Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Στην Ευρώπη, τα μητρώα επιχειρήσεων παρέχουν ποικίλες υπηρεσίες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν όλα τα μητρώα είναι η καταχώριση, η εξέταση και η τήρηση πληροφοριών για εταιρείες, όπως η νομική μορφή, η έδρα, το κεφάλαιο και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, καθώς και η διάθεση αυτών των πληροφοριών στο κοινό.

Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα μητρώα των κρατών μελών, καθώς και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, επιλέξτε τη σημαία της αντίστοιχης χώρας που αναφέρεται στην παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/05/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.