ELi liikmesriikide äriregistrid

Taani

Käesolevas osas antakse ülevaade Taani äriregistri kohta.

Sisu koostaja:
Taani

Taani ettevõtlusamet (Erhvervsstyrelsen)

Taani äriregistri ajalugu

Taani ettevõtlusamet loodi 1. jaanuaril 2012.

Ametil on umbes 500 töötajat. Taani ettevõtlusametil on mahukas portfell ülesannete ja kohustustega, mis lõppkokkuvõttes peaksid muutma ettevõtete jaoks Taanis tegutsemise lihtsamaks ja atraktiivsemaks. Ameti töö hõlmab mitmesuguseid valdkondi alates planeerimisseadusest ja maaelu arengust kuni digiteerimiseni, tulemuslikku järelevalvet ja seiret seoses fondide, äriühingute, rahapesu, raamatupidamise, auditite ja ekspordiga, samuti ELi kontrolle. Amet peab keskset äriregistrit (CVR), mis on riigi peamine register, millest leiab teavet Taani äriühingute kohta.

Taani ettevõtlusamet kuulub Taani ettevõtlus- ja majanduskasvu ministeeriumi (Erhvervsministeriet) alla.

Millist teavet Taani äriregister pakub?

Veebisaidilt erhvervsstyrelsen.dk on võimalik leida teavet ameti kõigi tegevusvaldkondade, sealhulgas Taani äriregistri kohta.

Virki portaali veebisait cvr.dk on tsentraliseeritud kontaktpunkt Taanis kõigi äriühingute kohta teabe ja andmete saamiseks. Olenemata äriühingu liigist on võimalik leida teavet nii äriühingu enda (s.t juriidilise isiku) kui ka tema tootmisüksuste kohta. Register sisaldab ka teavet asutajate, omanike ja direktorite kohta.


Teatavat liiki äriühingute kohta – eelkõige aktsiaseltside ja osaühingute kohta – on võimalik leida rohkem teavet: kontosid, fakte ja aruandeid äriühingu ja selle juhtide kohta.

Millist teavet keskne äriregister sisaldab?

 • Äriühingu registreerimisnumber (CVRis)
 • Nimi ja aadress
 • Asutamise ja (vajaduse korral) likvideerimise kuupäev
 • Äriühingu liik
 • Vajaduse korral viide reklaamikeelule
 • Krediidiinfo
 • Vajaduse korral sektorid ja allsektorid
 • Vajaduse korral kontaktandmed
 • Vajaduse korral töötajate arv
 • Täisosanikud, asutajad, omanikud ja juhid
  • Nimi ja aadress
  • Registreerimisnumber (CPRi või CVRi number) (CPRi numbreid ei saa eraisikutele edasi anda)
 • Seotud tootmisüksused
  • Tootmisüksuse number
  • Nimi ja aadress
  • Asutamise ja (vajaduse korral) likvideerimise kuupäev
  • Vajaduse korral viide reklaamikeelule
  • Vajaduse korral sektorid ja allsektorid
  • Vajaduse korral kontaktandmed
  • Vajaduse korral töötajate arv

Kuidas Taani äriregistrist teavet otsida?

Virki kaudu saate CVRis otsida teavet konkreetse äriühingu kohta ja otsida / otsingutulemusi filtreerida mitmesuguste näitajate, näiteks äriühingu nime, isikunime, äriühingu registreerimisnumbri, tootmisüksuse numbri, aadressi, tootmisüksuse või isiku järgi. Leiate kõigi keskses äriregistris registreeritud äriühingute olulisemad andmed.

CVRi andmete kohta saate leheküljel „Sådan søger du“ abi keskses äriregistris äriühingute kohta teabe otsimiseks.

On olemas mitmeid lahendusi kesksest äriregistrist suuremate andmekoguste hankimiseks, näiteks „süsteemidevaheline juurdepääs“ ja „CVRi veebiteenused“. Lisateave: klõpsake siin

Kas juurdepääs Taani äriregistrile on tasuta?

Keskse äriregistri dokumendid ja teenused, mis ei vaja manuaalset töötlemist, on tasuta. Need on:

 • mitmed kuvad;
 • kontod;
 • süsteemidevaheline juurdepääs ja CVRi veebiteenused.

Mitmed dokumendid vajavad manuaalset töötlemist ja nende eest esitatakse pärast arve. Siiski on järgmised asjad käibemaksust vabastatud:

 • lisatud allkiri: 120 Taani krooni;
 • vanemad kontod, mis on mikrofilmil või kaugarhiivis: 300 Taani krooni;
 • registreerimistunnistus: 300 Taani krooni;
 • nime muutmise tunnistus: 500 Taani krooni;
 • ühinemiskava: 150 Taani krooni;
 • iga-aastase üldkoosoleku protokoll: 150 Taani krooni;
 • dokumendid kapitali kohta: 150 Taani krooni;
 • registreerimisvormi koopia: 150 Taani krooni;
 • juhtkonna aruanne: 150 Taani krooni;
 • edasiste ülevõtmiste aruanne: 150 Taani krooni;
 • omafinantseeringu aruanne: 150 Taani krooni;
 • jagunemiskava: 150 Taani krooni;
 • põhikiri: 150 Taani krooni.

Need hinnad kehtivad alates 5. detsembrist 2014.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Äriühinguseaduse artikliga 14 võetakse Taani äriõigusesse üle esimese äriõiguse direktiivi artikkel 3 ning selles kirjeldatakse, kuidas on võimalik andmetele tugineda. Äriühinguseaduse artiklis 14 on sätestatud järgmine.

Leitakse, et Taani ettevõtlusameti IT-süsteemis avaldatud teave on tehtud teatavaks kolmandatele isikutele. Lõige 1. See ei kehti siiski tehingute suhtes, mis on tehtud 16 päeva jooksul alates avalikustamisest, tingimusel et on tõendatud, et kolmas isik ei saanud olla teadlik avaldatud asjaoludest.

Kui asjaolusid ei ole avaldatud Taani ettevõtlusameti IT-süsteemis, ei saa kolmandate isikute vastu tugineda asjaoludele, mis tuleb registreerida ja avalikustada, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et kolmandad isikud olid neist asjaoludest teadlikud. See, et seda liiki asjaolud ei ole veel avalikustatud, ei takista kolmandal isikul neile juba tugineda.

Vastutus andmete täpsuse eest

Teavitaja vastutab edastatud teabe täpsuse eest (vt teavitamist käsitleva korralduse (anmeldelsesbekendtgørelsen) artikkel 8 ja äriühinguseaduse artikli 15 lõige 2). Teavitaja võib võtta kriminaalvastutusele, kui teavitamine ei toimunud seaduses sätestatud viisil või kui edastatud teave on ebatäpne.

Taani ettevõtlusamet ei kontrolli edastatud teabe korrektsust, vaid salvestab andmed edastatud kujul. See on nii olenemata sellest, kas andmed registreeritakse manuaalselt või sisestab esitaja need ise veebisaidi Virk.dk kaudu.

Taani ettevõtlusamet võib olla vastutav kahju eest, mis on tekkinud selliste edastatud andmete või dokumentide kasutamisest, mis on ebatäpsed haldusliku teguri, näiteks töötlemisvea tõttu.

Lingid

Taani ettevõtlusamet

Keskne äriregister

Taani ettevõtluse ja majanduskasvu ministeerium

Euroopa äriregister

Viimati uuendatud: 01/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.