Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Cyprus

Αυτό το μέρος της ιστοσελίδας παρουσιάζει ένα εισαγωγικό κείμενο αναφορικά με το Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου.

Content provided by:
Cyprus

Ο Κλάδος Εταιρειών είναι υπέυθυνος για την εγγραφή και διατήρηση του μητρώου ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, συνεταιρισμών, εμπορικών επωνυμιών, Ευρωπαικών εταιρειών και Ευρωπαικών Ομίλων Οικονομικών Σκοπών. Είναι επίσης υπεύθυνος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εγγεγραμμένων, στο μητρώο, οργανισμών με τις πρόνοιες της οικείας νομοθεσίας καθώς και για τη διαγραφή των μη συμμορφούμενων νομικών οντοτήτων (ημεδαπών, αλλοδαπών, εμπορικών επωνυμιών και συνεταιρισμών) από το μητρώο. Υπάγεται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου είναι:

 • Διατίθενται Έντυπα και Αιτήσεις για τον Κλάδο Εταιρειών.
 • Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τα Τέλη και δικαιώματα για κάθε έντυπο και άιτηση που υποβάλλεται.
 • Παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την έναρξη, λειτουργία και τερματισμό όλων των ειδών επιχειρηματικών οντοτήτων.
 • Ενημερωμένος κατάλογος/μητρώο των οργανισμών (ενημερώνεται σε τακτά διαστήματα εντός της ίδιας ημέρας), που είναι εγγεγραμμένοι ή των ονομάτων για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση.
 • Υπάρχουν Στατιστικά Στοιχεία για τον Κλάδο Εταιριών.

Τί προσφέρει το Μητρώο Εταιρειών?

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί μέσω του διαδικτύου να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένος οργανισμός εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Τμήματος και την κατάσταση αυτού (διαγραμμένος ή εξακολουθεί να υφίσταται).

Όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες και τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικών Σκοπών, δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονική έρευνα αλλά έρευνα με φυσική παρουσία στα γραφεία του Τμήματος

Η πρόσβαση στο Μητρώο Εταιρειών είναι δωρεάν?

Μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονική έρευνα στο φάκελο μιας ημεδαπής εταιρείας, εμπορικής επωνυμίας, συνεταιρισμού ή και αλλοδαπής εταιρείας πληκτρολογώντας το όνομα ή τον αριθμό εγγραφής της. Οι πιο κάτω βασικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες δωρεάν:

 • Όνομα οργανισμού∙
 • Ημερομηνία εγγραφής∙
 • Τύπος οργανισμού∙
 • Κατάσταση οργανισμού∙
 • Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου/ τόπου εργασίας∙
 • Όνομα υφιστάμενων διοικητικών συμβούλων και γραμματέα/συνεταίρων/ ιδιοκτήτη εμπορικής επωνυμίας∙
 • Προεπισκόπηση των εκκρεμή υπηρεσιών προς καταχώριση στο μητρώο∙
 • Προεπισκόπηση των καταχωρισμένων εγγράφων∙
 • Ημερ. τελευταίας καταχώρισης ετήσιας έκθεσης∙

Επιπρόσθετα, καταβάλλοντας το τέλος των δέκα ευρώ (€10) μπορεί να διεξαχθεί πλήρης έρευνα στον ηλεκτρονικό φάκελο της επιλεγμένης επιχειρηματικής οντότητας, όπου είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο από την ημερομηνία εγγραφής της επιχειρηματικής οντότητας μέχρι και την ημερομηνία της έρευνας.

Πώς να ψάξετε στο Μητρώο?

Η αναζήτηση γίνεται είτε με το όνομα της ημεδαπής εταιρείας, εμπορικής επωνυμίας, συνεταιρισμού ή και αλλοδαπής εταιρείας είτε με τον αριθμό εγγραφής της. Περισσότερες οδηγίες για τους τρόπους αναζήτησης φαίνονται στη σχετική ιστοσελίδα ιστοσελίδα αναζήτησης.

Ιστορικό Μητρώου

Το διαδικτυακό μητρώο περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς που έχουν εγγραφεί από το 1923 μέχρι σήμερα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.