Företagsregister i EU-länderna

Sweden

Här får du en överblick över det svenska företagsregistret.

Content provided by:
Sweden

Det nationella registrets historia

När upprättades registret?

Registreringen av aktiebolag började 1897.

Filialregistret tillkom 1955. (1975 tog Bolagsverket över registreringen av filialer).

2002 tog Bolagsverket över registreringen av bank- och försäkringsföretag från Finansinspektionen.

När digitaliserades registret?

Beroende på vilken typ av data det rör sig om har informationen varit digitaliserad sedan 1982. Sedan 2002 omvandlas all inkommande registerinformation till digitalt format.

Gällande lagstiftning

Huvudsakligen:

Aktiebolagslagen (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (2005:559)

Årsredovisningslagen (1995:1554)

Filiallagen (1992:160)

Filialförordningen (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Vilken information hittar man i företagsregistret?

Vem har tillgång till registret?

Alla kan ta del av informationen i registret genom att kontakta Bolagsverket eller gå in på webbplatsen eller Näringslivsregistret.

Vilka uppgifter finns i registret?

Vilka typer av uppgifter lagras? (vilka enheter registreras i det offentliga registret, uppgifter om insolvens, redovisning osv.)

Det lagras uppgifter om t.ex.:

 • företagsnamn
 • adress
 • säte
 • organisationsnummer
 • uppgifter om funktionärer (styrelseledamöter, firmatecknare, verkställande direktör, revisor m.m.)
 • verksamhet

(se mer exakt 2 kap. 14-17 §§ aktiebolagsförordningen, 4 § filialförordningen samt 4 kap. 19 § förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse)

Vilka dokument arkiveras/lagras (ärendeakter, dokumentsammanställningar, stadgar, protokoll från bolagsstämmor osv.)?

Alla handlingar som ska ges in för respektive ärendetyp enligt respektive förordning, t.ex.:

 • stiftelseurkund
 • bolagsordning
 • årsredovisning
 • anmälan
 • bolagsstämmoprotokoll
 • styrelseprotokoll
 • bankintyg
 • revisorsyttrande
 • andra handlingar som krävs

Hur kan jag göra en sökning (och vilka sökkriterier finns tillgängliga)?

Personligt besök

En dator för besökare finns i receptionen som kan användas för att söka i registren. Även beställningar av handlingar ur registren kan göras i receptionen.

På registrets webbplats

Du kan gå in

 • direkt på webbplatsen för att se om ett företag lämnat in årsredovisningen eller söka ett ärende,
 • i e-tjänsten Näringslivsregistret (där vissa uppgifter är gratis annars får du anmäla dig som kund)
 • i e-tjänsten Sök företagsinformation

Vilka sökkriterier finns tillgängliga?

Man söker på organisationsnummer, ärendenummer, ID-nummer eller företagsnamn.

Hur kan jag få tillgång till ett dokument?

Kostnadsfritt?

Bolagsverket tar betalt för dokument då vi är en avgiftsfinansierad myndighet.

Mot en avgift?

Genom att beställa via våra tjänster. Betalning kan ske genom faktura eller kortbetalning.

Hur kan jag få ett utdrag ur registret, en bestyrkt kopia eller utskrift av dokument?

Genom en beställning via våra tjänster, genom att ringa oss, genom mejl eller genom brev. Betalning kan ske genom faktura eller kortbetalning.

Registreringsförfarande

Hur gör jag för att inleda registreringsförfarandet (hur lämnas ansökningar in till registret, bestyrkande av dokument, underlag som behöver bifogas)?

Personligt besök

Du lämnar in den anmälan och de handlingar som krävs för ärendetypen i pappersform. Du kan också använda Bolagsverkets gästdator för att gå in på verksamt.se och anmäla ett ärende.

Online

Du kan gå in på verksamt.se och anmäla ett ärende.

Hur prövas inlämnade ansökningar?

I de ärenden som lämnas in via e-tjänsten (verksamt.se) sker vissa maskinella kontroller. Vissa av de ärendena kan avslutas automatiskt i e-tjänsten. I andra ärenden, där e-tjänsten inte kan granska allt, fördelas det till en handläggare för fortsatt manuell granskning. I pappersärenden granskar en handläggare ärendet.

Rättsliga verkningar av registreringen

Verkningarna av registrering i förhållande till tredje man enligt artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132

Bolagsverkets registreringar är offentliga. De registrerade uppgifterna kungörs i den nationella tidningen Post- och Inrikes Tidningar. Det som registrerats i registret och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar ska anses ha kommit till tredje mans kännedom. Det blir då offentligt och sökbart.

Avvikelser mellan de registrerade uppgifterna och de offentliggjorda uppgifterna

Det som anmälts för registrering registreras och offentliggörs. Om det senare skulle upptäckas att något felaktigt registrerats (och offentliggjorts) så kan det bli aktuellt att rätta uppgiften.

Vem ansvarar för att de registrerade uppgifterna är riktiga?

Företagen ansvarar för de uppgifter som anmäls. Bolagsverket registrerar de uppgifter som anmäls, efter en legalitetsprövning.

Dataskyddsrutiner

Förfaranden som rör de registrerades rättigheter med avseende på offentliggörande och lagring av deras personuppgifter

I våra företagsregister behandlar vi personuppgifter om bland annat styrelseledamöter. Syftet med registren är att tillhandahålla uppgifter för exempelvis affärsverksamhet, kreditgivning, förvärv eller avyttring av företag samt komplettering eller kontroll av kundregister. Uppgifterna kan lämnas ut till enskilda personer, företag eller myndigheter som behöver informationen i sin verksamhet.

Personuppgifterna får offentliggöras och lagras p.g.a. att det handlar om myndighetsutövning. Det följer av lagstiftningen att personuppgifterna ska registreras.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt och ser till att de personuppgifter som hanteras i våra register följer reglerna i dataskyddsförordningen och de särskilda registerförfattningarna.

Bolagsverket har utsett ett dataskyddsombud som ska se till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten.

Kontaktuppgifter

Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office)

Telephone: +46 771 670 670 (or +46 60 18 40 00) från kl 9-15 måndag till fredag

Email: bolagsverket@bolagsverket.se

Visiting address: Stuvarvägen 21, Sundsvall, Sweden

Webbsidan: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Länkar

e-tjänster: https://bolagsverket.se/en/fee

e-tjänster: https://www.verksamt.se/web/international/services

Senaste uppdatering: 09/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.