που εισπράττονται για τις υπηρεσίες του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου (ONRC)
  • υπηρεσίες
  • νομοθεσία
  • στατιστικά στοιχεία
  • μέσα μαζικής επικοινωνίας

►Η πρόσβαση στις πληροφορίες στη δικτυακή πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου είναι δωρεάν, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, και παρέχεται μετά την εγγραφή του ενδιαφερόμενου ως χρήστη (με τη δημιουργία ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης), η οποία είναι δωρεάν.

Οι πληροφορίες στη δικτυακή πύλη του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου οργανώνονται ανά υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν ή έναντι τέλους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο εμπορικό μητρώο καταχωρίζονται όλα τα έγγραφα, οι πράξεις, οι σημειώσεις και η ταυτότητα των σχετικών επαγγελματιών, των οποίων η καταχώριση επιβάλλεται από τον νόμο, και κάθε άλλη πράξη ή έγγραφο που προβλέπεται ρητά από τον νόμο.

Οι επιγραμμικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου είναι διαθέσιμες στη δικτυακή πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του τομεακού επιχειρησιακού προγράμματος «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», «Επενδύσεις για το μέλλον σας!» στο πλαίσιο του σχεδίου «Επιγραμμικές υπηρεσίες (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) που παρέχονται από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου στην επιχειρηματική κοινότητα μέσω ειδικής δικτυακής πύλης».

Οι επιγραμμικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου μέσω της δικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι:

 • Infocert·
 • Recom online
 • επαλήθευση της διαθεσιμότητας εταιρικής επωνυμίας και επιγραμμική δέσμευση εταιρικής επωνυμίας·
 • προκαταρκτικοί έλεγχοι (επαληθεύσεις διαθεσιμότητας και/ή δέσμευση της ονομασίας / λογότυπου φυσικού / νομικού προσώπου, ατομικής / οικογενειακής επιχείρησης)·
 • καταχώριση αρχείων στο εμπορικό μητρώο και έγκριση νομικών προσώπων·
 • επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο εμπορικό μητρώο·
 • λήψη επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό εταιρειών, στατιστικά στοιχεία·
 • έκδοση εγγράφων (πιστοποιητικών)·
 • ενημερωτικά σημειώματα·
 • κοινοποιήσεις αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο εμπορικό μητρώο·
 • αποφάσεις για την αναβολή απάντησης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο εμπορικό μητρώο·
 • δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες καταστάσεις νομικών προσώπων στο ηλεκτρονικό δελτίο του εμπορικού μητρώου [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului — BERC]·
 • στατιστικά στοιχεία (πράξεις στο κεντρικό εμπορικό μητρώο, εταιρείες με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων)·
 • έντυπα του εμπορικού μητρώου που δεν διατίθενται επιγραμμικά·
 • καταχώριση της δήλωσης σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του νομικού προσώπου·
 • παροχή πληροφοριών από το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων.

Η υπηρεσία «Recom online», η οποία αποτελεί συνιστώσα βάσει συνδρομής, είναι προσβάσιμη μετά τη σύναψη σύμβασης με τον πραγματικό δικαιούχο, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, και παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματίες, έναντι τέλους:

 • επωνυμία και νομική μορφή του οργανισμού·
 • στοιχεία ταυτότητας [αύξων αριθμός στο εμπορικό μητρώο, ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής, μοναδικός αριθμός καταχώρισης, διεύθυνση καταστατικής έδρας / επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας (τηλέφωνο, φαξ)·
 • καταστατική έδρα / διεύθυνση επιχείρησης (πράξη καθορισμού της καταστατικής έδρας, ημερομηνία από την οποία είναι έγκυρη η πράξη καθορισμού της καταστατικής έδρας, ημερομηνία λήξης ισχύος της πράξης καθορισμού της καταστατικής έδρας, διάρκεια της καταστατικής έδρας)·
 • εγγεγραμμένο και καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο·
 • κύριο αντικείμενο της δηλωθείσας / εγκεκριμένης δραστηριότητας του επαγγελματία·
 • δευτερεύουσες δηλωθείσες / εγκεκριμένες δραστηριότητες του επαγγελματία·
 • στοιχεία ταυτοποίησης των συνδεδεμένων φυσικών και νομικών προσώπων·
 • στοιχεία ταυτοποίησης των διαχειριστών·
 • στοιχεία για τους λογότυπους·
 • στοιχεία σχετικά με υποκαταστήματα / θυγατρικές / πρακτορεία (έδρα, τηλέφωνο)·
 • στοιχεία σχετικά με δευτερεύουσες έδρες / τόπους εργασίας (έδρα, τηλέφωνο)·
 • στοιχεία σχετικά με τις έδρες και/ή τις δραστηριότητες που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αριθ. 359/2004·
 • στοιχεία σχετικά με την κυριότητα·
 • στοιχεία σχετικά με τον πτωχευτικό συμβιβασμό·
 • στοιχεία σχετικά με συμβάντα που εμπίπτουν στο άρθρο 21 στοιχεία ε) έως η) του νόμου αριθ. 26/1990·
 • στοιχεία σχετικά με τις λοιπές σημειώσεις·
 • στοιχεία ισολογισμού (κύκλος εργασιών, αριθμός εργαζομένων, μικτά κέρδη), σε περίπτωση που έχουν δοθεί τέτοια στοιχεία από το Υπουργείο Δημόσιων Οικονομικών.

Οι υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν περιλαμβάνουν:

 • RECOM online — η δωρεάν συνιστώσα της υπηρεσίας·
 • eForms (ηλεκτρονικά έντυπα)·
 • την ηλεκτρονική αίτηση που πρέπει να καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο επαγγελματιών·
 • την ηλεκτρονική καταχώριση της δήλωσης σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους του νομικού προσώπου·
 • ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες του κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων (για αρχές / ιδρύματα με εξουσίες εποπτείας / ελέγχου και οντότητες που υποβάλουν στοιχεία κατά την εφαρμογή των μέτρων «Γνωρίστε τον πελάτη σας»)·
 • επαλήθευση της διαθεσιμότητας εταιρικής επωνυμίας και επιγραμμική δέσμευση εταιρικής επωνυμίας·
 • πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αιτήσεων καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο·
 • διαβούλευση με το τμήμα που αφορά αποφάσεις αναβολής της διεκπεραίωσης αιτήσεων καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο·
 • πρόσβαση σε ορισμένες δημόσιες πληροφορίες (οικονομικές καταστάσεις, εκούσιες λύσεις, λύσεις εκ του νόμου κ.λπ.) μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου εμπορικού μητρώου (BERC).

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό δελτίο εμπορικού μητρώου είναι οι εξής:

 • Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων άρθρων των επαγγελματιών
 • Διαβούλευση επί των δελτίων στα οποία δημοσιεύονται τα άρθρα των επαγγελματιών
 • Έκδοση του εγγράφου που βεβαιώνει τη δημοσίευση άρθρου (απόδειξη δημοσίευσης)
 • Παραλαβή ειδοποίησης για δημοσιευμένα άρθρα
 • Παροχή εκθέσεων ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του δικτυακού τόπου και της δικτυακής πύλης είναι δωρεάν, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

► Πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες στο εμπορικό μητρώο

Οι πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες στο εμπορικό μητρώο παρέχονται, και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αναδημοσιεύθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια:

 1. Το εμπορικό μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό.
 2. Το γραφείο εμπορικού μητρώου υποχρεούται να χορηγεί, με χρέωση του αιτούντος, πληροφορίες, αποσπάσματα και πιστοποιητικά όσον αφορά τις εγγραφές στο εμπορικό μητρώο, και πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν την καταχώριση ή μη ενός εγγράφου ή μιας πράξης, αντίγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα των εγγραφών στο μητρώο και των αρχείων των εγγράφων που έχουν υποβληθεί, έναντι τέλους.
 3. Για τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η υποβολή της αίτησης και η έκδοση μπορούν να γίνονται με ταχυδρομική αποστολή.
 4. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, σε ηλεκτρονική μορφή, με διευρυμένη ηλεκτρονική υπογραφή που περιλαμβάνεται, επισυνάπτεται ή συνδέεται, μπορούν να ζητούνται και να εκδίδονται με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της δικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου. Μπορούν επίσης να ζητούνται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μίας στάσης σύμφωνα με το έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 49/2009 σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Ρουμανία, το οποίο εγκρίθηκε όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο αριθ. 68/2010.
 5. Τα τέλη που χρεώνονται για την έκδοση αντιγράφων και/ή πληροφοριών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται για την έκδοση αυτών.

Άρθρο 41

 1. Ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων και των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 4 είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω του συστήματος διασύνδεσης εμπορικών μητρώων, με έξοδα του αιτούντος.
 2. Τα τέλη που χρεώνονται για την έκδοση αντιγράφων και/ή πληροφοριών από το εμπορικό μητρώο μέσω του συστήματος διασύνδεσης εμπορικών μητρώων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις σχετικές διοικητικές δαπάνες.

Ποιες πληροφορίες τηρεί το μητρώο επιχειρήσεων;

Ποια είδη δεδομένων αποθηκεύονται (ποιες οντότητες καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο, πληροφορίες για διαδικασίες αφερεγγυότητας, χρηματοοικονομικές καταστάσεις...);

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 26/1990, το εμπορικό μητρώο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματίες που έχουν καταχωριστεί, όπως:

 • εταιρείες·
 • εθνικές εταιρείες·
 • εθνικές επιχειρήσεις·
 • δημόσιες επιχειρήσεις·
 • συνεταιρισμούς·
 • συνεταιριστικές οργανώσεις·
 • ομίλους οικονομικού σκοπού·
 • ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού·
 • ευρωπαϊκές εταιρείες·
 • ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς·
 • ανεξάρτητους εμπόρους·
 • ατομικές επιχειρήσεις·
 • οικογενειακές επιχειρήσεις και
 • άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προβλέπονται από τον νόμο.

Στο εμπορικό μητρώο καταχωρίζονται όλα τα έγγραφα, οι πράξεις, οι σημειώσεις και η ταυτότητα των σχετικών επαγγελματιών, των οποίων η καταχώριση επιβάλλεται από τον νόμο, και κάθε άλλη πράξη ή έγγραφο που προβλέπεται ρητά από τον νόμο.

Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο εμπορικό μητρώο ή, κατά περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα στο ORCT ως καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο:

 1. το ενημερωτικό δελτίο έκδοσης μετοχών με σκοπό τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας μέσω δημόσιας εγγραφής και την έγκριση της δημοσίευσής του από τον διευθυντή / το εντεταλμένο πρόσωπο του ORCT, καθώς και κάθε τροποποίησή του·
 2. το ενημερωτικό δελτίο έκδοσης μετοχών με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμων εταιρειών μέσω δημόσιας εγγραφής και την έγκριση της δημοσίευσής του από τον διευθυντή / το εντεταλμένο πρόσωπο του ORCT, καθώς και κάθε τροποποίησή του·
 3. την απόφαση του διαχειριστικού οργάνου, όταν η καταχώριση των εν λόγω πληροφοριών στο εμπορικό μητρώο και η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτικές βάσει του νόμου·
 4. απόδειξη παράτασης της προθεσμίας για τη νόμιμη κατοχή των εγκαταστάσεων της καταστατικής και/ή της δευτερεύουσας έδρας·
 5. τις τελικές καταστάσεις εκκαθάρισης και διανομής των περιουσιακών στοιχείων και, κατά περίπτωση, τα πλήρη πρακτικά σχετικά με τις διαχειριστικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τους διαχειριστές και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εάν ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά έχουν διοριστεί ως εκκαθαριστές·
 6. τα έγγραφα που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες·
 7. τα μητρώα και τα έγγραφα διαγραφέντος νομικού προσώπου, όταν δεν υπάρχουν πλέον εταίροι / μέτοχοι / μέλη ή όταν αρνούνται να τα κατέχουν·
 8. την απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων / μετόχων σχετικά με την απόκτηση από την εταιρεία περιουσιακών στοιχείων από ιδρυτή ή μέτοχο, όταν η καταχώριση αυτή είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο περί εταιρειών·
 9. την προσφυγή κατά της απόφασης του διευθυντή / του εντεταλμένου προσώπου του ORCT·
 10. την αγωγή που κατατέθηκε κατά της γενικής συνέλευσης των εταίρων / μετόχων και την αγωγή κατά άλλων πράξεων που προβλέπονται ρητά από τον νόμο·
 11. το σχέδιο συγχώνευσης ή διάσπασης·
 12. το δείγμα υπογραφής·
 13. την αίτηση διαγραφής που κατατέθηκε από το πρόσωπο που θεωρεί ότι υφίσταται ζημία, με την προσθήκη καταχωρίσεων στο εμπορικό μητρώο·
 14. κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από τον νόμο και πρέπει να καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο εμπορικό μητρώο.

Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή εγγραφών στο εμπορικό μητρώο σχετικά με έγγραφα των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου συμπληρώνουν για τους σκοπούς αυτούς την ειδική αίτηση, επισυνάπτοντας σε αυτήν τα σχετικά έγγραφα και την απόδειξη καταβολής του σχετικού τέλους.

Στο εμπορικό μητρώο πρέπει να καταχωρίζονται τα ακόλουθα:

 1. η έκθεση του συνδίκου της πτώχευσης ή, κατά περίπτωση, του εκκαθαριστή, στην οποία αναφέρονται τα αίτια και οι περιστάσεις που οδήγησαν στην αφερεγγυότητα του οφειλέτη·
 2. η κοινοποίηση από τον σύνδικο της πτώχευσης σχετικά με την κίνηση της διαδικασίας αφερεγγυότητας·
 3. αντίγραφο του προτεινόμενου σχεδίου αναδιοργάνωσης·
 4. η κοινοποίηση από τον εκκαθαριστή σχετικά με την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της γενικής διαδικασίας αφερεγγυότητας και της απλουστευμένης διαδικασίας αφερεγγυότητας·
 5. η τελεσίδικη δικαστική απόφαση με την οποία ο νόμιμος διαχειριστής υπέχει ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης·
 6. διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου και κοινοποίηση του προτεινόμενου πτωχευτικού συμβιβασμού·
 7. ο πτωχευτικός συμβιβασμός που εγκρίθηκε και επικυρώθηκε·
 8. δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας, οι οποίες κοινοποιούνται στο ORCT βάσει του νόμου·
 9. άλλα έγγραφα που εκδίδονται από δικαστήρια ή από τον σύνδικο της πτώχευσης / εκκαθαριστή σύμφωνα με τον νόμο.

Στο Εμπορικό Μητρώο καταχωρίζονται, με βάση τα ανωτέρω έγγραφα, οι ακόλουθες εγγραφές για τους εγγεγραμμένους στο Εμπορικό Μητρώο επαγγελματίες που υπόκεινται στον πτωχευτικό συμβιβασμό ή στη διαδικασία αφερεγγυότητας:

 1. η κίνηση της διαδικασίας αφερεγγυότητας·
 2. η πτώχευση·
 3. το γεγονός ότι ο οφειλέτης έχει στερηθεί του δικαιώματός του να διευθύνει την επιχείρηση·
 4. το γεγονός ότι ο νόμιμος διαχειριστής κρίθηκε υπεύθυνος για την καταβολή αποζημίωσης·
 5. ο διορισμός του συνδίκου της πτώχευσης ή του εκκαθαριστή, κατά περίπτωση·
 6. ο διορισμός του ειδικού διαχειριστή·
 7. η αντικατάσταση του συνδίκου της πτώχευσης / εκκαθαριστή, κατά περίπτωση·
 8. η περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας·
 9. η διαγραφή του οφειλέτη από το μητρώο·
 10. η τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων του οφειλέτη ως νομικού προσώπου, κατόπιν αιτήματος του συνδίκου της πτώχευσης, βάσει της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που πιστοποιεί το σχέδιο αναδιοργάνωσης·
 11. η υποβολή του προτεινόμενου πτωχευτικού συμβιβασμού·
 12. η έγκριση του πτωχευτικού συμβιβασμού·
 13. άλλες σημειώσεις που απαιτούνται από τον νόμο, για τους οφειλέτες που είναι εγγεγραμμένοι στο εμπορικό μητρώο και στους οποίους εφαρμόζεται η διαδικασία αφερεγγυότητας.

Το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αριθ. 129/2019 σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την τροποποίηση και τη συμπλήρωση ορισμένων νομοθετικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν στη συνέχεια, το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου είχε την υποχρέωση να τηρεί το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων, στο οποίο απαριθμούνται οι πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων που πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο εμπορικό μητρώο, εξαιρουμένων των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και των εθνικών επιχειρήσεων και των εθνικών εταιρειών.

Η πρόσβαση στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων παρέχεται, σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε:

 1. αρχές με εξουσίες εποπτείας και ελέγχου, δικαστικούς φορείς, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 135/2010 περί κώδικα ποινικής δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια, και προς το Γραφείο, εγκαίρως, χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς να ειδοποιείται το σχετικό πρόσωπο·
 2. οντότητες που υποβάλουν στοιχεία κατά την εφαρμογή των μέτρων «Γνωρίστε τον πελάτη σας»·
 3. κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (έναντι τέλους).

Ποια έγγραφα υποβάλλονται / αποθηκεύονται (αρχεία, συλλογές εγγράφων, καταστατικά, πρακτικά γενικών συνελεύσεων...);

Η καταχώριση νομικών προσώπων, ανεξάρτητων εμπόρων, ατομικών επιχειρήσεων και οικογενειακών επιχειρήσεων που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες και η καταστατική έδρα / επιχείρησή τους βρίσκεται εντός της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου συνεπάγεται ότι το εμπορικό μητρώο τηρεί αρχεία των εγγράφων καταχώρισης των υπό καταχώριση προσώπων και του επίσημου αρχείου της σύστασης ή των σχετικών τροποποιητικών εγγράφων και άλλων εγγράφων που προβλέπονται ρητά από τον νόμο.

Η αρχειοθέτηση των εγγράφων που τεκμηριώνουν τις εγγραφές στο εμπορικό μητρώο συνίσταται στην τήρηση και διατήρηση, σε έντυπη και/ή ηλεκτρονική μορφή, όλων αυτών των εγγράφων, καθώς και των εγγράφων που πιστοποιούν τις εγγραφές που πραγματοποιούνται από τα εγγεγραμμένα πρόσωπα, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης και, κατά περίπτωση, της ενοποιημένης έκθεσης του διαχειριστικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου, αντίστοιχα, της έκθεσης του ελεγκτή ή της έκθεσης του οικονομικού ελεγκτή, κατά περίπτωση, των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των μητρώων νομικών προσώπων, που υποβάλλονται στο εμπορικό μητρώο.

Ο φάκελος κάθε επαγγελματία που είναι εγγεγραμμένος στο εμπορικό μητρώο περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται σε σχέση με την εγγραφή ή με κάθε πράξη που είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο βάσει του νόμου, καθώς και τα έγγραφα που πιστοποιούν την εγγραφή. Τα έγγραφα που απαριθμούνται στο εμπορικό μητρώο με σκοπό τη διεξαγωγή ορισμένων διαδικασιών προκαταχώρισης που απαιτούνται από τον νόμο φυλάσσονται σε χωριστό φάκελο. Μετά την εγγραφή, επισυνάπτονται στον φάκελο του οικείου επαγγελματία.

Τα έγγραφα των φυσικών και νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο εμπορικό μητρώο αρχειοθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εθνικής αρχειοθέτησης αριθ. 16/1996, όπως αναδημοσιεύθηκε.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αναζήτηση (και ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης);

Στον δικτυακό τόπο του μητρώου

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του ONRC πληκτρολογώντας μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.

Ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης;

Οι πληροφορίες που παρέχονται δωρεάν μέσω της υπηρεσίας Recom online μπορούν να αναζητηθούν με τη χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:

 • επωνυμία του επαγγελματία·
 • αριθμός καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο·
 • αριθμός φορολογικού μητρώου·
 • νομός στον οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα / επιχείρηση.

Γενικές πληροφορίες για ενδιαφερόμενα πρόσωπα, οι οποίες παρέχονται δωρεάν μέσω της υπηρεσίας «Recom online» είναι, μεταξύ άλλων:

 • η επωνυμία του επαγγελματία που έχει καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο·
 • ο αριθμός καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο·
 • ο ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής (EUID)·
 • ο αριθμός φορολογικού μητρώου·
 • η διεύθυνση της καταστατικής έδρας / επιχείρησης·
 • η κατάσταση της επιχείρησης (π.χ. ενεργή, λυθείσα, υπό εκκαθάριση, υπό πτώχευση, διαγραμμένη και άλλες).

Πώς μπορώ να λάβω έγγραφα;

Δωρεάν;

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο εμπορικό μητρώο εκδίδονται δωρεάν σε δημόσιες αρχές και οργανισμούς, με εξαίρεση εκείνους που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από ίδια έσοδα, σε δικαστήρια και εισαγγελίες που υπάγονται σε αυτά, καθώς και σε διαπιστευμένες διπλωματικές αποστολές και άλλα νομικά πρόσωπα βάσει του νόμου.

Το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου και τα γραφεία εμπορικού μητρώου που υπάγονται στα δικαστήρια εκδίδουν ειδικές πληροφορίες που καταχωρίζονται στο εμπορικό μητρώο, δωρεάν, σε δημοσιογράφους και εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε δημοσιογράφους και εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Έναντι τέλους;

Το γραφείο εμπορικού μητρώου εκδίδει, με χρέωση του αιτούντος, πληροφορίες, αποσπάσματα και πιστοποιητικά όσον αφορά τις εγγραφές στο εμπορικό μητρώο, και πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν την καταχώριση ή μη ενός εγγράφου ή μιας πράξης, αντίγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα των εγγραφών στο μητρώο και των αρχείων των εγγράφων που έχουν υποβληθεί, έναντι τέλους. Για τα σχετικά έγγραφα, η υποβολή της αίτησης και η έκδοση μπορούν να γίνονται με ταχυδρομική αποστολή.

Πώς μπορώ να λάβω απόσπασμα από το μητρώο, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή εγγράφων;

Τρόποι πρόσβασης στις πληροφορίες:

 • διαδικτυακά, με πρόσβαση στην υπηρεσία InfoCert (δεν απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή· η πληρωμή γίνεται μόνο με κάρτα)
 • διαδικτυακά, μέσω της δικτυακής πύλης του ONRC, εδώ (απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή· η πληρωμή γίνεται με κάρτα ή με εντολή πληρωμής)
 • ηλεκτρονική διεύθυνση: onrc@onrc.ro (πληρωμή με εντολή πληρωμής ή στο ταμείο)
 • αριθ. φαξ + 40 213160829 (πληρωμή με εντολή πληρωμής ή στο ταμείο)
 • ταχυδρομικώς (πληρωμή με εντολή πληρωμής· επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 7,68 RON)
 • στο γραφείο εξυπηρέτησης — ONRC και γραφεία εμπορικών μητρώων που υπάγονται στα δικαστήρια.

►Η υπηρεσία InfoCert παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και/ή παροχής πληροφοριών από το εμπορικό μητρώο. Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι δυνατή μέσω της δικτυακής πύλης του ONRC, στην ενότητα «Πληροφορίες» (Informații) — «Πιστοποιητικά» (Certificate constatatoare) ή «Πληροφορίες εμπορικού μητρώου και αντίγραφα πιστοποιητικών» (Informații RC și copii certificate), και η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω Visa ή Mastercard. Η ηλεκτρονική υπηρεσία InfoCert ανακτά αυτόματα έγγραφα με ηλεκτρονική υπογραφή, χωρίς την παρέμβαση του ελεγκτή, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, όλες τις εργάσιμες ημέρες, και η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κάρτα, μετά την οποία ο αιτών λαμβάνει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, χωρίς να χρειάζεται ηλεκτρονική υπογραφή για τον σκοπό αυτόν.

► Μέσω της υπηρεσίας Recom online, η οποία είναι η συνιστώσα βάσει συνδρομής, και είναι προσβάσιμη μετά τη σύναψη σύμβασης με τον δικαιούχο, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, οι πιστοποιήσεις και/ή οι πληροφορίες από το εμπορικό μητρώο μπορούν να λαμβάνονται διαδικτυακά.

Τρόποι λήψης αντιγράφου εγγράφου από το αρχείο:

Τρόποι λήψης αντιγράφων πιστοποιητικών εγγραφής και/ή πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

Διαδικασία καταχώρισης

Πώς μπορώ να κινήσω τη διαδικασία καταχώρισης (τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο, επικύρωση εγγράφων, είδος εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν);

Αυτοπροσώπως

Η αίτηση εγγραφής, τα έγγραφα που απαιτούνται στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από τον ενδιαφερόμενο, όπως προβλέπεται από τον νόμο, και, κατά περίπτωση, η απόδειξη πληρωμής των νόμιμων τελών, τα οποία είναι όλα αριθμημένα, υποβάλλονται από τον αιτούντα απευθείας στο γραφείο εξυπηρέτησης ή παραδίδονται ταχυδρομικώς / μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Η αίτηση εγγραφής νομικού προσώπου στο εμπορικό μητρώο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του εν λόγω προσώπου, ο οποίος ορίζεται με το έγγραφο σύστασης, ή από τον αντιπρόσωπό του, με ειδική / γενική εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο ή από οποιονδήποτε εταίρο / μέτοχο / μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τον αντιπρόσωπό του.

Η αίτηση καταχώρισης της θυγατρικής ενός νομικού προσώπου, η οποία βρίσκεται στη Ρουμανία ή στο εξωτερικό, υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, ο οποίος ασκεί άμεσα την επιχειρηματική δραστηριότητα της θυγατρικής, αυτοπροσώπως ή από αντιπρόσωπό του, με ειδική / γενική εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο.

Η αίτηση για την καταχώριση ανεξάρτητου εμπόρου και ατομικής επιχείρησης υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση εγγραφής ως ανεξάρτητος έμπορος ή κάτοχος ατομικής επιχείρησης, αυτοπροσώπως ή από αντιπρόσωπό του, με ειδική / γενική εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, ή από δικηγόρο, με πληρεξούσιο.

Η αίτηση για την καταχώριση οικογενειακής επιχείρησης υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο που ορίζεται με το έγγραφο σύστασης ή από αντιπρόσωπό του, με ειδική / γενική εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, ή από δικηγόρο, με πληρεξούσιο.

Τα έγγραφα που πρέπει να καταχωρίζονται, να καταγράφονται με σημειώσεις και, κατά περίπτωση, να δημοσιεύονται από το ORCT πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα από τον αιτούντα στα ρουμανικά, ευανάγνωστα, χωρίς διαγραφές ή προσθήκες, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησης καταχώρισης, τα οποία χαρακτηρίζονται ως επίσημες πράξεις, πρέπει να υποβάλλονται στο πρωτότυπο ή σε δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα σύμφωνα με τον νόμο.

Διαδικτυακά

Η αίτηση καταχώρισης και τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω της δικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, συνημμένη ή συνδεδεμένη.

Πώς εξετάζονται οι υποβαλλόμενες αιτήσεις;

Οι καταχωρισμένες αιτήσεις διεκπεραιώνονται από τον διευθυντή / το εντεταλμένο πρόσωπο του ORCT ή, κατά περίπτωση, από τα δικαστήρια.

Εάν ο διευθυντής / το εντεταλμένο πρόσωπο του ORCT κρίνει ότι για τη διεκπεραίωση της αίτησης απαιτούνται συμπληρωματικά έγγραφα και/ή εκθέσεις εμπειρογνωμόνων ή διαπιστώσει ότι ορισμένα έγγραφα που υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησης δεν πληρούν τις νομικές απαιτήσεις ως προς την ουσία ή τη μορφή, ή ότι λείπουν ορισμένα έγγραφα πιστοποίησης ή δεν έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη δημοσίευσης, μπορεί να ορίσει νέα προθεσμία διεκπεραίωσης προκειμένου να συμπληρωθεί αναλόγως η αίτηση, σύμφωνα με το έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 116/2009 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων για την εκτέλεση των εργασιών του εμπορικού μητρώου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο αριθ. 84/2010, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια.

Η προθεσμία για τη διεκπεραίωση και την έκδοση των εγγράφων που πιστοποιούν την καταχώριση παρατείνεται αναλόγως κατά το χρονικό διάστημα που εγκρίνεται από τον διευθυντή / το εντεταλμένο πρόσωπο του ORCT για την υποβολή των εγγράφων από τον αιτούντα ή για τη διευθέτηση των παρατυπιών που διαπιστώθηκαν και αναφέρθηκαν από τον διευθυντή / το εντεταλμένο πρόσωπο του ORCT στο συμπέρασμα / απόφαση με το/την οποίο/-α διατάσσεται η αναβολή της απόφασης επί της αίτησης και η έγκριση της προθεσμίας.

Αν ο αιτών παραλείψει να διευθετήσει τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στον φάκελο ή εάν ο διευθυντής / το εντεταλμένο πρόσωπο του ORCT διαπιστώσει ότι το αίτημα του αιτούντος δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, ο διευθυντής / το εντεταλμένο πρόσωπο του ORCT απορρίπτει την αίτηση καταχώρισης, κατ’ εφαρμογή του έκτακτου διατάγματος αριθ. 116/2009 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων για την εκτέλεση των εργασιών του εμπορικού μητρώου, όπως εγκρίθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο αριθ. 84/2010, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια.

Εάν ο αιτών παραιτηθεί από την απόφαση σχετικά με την αίτηση που απευθύνεται στα γραφεία εμπορικού μητρώου που υπάγονται στα δικαστήρια και εάν οι αιτήσεις καταχώρισης απορριφθούν, το τέλος δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας επιστρέφεται εφόσον έχει καταβληθεί.

Ο αιτών και/ή ο εκπρόσωπός του μπορούν να παραστούν, έως τη λήξη της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης επί της αίτησης, για να την τεκμηριώσουν, βάσει αίτησης ακρόασης που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση καταχώρισης ή, για τις αιτήσεις που έχουν αναβληθεί, που υποβάλλεται τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης.

Έννομα αποτελέσματα της καταχώρισης

Αποτελέσματα των εγγραφών έναντι των τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132

Οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις οποίες τρίτα μέρη μπορούν να βασίζονται στις πληροφορίες και στα έγγραφα που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου, είναι οι εξής:

 1. Το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αναδημοσιεύθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια, ορίζει ότι «πριν από την έναρξη οικονομικής δραστηριότητας, τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης ή εγγραφής, κατά περίπτωση, στο εμπορικό μητρώο: ανεξάρτητοι έμποροι, ατομικές επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις, εταιρείες, εθνικές επιχειρήσεις και εθνικές εταιρείες, δημόσιες επιχειρήσεις, όμιλοι οικονομικού σκοπού, συνεταιρισμοί, συνεταιριστικές οργανώσεις, ευρωπαϊκές εταιρείες, ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί και ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού με κεντρικά γραφεία στη Ρουμανία, και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως προβλέπεται από τον νόμο».
  Επιπλέον, το άρθρο 1 παράγραφος 2 του προαναφερθέντος νόμου αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους ή κατά τη λήξη αυτής, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 ζητούν να καταχωριστούν στο ίδιο μητρώο σημειώσεις που αφορούν έγγραφα και πράξεις που υπάγονται σε υποχρεωτική εκ του νόμου καταχώριση. »
 2. Οι πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες στο εμπορικό μητρώο παρέχονται, και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αναδημοσιεύθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια:
  1. Το εμπορικό μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό.
  2. Το γραφείο εμπορικού μητρώου υποχρεούται να χορηγεί, με χρέωση του αιτούντος, πληροφορίες, αποσπάσματα και πιστοποιητικά όσον αφορά τις εγγραφές στο εμπορικό μητρώο, και πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν την καταχώριση ή μη ενός εγγράφου ή μιας πράξης, αντίγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα των εγγραφών στο μητρώο και των αρχείων των εγγράφων που έχουν υποβληθεί, έναντι τέλους.
  3. Για τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η υποβολή της αίτησης και η έκδοση μπορούν να γίνονται με ταχυδρομική αποστολή.
  4. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, σε ηλεκτρονική μορφή, με διευρυμένη ηλεκτρονική υπογραφή που περιλαμβάνεται, επισυνάπτεται ή συνδέεται, μπορούν να ζητούνται και να εκδίδονται με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της δικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου. Μπορούν επίσης να ζητούνται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μίας στάσης σύμφωνα με το έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 49/2009 σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Ρουμανία, το οποίο εγκρίθηκε όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο αριθ. 68/2010.
  5. Τα τέλη που χρεώνονται για την έκδοση αντιγράφων και/ή πληροφοριών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται για την έκδοση αυτών.

Άρθρο 41

 1. Ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων και των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 4 είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω του συστήματος διασύνδεσης εμπορικών μητρώων, με έξοδα του αιτούντος.
 2. Τα τέλη που χρεώνονται για την έκδοση αντιγράφων και/ή πληροφοριών από το εμπορικό μητρώο μέσω του συστήματος διασύνδεσης εμπορικών μητρώων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις σχετικές διοικητικές δαπάνες.

Η αντιταξιμότητα έναντι τρίτων των εγγράφων και πράξεων των προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση εγγραφής στο εμπορικό μητρώο προβλέπεται από το άρθρο 5 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, ο οποίος αναδημοσιεύθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια:

 1. Η καταχώριση και οι σημειώσεις είναι αντιτάξιμες έναντι τρίτων από την ημερομηνία εγγραφής τους στο εμπορικό μητρώο ή από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, ή σε άλλο έντυπο, όπως προβλέπεται από τον νόμο.
 2. Τα πρόσωπα που έχουν την υποχρέωση να ζητήσουν την καταχώριση εγγραφής δεν μπορούν να επικαλεστούν έναντι τρίτων έγγραφα ή πράξεις που δεν έχουν καταχωριστεί, εκτός αν μπορούν να αποδείξουν ότι τα τρίτα μέρη γνώριζαν τα εν λόγω έγγραφα ή πράξεις.
 3. Το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου δημοσιεύει στον δικτυακό του τόπο και στη δικτυακή πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποβάλλει για δημοσίευση στη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία όσον αφορά τη δημοσίευση και την αντιταξιμότητα έναντι τρίτων των εγγράφων, πράξεων και σημειώσεων των προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων.

Επίσης, οι εταιρείες υπόκεινται στις ακόλουθες ειδικές διατάξεις εν προκειμένω, δηλαδή στα άρθρα 50 έως 53 του νόμου αριθ. 31/1990 περί εταιρειών, ο οποίος αναδημοσιεύθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια:

Άρθρο 50

 1. Έγγραφα ή πράξεις τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο δεν είναι αντιτάξιμα έναντι τρίτων, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος τα γνώριζε.
 2. Τυχόν πράξεις που διενέργησε η εταιρεία πριν από τη 16η ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος IV, της έκθεσης του αρμόδιου δικαστή (επί του παρόντος, η αρμοδιότητα για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων ανήκει στον διευθυντή του γραφείου εμπορικού μητρώου / σε εντεταλμένο πρόσωπο από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με το έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 116/2009, όπως τροποποιήθηκε) δεν μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων οι οποίοι αποδεικνύουν ότι ήταν αδύνατον να τις γνωρίζουν.

Άρθρο 51
Ωστόσο, τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν έγγραφα ή πράξεις που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, εκτός αν η μη δημοσιοποίησή τους ακυρώνει την ισχύ τους.
Άρθρο 52
παράγραφος 1 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του υποβληθέντος στο γραφείο εμπορικού μητρώου κειμένου και του κειμένου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος IV, ή στον Τύπο, η εταιρεία δεν μπορεί να επικαλεστεί έναντι τρίτων το δημοσιευθέν κείμενο. Τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν έναντι της εταιρείας το δημοσιευθέν κείμενο, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε το υποβληθέν στο γραφείο εμπορικού μητρώου κείμενο.

Το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αναδημοσιεύθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια, ορίζει ότι:

 1. Το εμπορικό μητρώο συνίσταται σε ένα μητρώο καταχώρισης των νομικών προσώπων εταιρειών, εθνικών εταιρειών και εθνικών επιχειρήσεων, δημόσιων επιχειρήσεων, ομίλων οικονομικού σκοπού, συνεταιριστικών οργανώσεων, ευρωπαϊκών εταιρειών, ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού και άλλων νομικών προσώπων που προβλέπονται ρητά από τον νόμο, με κύρια ή δευτερεύουσα έδρα στη Ρουμανία, ένα μητρώο για την καταχώριση νομικών προσώπων συνεταιρισμών και ευρωπαϊκών συνεταιρισμών με κύρια ή δευτερεύουσα έδρα στη Ρουμανία και ένα μητρώο για την καταχώριση ανεξάρτητων εμπόρων, ατομικών επιχειρήσεων και οικογενειακών επιχειρήσεων με επαγγελματική ή δευτερεύουσα έδρα στη Ρουμανία. Τα μητρώα αυτά τηρούνται σε μηχανογραφημένο περιβάλλον.
 2. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αναδημοσιεύθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 116/2009 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων για την εκτέλεση των εργασιών του εμπορικού μητρώου, όπως εγκρίθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο αριθ. 84/2010, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια, ορίζει ότι «οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο γίνονται βάσει απόφασης του διευθυντή του γραφείου εμπορικού μητρώου / του εντεταλμένου προσώπου από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου ή, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος προβλέπει διαφορετικά».
 3. Το άρθρο 26 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αναδημοσιεύθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια, ορίζει ότι «Η ημερομηνία καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταχώρισης στο εν λόγω μητρώο».
 4. Το άρθρο 26 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αναδημοσιεύθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια, ορίζει ότι «οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο γίνονται εντός 24 ωρών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του διευθυντή του γραφείου του εμπορικού μητρώου / του εντεταλμένου προσώπου από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου και, σε περίπτωση εγγραφής επαγγελματία, εντός 24 ωρών από την ημερομηνία της απόφασης που επιτρέπει την εγγραφή».
 5. Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αναδημοσιεύθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια, «οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο γίνονται ηλεκτρονικά, τόσο στα γραφεία εμπορικού μητρώου που υπάγονται στα δικαστήρια όσο και στο κεντρικό μηχανογραφημένο μητρώο».

Ασυμφωνίες μεταξύ της εγγραφής στο μητρώο και της δημοσίευσής της

Οι εγγραφές στο εμπορικό μητρώο διασφαλίζουν την αντιταξιμότητα των εγγράφων έναντι τρίτων, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει τη σωρευτική προϋπόθεση της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας και, κατά περίπτωση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα πρόσωπα που έχουν την υποχρέωση να ζητήσουν την καταχώριση εγγραφής δεν μπορούν να επικαλεστούν έναντι τρίτων έγγραφα ή πράξεις που δεν έχουν καταχωριστεί, εκτός αν μπορούν να αποδείξουν ότι τα τρίτα μέρη γνώριζαν τα εν λόγω έγγραφα ή πράξεις.

Ως εκ τούτου, μετά την επεξεργασία των εγγραφών στο εμπορικό μητρώο, το ORCT αποστέλλει αυτεπαγγέλτως τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα προς δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του ONRC και/ή στη δικτυακή πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ή, κατά περίπτωση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος IV ή VII, και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση, με έξοδα του αιτούντος.

Έγγραφα ή πράξεις τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο δεν είναι αντιτάξιμα έναντι τρίτων, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος τα γνώριζε.

Τυχόν πράξεις που διενέργησε η εταιρεία πριν από τη 16η ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος IV, της έκθεσης του αρμόδιου δικαστή (επί του παρόντος, η αρμοδιότητα για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων ανήκει στον διευθυντή του γραφείου εμπορικού μητρώου / σε εντεταλμένο πρόσωπο από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με το έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 116/2009, όπως τροποποιήθηκε) δεν μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων οι οποίοι αποδεικνύουν ότι ήταν αδύνατον να τις γνωρίζουν.

Ωστόσο, τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν έγγραφα ή πράξεις που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, εκτός εάν η μη δημοσιοποίησή τους ακυρώνει την ισχύ τους.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του υποβληθέντος στο γραφείο εμπορικού μητρώου κειμένου και του κειμένου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος IV, ή στον Τύπο, η εταιρεία δεν μπορεί να επικαλεστεί έναντι τρίτων το δημοσιευθέν κείμενο. Τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν έναντι της εταιρείας το δημοσιευθέν κείμενο, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε το υποβληθέν στο γραφείο εμπορικού μητρώου κείμενο.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των εγγραφών;

Τα έγγραφα και οι πράξεις που απαιτούνται από τον νόμο καταχωρίζονται στο εμπορικό μητρώο, κατόπιν αίτησης φυσικών και/ή νομικών προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση καταχώρισης, κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους ή αυτεπαγγέλτως.

Ο επαγγελματίας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου αριθ. 26/1990 εντός 15 το πολύ ημερών από την ημερομηνία των εγγράφων και των πράξεων που υπόκεινται στην υποχρέωση καταχώρισης. Οι καταχωρίσεις στο μητρώο γίνονται επίσης κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων μερών εντός 30 το πολύ ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβαν γνώση του εγγράφου ή της πράξης που υπόκειται σε καταχώριση.

Ο αιτών, όπως ορίζεται από τον νόμο αριθ. 359/2004, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια, φέρει ευθύνη για τη νομιμότητα, τη γνησιότητα και την ακρίβεια των δεδομένων που περιέχονται στις αιτήσεις καταχώρισης και στα έγγραφα που υποβάλλονται προς στήριξή τους.

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αναδημοσιεύθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 116/2009 για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων σε σχέση με τις καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο, το οποίο εγκρίθηκε με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις με τον νόμο αριθ. 84/2010 ορίζει ότι «οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο γίνονται βάσει απόφασης του διευθυντή του γραφείου εμπορικού μητρώου / του εντεταλμένου προσώπου από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου ή, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος προβλέπει διαφορετικά».

Οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο γίνονται, κατά περίπτωση:

 1. εντός 24 ωρών από την έκδοση του συμπεράσματος του εντεταλμένου δικαστή / της απόφασης του διευθυντή / του εντεταλμένου προσώπου του ORCT ή από την ημερομηνία επίδοσης της δικαστικής απόφασης για την καταχώριση·
 2. εντός 24 ωρών από την έκδοση της απόφασης του διευθυντή / του εντεταλμένου προσώπου του ORCT ή από την ημερομηνία κατά την οποία επιδόθηκε η δικαστική απόφαση για την εγγραφή·
 3. εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επικυρωμένου αντιγράφου της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης σχετικά με τα έγγραφα και τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 στοιχεία ε) έως ζ) του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αναδημοσιεύθηκε, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο.

Οι αποφάσεις του διευθυντή / του εντεταλμένου προσώπου του ORCT σχετικά με οποιαδήποτε εγγραφή στο εμπορικό μητρώο είναι νομικά εκτελεστές και υπόκεινται μόνο σε προσφυγή. Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η διαδικασία βάσει της οποίας αποφασίζεται η καταχώριση των εγγραφών στο εμπορικό μητρώο διεξάγεται από το προσωπικό του ORCT.

Διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων

Διαδικασίες σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά τη δημοσίευση και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως προβλέπεται στις νομοθετικές πράξεις που ρυθμίζουν τη δραστηριότητα του εμπορικού μητρώου, το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου και τα γραφεία εμπορικού μητρώου που υπάγονται σε δικαστήρια / τοπικά γραφεία συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία καλύπτονται από
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου έχει θεσπίσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλες τις νομικές διατάξεις σχετικά με την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενός φυσικού προσώπου συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε μεταγενέστερη επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς (αρχή του περιορισμού του σκοπού).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους αιτούντες με τη συμπλήρωση / υποβολή αιτήσεων και με την υποβολή πράξεων / εγγράφων προς υποστήριξη αυτών υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την εκπλήρωση των κύριων ειδικών υποχρεώσεων / καθηκόντων / λειτουργιών του εμπορικού μητρώου.

Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο κεντρικό ηλεκτρονικό μηχανογραφημένο εμπορικό μητρώο / ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών αποθηκεύονται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Οι αιτήσεις καταχώρισης (έντυπα) στο εμπορικό μητρώο, οι οποίες κατατίθενται με σκοπό την εγγραφή του επαγγελματία, την καταχώριση στο μητρώο εγγραφών όσον αφορά έγγραφα και πράξεις των επαγγελματιών, καθώς και τα έγγραφα που υποβάλλονται προς υποστήριξη αυτών, αρχειοθετούνται στον φάκελο του επαγγελματία (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

Η δημοσίευση των εγγράφων που εκδίδονται ως αποτέλεσμα της καταχώρισης της εγγραφής στο εμπορικό μητρώο / συντάσσονται από το προσωπικό του γραφείου εξυπηρέτησης είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, και τα εν λόγω δεδομένα περιορίζονται στο ονοματεπώνυμο, στην ημερομηνία και στον τόπο γέννησης, στην ιθαγένεια και τη χώρα διαμονής των σχετικών προσώπων, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να τηρούνται οι νομικές διατάξεις για την προστασία των προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ιδιότητες / θέσεις σε επαγγελματία εγγεγραμμένο στο εμπορικό μητρώο, τα έγγραφα που εκδίδονται στους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων / επικυρωμένων αντιγράφων, περιέχουν μόνο το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια και τη χώρα διαμονής των εν λόγω προσώπων. Όσον αφορά την κοινοποίηση άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πέραν των προαναφερθέντων, τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να εκδίδονται μόνον εάν ο αιτών είναι το υποκείμενο των δεδομένων (το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία) ή εάν ο αιτών δικαιολογεί έννομο συμφέρον.

Το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου διασφαλίζει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679: δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης, δικαίωμα μη υπαγωγής σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εθνική Εποπτική Αρχή Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucharest).

Τα ανωτέρω δικαιώματα, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων και των εξαιρέσεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, μπορούν να ασκηθούν με την αποστολή γραπτής αίτησης, δεόντως χρονολογημένης και υπογεγραμμένης, ταχυδρομικώς, στην ακόλουθη διεύθυνση: Bucharest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, ταχυδρομικός κώδικα: 030837 ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: datepersonale@onrc.ro.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, έχει διοριστεί στον οργανισμό υπεύθυνος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι αναρτημένα στον δικτυακό τόπο στην ενότητα «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».

Στοιχεία επικοινωνίας

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα εδώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Επίσημος δικτυακός τόπος του Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας

Δικτυακή πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/11/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.