Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Ηνωµένο Βασίλειο

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ηνωµένο Βασίλειο

Ποιος τηρεί το μητρώο επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Το Companies House είναι το μητρώο επιχειρήσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων της Αγγλίας και της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Τι πληροφορίες περιέχει το Companies House;

Το μητρώο περιέχει πληροφορίες που έχουν κατατεθεί από ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμες εταιρείες, υπερπόντιες εταιρείες, ΕΕΟΣ (ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού), διασυνοριακές συγχωνεύσεις και ΕΑΕ (Societas Europaea, δηλ. ευρωπαϊκές ανώνυμες εταιρείες). Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις κατάθεσης στο Companies House. Το μητρώο δεν περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους εμπόρους, τις ομόρρυθμες εταιρείες και τις εταιρικές επωνυμίες.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν, όπως και η αναζήτηση βασικών πληροφοριών για τις εταιρείες.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου

Οι πληροφορίες για εταιρείες που περιέχονται στο μητρώο επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να αναζητηθούν στο Companies House, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία «WebCHeck».

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Ο Έφορος Εταιρειών

Στη ενότητα αυτή περιγράφεται η κατάσταση σχετικά με τις πληροφορίες για εταιρείες, διότι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που βρίσκεται στο μητρώο.

Η κύρια νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του μητρώου του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ο νόμος περί εταιρειών («Companies Act») του 2006. Βάσει του εν λόγω νόμου, οι πληροφορίες υποβάλλονται, προς καταχώριση, στον Έφορο Εταιρειών («Έφορος») από μια εταιρεία ή από φορείς που ενεργούν εξ ονόματός της. Μετά την υποβολή τους, η μορφή των πληροφοριών ελέγχεται ως προς την πληρότητά τους. Ο Έφορος αποδέχεται τις πληροφορίες αυτές καλή τη πίστει. Δεν πραγματοποιείται επικύρωση ή επαλήθευση της ακρίβειας των πληροφοριών. Εάν γίνουν αποδεκτές, οι πληροφορίες καταχωρίζονται ώστε να τηρείται αρχείο και να είναι διαθέσιμο για δημόσια επιθεώρηση. Τα πρόσωπα που αναζητούν πληροφορίες στο εν λόγω μητρώο μπορούν να στηρίζονται στην αξιοπιστία τους, εκτός από μια μικρή κατηγορία πληροφοριών, αλλά μόνον στον βαθμό που οι πληροφορίες που υποβάλλονται στον Έφορο είναι ακριβείς.

Μια περιορισμένη κατηγορία πληροφοριών στο μητρώο έχει έννομες συνέπειες ως αποτέλεσμα της καταχώρησής τους. Τα πρόσωπα που αναζητούν πληροφορίες μπορούν να στηρίζονται στην αξιοπιστία τους όπως αναφέρονται στο μητρώο. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει:

  • τη σύσταση εταιρείας (Companies Act του 2006, άρθρο 16),
  • τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας και την αλλαγή της βάσει του άρθρου 87,
  • την εταιρική επωνυμία και την αλλαγή της βάσει του τμήματος 81,
  • την εκ νέου καταχώριση εταιρείας με σκοπό τη μεταβολή του καθεστώτος της, π.χ. από ιδιωτική εταιρεία σε δημόσια εταιρεία κλπ. (άρθρα 96, 101,104, 107 και 111),
  • τη μείωση του κεφαλαίου εταιρείας (άρθρα 651 και 665).

Σε περίπτωση σοβαρών ανακριβειών στις πληροφορίες που υποβάλλονται στον Έφορο είναι δυνατόν να επιβληθούν ποινικές κυρώσεις. Το άρθρο 1112 του Companies Act του 2006 ποινικοποιεί την εκ προθέσεως ή εξ αμελείας υποβολή ανακριβών, παραπλανητικών ή απατηλών πληροφοριών στον Έφορο.

Οι εταιρείες μπορούν να επικαλεστούν έναντι τρίτων μόνο συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία έχουν κοινοποιηθεί επισήμως ή για τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι οι τρίτοι είχαν γνώση αυτών (άρθρο 1079 του Companies Act του 2006).

Πρόκειται για τα εξής συγκεκριμένα γεγονότα:

  • τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας,
  • αλλαγή των μελών της διοίκησης της εταιρείας,
  • αλλαγή της καταστατικής έδρας της εταιρείας,
  • έκδοση απόφασης εκκαθάρισης για την εταιρεία,
  • διορισμός συνδίκου σε εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Companies House

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/07/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.