Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ισπανικά
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Ισπανία

Οι Υποθηκοφύλακες στην Ισπανία είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των παρακάτω μητρώων: Κτηματολόγια Ακίνητης Περιουσίας, τα οποία φέρουν τη γενική ονομασία «Κτηματολόγια». Μητρώα Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων. Μητρώα Επιχειρήσεων. Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων. Η επεξήγηση των Κτηματολογίων και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι βρίσκονται στη διαδικτυακή πύλη e-Justice, στην ενότητα που αφορά τα Κτηματολόγια. Στην παρούσα σελίδα προσφέρονται: Μια επεξήγηση των ισπανικών Μητρώων Επιχειρήσεων, μαζί με τους αντίστοιχους συνδέσμους. Μια σύντομη επεξήγηση των Μητρώων Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων, μαζί με τους αντίστοιχους συνδέσμους. Μια σύντομη επεξήγηση των Μητρώων Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων, μαζί με τους αντίστοιχους συνδέσμους.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Τι προσφέρει το ισπανικό Μητρώο Επιχειρήσεων;

Ασφάλεια από νομικής και οικονομικής πλευράς.

Στη συνέχεια, αναπτύσσονται κάποιες από τις πλέον χαρακτηριστικές πτυχές του ισπανικού συστήματος Μητρώου Επιχειρήσεων.

1.- Σκοπός του Μητρώου Επιχειρήσεων.

1.1.- Φορείς που εγγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων.

 • Οι ιδιώτες επιχειρηματίες
 • Οι εμπορικές εταιρίες
 • Οι αστικές εταιρείες
 • Οι πιστωτικοί και ασφαλιστικοί φορείς, καθώς και οι φορείς αμοιβαίων εγγυήσεων
 • Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων
 • Οι οργανώσεις οικονομικών συμφερόντων
 • Τα ταμιευτήρια
 • Τα ταμεία συντάξεων
 • Τα υποκαταστήματα οποιουδήποτε από τους ανωτέρω αναφερόμενους φορείς
 • Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών
 • Οι αλλοδαπές εταιρείες που μεταφέρουν την έδρα τους στην ισπανική επικράτεια.
 • Όλοι οι φορείς που αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα, εφόσον το σύνολο των αγορών που πραγματοποιούν ή για τις οποίες μεσολαβούν ή των πωλήσεων τους υπερβαίνει το ποσό των 600.000 ευρώ.

1.2.- Υλικό αντικείμενο του Μητρώου Επιχειρήσεων.

 • Πράξεις σχετικές με εμπορικές εταιρείες. Η σύσταση των εμπορικών εταιρειών συνιστά το πρώτο στάδιο του ιστορικού μιας εταιρείας σε σχέση με το μητρώο. Μέσω του ίδιου μητρώου θα πιστοποιούνται οι πράξεις και οι συμβάσεις που σχετίζονται με κάθε εταιρεία (αύξηση ή μείωση του εταιρικού της κεφαλαίου, αλλαγές στη δομή του διοικητικού της οργάνου, διορισμοί ή παύσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου ή εκπροσώπων, περιπτώσεις αφερεγγυότητας της επιχείρησης, αγωγές αμφισβήτησης των εταιρικών συμφωνιών της...).
 • Τα λογιστικά βιβλία. Οι επιχειρηματίες και οι εταιρείες έχουν την υποχρέωση να τηρούν μια σειρά από λογιστικά βιβλία, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων της έδρας τους για επικύρωση από τον Υποθηκοφύλακα Επιχειρήσεων. Η υποβολή πρέπει να πραγματοποιείται πριν από τη συμπλήρωση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης της λογιστικής χρήσης κάθε επιχείρησης. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου πρέπει κανονικά να υποβάλουν τα βιβλία τους πριν από την 31η Μαΐου.
 • Η κατάθεση των ετήσιων λογαριασμών των επιχειρηματιών και των άλλων φορέων που είναι υποχρεωμένοι να τους καταθέτουν.- Η τήρηση των ετήσιων λογαριασμών σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Οι λογαριασμοί πρέπει να εγκρίνονται από τους εταίρους ή τους μετόχους εντός έξι μηνών μετά τη λήξη της χρήσης της εταιρείας και, μετά την έγκρισή τους, πρέπει να υποβάλλονται μέσα στον επόμενο μήνα για την υποχρεωτική επικύρωσή τους στο αντίστοιχο Μητρώο Επιχειρήσεων. Έτσι, υπό κανονικές συνθήκες, οι εταιρείες με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου οι οποίες ενέκριναν τους λογαριασμούς τους την 30ή Ιουνίου πρέπει να προβούν υποχρεωτικά στην κατάθεσή τους πριν από την 30ή Ιουλίου.
 • Η επεξεργασία των φακέλων για τον ορισμό ελεγκτών και εμπειρογνωμόνων.- Οποιοσδήποτε μέτοχος έχει στην κατοχή του ποσοστό 5% του εταιρικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης έχει δικαίωμα να ζητήσει, εντός τριών μηνών μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, τον ορισμό ενός ελεγκτή εκ μέρους του Μητρώου Επιχειρήσεων στο οποίο υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. Στις επιχειρήσεις με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου, οι εταίροι ή οι μέτοχοι που έχουν στην κατοχή τους ποσοστό 5% έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον διορισμό ελεγκτή πριν από την 31η Μαρτίου της επόμενης χρήσης. Μπορεί επίσης να ζητηθεί ο διορισμός εμπορικών εμπειρογνωμόνων στον Υποθηκοφύλακα Επιχειρήσεων της έδρας της επιχείρησης προς την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν μη χρηματικές εισφορές, καθώς και σε περιπτώσεις συγχώνευσης και διάσπασης.

2.- Νομική ασφάλεια στο ισπανικό Μητρώο Επιχειρήσεων.

Το Μητρώο Επιχειρήσεων είναι το κύριο νομικό εργαλείο για την επισημοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Είναι απαραίτητο για την οικονομική ανάπτυξη, ως μέσο για τη μείωση του κόστους των συναλλαγών.

Οι εγγραφές στο μητρώο πραγματοποιούνται μετά από σχετική αξιολόγηση, η οποία συνίσταται σε έλεγχο της νομιμότητας και της εγκυρότητας του περιεχομένου των εταιρικών πράξεων και συμφωνιών, καθώς και της ιδιότητας και της νομιμοποίησης των προσώπων που τις υπογράφουν.

Ως συνέπεια αυτού του καταστατικού ελέγχου, οι εν λόγω εγγραφές έχουν μεγάλη νομική ισχύ:

 1. Το περιεχόμενο του μητρώου θεωρείται ακριβές και έγκυρο.
 2. Οι πράξεις που εγγράφονται σε αυτό μπορούν να αντιταχθούν σε καλόπιστους τρίτους.
 3. Οι εγγραφές του μητρώου τελούν υπό την προστασία των Δικαστηρίων και ισχύουν εφόσον δεν αναγράφεται η δικαστική αναγνώριση της μη ακρίβειας ή μη εγκυρότητάς τους.
 4. Η δικαστική αναγνώριση της μη ακρίβειας ή μη εγκυρότητας των εγγραφών δεν επηρεάζει τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων, τα οποία έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με τον νόμο.

Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι πολίτες και οι αρχές αποφεύγουν το υψηλό κόστος συναλλαγών, καθώς έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς πιστοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους φορείς με τους οποίους σκοπεύουν να συνάψουν σύμβαση, καθώς και τη νομική και οικονομική κατάστασή τους.

3.- Διαδικασία καταχώρισης στο μητρώο.

Η γενική αρχή είναι ότι, για την εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων, είναι αναγκαία η δημόσια πιστοποίηση. Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι συμβολαιογραφικά, δικαστικά ή διοικητικά. Η εγγραφή βάσει ιδιωτικού εγγράφου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους Νόμους και στον Κανονισμό του Μητρώου Επιχειρήσεων. Ως παραδείγματα εγγραφής βάσει ιδιωτικού εγγράφου μπορούν να αναφερθούν τα εξής: η εγγραφή ιδιώτη επιχειρηματία ο οποίος δεν είναι πλοιοκτήτης, ο διορισμός, η παύση, η αποδοχή και η παραίτηση από τα καθήκοντά τους μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκκαθαριστών και ελεγκτών.

Η διαδικασία υλοποιείται κατόπιν αιτήματος. Αυτό σημαίνει ότι, πλην εξαιρέσεων, εκκινείται από το άτομο που ενδιαφέρεται για την πραγματοποίηση της εγγραφής.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;

Η πρόσβαση στο Μητρώο Επιχειρήσεων στην Ισπανία δεν είναι δωρεάν.

Το Δασμολόγιο Υποθηκοφυλάκων Επιχειρήσεων και ο Κανονισμός του Μητρώου Επιχειρήσεων καθορίζουν το κόστος εγγραφής και δημοσιοποίησης.

Το κόστος εγγραφής εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέχουν απευθείας στο Δασμολόγιο Υποθηκοφυλάκων Επιχειρήσεων.

Το κόστος δημοσιοποίησης κυμαίνεται μεταξύ 1,20 και 24 ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν απευθείας στο Δασμολόγιο Υποθηκοφυλάκων Επιχειρήσεων ή στη σελίδα του Συλλόγου Υποθηκοφυλάκων Επιχειρήσεων.

Πώς μπορείτε να ανατρέξετε στο ισπανικό Μητρώο Επιχειρήσεων;

1.- Δημόσιος χαρακτήρας.

Το Μητρώο Επιχειρήσεων είναι δημόσιο, ενώ ο Υποθηκοφύλακας Επιχειρήσεων είναι υπεύθυνος για την επαγγελματική επεξεργασία των πληροφοριών που περιέχονται στις καταχωρίσεις του.

2.- Ενημερωτικό σημείωμα.

Έννοια.- Το απλό σημείωμα έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν καθιστά έγκυρο το περιεχόμενο των εγγραφών. Περιλαμβάνει όλα ή κάποια από τα δεδομένα που περιέχονται στην αντίστοιχη εγγραφή.

Τρόπος απόκτησής του.- Υπάρχουν δύο τρόποι προκειμένου κάποιος να ζητήσει και να πάρει ένα Απλό Σημείωμα:

 • Γραπτώς, σε έντυπη μορφή. Ζητώντας το αυτοπροσώπως, στο αντίστοιχο Μητρώο Επιχειρήσεων.
 • Μέσω Διαδικτύου. Κάνοντας κλικ στον πρώτο από τους Συνδέσμους που παρατίθενται στο τέλος αυτής της σελίδας.

3.- Πιστοποιητικά.

Έννοια.- Τα πιστοποιητικά είναι αντίγραφα, μεταγραφές ή μεταφορές, πλήρεις ή σχετικές, του περιεχομένου του μητρώου, που -πριν από την επαγγελματική επεξεργασία τους από τον Υποθηκοφύλακα- αποτελούν το μόνο μέσο που εγγυάται με αξιόπιστο τρόπο το περιεχόμενο των εγγραφών του Μητρώου Επιχειρήσεων. Οι Υποθηκοφύλακες μπορούν επίσης να πιστοποιούν τα έγγραφα που αρχειοθετούνται ή κατατίθενται στο μητρώο.

Τρόπος απόκτησής τους.- Η αίτηση και η απόκτηση ενός πιστοποιητικού γίνεται γραπτώς, σε έντυπη μορφή. Η αίτηση πρέπει να γίνεται αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, μέσω φαξ ή με παρόμοιο τρόπο.Επίσης μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για την απόκτηση τηλεματικών πιστοποιητικών, με αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υποθηκοφύλακα.

4.- Αναζήτηση στο Μητρώο Επιχειρήσεων μέσω Διαδικτύου.

Παραπέμπουμε στους «ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ» που παρατίθενται στο τέλος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία είναι πολύ απλή και αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην αναγραφόμενη σελίδα:

Η σελίδα σας προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα, σε περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ή ελλείψει πιστοποιητικού επικυρωμένου από τον Σύλλογο Υποθηκοφυλάκων:

 • «pagos con tarjeta» («πληρωμές με πιστωτική κάρτα»). Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας.
 • Και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Entrar» («Είσοδος»).

Αυτή η σελίδα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων επιλογών: Κτηματολόγιο, Μητρώο Επιχειρήσεων, Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων και Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων. Πρέπει να επιλέξετε: «Publicidad Mercantil» («Δημοσιοποίηση στοιχείων επιχείρησης»).

 • Και, στη συνέχεια, να επιλέξετε αυτό που σας ενδιαφέρει, προκειμένου να ολοκληρώσετε την αναζήτηση.

Οποιοσδήποτε μπορεί να προσπελάσει σε πραγματικό χρόνο τις διαδραστικές εμπορικές πληροφορίες που παρέχει ο Σύλλογος Υποθηκοφυλάκων μέσω της υποδεικνυόμενης σελίδας. Οι πληροφορίες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα εταιρικά δεδομένα, καθώς και στο ακριβές περιεχόμενο των κατατιθέμενων ετήσιων λογαριασμών, μπορούν να ληφθούν άμεσα 365 μέρες το χρόνο και 24 ώρες τη μέρα. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις καταχωρισμένες εταιρικές πράξεις είναι ενημερωμένες και ακριβείς.

Σε ποιο βαθμό είναι αξιόπιστα τα έγγραφα του Μητρώου;

Η οδηγία 2012/17/ΕE όσον αφορά τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων εισάγει μεταξύ άλλων το άρθρο 3α της οδηγίας 2009/101/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις των κρατών μελών να εξασφαλίζουν διάθεση επικαιροποιημένων πληροφοριών που θα επεξηγούν τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας βάσει των οποίων τρίτα μέρη θα μπορούν να εμπιστεύονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφοι 5, 6 και 7, στοιχεία και παντός είδους πράξεις προβλεπόμενες από το άρθρο 2. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτείται να δημοσιεύονται στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σύμφωνα με τους κανόνες και τις τεχνικές απαιτήσεις της διαδικτυακής πύλης. Οι εν λόγω πληροφορίες εξηγούν πώς μπορεί κάποιος με βάση τους εκάστοτε κανόνες να αποκτήσει πρόσβαση κατόπιν αίτησης στις πράξεις και τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας, καθώς και στα αποτελέσματα από το αντιτάξιμο των πράξεων που ορίζονται στο Μητρώο έναντι τρίτων.

Τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας δημοσιεύονται στο ισπανικό Μητρώο Επιχειρήσεων που διέπεται από τις αρχές του συστήματος ατομικού φακέλου, των εγγραφών βάσει δημοσίου εγγράφου, της νομιμότητας, της νομιμοποίησης, της δημόσιας πίστης, του αντιτάξιμου, της συνέχειας των εγγραφών και της δημοσιότητας.

Το άρθρο 19 του Νόμου 14/2013 και η πρόσθετη διάταξή του 13α σχετικά με τη στήριξη προς τους επιχειρηματίες και τη διεθνοποίησή τους προβλέπουν τη λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή με τη βοήθεια ενός ενιαίου συστήματος πληροφορικής σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις.

Τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων δημοσιοποιούνται με την έκδοση πιστοποιητικών ή απλών ενημερωτικών σημειωμάτων.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδει ο Υποθηκοφύλακας Επιχειρήσεων αποτελούν το μόνο μέσο που αναπαριστά με αξιόπιστο τρόπο το περιεχόμενο των βιβλίων και διέπονται από το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Εμπορικού Κώδικα και τα άρθρα 12 και 77 του Κανονισμού του Μητρώου Επιχειρήσεων.

Τα απλά ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με όλα ή με ορισμένα στοιχεία των εγγραφών του Μητρώου διέπονται από τα άρθρα 12 και 78 του Κανονισμού του Μητρώου Επιχειρήσεων.

Είναι επίσης δυνατή η παροχή πρόσβασης μέσω υπολογιστή, η οποία διέπεται από το άρθρο 79 του εν λόγω Κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του Εμπορικού Κώδικα και το άρθρο 80 του Κανονισμού του Μητρώου Επιχειρήσεων εφαρμόζονται επικουρικά οι κανόνες περί δημοσιοποίησης της νομοθεσίας για τις υποθήκες και συγκεκριμένα τα άρθρα 221, 222, 222α, 227 και 248 του Νόμου για τις Υποθήκες, που προβλέπουν τη δυνατότητα δημοσιοποίησης με τηλεματικά μέσα. Το άρθρο 110 παράγραφος 1 του Νόμου 24/2001 προβλέπει τη δημοσιοποίηση από τον Υποθηκοφύλακα μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής, στο πλαίσιο της υιοθέτησης ηλεκτρονικών και τηλεματικών τεχνικών πληροφορικής και από τα Μητρώα Επιχειρήσεων (άρθρα 106 έως 115).

Το Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων έχει στόχο, σύμφωνα με το άρθρο 379 του Κανονισμού του Μητρώου Επιχειρήσεων, την ταξινόμηση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων που λαμβάνει από τα Μητρώα Επιχειρήσεων για αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς, την αρχειοθέτηση και τη δημοσιοποίηση των επωνυμιών φορέων και νομικών προσώπων, την έκδοση της Εφημερίδας του Μητρώου Επιχειρήσεων, την τήρηση του Μητρώου σχετικά με τις εταιρείες και φορείς που μετέφεραν την έδρα τους στην αλλοδαπή χωρίς να απολέσουν την ισπανική ιθαγένεια και την κοινοποίηση των στοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001. Το Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων μπορεί να εκδίδει απλά σημειώματα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Εμπορικού Κώδικα και το άρθρο 382 του Κανονισμού Μητρώου Επιχειρήσεων, αλλά όχι πιστοποιητικά, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά σχετικά με τις επωνυμίες εταιρειών και φορέων εγγεγραμμένων σε αυτό.

Η δημοσιοποίηση γίνεται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή με παρόμοιο μέσο.

Στην ιστοσελίδα Υποθηκοφύλακες της Ισπανίας μπορεί κάποιος να ζητάει τις πληροφορίες ηλεκτρονικά μέσω του FLEI (Fichero Localizador de Entidades Inscritas) [Κατάλογος εντοπισμού εγγεγραμμένων φορέων].

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού του Μητρώου Επιχειρήσεων σχετικά με το αντιτάξιμο «1. Οι πράξεις που υπόκεινται σε εγγραφή μπορούν να αντιταχθούν έναντι καλόπιστων τρίτων μόνον ύστερα από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα του Μητρώου Επιχειρήσεων. Εξαιρούνται τα αποτελέσματα της εγγραφής. 2. Όσον αφορά τις πράξεις που διενεργούνται εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση, οι πράξεις που εγγράφονται και δημοσιεύονται δεν μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων που αποδεικνύουν ότι δεν ήταν σε θέση να τις γνωρίζουν. 3. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ του περιεχομένου της δημοσίευσης και του περιεχομένου της εγγραφής, οι καλόπιστοι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται τη δημοσίευση, αν την θεωρούν ευνοϊκότερη. Οι υπεύθυνοι για την απόκλιση υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τη βλάβη που προκλήθηκε. 4. Η καλή πίστη τρίτων θεωρείται δεδομένη, εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι γνώριζαν την πράξη που υπόκειται σε εγγραφή αλλά δεν είναι εγγεγραμμένη, την πράξη που είναι εγγεγραμμένη και δεν δημοσιεύτηκε ή την απόκλιση μεταξύ δημοσίευσης και εγγραφής.»

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

Ιστορικό του ισπανικού Μητρώου Επιχειρήσεων

1.- Πρόδρομοι.

Οι πρόδρομοι της σημερινής νομοθεσίας σχετικά με το ισπανικό Μητρώο Επιχειρήσεων είναι οι εξής:

 • Τα Διατάγματα του Μπιλμπάο του 1737, με τα οποία θεσπίστηκε ένα Μητρώο νηολόγησης και χορήγησης σημαίας για τα πλοία.
 • Ο Εμπορικός Κώδικας του 1885.
 • Ο προσωρινός κανονισμός περί ανάπτυξης του Μητρώου Επιχειρήσεων του 1885, καθώς και οι μεταγενέστεροι κανονισμοί του 1919 και της 14ης Δεκεμβρίου 1956, όπως τροποποιήθηκε με το διάταγμα της 21ης Ιουλίου 1973.

2.- Ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το Μητρώο Επιχειρήσεων.

Γενικά πρότυπα που περιέχονται στον Εμπορικό Κώδικα της 22ας Αυγούστου 1885. Οι διατάξεις που διέπουν το Μητρώο Επιχειρήσεων, αν και συγκεντρώθηκαν στον εν λόγω κώδικα, έχουν αναθεωρηθεί επανειλημμένα, ενώ η τελευταία αναθεώρηση έγινε με τον νόμο 19 της 25ης Ιουλίου 1989.

 • Βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 1, της 2ας Ιουλίου 2010, περί εταιρειών κεφαλαίου. Νόμος 3, της 3ης Απριλίου 2009, περί δομικών τροποποιήσεων.
 • Ειδική νομοθεσία που αφορά καθορισμένες εταιρείες για τον συγκεκριμένο τομέα της δραστηριότητας με την οποία ασχολούνται (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, τομέας ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρείες μίσθωσης...)
 • Κανονισμός περί Μητρώου Επιχειρήσεων της 19ης Ιουλίου 1996. Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες για τη σύνταξη ενός νέου κειμένου για τον κανονισμό.

3.- Οργάνωση.

Το Μητρώο Επιχειρήσεων είναι μια δημόσια υπηρεσία παρούσα σε όλες τις πρωτεύουσες νομών καθώς και σε άλλες πόλεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, υπό την ευθύνη ενός ή περισσότερων Υποθηκοφυλάκων Επιχειρήσεων, και η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και, συγκεκριμένα, στη Γενική Διεύθυνση Υποθηκοφυλάκων και Συμβολαιογράφων.

Ο Υποθηκοφύλακας είναι επαγγελματίας νομικός ο οποίος ασκεί δημόσιο λειτούργημα: έχει την ευθύνη να πιστοποιεί και να ελέγχει τη νομιμότητα όλων των εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται στο μητρώο.

Σε καθεμία από τις πρωτεύουσες των υφιστάμενων νομών της Ισπανίας υπάρχει ένα Μητρώο Επιχειρήσεων. Επιπλέον, Μητρώα Επιχειρήσεων υπάρχουν στις πόλεις Θέουτα, Μελίγια, Ίμπιζα, Μαόν, Αρεθίφε, Πουέρτο ντελ Ροσάριο, Σάντα Κρουθ ντε λα Πάλμα, Σαν Σεμπαστιάν ντε λα Γομέρα, Βαλβέρδε και Σαντιάγο ντε Κομποστέλα. Υπάρχει επίσης ένα Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων, το οποίο ασχολείται με θέματα σχετικά με τις επωνυμίες των εταιρειών και των εμπορικών φορέων.

Οι εταιρείες αποκτούν νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο αντίστοιχο Μητρώο Επιχειρήσεων της έδρας τους, το οποίο σημαίνει ότι η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων είναι υποχρεωτική και έχει καταστατικό χαρακτήρα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

ΜΗΤΡΩΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

1.- Τι προσφέρει το ισπανικό Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων;

Ασφάλεια από νομικής και οικονομικής πλευράς.

1.1.- Αντικείμενο του Μητρώου Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων.

Το Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων έχει ως αντικείμενο την εγγραφή της κυριότητας και των λοιπών πραγματικών δικαιωμάτων επί κινητών περιουσιακών στοιχείων τα οποία μπορούν να προσδιοριστούν μέσω μητρώου.

1.2.- Ποια είναι τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καταχωριστούν;

Τα καθαυτά κινητά περιουσιακά στοιχεία: Μηχανοκίνητα οχήματα, καταναλωτικά προϊόντα, βιομηχανικά μηχανήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποθέματα, γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο.

Ορισμένα άυλα αγαθά ή δικαιώματα με δυνατότητα καταχώρισης: Βιομηχανική ή διανοητική ιδιοκτησία, δικαιώματα εκμετάλλευσης ταινιών, διοικητικές άδειες και τίτλοι γενικά.

1.3.- Ποια δικαιώματα εγγράφονται όσον αφορά τα κινητά περιουσιακά στοιχεία με δυνατότητα καταχώρισης;

Η κυριότητα, οι κατασχέσεις, οι επιφυλάξεις κυριότητας, οι απαγορεύσεις διάθεσης, οι υποθήκες επί κινητών περιουσιακών στοιχείων, οι τίτλοι εμπράγματης ασφάλειας ή άλλες πράξεις με δυνατότητα καταχώρισης ή καταγραφής οι οποίες προβλέπονται από το νόμο.

2.- Χαρακτηριστικά του ισπανικού Μητρώου Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων.

Πρόκειται για ένα κρατικό μητρώο, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι νομικό και όχι μόνο διοικητικό μητρώο. Έχει γενικά εκούσιο χαρακτήρα. Η εκούσια εγγραφή έχει ως κίνητρο τα ευνοϊκά αποτελέσματα που προσφέρει. Ως προς τη μορφή με την οποία γίνεται η εγγραφή, ακολουθείται ένα ελεύθερο σύστημα: καταχωρίζονται συμβάσεις, συνήθως υπό μορφή ιδιωτικού εγγράφου, καθώς και υπό μορφή επίσημων υποδειγμάτων. Πρόκειται επίσης για ένα μητρώο καταστατικής πιστοποίησης, από την άποψη ότι ο Υποθηκοφύλακας ελέγχει τη νομιμότητα πριν από την εγγραφή, η δε πιστοποίηση καλύπτει τόσο τον τίτλο όσο και το καταχωριζόμενο γεγονός.

3.- Οργάνωση.

Η τήρηση αυτού του μητρώου γίνεται μέσω αριθμών τίτλων και ηλεκτρονικά.

Το βασιλικό διάταγμα 1828/1999 χωρίζει το Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων σε 6 τμήματα:

 • Πλοία και αεροσκάφη
 • Αυτοκίνητα και άλλα μηχανοκίνητα οχήματα
 • Βιομηχανικά μηχανήματα, εμπορικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
 • Άλλες εξασφαλίσεις
 • Άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία με δυνατότητα καταχώρισης στο μητρώο
 • Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων

4.- Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ισπανικό Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων;

Όχι. Η σχετική αμοιβή καθορίζεται στον κανονισμό της 20ής Ιουλίου 1999, στο άρθρο 36 του οποίου ορίζονται τα ποσά που πρέπει να χρεώνονται ανάλογα με την αξία του καταχωριζόμενου στοιχείου:

 • Για καταχωριζόμενα στοιχεία αξίας έως 600 ευρώ: 2,4 ευρώ
 • Για στοιχεία αξίας μεταξύ 600 και 6.000 ευρώ: 6 ευρώ
 • Για στοιχεία αξίας μεταξύ 6.000 και 12.000 ευρώ: 10 ευρώ
 • Για στοιχεία αξίας μεταξύ 12000 και 18000 ευρώ: 13 ευρώ
 • Για καταχωριζόμενα στοιχεία αξίας άνω των 18.000 ευρώ: 1,20 ευρώ για κάθε 3.000 ευρώ ή για το υπόλοιπο ποσό της αξίας.

Οι υποθήκες επί κινητών περιουσιακών στοιχείων και οι τίτλοι εμπράγματης ασφάλειας διέπονται από το δασμολόγιο του Μητρώου ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, ισχύουν οι χρεώσεις που προβλέπονται σε αυτό (ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με το μητρώο ιδιοκτησίας).

Όσον αφορά τις πληροφορίες σε σχέση με αυτό το μητρώο, ισχύουν χρεώσεις 3 ευρώ για τα ενημερωτικά σημειώματα και 6 έως 24 ευρώ για πιστοποίηση.

Σε όλες τις παραπάνω χρεώσεις προστίθεται ο εκάστοτε ισχύων ΦΠΑ.

5.- Αναζήτηση στο Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων μέσω Διαδικτύου.

Παραπέμπουμε στους «ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ» που παρατίθενται στο τέλος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία είναι πολύ απλή και αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην αναγραφόμενη σελίδα:

 • Διεύθυνση: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

Στη συνέχεια: «Acceso Registro Electrónico» («Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μητρώο»). Η επόμενη σελίδα προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα, σε περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ή ελλείψει πιστοποιητικού επικυρωμένου από το Σύλλογο Υποθηκοφυλάκων:

 • «pagos con tarjeta» («πληρωμές με πιστωτική κάρτα»). Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας,
 • Και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Entrar» («Είσοδος»).

Αυτή η σελίδα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε: Κτηματολόγιο, Μητρώο Επιχειρήσεων, Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων και Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων. Πρέπει να επιλέξετε: «Publicidad Bienes Muebles» («Δημοσιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων»).

 • Και, στη συνέχεια, να επιλέξετε αυτό που σας ενδιαφέρει προκειμένου να ολοκληρώσετε την αναζήτηση.

6.- Χρήσιμοι σύνδεσμοι.

ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

1.- Τι προσφέρει το ισπανικό Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων;

Μέσω αυτού του μητρώου προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών και των χρηστών οι οποίοι συνάπτουν σύμβαση με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τους γενικούς όρους σύναψης συμβάσεων. Αυτό το μητρώο επιτρέπει την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας στις ιδιωτικές νομικές πράξεις και, επιπλέον, προσφέρει τα αναγκαία μέσα για την αποφυγή των αγωγών.

1.2.- Αντικείμενο του ισπανικού Μητρώου Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων.

Το Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων εκπληρώνει τους ακόλουθους σκοπούς:

1.- Υποβολή των γενικών όρων σύναψης συμβάσεων.

Ως γενικοί όροι σύναψης συμβάσεων ορίζονται οι συμβατικές ρήτρες οι οποίες έχουν καταρτιστεί μονομερώς από έναν εκ των συμβαλλομένων της σύμβασης («διατυπωμένες εκ των προτέρων»), προκειμένου να συμπεριληφθούν σε πολλαπλές συμβάσεις. Είναι, ουσιαστικά, όροι για τους οποίους δεν έχει υπάρξει επιμέρους διαπραγμάτευση. Οι όροι αυτοί δεν είναι απαραιτήτως καταχρηστικοί.

Στην πράξη, και παρά τις διευκολύνσεις που προσφέρει το σύστημα, δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο όλοι οι γενικοί όροι που αποτελούν τμήμα των συμβάσεων προσχώρησης. Η υποβολή τους είναι εκούσια, εκτός από συγκεκριμένους τομείς της σύναψης συμβάσεων που μπορεί να καθορίσει η κυβέρνηση.

Στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται η υποβολή των γενικών όρων, συχνά το πρόσωπο που τους υποβάλλει, κατά τη σύναψη μελλοντικών συμβάσεων όπου περιλαμβάνει αυτούς τους όρους, αναφέρεται στην υποβολή τους στο εν λόγω Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων, αντικαθιστώντας την αναπαραγωγή τους στις μελλοντικές συμβάσεις με μια παραπομπή στην υποβολή τους στο Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων. Πολλοί χρήστες που έχουν υπογράψει μια σύμβαση η οποία περιέχει γενικούς όρους σύναψης συμβάσεων δεν γνωρίζουν ποιοι ακριβώς είναι οι όροι που τους δεσμεύουν και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να μάθουν ποιοι είναι οι όροι της σύμβασης, ως προς τι τους δεσμεύουν και πώς μπορούν αργότερα να αποδεσμευτούν από αυτούς, καθώς και ποιες θα είναι οι συνέπειες σε αυτή την περίπτωση.

2.- Δικαστικές αποφάσεις που κηρύσσουν άκυρες ορισμένες ρήτρες οι οποίες αποτελούσαν μέρος αυτών των μαζικών συμβάσεων.

Πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες εκκινούνται από το αίτημα που υποβάλλει ένας ιδιώτης τον οποίο αφορούν οι εν λόγω ρήτρες (ατομική πράξη) ή μια οργάνωση καταναλωτών που αντιπροσωπεύει πολλούς τέτοιους ιδιώτες (συλλογική πράξη), οι οποίοι έχουν επιτύχει την έκδοση μιας ευνοϊκής και τελεσίδικης απόφασης.

Η έκδοση μιας τελεσίδικης απόφασης επηρεάζει και τις υπόλοιπες συναφείς διαδικασίες και παρόμοιες ρήτρες.

Σκοπός είναι, με μία μόνο απόφαση σχετικά με τον καταχρηστικό χαρακτήρα ορισμένων ρητρών, να μπορούν να επιλυθούν χιλιάδες αγωγές, έτσι ώστε, σε περίπτωση μεταγενέστερης χρήσης καταχρηστικών ρητρών παρόμοιων με αυτές που κηρύχθηκαν άκυρες, να μην χρειάζεται να γίνει νέα αγωγή, εφόσον πρόκειται για τον ίδιο εντολέα. Γι’ αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό να δημοσιεύεται μέσω του μητρώου το περιεχόμενο των εν λόγω αποφάσεων.

Ο εξόχως νομικός χαρακτήρας αυτού του μητρώου προκύπτει από τις συνέπειες που αποδίδει η καταχώριση σε αυτό όσον αφορά τη δικαστική απόφαση περί ακυρότητας μιας καταχρηστικής ρήτρας. Η καταχώριση μιας ρήτρας ως καταχρηστικής έχει συνέπειες για τρίτους. Το μητρώο προβλέπει ότι στις περιπτώσεις όπου, ακόμα και μετά την καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης περί ακυρότητας, συνεχίζει να γίνεται χρήση τον ρητρών που έχουν κηρυχθεί άκυρες ως συνέπεια ατομικής ή συλλογικής πράξης, ο Υποθηκοφύλακας μπορεί να σημειώσει τη συνεχιζόμενη χρήση αυτών των ρητρών και να τη γνωστοποιήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

2.- Νομοθεσία σχετικά με το Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων.

Ο νόμος περί γενικών όρων του 1998 δημιούργησε το Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων, αναθέτοντας την τήρησή του στους Υποθηκοφύλακες Ιδιοκτησίας και Επιχειρήσεων. Το μητρώο αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων.

3.- Οργάνωση.

Το Μητρώο Γενικών Όρων αποτελεί μία από τις ενότητες του Μητρώου Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων. Η αναζήτηση στο μητρώο μπορεί να γίνει μέσω των συνδέσμων που βρίσκονται στο τέλος αυτής της σελίδας.

4.- Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ισπανικό Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων;

Ναι.

5.- Αναζήτηση στο Μητρώο Επιχειρήσεων μέσω Διαδικτύου.

Παραπέμπουμε στους «ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ» που παρατίθενται στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία είναι πολύ απλή και αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην αναγραφόμενη σελίδα:

 • Διεύθυνση: https://www.registradores.org
 • Στη συνέχεια: «Consulta Registro Condiciones Generales» («Ανατρέξτε στο Μητρώο Γενικών Όρων»)
 • Και, στη συνέχεια, να επιλέξετε αυτό που σας ενδιαφέρει προκειμένου να ολοκληρώσετε την αναζήτηση.

6.- Χρήσιμοι σύνδεσμοι.

 • Άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες των Μητρώων Επιχειρήσεων. https://opendata.registradores.org/en/
 • Πρόσβαση στη σελίδα του Συλλόγου Υποθηκοφυλάκων Ισπανίας: https://www.registradores.org
 • Τηλέφωνο για γενικές πληροφορίες: +34 91 2701796
Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.