ELi liikmesriikide äriregistrid

Prantsusmaa

Sellel lehel saab teavet võimaluste kohta teha järelepärimisi Prantsuse äriregistrites.

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Millist teavet Prantsuse äriregister pakub?

Kohalikke äriregistreid (registre du commerce et des sociétés, RCS) peavad peamiselt kaubanduskohtute kohtusekretärid. Ülemeredepartemangudes ja -piirkondades teevad seda kaubanduse segakohtute kohtusekretärid ning Bas-Rhini, Haut-Rhini ja Moselle’i departemangudes kaubanduskohtu pädevusega esimese astme kohtute kohtusekretärid. Kohtusekretär kontrollib äriregistrisse kande tegemiseks, selle muutmiseks või kustutamiseks esitatud avaldusi, tagamaks, et esitatud teave on kooskõlas õigusnormidega ning vastab lisas esitatud tõenditele ja dokumentidele. Sellise sisu- ja vormikontrolli üle teostavad järelevalvet kohtu esimees või selleks määratud kohtunik, kellel on pädevus lahendada kõiki vaidlusi, mis tekivad teavet esitava isiku ja kohtusekretäri vahel.

Kbis, mis on äriregistri väljavõte, on ettevõtja tõeline „isikutunnistus“, mis koondab teabe, mille ettevõtja peab äriregistrile esitama. Äriregistri väljavõtte eesmärk on tagada õiguskindlus äritehingutes, pakkudes huvitatud isikule teavet ettevõtja õiguslikku vormi, tema juhtide, tegevusvaldkonna, tegevuskoha ja toimimisviisi kohta. Väljavõttest nähtub, kas isiku suhtes on algatatud maksejõuetusmenetlus. Kohtusekretäri väljastatud ja allkirjastatud ametlikus dokumendis esitatud teave on autentne, kuni pole algatatud dokumendi õigsuse vaidlustamise menetlust.

Riiklikku äriregistrit peab Riiklik Tööstusomandi Instituut (INPI). Sellesse registrisse on koondatud kogu teave ja kõik dokumendid, mida on kontrollinud ja kinnitanud kohtusekretärid ning mis on kantud igas kantseleis peetavatesse äriregistritesse. INPI ülesanne on levitada tehnilist, äri- ja finantsteavet, mida hoitakse riiklikus äriregistris, ning teha see teave avalikkusele tasuta kättesaadavaks, et seda oleks võimalik taas kasutada.

Infogreffe’i kaudu on kättesaadavad kõigi äriregistrite teave (muu hulgas Alsace-Moselle’i ning ülemeredepartemangude ja -piirkondade oma). Infogreffe.nc kaudu on võimalik pääseda ligi Uus-Kaledoonia ettevõtjate õiguslikule teabele. Infogreffe’i kaudu on võimalik elektrooniliselt teha registreerimistoiminguid, muutmis- ja kustutamiskandeid ning esitada majandusaasta aruannet. Teenust pakutakse prantsuse ja inglise keeles.

INPI veebisaidil on DATA INPI portaali kaudu avatud andmete kujul kättesaadavad registreerimisandmed ning nende muutmis- ja kustutamiskanded ning ettevõtja majandusaasta aruanded.

Tsiviil- ja kaubandusteadete ametlik väljaanne (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC)

BODACC tagab äriregistris registreeritud dokumentide avaldamise alates ettevõtja loomisest kuni selle kustutamiseni: see puudutab eelkõige müüki ja üleminekut, maksejõuetusmenetlusi, aruannete esitamist. Kõnealused dokumendid saadetakse BODACCi, ilma et huvitatud isikud peaksid selleks ise midagi tegema. Teadete lisamise eest vastutab kohtusekretär, kes avaldused kätte saab.

BODACCis avaldamise kaudu tagatakse äriregistri kannete võimalikult lai levitamine ja selle eest vastutab õigus- ja haldusteabe amet (Direction de l’information légale et administrative, DILA).

Kas juurdepääs Prantsuse äriregistrile on tasuta?

Infogreffe'i kaudu on võimalik saada teatavat registris olevat, ettevõtjaid käsitlevat teavet tasuta. Äriregistri väljavõtete ja sellele lisatud aktide väljastamise eest tuleb tasuda riigi kehtestatud lõiv.

INPI väljastab riikliku äriregistri andmeid DATA INPI portaali kaudu tasuta. Andmete taaskasutamine toimub litsentsi alusel.

Alates 1. juulist 2015 levitatakse BODACCi üksnes elektrooniliselt. Saidi sisu (BODACCi teated) on alates 2011. aasta juulist tasuta kättesaadav.

Lisaks loodi 2016. aasta juunis uus digivärav, mis kannab nime „Portail de la Publicité Légale des Entreprises“ (ettevõtjate õigusteabele juurdepääsu pakkuv portaal, PPLE). Selle kaudu saavad kasutajad üheainsa liidese kaudu tutvuda kolmel veebisaidil (https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/) avaldatud teadete ja õigusteabega.

Kuidas teha päringuid Prantsuse äriregistris?

Infogreffe’i kaudu saab ettevõtjat otsida

  • ettevõtja nime järgi;
  • juhtivtöötajate ja juhatuse liikmete nimede järgi;
  • selle linna või departemangu nime järgi, kus on ettevõtja asukoht või elukoht või tegevuskoht;
  • SIREN (ettevõtjate registris identifitseerimise süsteemi (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises)) numbri järgi;
  • äriregistri registreerimisnumbri järgi.

DATA INPI saidil on võimalik ettevõtet otsida selle SIREN numbri, ärinime, kaubamärgi, ettevõtte juhi, ettevõtte peakontori valla nime või ettevõtte tegevuse kirjelduses sisalduvate sõnade järgi.

BODACCi saidil saab ettevõtjaga seotud teadet otsida tema SIREN numbri või ärinime järgi.

Lingid

Euroopa Äriregister (Registre de Commerce européen)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Viimati uuendatud: 22/02/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.