Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Horvaatia

Horvaatia Vabariigis haldab kohturegistrit kaubanduskohus (trgovački sudovi).

Sisu koostaja:
Horvaatia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kohturegister (Sudski registar)

Kohturegister on avalik register, mis sisaldab andmeid ja dokumente seaduse kohaselt registreerimisele kuuluvate üksuste kohta. Iga registreerimisega tegelev kohus vastutab tema poolt registrisse tehtud kannete autentsuse eest. Registrisse kantakse järgmine teave: avalikud tulundusühendused (javna trgovačka društva), usaldusühingud (komanditna društva), majandushuviühingud (gospodarska interesna udruženja), aktsiaseltsid (dionička društva), osaühingud (društva s ograničenom odgovornošću), füüsilisest isikust ettevõtjad (trgovci pojedinci), Euroopa äriühingud (SE), Euroopa majandushuviühingud (EMHÜ), Euroopa ühistud (SCE), institutsioonid (ustanove), institutsioonide ühendused (zajednice ustanova), ühistud (zadruge), ühistute ühendused (savezi zadruga), krediidiühistud (kreditne unije), lihtosaühingud (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) ja muud seaduse kohaselt registreerimisele kuuluvad isikud. Tütarettevõtjad kantakse registrisse siis, kui see on seadusega nõutud.

Registrisse ei kanta andmeid käsitöömeistrite ega partnerluste kohta.

Igaüks võib tutvuda üldregistrisse kantud teabega, kande aluseks olevate dokumentide ja muude dokumendikogus salvestatud dokumentide ning teabega, ilma et tal tuleks tõendada selleks õiguspärast huvi. Tutvuda ei saa dokumentidega, mis seaduse kohaselt avalikku sfääri ei kuulu. Igaüks võib samuti taotleda dokumendikogus salvestatud dokumentide ja andmete väljavõtet, kinnitatud koopiat või ärakirja.

Register

Teave registrikannete ja registrisse kantud üksuste andmete avalikustamise kohta

Peamised registreerimisele kuuluvate üksuste asutamist ja nende registreerimist reguleerivad õigusaktid on järgmised: kohturegistri seadus (Zakon o sudskom registru), tulundusühenduste seadus (Zakon o trgovačkim društvima) ja kohturegistrisse kannete tegemise eeskiri (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Seadusega ettenähtud andmed ja nende muudatused kantakse registrisse vastavalt nimetatud õigusaktidele.

Registrisse kantud üksuste andmed on kättesaadavad 24 tundi ööpäevas ja nendega saab tutvuda tasuta kohturegistri veebisaidil.

Registreerimismenetluse käivitamine

Registrisse kande tegemise menetlus algatatakse kirjaliku avaldusega, mis sisaldab registrisse kantavaid või selles muudetavaid andmeid. Avaldus esitatakse kohturegistrile kas paberkandjal või elektrooniliselt 15 päeva jooksul alates päevast, mil registrisse kande tegemise tingimused on täidetud, juhul kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohus võib seaduses ettenähtud juhtudel registreerimismenetluse käivitada omal algatusel.

Notarid võivad oma pädevuse ja kohturegistri seaduse kohaselt suhelda registreeriva kohtuga elektroonilisel teel.

Lihtosaühingu (j.d.o.o., kuni kolme liikmega osaühing, millel on üheliikmeline juhatus ja minimaalne osakapital 10,00 Horvaatia kunat) registreerimiseks on ette nähtud lihtmenetlus. Lihtosaühingu registreerimiseks tuleb kasutada notari koostatud vorme.

Registrisse kande tegemiseks võivad taotluse esitada järgmised isikud:

  • Notarid (nendel on pädevus esitada elektroonilisi taotlusi ja teha väljavõtteid, koopiaid ja ärakirju vastavalt kohturegistri seaduse artikli 4 lõikele 2).
  • Isikud, kellel on seaduse kohaselt õigus esitada ettepanekuid registrisse kannete tegemiseks (isiklikult või volitatud esindaja kaudu).
  • Isikud, kes tegelevad HITRO.HR büroodega (kellel on õigus esitada taotlusi tulundusühenduste asutamiseks e-Tvrtka süsteemi kaudu kooskõlas eri määrustes sätestatuga).

Kande mõju

Kanne jõustub registrisse kantud üksuse suhtes registrisse kandmisele järgneval päeval (juhul kui seaduses ei ole sätestatud teisiti) ja jõustub kolmandate isikute suhtes avaldamise päeval.

Ükski isik ei saa tugineda sellele, et ta ei olnud teadlik üldregistrisse kantud andmetest, kui andmed on sinna kohturegistri seaduse kohaselt kantud.

Iga isik võib tugineda registrisse kantud andmetele ja faktidele kui seaduspärastele, kui need on seaduse kohaselt registrisse kantud, välja arvatud juhul kui on võimalik tõendada, et isik oli teadlik registrisse kantud andmete tegelikkusele mittevastavusest. Kolmanda isiku poolt enne 16. päeva pärast kande registris avalikustamist tehtud tehingute puhul ei saa toetuda avaldatud andmetele ega dokumentidele, kui kolmas isik suudab tõendada, et ta ei olnud nendest teadlik.

Heauskne isik ei tohi kannatada sellepärast, et ta tugines registrisse kantud andmetele ja faktidele kui seaduspärastele.

Kuriteod ja väärteod ning registrit pidavate kohtute määratavad karistused

Kuriteod ja väärteod ning registrit pidavate kohtute määratavad karistused on sätestatud tulundusühenduste seaduse artiklites 624–632 ning menetluse algatamine registrisse kannete tegemise seadusjärgse kohustusega isikute hoiatamiseks ja karistamiseks on sätestatud kohturegistri seaduse artiklites 81 ja 81a.

Viimati uuendatud: 06/09/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.