Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Σουηδία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων της Σουηδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Ιστορικό του εθνικού μητρώου

Πότε ιδρύθηκε;

Η καταχώριση επιχειρήσεων ξεκίνησε το 1897.

Το μητρώο υποκαταστημάτων προστέθηκε το 1955. (Το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών ανέλαβε την καταχώριση των υποκαταστημάτων το 1975).

Το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών ανέλαβε την καταχώριση τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας το 2002.

Πότε ψηφιοποιήθηκε;

Ανάλογα με το είδος των δεδομένων, οι πληροφορίες ψηφιοποιούνται από το 1982. Από το 2002 όλες οι εισερχόμενες πληροφορίες για το μητρώο μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Κυρίως:

Aktiebolagslagen (νόμος περί εταιρειών) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (διάταγμα περί εταιρειών) (2005:559)

Årsredovisningslagen (νόμος για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) (1995:1554)

Filiallagen (νόμος για τα υποκαταστήματα) (1992:160)

Filialförordningen (διάταγμα για τα υποκαταστήματα) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (νόμος για τις τραπεζικές και τις χρηματοπιστωτικές πράξεις)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (διάταγμα για τις τραπεζικές και τις χρηματοπιστωτικές πράξεις)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (νόμος για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων)

Försäkringsrörelselagen (νόμος για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (διάταγμα για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (νόμος για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες)

Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο επιχειρήσεων;

Ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο;

Καθένας μπορεί να λάβει πληροφορίες από το μητρώο, επικοινωνώντας με το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών ή μεταβαίνοντας στον ιστότοπο ή στο Näringslivsregistret [μητρώο εταιρειών].

Ποιες πληροφορίες τηρεί το μητρώο επιχειρήσεων;

Ποια είδη δεδομένων αποθηκεύονται (ποιες οντότητες καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο, πληροφορίες για διαδικασίες αφερεγγυότητας, χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.λπ.);

Οι πληροφορίες που τηρούνται περιλαμβάνουν:

 • την εταιρική επωνυμία
 • τη διεύθυνση
 • την καταστατική έδρα
 • τον αριθμό μητρώου
 • πληροφορίες σχετικά με τους διευθυντές (μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εξουσιοδοτημένοι υπογράφοντες, διευθύνων σύμβουλος, ελεγκτής κ.λπ.)
 • επιχειρηματική δραστηριότητα

[για πιο λεπτομερείς πληροφορίες βλ. κεφάλαιο 2 άρθρα 14-17 του διατάγματος περί εταιρειών, άρθρο 4 του διατάγματος για τα υποκαταστήματα και κεφάλαιο 4 άρθρο 19 του διατάγματος (2004:329) για τις τραπεζικές και τις χρηματοπιστωτικές πράξεις.]

Ποια έγγραφα υποβάλλονται/αποθηκεύονται (αρχεία, συλλογές εγγράφων, καταστατικά, πρακτικά συνελεύσεων);

Όλα τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν για κάθε τύπο υπόθεσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, για παράδειγμα:

 • ιδρυτικές πράξεις
 • καταστατικά
 • ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
 • κοινοποιήσεις
 • πρακτικά γενικών συνελεύσεων
 • πρακτικά διοικητικού συμβουλίου
 • αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών
 • εκθέσεις ελέγχου
 • κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω αναζήτηση (και ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης);

Αυτοπροσώπως

Στην υποδοχή υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρονικός υπολογιστής που παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στο μητρώο. Στην υποδοχή μπορείτε επίσης να παραγγείλετε έγγραφα από το μητρώο.

Στον ιστότοπο του μητρώου

Μέσω του ιστοτόπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

 • στο μητρώο για να διαπιστώσετε αν μια εταιρεία έχει υποβάλει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις ή για να αναζητήσετε συγκεκριμένη υπόθεση,
 • στην ηλεκτρονική υπηρεσία Näringslivsregistret (στην οποία ορισμένες πληροφορίες παρέχονται δωρεάν· διαφορετικά, πρέπει να εγγραφείτε ως πελάτης),
 • στην ηλεκτρονική υπηρεσία Sök företagsinformation [αναζήτηση πληροφοριών εταιρείας].

Ποια είναι τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης;

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση τον αριθμό μητρώου, τον αριθμό υπόθεσης, τον αριθμό ταυτότητας ή την εταιρική επωνυμία.

Πώς μπορώ να λάβω έγγραφα;

Δωρεάν;

Το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών χρεώνει για τα έγγραφα, καθώς είναι αρχή που χρηματοδοτείται από τα τέλη.

Έναντι τέλους;

Με παραγγελία σε εμάς. Μπορείτε να πληρώσετε με τιμολόγιο ή με κάρτα.

Πώς μπορώ να λάβω απόσπασμα από το μητρώο, επικυρωμένο αντίγραφο ή μεταγραφή εγγράφων;

Με την υποβολή παραγγελίας σε εμάς, με τηλεφωνική κλήση, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς προς εμάς. Μπορείτε να πληρώσετε με τιμολόγιο ή με κάρτα.

Διαδικασία καταχώρισης

Πώς μπορώ να κινήσω τη διαδικασία καταχώρισης (τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο, επικύρωση εγγράφων, είδος εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν);

Αυτοπροσώπως

Υποβάλετε την αίτησή σας και τα απαιτούμενα έγγραφα για το είδος της υπόθεσης σε έντυπη μορφή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τους επισκέπτες του Σουηδικού Γραφείου Μητρώου Εταιρειών για να αποκτήσετε πρόσβαση στο verksamt.se και να εισαγάγετε μια υπόθεση.

Διαδικτυακά

Μπορείτε να μεταβείτε στο verksamt.se και να καταχωρίσετε μια υπόθεση.

Πώς εξετάζονται οι υποβαλλόμενες αιτήσεις;

Οι υποθέσεις που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (verksamt.se) υποβάλλονται σε διάφορους αυτοματοποιημένους ελέγχους. Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ορισμένες από τις υποθέσεις μπορούν να περατώνονται αυτόματα. Άλλες, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν ηλεκτρονικά, διαβιβάζονται σε υπάλληλο για περαιτέρω μη αυτοματοποιημένο έλεγχο. Ένας υπάλληλος ελέγχει επίσης τα έντυπα έγγραφα.

Έννομα αποτελέσματα της καταχώρισης

Αποτελέσματα των εγγραφών έναντι των τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132

Τα αρχεία που τηρεί το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών είναι δημόσια. Οι καταχωρισμένες πληροφορίες δημοσιεύονται στην εθνική δημοσίευση Post- och Inrikes Tidningar. Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο μητρώο και δημοσιεύονται στο Post- och Inrikes Tidningar θεωρούνται δημόσια γνώση. Ως εκ τούτου, είναι διαθέσιμες στο κοινό και μπορούν να αναζητηθούν.

Ασυμφωνίες μεταξύ της εγγραφής στο μητρώο και της δημοσίευσής της

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται για καταχώριση καταχωρίζονται και δημοσιεύονται. Εάν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι έχουν καταχωριστεί (και δημοσιευθεί) ανακριβείς πληροφορίες, ενδέχεται να είναι αναγκαία η διόρθωσή τους.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των εγγραφών;

Οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για τις πληροφορίες που υποβάλλουν. Το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών καταχωρίζει τις παρασχεθείσες πληροφορίες έπειτα από έλεγχο νομιμότητας.

Διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων

Διαδικασίες σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά τη δημοσίευση και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

Στα μητρώα εταιρειών μας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ άλλων μερών. Σκοπός των μητρώων είναι η παροχή πληροφοριών, για παράδειγμα, σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες, δανεισμό, εξαγορές και πωλήσεις επιχειρήσεων, καθώς και οι προσθήκες και οι έλεγχοι των μητρώων των πελατών. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται σε ιδιώτες, σε εταιρείες ή σε αρχές που ζητούν πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους.

Πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να δημοσιοποιούνται και να αποθηκεύονται υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν την άσκηση εξουσίας. Σύμφωνα με τον νόμο, καταχωρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και διασφαλίζει ότι ο χειρισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα μητρώα μας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων και τους ειδικούς κανόνες που διέπουν το μητρώο.

Το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών έχει διορίσει διαμεσολαβητή για την προστασία των δεδομένων, ο οποίος διασφαλίζει τον ορθό και νόμιμο χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.

Στοιχεία επικοινωνίας

Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών

Τηλέφωνο: + 46 771670670 (ή + 46 60184000) από 09:00 έως 15:00, Δευτέρα έως Παρασκευή

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Διεύθυνση για τους επισκέπτες: Stuvarvägen 21, Sundsvall, Σουηδία

Ιστότοπος: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: https://bolagsverket.se/en/fee

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: https://www.verksamt.se/web/international/services

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.