Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Σλοβενία

Το παρόν τμήμα σας παρέχει επισκόπηση του σλοβενικού μητρώου επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ποιες πληροφορίες προσφέρει το σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων (Poslovni register Slovenije);

Το σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων (PRS) το διαχειρίζεται ο Οργανισμός Δημόσιων Νομικών Μητρώων και Συναφών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Το σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων είναι η κεντρική δημόσια βάση δεδομένων που παρέχει πληροφορίες για όλες τις επιχειρήσεις με καταχωρισμένη έδρα στη Σλοβενία, οι οποίες ασκούν κερδοσκοπική ή μη κερδοσκοπική δραστηριότητα, καθώς και πληροφορίες για τις θυγατρικές και άλλες υποδιαιρέσεις των επιχειρήσεων αυτών. Το μητρώο περιέχει επίσης πληροφορίες για τις θυγατρικές αλλοδαπών επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες στη Σλοβενία. Το μητρώο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • εμπορικές εταιρείες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές)
 • ατομικές επιχειρήσεις
 • νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
 • νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
 • αστικές εταιρείες
 • φυσικά πρόσωπα που ασκούν καταχωρισμένες ή ρυθμιζόμενες δραστηριότητες
 • θυγατρικές και άλλες υποδιαιρέσεις επιχειρήσεων
 • κεντρικά γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων
 • άλλες οντότητες.

Για κάθε καταχώριση στο σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων διατίθεται ένα σύνολο στοιχείων (αριθμός μητρώου, εταιρική επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους εκπροσώπους και τους ιδρυτές κ.λπ.).

 • άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω της εφαρμογής ePRS και
 • παροχή πληροφοριών για εκ νέου χρήση.

Τι περιλαμβάνει;

Εφαρμογή ePRS

Η εφαρμογή ePRS επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε επιμέρους καταχωρίσεις στο σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων όσον αφορά επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα εντός της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Η πρόσβαση στο σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων παρέχεται δωρεάν;

Η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν, αλλά οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν με τη δικτυακή πύλη (οι νέοι χρήστες πρέπει πρώτα να εγγραφούν).

Πώς γίνεται η αναζήτηση στο σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων;

Για αναζήτηση στο μητρώο, οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν με τη δικτυακή πύλη. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι δυνατή με την εισαγωγή των κριτηρίων αναζήτησης σε ένα ή περισσότερα πεδία ή με την επιλογή των κριτηρίων αναζήτησης από τον πτυσσόμενο κατάλογο επιλογών (drop-down menu). Το κριτήριο αναζήτησης μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: στοιχείο δεδομένου, τμήμα στοιχείου δεδομένου (λέξη) ή αρχή λέξης. Η αναζήτηση είναι δυνατή με βάση αριθμό μητρώου, αριθμό φορολογικού μητρώου, εταιρική επωνυμία, οδό και αριθμό, δήμο κ.λπ.

Ενημέρωση

Τα δεδομένα ενημερώνονται καθημερινά.

Παροχή πληροφοριών για εκ νέου χρήση:

Ο AJPES παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες για την εκ νέου χρήση πληροφοριών από το μητρώο επιχειρήσεων:

 • ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία παροχή δεδομένων για όλες τις καταχωρίσεις σε ανεπτυγμένη ή συνοπτική μορφή,
 • μηνιαία παροχή δεδομένων για επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του δικαστηρίου (Sodni register) σε ανεπτυγμένη ή συνοπτική μορφή,
 • μηνιαία παροχή δεδομένων για ατομικές επιχειρήσεις σε ανεπτυγμένη ή συνοπτική μορφή,
 • παροχή δεδομένων μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας σε ανεπτυγμένη, συνοπτική ή περιληπτική μορφή,
 • παροχή δεδομένων βάσει ειδικής παραγγελίας σε ανεπτυγμένη ή συνοπτική μορφή,
 • επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων βάσει κριτηρίων τα οποία ορίζει ο χρήστης (ψηφιακά δεδομένα).

Κάθε τρεις μήνες ο AJPES προσφέρει δωρεάν επισκόπηση του συνόλου του σλοβενικού μητρώου επιχειρήσεων σε μορφή XML με καθορισμένη επιλογή πληροφοριών για εκ νέου χρήση.

Τιμολόγηση

Ο AJPES επιβάλλει τέλος για την εκ νέου χρήση δημόσιων πληροφοριών από το σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων, βάσει του Τιμολογίου για την εκ νέου χρήση δημόσιων πληροφοριών από το σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (σύνδεσμος προς τη βάση δεδομένων της σλοβενικής νομοθεσίας).

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο μητρώο;

Τρίτα μέρη μπορούν να επικαλούνται τις πληροφορίες και όλα τα είδη των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται, στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των μελών και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες, με βάση τους ακόλουθους νόμους:

- Τοννόμο περί εταιριών (Zakon o gospodarskih družbah) [Uradni list RS (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας) (UL RS), αριθ. 65/09 - επίσημη κωδικοποιημένη έκδοση, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – Απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου και 82/13 στο εξής: ZGD-1], που είναι ο νόμος-πλαίσιο ο οποίος ρυθμίζει τους βασικούς κανόνες για το καθεστώς, την ίδρυση και τη λειτουργία των εμπορικών εταιρειών, των ατομικών επιχειρήσεων, των συνδεδεμένων προσώπων, των ομίλων οικονομικών συμφερόντων και των θυγατρικών αλλοδαπών εταιρειών, καθώς και για τις τυχόν αλλαγές στη νομική τους κατάσταση.

- Τον νόμο περί δικαστικού μητρώου (Zakon o sodnem registru) (UL RS, αριθ. 54/07 - επίσημη κωδικοποιημένη έκδοση, 65/08, 49/09 και 82/13 - ZGD-1H, στο εξής: ZSReg), ο οποίος ρυθμίζει το δικαστικό μητρώο, ορίζει τις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο δικαστικό μητρώο, τους κανόνες της διαδικασίας με την οποία το αρμόδιο δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τις εγγραφές στο μητρώο του δικαστηρίου και τους κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο AJPES διαχειρίζεται το δικαστικό μητρώο. Ο εν λόγω νόμος ρυθμίζει επίσης τις διαδικασίες που αποτελούν μέρος του συστήματος της Vse enem mestu na (μονοαπευθυντικής θυρίδας).

- Τον νόμο περί σλοβενικού μητρώου επιχειρήσεων (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, αριθ. 49/06 και 33/07 - ZSReg-B, στο εξής: ZPRS-1), ο οποίος ρυθμίζει τη διαχείριση και συντήρηση του σλοβενικού μητρώου επιχειρήσεων (PRS), ορίζει τις εγγραφές του μητρώου επιχειρήσεων, τον τρόπο ταυτοποίησης και την υποχρεωτική χρήση του σχετικού αριθμού μητρώου, το περιεχόμενο του μητρώου επιχειρήσεων και την απόκτηση δεδομένων για τη διαχείριση του μητρώου, και ορίζει τη διαδικασία καταχώρισης στο μητρώο επιχειρήσεων, τις πληροφορίες που προστίθενται ή ορίζονται από τον διαχειριστή του μητρώου κατά την καταχώριση, τη χρήση δεδομένων καταχώρισης επιχειρήσεων και την αποθήκευση στοιχείων τεκμηρίωσης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν με τη δικτυακή πύλη προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

poslovni register (σλοβενικά), business register (αγγλικά)

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.