ELi liikmesriikide äriregistrid

Soome

Selles osas antakse ülevaade Soome äriregistrist (kaupparekisteri).

Sisu koostaja:
Soome

Millist teavet Soome äriregister pakub?

Äriregistrit peab ja haldab patendi- ja registriamet (patentti- ja rekisterihallitus, PHR).

Äriregister on avalik register, mis sisaldab teavet ettevõtjate (äriühingute) kohta. Üldiselt tuleb registrisse kanda kõik äriühingud. Äriühingud peavad registrile teatama ka kõigist registriandmete muutustest. Enamik äriühinguid peab registrile esitama ka oma raamatupidamise aastaaruanded. Igal aastal registreeritakse äriregistris:

 • umbes 40 000 uut äriühingut;
 • umbes 145 000 äriühingute registriandmete muutust;
 • umbes 23 000 raamatupidamise aastaaruannet.

Äriregistril on maksuametiga ühine teatamismenetlus ja andmeteenus. Äriteabesüsteem (yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, YTJ) on tasuta andmesüsteem, mida haldavad ühiselt patendi- ja registriamet ning maksuamet. Süsteem sisaldab äriühingute kontakt- ja identifitseerimisandmeid, näiteks:

 • ärinimi, paralleelnimed ja täiendav ärinimi;
 • äriregistri kood, äriühingu liik ja registrijärgne asukoht;
 • aadress ja kontaktandmed;
 • peamine tegevusala;
 • maksuameti ning patendi- ja registriameti registrid, millesse äriühing on kantud;
 • teave äriühingu lõpetamise, tegevuse peatamise, pankroti, likvideerimise või ümberkorraldamise kohta.

Euroopa Äriregister (European Business Register Network, EBR) on Euroopa ettevõtlusregistrite ühenduse (European Business Registry Association, EBRA) liikmesriikide äriregistrite teabeteenus. See pakub ametlikku ja usaldusväärset teavet, mis on pärit otse osalevate riikide äriregistritest.

Ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteem (Business Registers Interconnection System, BRIS) on ELi liikmesriikide ning Islandi, Liechtensteini ja Norra äriregistrite ühendamise süsteem, milles on võimalik saada teavet asjaomastes riikides äriregistris registreeritud ettevõtete kohta.

Kas juurdepääs Soome äriregistrile on tasuta?

Äriühingu põhiandmed on tasuta, muude andmete eest tuleb maksta. Tasu eest on võimalik saada teavet näiteks äriühingu juhtkonna, äriregistrisse kantud tegevusala ja kapitali kohta.

Põhiandmed on järgmised:

 • äriühingu nimi;
 • äriregistri kood;
 • registrijärgne asukoht;
 • ettevõtte liik;
 • äriühingu keel (soome või rootsi);
 • registrisse kandmise aeg;
 • viimase registrikande tegemise aeg;
 • äriühingu staatus;
 • kas äriühingul on kommertspante;
 • kontaktandmed.

Kuidas teha päringuid Soome äriregistris?

Ettevõtjate andmed sisestatakse äriregistrisse registriametile edastatud teadete ja teatiste põhjal. Register sisaldab nii ettevõtjate endi kui ka kohtute ja muude asutuste esitatud teavet.

Äriregistri seaduse (129/1979) § 21 a§ kohaselt võib Soome patendi- ja registriamet oma andmeid ajakohastada ning kontrollida Soome rahvastikuteabesüsteemi abil isikuandmeid, mida kliendid on teadetes ja neile lisatud dokumentides esitanud.

Ärikeelu seaduse § 21 § kohaselt esitab Soome kohturegistrikeskus äriregistrile andmed kehtivate ärikeeldude ning nende algus- ja lõpuaja kohta. Need andmed ajakohastatakse seejärel äriregistri süsteemis.

Äriregistri sisu on kindlaks määratud Soome õigusaktidega. Äriregistrit, äriühingute liike ja äritegevust üldiselt reguleerivate õigusaktidega on kindlaks määratud, millised andmed tuleb eri äriühinguliikide puhul registrisse kanda (vt nt äriregistri seaduspiiratud vastutusega äriühingute seadus ja täisühingute ja usaldusühingute seadus).

Tavaliselt kantakse iga äriühinguliigi puhul registrisse vähemalt järgmine teave:

 • äriühingu nimi;
 • äriühingu registrijärgne asukoht või omavalitsusüksus, kust äriühingu tegevust juhitakse;
 • äriühingu tegevusala;
 • äriühingu esindaja(d);
 • äriühingu aadress.

Äriregistrisse tehtud kanne avaldatakse samal ajal elektroonilise teabeteenuse kaudu. Teabeteenus on avalik ja tasuta teenus, mis sisaldab lisaks avaldatud kannetele ka äriühingu põhiandmeid. Selle teenuse abil saab kontrollida, kas äriühing on näiteks esitanud oma uue juhatuse registrisse kandmiseks, või teha kindlaks, millised uued äriühingud on teataval ajavahemikul registreeritud.

Teabeteenuse kaudu saate teavet otsida äriühingu äriregistri koodi abil, mida saate vajaduse korral kontrollida äriteabesüsteemi kaudu. Otsingukriteeriumina saab kasutada ka konkreetset kuupäeva või ajavahemikku. Otsingu tulemus sisaldab äriühingu põhiandmeid, ärinime, äriregistri koodi ja registrijärgset asukohta. Teine võimalus on piiritleda otsingut registreeringu liigi, valla või maakonnaga. Avaldatud registriandmed sisaldavad näiteks registreeringu liiki ja registrikannete nimetusi.

Registrisse kantakse äriühingu liigist sõltuvalt ka muid andmeid. Sama liiki äriühingute registriväljavõtted võivad olla üksteisest täiesti erinevad. Mõned piiratud vastutusega äriühingud kasutavad ulatuslikult näiteks piiratud vastutusega äriühingute seadusega pakutud võimalusi: nad otsustavad emiteerida optsioone ja muid eriõigusi või ühineda ning esitavad seejärel need andmed registrisse kandmiseks. Teised äriühingud aga esitavad üksnes sellised andmed, mis tuleb registrisse kanda. Lisaks kajastuvad registriväljavõtetes seadusemuudatused. Näiteks piiratud vastutusega äriühingute registrikanded võivad olla väga erinevad sõltuvalt sellest, kas registreeritavad andmed on seotud uue, 1. septembril 2006 jõustunud piiratud vastutusega äriühingute seaduse alusel tehtud otsusega või varasema seaduse alusel tehtud otsusega.

Kas äriregistri dokumendid on usaldusväärsed?

Äriregistri seadus sisaldab sätteid registrisse kantavate andmete ja nende avaldamise kohta. Selle seaduse kohaselt on igaühel ligipääs äriregistri andmetele, väljavõtetele ja tõenditele. Heas usus tegutsev kolmas isik saab olla kindel registriandmete usaldusväärsuses.

Seaduse § 1a§ kohaselt on kõik registrisse kantud andmed avalikud ja kõigil on juurdepääs äriregistri andmetele, väljavõtetele ja tõenditele. Andmeid võib avaldada ka elektroonilisel kujul. Ainsa erandina ei ole avalikud füüsiliste isikute isikukoodid ja välisriigis elavate füüsiliste isikute elukoha aadressid. Füüsiliste isikute isikukoodide lõpunumbrid ja välisriigis elavate füüsiliste isikute elukoha aadressid avaldatakse üksnes juhul, kui avaldamine toimub kooskõlas ametiasutuste tegevuse avalikkust käsitleva seaduse § 16 §lõikes 3 sätestatud menetlusnõuetega. Muul juhul avaldatakse elukoha aadressi asemel elukohariik.

Äriregistri seaduse § 26§ on sätestatud, et heas usus tegutsev kolmas isik saab tugineda registrisse kantud ja seal avaldatud andmetele. Andmed avaldatakse elektrooniliselt kohe pärast nende registrisse kandmist. Avaldatud teave on tasuta kättesaadav äriregistri teabeteenuse kaudu.

Soome äriregistri ajalugu

Registrit on peetud alates 1896. aastast.

Lingid

Patendi- ja registriamet

Äriregister

Äriteabesüsteem

European Business Registry Association (EBRA)

European Business Register Network (EBR)

Business Registers Interconnection System (BRIS)

Äriregistri seadus

Piiratud vastutusega äriühingute seadus

Täisühingute ja usaldusühingute seadus

Viimati uuendatud: 19/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.