Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje tšehhi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi liikmesriikide äriregistrid

Tšehhi

Sellel lehel antakse ülevaade avalikust registrist Tšehhi Vabariigis. Avaliku registri moodustavad ühenduste register, äriregister, sihtasutuste register, institutsioonide register, maaomanike kogukondlik register ja mittetulundusühenduste register.

Sisu koostaja:
Tšehhi

Millist teavet Tšehhi avalik register pakub?

Avalikus registris registreeritakse seadusega nõutav teave eraõigusega reguleeritud juriidiliste isikute kohta. Avalikku registrit reguleerivad üldsätted on kehtestatud seaduse nr 89/2012 (tsiviilseadustik) paragrahvis 120. Täpsemad normid kohtute peetava avaliku registri kohta on kehtestatud seadusega nr 304/2013 (juriidiliste ja füüsiliste isikute avaliku registri seadus). Avaliku registri üks osa on dokumendiregister (selles säilitatakse seadusega nõutavaid dokumente, nt asutamisdokumente, põhimäärusi, finantsaruandeid jne).

Avalikku registrit peab asjaomane kohus (äriregistrit pidav kohus) ja seda haldab justiitsministeerium.

Avalikku registrisse kantakse järgmised üksused:

 • ühendused
 • ametiühingud
 • rahvusvahelised ametiühingud
 • tööandjate organisatsioonid
 • rahvusvahelised tööandjate organisatsioonid
 • sektorite ühendused
 • sektorite ametiühingute organisatsioonid
 • sektorite ametiühingute rahvusvahelised organisatsioonid
 • sektorite tööandjate organisatsioonid
 • sektorite tööandjate rahvusvahelised organisatsioonid
 • füüsilisest isikust ettevõtjad – kes kantakse äriregistrisse
 • avalikud tulundusühendused
 • usaldusühingud
 • osaühingud
 • piiratud vastutusega äriühingud
 • ühistud
 • riigiomandis ettevõtted
 • spin-off äriühingud
 • avalikud heategevusühendused
 • sihtasutused
 • heategevusfondid
 • instituudid
 • avalikult rahastatavad organisatsioonid
 • omanike ühendused
 • Euroopa majandushuviühingud
 • välisriigi isikute omandis asutused
 • Euroopa ühistud
 • Euroopa äriühingud

Avalikus registris registreeritud teave on kehtestatud seadusega nr 304/2013 (juriidiliste ja füüsiliste isikute avaliku registri seadus). Registreerida tuleb peamiselt järgmine põhiteave: nimi või ärinimi, registrijärgne asukoht, tegevusvaldkond, õiguslik vorm, registreerimisnumber, põhikirjajärgse volitatud esindaja nimi ja aadress või ärinimi ja registrijärgne asukoht.

Kas Tšehhi avalik register on tasuta?

Avalikku registrit peetakse elektrooniliselt. See on justiitsministeeriumi veebisaidi kaudu ja /või avaliku registri otsimootori kaudu tasuta kättesaadav. Avalikku registrit saavad kasutada kõik: igaüks võib sellega tutvuda ja sellest väljavõtteid teha.

Kuidas teha päringuid Tšehhi avalikus registris?

Tšehhi avalik register pakub online-otsingute tegemiseks täppisotsimootorit. Registris saab teha päringuid üksuse nime või registreerimisnumbri järgi.

Mil määral saab registris sisalduvatele dokumentidele tugineda?

Dokumentide avalikustamine

Äriregistrit pidav kohus avalikustab avaliku registri kanded, nende muudatused ja registrist kustutamise, samuti esitatud dokumendid (sealhulgas elektroonilised) esimesel võimalusel pärast registrisse kandmist. Avalikku registrisse kantud andmed ja dokumendiregistrisse esitatud dokumendid esitatakse selliselt, et nendega saaks kaugteel tutvuda. Äriregistrit pidav kohus avalikustab asjaomase teabe ja võimaldab taotleda sellest ametlikult kinnitatud elektroonilist koopiat. See dokument allkirjastatakse elektrooniliselt asjaomase äriregistrit pidava kohtu kvalifitseeritud süsteemi sertifikaadiga ja see on justiitsministeeriumi veebisaidil tasuta kättesaadav: justiitsministeerium (Ministerstva spravedlnosti ČR). Taotluse korral väljastab äriregistrit pidav kohus kande või dokumendiregistrisse esitatud dokumendi osalise või täieliku kinnitatud koopia või kinnituse, et taotletud andmeid avalikus registris ei ole, välja arvatud siis, kui taotleja on palunud kinnitamata koopiat. Äriregistrit pidav kohus väljastab nende kannete ja dokumentide kohta, mis on tehtud või dokumendiregistrisse esitatud enne 1. jaanuari 1997, ainult paberkandjal koopia, juhul kui need ei ole registris juba elektroonilisel kujul olemas.

Dokumentide ja andmete usaldusväärsus

Isik, keda kanne puudutab, ei saa esitada vastuväiteid kande õigsuse kohta isiku suhtes, kes tegutseb kande alusel seaduspäraselt ja heas usus.

Kui andmete või dokumendi sisu avalikustamine on seaduse järgi nõutav, võib registrisse kantud isik neile tugineda suhetes kolmanda isikuga üksnes pärast nende avalikustamist, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõendada, et kolmas isik oli andmetest või dokumentidest eelnevalt teadlik. Kui kolmas isik tõendab, et ta ei saanud olla andmetest või dokumentide sisust teadlik, ei saa registrisse kantud isik neile tugineda toimingutes, mis on tehtud enne, kui andmete või dokumentide avalikustamisest on möödunud kuusteist päeva.

Kolmas isik võib alati tugineda avalikustamata andmetele ja dokumentide sisule, välja arvatud juhul, kui avalikustamata jätmine muudab need tühiseks.

Registrisse kantud teabe mittevastavus

Kui avalikku registrisse kantud teave on vastuolus mõne kohustusliku sättega ja kui puudub muu võimalus vastuolu kõrvaldada, palub äriregistrit pidav kohus, et registrisse kantud isik taotleks vajalike meetmete võtmist. Kui juriidiline isik taotle vastuolu kõrvaldamist ettenähtud ajavahemiku jooksul, võib kohus omal algatusel teha likvideerimisotsuse, kui see samm on kolmandate isikute kaitse huvides.

Kui esineb erinevus avaliku registri kande tšehhikeelse sõnastuse ja võõrkeelse sõnastuse vahel või esitatud tšehhikeelse dokumendi ja selle vabatahtlikult (juriidiliste ja füüsiliste isikute avaliku registri seaduse paragrahvi 74 lõike 1 alusel) võõrkeelde tehtud tõlke vahel, ei saa kolmandate isikute suhtes tugineda võõrkeeles avaldatud kandele või võõrkeelsena registrisse esitatud dokumendile. Kolmas isik võib tugineda võõrkeeles avaldatud kandele või võõrkeelsena registrisse esitatud dokumendile, välja arvatud siis, kui registrisse kantud isik tõendab, et kolmas isik oli teadlik tšehhi keeles avaldatud kande või esitatud dokumendi sõnastusest.

Avalike registrite seaduse tõlge

Justiitsministeerium on lasknud seaduse nr 304/2013 (mis käsitleb juriidiliste ja füüsiliste isikute avalikke registreid ning usaldusfondide registreerimist) tõlkida inglise keelde. Tegemist on mitteametliku tõlkega ja see puudutab 1. jaanuaril 2018 jõustunud redaktsiooni. Tõlge on mõeldud vaid teabeks ja üksnes ametlikus väljaandes avaldatud tšehhikeelne tekst on autentne. Tõlke leiab siit.

Viimati uuendatud: 15/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.