Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Σλοβακία

Το τμήμα αυτό παρέχει μια επισκόπηση του σλοβακικού εμπορικού μητρώου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Τι δυνατότητες προσφέρει το εμπορικό μητρώο;

Το εμπορικό μητρώο (Obchodný register) είναι δημόσιο μητρώο που περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία καθορίζονται από τον νόμο και αφορούν επιχειρηματίες, εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες, όταν αυτό απαιτείται από ειδική νομοθεσία.

Η διαχείριση του μητρώου αυτού από πλευράς προγραμματισμού και τεχνικών ζητημάτων γίνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας [Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky].

Το εμπορικό μητρώο τηρείται από τα αρμόδια δικαστήρια (registrové súdy) (το τοπικό δικαστήριο που βρίσκεται στην έδρα του περιφερειακού δικαστηρίου).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο;

Το εμπορικό μητρώο και το μητρώο εγγράφων είναι διαθέσιμα σε όλους. Για την πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο και την έκδοση αποσπασμάτων απ’ αυτό καταβάλλεται τέλος.

Ωστόσο, εάν ο αιτών υποβάλει αίτηση για ηλεκτρονικό απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο ή για ηλεκτρονικό αντίγραφο κατατεθειμένου εγγράφου ή για ηλεκτρονική επιβεβαίωση ότι ένα συγκεκριμένο έγγραφο δεν έχει κατατεθεί στο μητρώο εγγράφων, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου εκδίδει τα σχετικά έγγραφα ηλεκτρονικά και δωρεάν.

Είναι επίσης δυνατή η δωρεάν υποβολή αίτησης για απόσπασμα εμπορικού μητρώου, αντίγραφο κατατεθειμένου εγγράφου ή βεβαίωση ότι ένα συγκεκριμένο έγγραφο δεν έχει κατατεθεί στο μητρώο εγγράφων μέσω του συστήματος διασύνδεσης των κεντρικών εμπορικών μητρώων, των εμπορικών μητρώων και των μητρώων εταιρειών [σύστημα διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων (BRIS)].

Μέθοδος αναζήτησης στο εμπορικό μητρώο

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει στα σλοβακικά και στα αγγλικά.

Η αναζήτηση στο εμπορικό μητρώο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα εξής κριτήρια:

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Ο νόμος αριθ. 513/1991 (εμπορικός κώδικας), όπως έχει τροποποιηθεί, ορίζει πότε είναι δυνατή η επίκληση των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο και, ενδεχομένως, του περιεχομένου των κατατεθειμένων εγγράφων.

Τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Το περιεχόμενο των εγγράφων για τα οποία υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση δημοσιότητας παράγει αποτελέσματα έναντι των τρίτων από την ημερομηνία κοινοποίησης στο Εμπορικό Δελτίο ότι τα έγγραφα έχουν κατατεθεί στο μητρώο εγγράφων.

Απ’ αυτό το χρονικό σημείο και έπειτα, οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται τα δημοσιευμένα στοιχεία ή το περιεχόμενο των εγγράφων. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει εάν το καταχωρισθέν πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ότι ο τρίτος είχε προηγούμενη γνώση των στοιχείων ή του περιεχομένου του εγγράφου.

Ωστόσο, ένα καταχωρισθέν πρόσωπο δεν μπορεί να αντιτάξει τα δημοσιευμένα στοιχεία ή το περιεχόμενο των εγγράφων έναντι τρίτων εντός 15 ημερών από τη δημοσίευσή τους σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τρίτοι μπορούν να αποδείξουν ότι δεν ήταν σε θέση να έχουν εκ των προτέρων γνώση των εν λόγω στοιχείων ή του περιεχομένου των εγγράφων.

Μετά την πάροδο της εν λόγω περιόδου, τα καταχωρισμένα στοιχεία και το περιεχόμενο των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στο μητρώο εγγράφων μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων.

Οι τρίτοι μπορούν πάντοτε να επικαλούνται το περιεχόμενο εγγράφων ή δεδομένων που δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο ή στο μητρώο εγγράφων, εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο ή τα δεδομένα παράγουν δεσμευτικά αποτελέσματα μόνο μετά την καταχώρισή τους στο εμπορικό μητρώο.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των καταχωρισμένων και των δημοσιευμένων στοιχείων ή μεταξύ του περιεχομένου των κατατεθέντων εγγράφων και του περιεχομένου των δημοσιευμένων εγγράφων, το καταχωρισθέν πρόσωπο (εταιρεία) μπορεί να αντιτάξει έναντι τρίτων μόνο τη δημοσιευμένη έκδοση. Ωστόσο, αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε το περιεχόμενο των καταχωρισθέντων στοιχείων ή το περιεχόμενο του κατατεθέντος εγγράφου, μπορεί να τα αντιτάξει έναντι αυτού.

Ιστορικό του εμπορικού μητρώου

Το εμπορικό μητρώο δημιουργήθηκε το 1992 μετά τη θέσπιση του νόμου αριθ. 513/1991 (εμπορικός κώδικας) και αντικατέστησε το προηγούμενο μητρώο εταιρειών.

Ο εμπορικός κώδικας(§ 27-34) τροποποίησε το πεδίο εφαρμογής του εμπορικού μητρώου έως το 2004.

Την 1η Φεβρουαρίου 2004 ο ειδικός νόμος αριθ. 530/2003 για το εμπορικό μητρώο και την τροποποίηση ορισμένων άλλων πράξεων τέθηκε σε ισχύ και εισήγαγε νέες νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για το εμπορικό μητρώο. Με τη θέσπιση του ειδικού νόμου, η ευθύνη για τη νομική πτυχή του εμπορικού μητρώου αφαιρέθηκε εν μέρει από τον εμπορικό κώδικα.

Επί του παρόντος, το εμπορικό μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά. Το μητρώο εγγράφων τηρείται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. [Από την 1 Οκτωβρίου 2020, το μητρώο εγγράφων τηρείται ηλεκτρονικά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον νόμο αριθ. 530/2003 (νόμος για το εμπορικό μητρώο)].

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εμπορικό μητρώο

Εμπορικό μητρώο της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.