ELi liikmesriikide äriregistrid

Belgia

Siin osas antakse ülevaade Belgia äriregistrist.

Sisu koostaja:
Belgia

Mida kujutab endast Belgia äriregister?

Belgia ettevõtjate registrit (Banque carrefour des Entreprises - BCE) haldab Föderaalse Majandusministeeriumi (Service public fédéral Économie) talitus. Register loodi selleks, et lihtsustada ettevõtjatega seotud andmete haldamist ja anda igale ettevõtjale üks ja ainus identifitseerimisnumber. BCEs on registreeritud kõik ettevõtjad. Selleks on neil seadusjärgne kohustus. Registrisse on kantud ka ettevõtted. BCE veebisaidilt on lingid muudele andmebaasidele. Registrisse ei ole kantud üksnes äriühingud, vaid ka muud juriidilised isikud. Andmebaasi on kantud füüsilisest isikust ettevõtjad, avalik-õiguslikud üksused ja teatavatel juhtudel ka välismaised ettevõtted.

Kas Belgia äriregistri andmetega saab tutvuda tasuta?

Igaüks saab tutvuda äriregistri avalike andmetega tasuta otsingumootori „Public Search” kaudu.

Selle kaudu saab teha päringuid ettevõtjate või ettevõtete kohta eri kriteeriumite alusel. Tasuta võib saada „Open Data”-faili ja seda saab pärast registreerimist vabalt kasutada. Üldise otsingumootori „Public search” kaudu on kasutajatel võimalik integreerida suur osa avalikest andmetest oma rakendustesse, kuid seda tasu eest.

Kuidas Belgia äriregistris päringut teha?

„Public Search” abil saate teha päringuid nii tegutsevate ettevõtjate kohta kui ka selliste ettevõtjate kohta, kes on oma tegevuse lõpetanud, olgu siis tegemist juriidiliste isikute või füüsilisest isikust ettevõtjatega, ning nende ettevõtete kohta.

Millised andmed registrisse kantakse?

Ettevõtja andmed :

 1. ettevõtja number
 2. staatus
 3. õiguslik olukord
 4. asutamise kuupäev
 5. nimi
 6. peakorteri aadress
 7. telefoninumber
 8. faks
 9. e-posti aadress
 10. veebisait
 11. ettevõtja õiguslik vorm
 12. ettevõtete arv
 13. ametinimetused
 14. tõendatud kutsekvalifikatsioon ja juhtimisalased baasteadmised
 15. omadused
 16. tegevusload
 17. ettevõtja tegevusvaldkonnad (käibemaksu (TVA) ja Riikliku Sotsiaalkindlustusameti (ONSS - Office national de sécurité sociale) põhised koodid)
 18. finantsandmed
 19. seos muude ettevõtjatega
 20. lingid mujale (Belgia ametlik väljaanne - Moniteur belge,
  Belgia Keskpank, ONSSi tööandjate register)

Ettevõtte andmed :

 1. ettevõtja number
 2. staatus
 3. ettevõtte number
 4. asutamise kuupäev
 5. ettevõtte nimi
 6. aadress
 7. telefoninumber
 8. faks:
 9. e-posti aadress:
 10. veebisait
 11. tegevusload
 12. ONSSi põhised tegevusalad ja äritegevuse (või muud) valdkonnad

Kui usaldusväärsed registriandmed on?

Ettevõtjatel on teatavate andmete ja dokumentide avaldamiskohustus. Selle esmaseks eesmärgiks on tagada nende õiguslik toime kolmandate isikute suhtes. Belgias on selleks ette nähtud dokumentide ja andmete avaldamine Belgia ametlikus väljaandes ja aasta aruannete avaldamine Belgia Keskpanga aruannete keskameti juures (Centrale des bilans). Juba avaldatud dokumentide ja andmete õiguslik toime kolmandate isikute suhtes on reguleeritud äriseadustiku artikliga 76.

Äriseadustiku artikli 76 kohaselt algab seadusjärgselt avaldamisele kuuluvate dokumentide ja andmete õiguslik toime kolmandate isikute suhtes päevast, mil need avaldatakse Belgia ametliku väljaande lisades kas väljavõtte või märkena, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tõendab, et asjaomane kolmas isik teadis nendest juba varem.

Kolmandad isikud võivad siiski tugineda dokumendile, mida ei ole veel avaldatud.

Toimingute korral, mis on tehtud enne 16 päeva möödumist pärast dokumentide avaldamist, ei ole neil dokumentidel õiguslikku toimet kolmandate isikute suhtes, kes tõendavad, et nad ei saanud olla nende olemasolust teadlikud.

Erinevuste korral avaldamiseks esitatud ja Belgia ametliku väljaande lisades avaldatud tekstide vahel ei ole avaldatud tekstil õiguslikku toimet kolmandate isikute suhtes. Viimased võivad küll neile tugineda, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tõendab, et nad olid teadlikud avaldamiseks esitatud teksti sisust.

Erinevuste korral dokumentides, mis on koostatud ametlikus keeles, ja tõlkes, mis on esitatud vabatahtlikult ühes või mitmes ametlikus Euroopa Liidu keeles, ei ole vabatahtlikult avaldatud tõlkel õiguslikku mõju kolmandate isikute suhtes. Viimased võivad tugineda vabatahtlikult avaldatud tõlgetele, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tõendab, et nad olid teadlikud äriseadustiku artikli 67 lõike 1 teises taandes osutatud versioonist. Siia alla kuuluvad ametlike dokumentide tõestatud ärakirjad, eraõiguslike dokumentide ärakirjad ja originaalid ning väljavõtted [sh elektroonilisel kujul], mis peavad olema esitatud kaubanduskohtu kantseleisse.

BCE veebisaidilt „Public Search” on ettevõtja andmetelt otselink Belgia ametliku väljaande väljaannetele ja Belgia Keskpanga aruannete keskametile.

Päringu tegemine

Sellelt lingilt jõuate veebisaidile „Public Search”.

Päringut on võimalik teha nelja kriteeriumi alusel:

 • numbri järgi (kui ettevõtja või ettevõtte number on teada)
 • nime järgi
 • aadressi järgi
 • tegevusala järgi

Veebileht on koostatud neljas keeles: saksa, inglise, prantsuse ja hollandi keeles.

Üldteabe BCE kohta leiate Föderaalse Majandusministeeriumi veebisaidilt (vt osa „Entreprises et Indépendants », rubriik „Banque carrefour des Entreprises”).

Kasulikud lingid:

Euroopa Äriregister, Föderaalne Justiitsministeerium, Majanduse, VKEde, FIEde ja Energeetika Föderaalne Ministeerium

Viimati uuendatud: 18/01/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.