Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Küpros

Sellel lehel on sissejuhatav tekst Küprose äriregistri kohta. Äriühingute talitus tegeleb Küprose äriühingute, välismaa äriühingute ja ühisettevõtete registreerimise, nende tegevuse jälgimise, kontrollimise ja lõpetamisega ning ärinimede registreerimise ja kustutamisega ning kuulub energia-, kaubandus-, tööstus- ja turismiministeeriumi äriregistri ja pankrotihalduse osakonna haldusalasse.

Sisu koostaja:
Küpros
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Internetis on võimalik saada järgmisi teenuseid:

  • Juurdepääs äriühingute talitusele esitatavatele dokumentidele ja taotlustele.
  • Kodanikel on võimalik saada teavet iga esitatud dokumendi ja taotluse eest maksmisele kuuluvate tasude ja lõivude kohta.
  • Tutvuda on võimalik äriühingute talitust käsitlevate statistiliste andmetega.

Millist teavet Küprose äriregister pakub?

Igaühel on võimalik interneti vahendusel teada saada, kas teatav ettevõtja on äriregistrisse kantud ja milline on selle ettevõtja õiguslik seisund (registrisse kantud või registrist kustutatud). Võimalik on teha veebiotsing kõigi äriühingute kohta ja kontrollida äriühingute elektroonilises toimikus olevaid dokumente.

Äriregistri ja pankrotihalduse osakond vastutab äriregistri pidamise eest.

Kas juurdepääs Küprose äriregistrile on tasuta?

Põhilisele äriühinguid puudutavale teabele on juurdepääs interneti teel tasuta.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Registris olevate dokumentide usaldusväärsus on tagatud äriühingute seadusega. Äriühingute seaduse 113. peatükis on sellise teabe usaldusväärsus, mida antakse kolmandatele isikutele direktiivi 2009/101/EÜ artikli 3 punkti a alusel, tagatud järgmiste sätetega:

Artikkel 365

Registris peetavate dokumentide kontrollimine, esitamine ja tõendamine.

Artikkel 365A

Äriregistri pidaja teade andmete haldamise kohta – esmatähtsaks peetakse äriregistrisse kantud või Küprose Vabariigi ametlikus väljaandes avaldatud andmeid.

Artikli 365B lõige 7

Äriregistri pidaja kindlustab, et lõikes 2 osutatud aktid ja dokumendid on standardteate vormis kättesaadavad ELi-sisese registritevahelise elektroonilise süsteemi kaudu ning elektrooniliselt ligipääsetavad, tagades kooskõla minimaalsete teabeedastuse ohutusnõuetega.

Artikkel 366

Selle tagamine, et ettevõtjad järgivad kohustust esitada registripidajale aruanded (sealhulgas raamatupidamise aastaaruande ja igaaastase finantsaruande). (Artiklid 118–121).

Kuidas teha päringuid Küprose äriregistris?

Päringuid saab teha nime ja/või registrinumbri järgi. Rohkem teavet selle kohta, kuidas päringuid teha, saab otsingulehelt.

Äriregistri ajalugu

Äriregistri ja pankrotihalduse osakonna elektrooniline register hõlmab kõiki 1923. aastast kuni tänaseni registreeritud ettevõtjaid, sealhulgas välismaa äriühinguid, ühisettevõtteid ning nende ärinimesid.

Lingid

Äriregistri ja pankrotihalduse osakond (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Energia-, kaubandus-, tööstus- ja turismiministeerium

Viimati uuendatud: 19/07/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.